Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 8416 - Pàgines 40595-40596

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 8381 - Pàgines 40597-40599

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 8432 - Pàgines 40600-40612

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva del personal funcionari interí i laboral temporal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

    Número d'edicte 8459 - Pàgines 40613-40626

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova la segona fase el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà que s’ha d’aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s’inicien el curs 2022-2023 i s’acaben el curs 2023-2024

    Número d'edicte 8438 - Pàgines 40627-40632

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 28 de setembre de 2022 per la qual se cita els interessats en el recurs contenciós administratiu PO 497/2022 TSJ interposat contra la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 8437 - Pàgina 40633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’edificació i activitat de local comercial aïllat» en ronda Carles V núm. 48» d’implantació de gran establiment comercial, TM Llucmajor (39a/2022)

    Número d'edicte 8405 - Pàgines 40634-40637

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies

    Número d'edicte 8376 - Pàgina 40638

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

    Número d'edicte 8390 - Pàgines 40639-40644

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2022 per la qual s’actualitza el catàleg de material ortoprotètic extern regulat en el Decret 41/2009, de 26 de juny

    Número d'edicte 8375 - Pàgines 40645-40693

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 25 de març de 2022 d’aprovació definitiva de projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UASFR-08, emplaçada al nucli urbà de sant Ferran de ses Roques, TM Formentera, promogut per l’entitat Proyecto sur inversiones y desarrollos SL

    Número d'edicte 8372 - Pàgines 40694-40728

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu que es segueix pels tràmits del Procediment Abreujat núm. 362/2022, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca

    Número d'edicte 8395 - Pàgina 40729

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Acord de concessió de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca

    Número d'edicte 8454 - Pàgines 40730-40744

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 27 de setembre de 2022, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes d’agost de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 8383 - Pàgines 40745-40747

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Modificació de la resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

    Número d'edicte 8391 - Pàgines 40748-40749

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE MENORCA

   • Rectificació termini per a la presentació de sol·licituds

    Número d'edicte 8402 - Pàgina 40750

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Preu públic per a les prestacions de serveis de l’escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

    Número d'edicte 8414 - Pàgines 40751-40752

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer de habitatges en el terme municipal de Calvià 2022-2023

    Número d'edicte 8389 - Pàgines 40753-40768

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Convocatòria per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi de Llubí durant el 2022

    Número d'edicte 8444 - Pàgines 40769-40771

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Convocatória per a l'adjudicació d'habitatges dels qual el patronat tengui la titularitat o l'usudefruit durant el 2022

    Número d'edicte 8445 - Pàgines 40772-40775

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Suspensió del cobrament de les quotes al tercer nivell d'educació infantil

    Número d'edicte 8446 - Pàgines 40776-40777

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació del preu públic pel servei de les Escoletes d'educació infantil de 0 a 3 anys de Marratxí

    Número d'edicte 8451 - Pàgina 40778

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord de Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2022 de concessió referent a les sol·licituds de subvenció presentades dintre de la Convocatòria Pública per a la realització d’activitats d’Interès Social 2021-2023

    Número d'edicte 8394 - Pàgines 40779-40790

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria que regula la concessió de subvencions per a esportistes individuals del municipi de Santanyí per a activitats realitzades durant els anys 2020 i 2021

    Número d'edicte 8412 - Pàgines 40791-40795