Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 566965
Informació pública de la modificació de crèdit 15-2022, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. 1015/2022)

A la intervenció d'aquest ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 177,2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a l'efecte de reclamacions, l'expedient de modificació de crèdit 15-2022, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa, aprovat inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió de 29 de setembre de 2022; (augments: servei de grua, material i treballs a la via pública, obra dotació de serveis al c/ de Can Manyoles, retribucions del personal del CEI Es Nieró, festes populars, altres despeses; disminució: retribucions personal laboral, convenis administratius, adquisició vehicle brigada, servei de menjar a domicili, aplicacions informàtiques, altres despeses).

Les persones interessades que estiguin legitimades segons allò que disposa l'art. 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 d'aquest article, poden presentar reclamacions i suggerències, amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició pública: quinze dies a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: registre general, Casa Consistorial, C/ Petit, 1, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

c) Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: ple de l'ajuntament.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions.

 

Alaró, 30 de setembre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló