Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 567269
Exposició pública del “Projecte bàsic i d’execució d’edifici de serveis socials municipals – modificat 1”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 111, de 23 d'agost de 2022, i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal es va anunciar l'exposició pública del “Projecte bàsic i d'execució d'edifici de serveis socials municipals”.

Amb motiu de la detecció d'errades en els amidaments del projecte, el personal del Servei d'Assistència Tècnica als Municipis del Consell de Mallorca ha redactat el “Projecte bàsic i d'execució d'edifici de serveis socials municipals – modificat 1”.

En conseqüència, d'acord amb allò previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'exposa al públic el projecte esmentat per un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir del dia hàbil següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el qual es podran presentar les al·legacions i observacions que s'estimin convenients dirigides a l'Ajuntament d'Alaró.

El projecte tècnic es podrà consultar en format digital a les oficines municipals (C/ Petit, 1, d'Alaró) en horari d'atenció al públic (dies feiners de 9 a 14 hores) i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament (https://ajalaro.sedelectronica.es).

 

Alaró, en la data de signatura electrònica (30 de setembre de 2022)

El batle Llorenç Perelló Rosselló