Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 564772
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 3 de juliol de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

 MOVESIII-357/2021

IVENTA, SL

***1988**

Manca el poder de representació de l'empresa. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". S'especifica que és un vehicle km0, però manca la data de matriculació, Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques               

 MOVESIII-929/2021

Ramírez Alcover, Antonio Rosendo

***0703**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-944/2021

OSUNA JIMÉNEZ, ROCIO DEL CARMEN

***1968**

És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. A la factura no figura la matricula del vehicle, ni hi ha partida especifica del descompte de 1000€, corresponent al programa MOVES III. Les quotes mensuals, més la quota inicial, no coincideix amb el total de la inversió. Ha de figurar en el contracte de rènting l'arrendatari com a destinatari final de l'ajut, Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1290/2021

AGENCIA BALEAR DE AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL

***0050**

En cas d'una entitat vinculada o dependent del sector públic, ha de presentar una declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció, i s'ha d'especificar si es refereix a l'Administració General de l'Estat, a una comunitat autònoma o a una entitat local, i en la qual declari si desenvolupa o no activitat comercial i mercantil. S'ha facilitat el BOIB, però no la declaració responsable, Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1291/2021

AGENCIA BALEAR DE AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL

***0050**

En cas d'una entitat vinculada o dependent del sector públic, ha de presentar una declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció, i s'ha d'especificar si es refereix a l'Administració General de l'Estat, a una comunitat autònoma o a una entitat local, i en la qual declari si desenvolupa o no activitat comercial i mercantil. S'ha facilitat el BOIB, però no la declaració responsable, Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1304/2021

ENSEÑAT MIRO, VICTOR VICENTE

***6338**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal presentar el DNI per ambdues cares.

 MOVESIII-1429/2021

MARTIN PORTAL, GUZMAN

***9729**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant.

 MOVESIII-1492/2021

PARC D´OCI CAS CAPISCOL

***1240**

Cal desglossar el pressupost ja que la partida de tramitació de la sol·licitud de l'ajut no és subvencionable. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1541/2021

PRODUCTOS LACTEOS MALLORCA SL

***9355**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1556/2021

MEALL, ELAINE SHIRLEY

***5187**

Al tractar-se d'un vehicle d'ocasió matriculat, cal incloure la data de matriculació, Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1700/2021

Miralles Mut, Juan

***8518**

Falta nº RII. Posar coordenades en format UTM i falta signatura instal·lador. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1728/2021

SAMPOL ROSSELLO, JOSE

***0764**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte, apartat 7. L'apartat 5 no està omplert. No figura a l'apartat 8 el número del compte bancari. En el pressupost, el descompte de 1000€ del programa MOVES III s'ha d'aplicar sobre la tarifa base abans de l'IVA. I la tarifa base no es pot alterar. Tot i això s'observa clarament com s'ha ascendit el preu de la tarifa base en 1000€ entre la proposta inicial i la factura proforma. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1949/2021

BONILLA PEREZ, ALFONSO

***9254**

Cal aclarir si el sol·licitant es tracta d'un autònom. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de minimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1952/2021

FRANCO PEREZ, ANDRES

***5463**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant té activitat mercantil i comercial., És necessari presentar les dues cares del DNI o NIE de la persona sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1953/2021

MONTIS CASASNOVAS, JOSE MANUEL

***5993**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte., Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1955/2021

Romaguera Pizá, Sebastián

***5147**

Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1957/2021

DOMÍNGUEZ GARCIA, JULIO IGNACIO

***0167**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. S'ha d'indicar inversió i ajut sol·licitat., És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1959/2021

Gabriel Castillo, Thomas

***5129**

Cal aportar el pressupost detallat per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric a nom del sol·licitant. Cal indicar al document 5 les dades de l'empresa instal·ladora i representant. Cal indicar el núm. RII de l'empresa instal·ladora habilitada i les coordenades UTM. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1960/2021

HOTELES MALLORQUINES UNIDOS SL UNIPERSONAL

***0706**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1961/2021

DURAN MIRO, MARIA MONTSERRAT

***7666**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1964/2021

PASCUAL SASTRE, BERNAT

***6650**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Cal aportar el pressupost per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1966/2021

Blanco Armesto, Lucas

***1183**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1967/2021

EPOUSE CACHENSKI, INGRID ELISE BRASSART

***5942**

En el document 1 manquen les dades específiques del sol·licitant (si es tracta de taxi o VTC) i manca la data.

És necessari presentar el rebut de l'impost de tracció mecànica de 2021 del cotxe a desballestar. Manquen els models de declaració responsable Ordre HEP/1030/2021, en concret el document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, el document 7, declaració principis PRTR i el document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1970/2021

MATITAHATIWEN, SARAH REGINA

***6577**

És necessari acreditar l'empadronament en municipi de menys de 5000 habitants per incrementar la quantia de l'ajut amb un 10%. Cal aportar el document 5, degudament omplert i signat. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1971/2021

Femenia Vidal, Daniel

***6528**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Cal aportar el document 4 degudament emplenada i signada. Cal rectificar les coordenades de WGS a UTM, Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1981/2021

WALKER, CLARE

***4603**

Falta el certificat d'empadronament per a acreditar la residència. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1982/2021

GARCIA , JULES

***2496**

Al document 5 falta el núm RII. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1985/2021

BODEGUES MACIA BATLE SLU

***3335**

Falten les dades i signatura del sol·licitant en el mandat amb presentació del consell general de col·legis de gestors administratius. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". En l'oferta s'aplica un descompte de 500€ DSF Leasing. En cas de tractar-se d'un leasing operatiu, s'ha d'adjuntar fotocòpia del contracte de leasing, amb les condicions especificades en l'apartat 4.2.i del BOIB. Falta presentar el permís de circulació del vehicle desballestat segons l'apartat 7.2.m del BOIB, Falta presentar el rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2021 del vehicle a desballestar, segons l'apartat 7.2.n del BOIB. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 

 MOVESIII-1986/2021

ELECTRICA CIEM SLU

***5638**

En document 1 falta indicar si el sol·licitant té activitat mercantil i comercial. En el pressupost, quan es tracta de rènting o lísing operatiu, s'ha de presentar el contracte d'arrendament segons la condicions de l'apartat 4.2.i del BOIB. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1987/2021

ARIAS GONZÁLEZ, JAIME

***9347**

En document 1 falten les dades específiques del sol·licitant. Falta l'anvers del DNI. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1988/2021

ROIG PONSETI, CATALINA

***4847**

En el pressupost, quan es tracta de rènting o lísing operatiu, s'ha de presentar el contracte d'arrendament segons les condicions de l'apartat 4.2.i del BOIB. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient                . Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-1990/2021

HORT CAN CAPITA, SL

***7387**

En document 5 falta emplenar les dades de l'instal·lador i la seva signatura. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, 28 de setembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo