Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 564702
Preu públic per a les prestacions de serveis de l’escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel Ple de la Corporació Municipal, reunit en sessió ordinària dia 29 de setembre de 2022, es va adoptar, entre d'altre, l'acord següent:

«PRIMER. Aprovar la modificació de preus públics i l'Acord regulador d'aquests, segons es transcriu a continuació:

Preu públic per a les prestacions de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

«ARTICLE 3r QUANTIA

La quantia a exigir per la prestació dels serveis es determinarà en funció de les tarifes següents, segons els trams horaris i els serveis que s'ofereixen en cadascun d'aquests trams:

1) Tram 1: Servei d'Escolarització bàsica (de 9 h a 13 hores)-

A)REGIM GENERAL

CONCEPTES

SETEMBRE

MESOS DE OCTUBRE A JUNY/ PER MES

Alumnes de 1r d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

Alumnes de 2n d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

Alumnes de 3n d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

B) FAMÍLIES QUE TINGUIN DOS O MÉS FILLS MATRICULATS A LES ESCOLES

INFANTILS / FAMÍLIES NOMBROSES SEGON LA LEGISLACIÓ VIGENT / FAMÍLIES EN LES QUALS ELS TUTORS DELS NINS SIGUIN ELS PADRINS O ALTRES PARENTS/ FAMÍLIES MONOPARENTALS

CONCEPTES

SETEMBRE

MESOS DE OCTUBRE A JUNY/ PER MES

Alumnes de 1r d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

Alumnes de 2n d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

Alumnes de 3n d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

C) USUARIS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS / USUARIS AMB

DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%

CONCEPTES

SETEMBRE

MESOS DE OCTUBRE A JUNY/ PER MES

Alumnes de 1r d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

Alumnes de 2n d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

Alumnes de 3n d'educació infantil

0,00 €

0,00 €

»

SEGON.- Declarar com a no disponible la següent quantia de la següent aplicació:

APLICACIÓ

IMPORT A DECLARAR NO DISPONIBLE

132.12101

14.328€

 

TERCER. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a l'efecte del seu general coneixement.

 Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://andratx.sedelectronica.es].

 

(Signat electrònicament: 3 d'octubre de 2022

La batlessa presidenta Estefania Gonzalvo Guirado)