Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 565647
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021. Modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

    • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

    • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

    • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. L'article 57 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, estableix que el termini per a justificar l'activitat és de 12 mesos comptadors des de la notificació de la resolució de concessió. Per complir els terminis administratius i del tancament pressupostari de l'exercici 2022 és convenient assignar l'exercici de la justificació a 2023 a les sol·licituds en les quals s'ha indicat que l'exercici de justificació és el 2022. 

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu —BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

6. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

7. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationUE.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar, pagar i justificar des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini de dotze mesos des de la data de notificació de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat onzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. Atès que la convocatòria de subvenciones es veu afectada per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és necessari que el beneficiari, a més a més dels documents establerts per a la justificació en l'apartat onzè de la convocatòria, presenti els documents que s'adjunten com a annex II d'aquesta Proposta i que són els següents:

a) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb l'establert en l'article 8.1.i) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons el que es disposa en els acords i reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021.

b) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021.

c) Declaració responsable del compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (DNSH per les seves sigles en anglès, Do No Significant Harm), i la seva normativa d'aplicació, especialment el Reglament (UE) 2021/241 i el Reglament (UE) 2020/852 i en l'Ordre HFP/1030/2021.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 28 de setembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

MOVESIII-174/2021

09/08/2021

Rodrigo Jiménez, Maria Dolores

***2589**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Peugeot 3008

24.482,64

5.000,00

MOVESIII-193/2021

12/08/2021

BUTRAGUEÑO RODRÍGUEZ BORLADO, LUIS

***8237**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MITSUBISHI OUTLANDER PHEV KATEKI 4WD amb desballestament

39.000,00

5.000,00

MOVESIII-206/2021

13/08/2021

Rodríguez Escobar, José Luis

***5537**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e eScooter SEAT Mo 125

4.752,06

1.300,00

MOVESIII-276/2021

31/08/2021

FONS RECUENCO, JAVIER

***2281**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable VOLVO XC40 T4 RECHARGE R-DESIGN

41.319,00

5.000,00

MOVESIII-468/2021

08/10/2021

FORTES BORDAS, ALICIA

***0959**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Zoe ZOE R240 ZOE R240 E2M MD 1LP amb desballestament

25.386,99

7.000,00

MOVESIII-487/2021

13/10/2021

FERNÁNDEZ GARCÍA UCEDA, YOLANDA

***5159**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Renault Captur e-tech 117 kW

29.544,80

5.000,00

MOVESIII-504/2021

18/10/2021

SÁNCHEZ BURGOS, ARLEEN ALEJANDRA

****4238*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Captur SL E-TECH Edition Híbrid Endollable 117kW

24.248,41

2.500,00

MOVESIII-509/2021

19/10/2021

VILA TORMO, VICENT

***0884**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT 2008 ALLURE PACK ELÉCTRICO 136 (100KW)

26.859,51

7.000,00

MOVESIII-512/2021

20/10/2021

PÉREZ RULL, FRANCISCO JAVIER

***0311**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle de demostració híbrid endollable Renault Captur Zen E-Tech 117 kW amb desballestament

22.892,56

5.000,00

MOVESIII-632/2021

11/11/2021

VIDAL FORTEZA, EMILIO

***2553**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable VOLVO XC40 1.5 T4 TWIN RECHARGE INSCRIPTION

33.673,50

2.500,00

MOVESIII-903/2021

28/12/2021

Gelabert Moya, Francisco Javier

***2740**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric FORD MUSTANG MACH-E RWD 75,7kWh amb desballestament

39.059,50

7.500,00

MOVESIII-1041/2021

24/01/2022

Kimberley, Byrom

****1394*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MINI COOPER SE

28.297,66

7.000,00

MOVESIII-1066/2021

27/01/2022

HERNÁNDEZ COLOMAR, RAMON

***1085**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLVO C40 PRO ELÉCTRICO

44.115,86

7.000,00

MOVESIII-1072/2021

28/01/2022

ELÉCTRICA MORAGUES SL

***8244**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 150KW STYLE SKY amb desballestament

32.479,34

4.000,00

MOVESIII-1150/2021

09/02/2022

VICH JUAN, GABRIEL

***4518**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA e-Niro emotion 150kW

33.595,04

7.000,00

MOVESIII-1167/2021

11/02/2022

HAMM, JUTTA IDA

****2108*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DACIA E2PM1 B4E2R 33 kW

15.223,97

4.500,00

MOVESIII-1170/2021

13/02/2022

Roig Bergas, Josep

***6567**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot e-Rifter Allure Pack standard 100kw

28.512,40

4.950,00

MOVESIII-1196/2021

16/02/2022

CONESA DE LEON, MARIA ANGELES

***0005**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L6e CITROËN AMI 6kW

6.033,06

1.400,00

MOVESIII-1294/2021

06/03/2022

Gual Gomila, Gabriel

***3447**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable VOLKSWAGEN GOLF GTE

38.900,00

2.750,00

MOVESIII-1309/2021

08/03/2022

CLADERA MENDEZ, MARIA SOLEDAD

***6223**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable PEUGEOT 3008 ALLURE PACK H225 E-EAT8

30.661,16

5.000,00

MOVESIII-1345/2021

13/03/2022

Mora Bestard, Maria

***6622**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia e-Niro i implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,36 kW

31.694,29

5.570,30

MOVESIII-1350/2021

14/03/2022

CANALS VENTURA, JORDI

***5252**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai IONIQ 5 160kW 73kWh RWD STAR

36.454,55

4.500,00

MOVESIII-1355/2021

14/03/2022

LANGOSTA HOTEL Y RESTAURANTE SL

***8464**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLVO XC40 PLUS RECHARGE PURO ELÉCTRICO

35.841,88

2.900,00

MOVESIII-1375/2021

16/03/2022

Moreno Simon, Felix

***7285**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

instal·lació infraestructura Punt de Recàrrega Vehicle elèctric 7,4 kW

1.592,70

1.114,89

MOVESIII-1387/2021

17/03/2022

SOCIAS CLADERA, LORENZO

***8209**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT E-RIFTER ALLURE PACK LONG 100 kW amb desballestament

26.922,17

7.000,00

MOVESIII-1394/2021

18/03/2022

Pons Morey, Jose Maria

***2823**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia e-niro drive

26.280,99

4.500,00

MOVESIII-1404/2021

21/03/2022

GINART SERRANO, CATALINA MARIA

***2117**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT 208 ALLURE PACK ELECTRIC 136 (100 kW)

25.555,24

4.500,00

MOVESIII-1422/2021

23/03/2022

SANZ ARAGON, GUILLERMO FELIPE

***1111**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE amb desballestament

38.551,40

5.000,00

MOVESIII-1436/2021

24/03/2022

Perello Mulet, Maria

***6793**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV

36.940,00

4.500,00

MOVESIII-1449/2021

25/03/2022

RIOS LLAMAZARES, FERNANDO

***2177**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicles elèctrics 22 kW

1.795,60

1.256,92

MOVESIII-1462/2021

28/03/2022

Salazar Guerrero, Noemi Samantha

***9689**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e ECOOTER E2 MAX M42 6cv 2019

3.933,06

1.100,00

MOVESIII-1470/2021

29/03/2022

Esteva Vázquez, Margalida

***3600**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot e2008

26.446,28

7.000,00

MOVESIII-1476/2021

30/03/2022

SERRA MAIRATA, PEPA

***0671**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA

26.082,64

7.700,00

MOVESIII-1494/2021

01/04/2022

ALLEBRODT, SEBASTIAN

****4615*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.484,58

1.039,21

MOVESIII-1502/2021

01/04/2022

MARINA DE CALA D´OR SA

***0246**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L6e CITROËN AMI

6.426,78

800,00

MOVESIII-1509/2021

04/04/2022

VILLAS CIUTADELLA MENORCA HOME

***9710**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric i implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7,4 kW

32.026,04

3.544,24

MOVESIII-1514/2021

05/04/2022

NEVRINCEANU, LAURA

****4100*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DACIA SPRING CONFORT PLUS ELECTRIC 33kW

16.987,60

7.000,00

MOVESIII-1517/2021

05/04/2022

TOBALINA MARTIN, EDUARDO RODRIGO

***7670**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric FIAT 500 ICON

26.446,28

7.000,00

MOVESIII-1537/2021

08/04/2022

Buades Duran, Ana

***9069**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Lexus UX 300e - Business

33.305,79

7.000,00

MOVESIII-1547/2021

09/04/2022

Ferrer Abarzuza, Mercedes

***4157**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.768,77

1.238,14

MOVESIII-1552/2021

12/04/2022

PERELLO COVAS, ALBERT

***1557**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e NIU MQI GT EVO

4.131,40

1.100,00

MOVESIII-1566/2021

13/04/2022

MOREY SERANTES, FRANCISCO ANGEL

***6242**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable KIA XCEED

29.586,78

5.000,00

MOVESIII-1572/2021

14/04/2022

Palou Buades, Joan Francesc

***0585**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Citroën ë-C4 elèctric 100kW

26.877,01

4.950,00

MOVESIII-1587/2021

20/04/2022

Moreno Simon, Felix

***7285**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DACIA Spring Electric 45 (33kW) amb desballestament

16.127,26

7.000,00

MOVESIII-1600/2021

22/04/2022

VIDAL BUSQUETS, MARGARITA

***2144**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7,4 kW

1.543,28

1.234,62

MOVESIII-1644/2021

28/04/2022

MAÑAS SUAU, ANA MARIA

***3296**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SILENCE S01

3.139,67

1.100,00

MOVESIII-1658/2021

02/05/2022

De Lucio Reynes, Jordi

***3287**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric N1 PEUGEOT E-EXPERT FURGON

37.461,41

7.000,00

MOVESIII-1683/2021

06/05/2022

FONT RIBAS, MARTINA

***7453**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.988,82

1.591,06

MOVESIII-1712/2021

11/05/2022

Nogueras Pardo, Jordi

***9037**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Ford Mustang Mach-e

39.324,38

7.000,00

MOVESIII-1715/2021

11/05/2022

GUIRADO LÓPEZ, LAURA

***1380**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable COMPASS PEHV MY21

32.231,41

2.500,00

MOVESIII-1717/2021

12/05/2022

JULIA PERELLO, GUILLERMO JUAN

***1202**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI IONIQ

28.726,12

7.000,00

MOVESIII-1721/2021

12/05/2022

GARCIA LÓPEZ, ALBA NELLY

***5770**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicles elèctrics 7.4kW

1.540,00

1.078,00

MOVESIII-1748/2021

17/05/2022

NÚÑEZ MARTÍNEZ, VICTORIA

***4934**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric FIAT 500 E 3+1 ICON 87kW (108cv)

26.446,28

7.000,00

MOVESIII-1749/2021

17/05/2022

THE WINE SIDE SL

***5519**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI IONIQ 5 125kW

34.414,42

2.900,00

MOVESIII-1789/2021

23/05/2022

VILLAREJO PÉREZ, MARIA MERCEDES

***6606**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics 7.4kW

1.655,21

1.158,65

MOVESIII-1791/2021

23/05/2022

CRUZ BENAVIDES, MARIA ANGELES

***0269**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DACIA SPRING Comfort plus electric 45(33kW)

18.140,14

7.000,00

MOVESIII-1793/2021

23/05/2022

LÓPEZ ALEMANY, GABRIEL

***7610**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 kW

29.860,33

4.500,00

MOVESIII-1798/2021

24/05/2022

MULTIXAPA S.L.U

***0027**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA -e GS LINE

29.525,04

4.000,00

MOVESIII-1805/2021

26/05/2022

BRUNET ELIAS, PEDRO

***5011**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura de vehicle elèctric 11kW

1.678,50

1.174,95

MOVESIII-1811/2021

26/05/2022

BONET CARDONA, MIGUEL

***4954**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e RAY ELECTRIC

6.119,85

1.100,00

MOVESIII-1813/2021

26/05/2022

PORCEL BONET, JUAN

***9487**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT 2008 ACTIVE PACK ELÉCTRICO 136 100KW

27.107,43

4.500,00

MOVESIII-1815/2021

27/05/2022

Consell Insular de Mallorca

***1100**

2023/G/731A01/76000/10/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric_1P_Parc de bombers de Calvià 44kW

9.974,82

6.982,37

MOVESIII-1817/2021

27/05/2022

Consell Insular de Mallorca

***1100**

2023/G/731A01/76000/10/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric_1P_Parc de bombers Inca 44kW

9.974,82

6.982,37

MOVESIII-1818/2021

27/05/2022

Consell Insular de Mallorca

***1100**

2023/G/731A01/76000/10/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric_1P_Parc bombers Llucmajor 44kW

9.974,82

6.982,37

MOVESIII-1819/2021

27/05/2022

Consell Insular de Mallorca

***1100**

2023/G/731A01/76000/10/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric_1P_Parc Bombers Alcúdia 44kW

9.974,82

6.982,37

MOVESIII-1821/2021

27/05/2022

PARPAL RAMIS, LUIS

***5775**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e RAY ELECTRIC 7.7kW

5.744,63

1.100,00

MOVESIII-1826/2021

28/05/2022

MONTAÑES LOSA, JULIO

***9577**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SUPER SOCO TC MAX 3.9kW

4.131,40

1.100,00

MOVESIII-1827/2021

28/05/2022

MONTAÑES LOSA, LEONARDO

***9577**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e URBET GADIRO 1.3 3.3kW

2.727,27

1.100,00

MOVESIII-1829/2021

30/05/2022

NAVAS ESPEJO, AURELIO

***9687**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA GSLINE BEV 100kW

29.107,44

7.000,00

MOVESIII-1830/2021

30/05/2022

MOREY RAMON, SEGISMUNDO MIGUEL

***5207**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA ev fl 100kW MAXX

25.920,76

4.500,00

MOVESIII-1835/2021

31/05/2022

REUS ADROVER, JAIME

***4955**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable MG EHSplug in hybrid (119kW)

30.123,98

5.000,00

MOVESIII-1840/2021

01/06/2022

PALMER SÁNCHEZ, ANTONIO

***2079**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctricL3e SILENCE S01 plus 5.6kW

5.826,45

1.210,00

MOVESIII-1843/2021

01/06/2022

CARRERAS OLIVES, FERNANDO

***9629**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable CUPRA FORMENTOR 1.4 E-HYBRID 150kW (204CV)DSG 6 VEL

29.466,51

5.000,00

MOVESIII-1844/2021

01/06/2022

MUS ANTONIO, SEGUI

***9260**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable RENAULT CAPTUR ZEN FAST TRACK 117kW (160CV) amb desballestament

27.643,64

5.000,00

MOVESIII-1845/2021

01/06/2022

Mateo Duran, Suasi

***1805**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable AUDI Q3 S LINE TIPTRONIC 45TFSI 180kW

41.322,31

5.000,00

MOVESIII-1848/2021

02/06/2022

ROIG BONET, ANTONIO

***5569**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric CITROËN NUEVO e-C4 100kW SHINE

25.780,72

4.500,00

MOVESIII-1849/2021

02/06/2022

Juan Clar, Carlos Eduardo

***8633**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics 7.3 kW

1.313,00

919,10

MOVESIII-1851/2021

03/06/2022

MUÑOZ ESCANDELL, RICARDO

***5335**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLKSWAGEN ID.4 PRO PERFORMANCE 204CV 150kW

39.586,78

4.500,00

MOVESIII-1852/2021

03/06/2022

VIDAL BARCELO, MARGALIDA

***9741**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA EV FL 100kW MAXX

27.801,65

4.500,00

MOVESIII-1853/2021

03/06/2022

PERELLO ROSSELLO, ISABEL

***1412**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric AUDI Q4 advanced 35 e-tron 125kW

41.703,46

4.500,00

MOVESIII-1854/2021

03/06/2022

CARANDELL JAGER, MARIA EUGENIA

***0365**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA EV FL 150kW

35.859,50

7.000,00

MOVESIII-1855/2021

03/06/2022

PONS PONS, ANA

***7222**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA e-SOUL DRIVE (long range)

25.867,77

7.000,00

MOVESIII-1857/2021

03/06/2022

PONS VIDAL SISTEMAS SL

***6464**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable OPEL GRANDLAND PHEV 1.6 TURBO 165Kw

28.955,21

1.700,00

MOVESIII-1863/2021

06/06/2022

SANCHEZ-CUENCA LÓPEZ, RAMON

***1173**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA EV FL 100kW-MAXX

28.008,26

4.500,00

MOVESIII-1868/2021

07/06/2022

ABIA DIAZ, BEATRIZ

***6508**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA EV 150kW

31.223,14

7.000,00

MOVESIII-1869/2021

07/06/2022

RODRÍGUEZ GUZMÁN, JUAN JOSE

***4357**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable RENAULT CAPTUR

22.984,16

2.500,00

MOVESIII-1873/2021

07/06/2022

BORDOY BOSCANA, PEDRO ANTONIO

***8431**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric CITROËN Nuevo e-C4 100Kw SHINE

26.116,15

4.950,00

MOVESIII-1875/2021

07/06/2022

Vicens Bonet, Miguel

***1854**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Audi A3 Sportback TFSI E150kW (204CV)

36.093,45

5.000,00

MOVESIII-1877/2021

08/06/2022

NIGORRA CAÑELLAS, JOSE JUAN

***8721**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLKSWAGEN ID. 3 LIFE 150Kw 204 CV

34.623,33

4.500,00

MOVESIII-1880/2021

08/06/2022

LOSADA IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER

***9425**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA GS LINE BEV 100kW

28.678,14

7.000,00

MOVESIII-1886/2021

09/06/2022

SOLUCIONES SOLARES IBICENCAS SL

***6072**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable HYUNDAI SANTA FE PHEV TGDI 1.6 265cv 132.2/6.9 kW

39.085,66

1.700,00

MOVESIII-1887/2021

09/06/2022

RODRÍGUEZ TORRES, PABLO MANUEL

***7482**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA GS LINE BEV 100kW 136cv

25.305,79

4.500,00

MOVESIII-1888/2021

09/06/2022

Oyaga Juan, Aranzazu

***8473**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Fiat 500E LA PRIMA 118 87kW

28.925,62

4.500,00

MOVESIII-1889/2021

09/06/2022

ROMAN LOZANO, MIGUEL ANGEL

***5183**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable MG EHS LUXURY 119kW

29.578,51

2.500,00

MOVESIII-1891/2021

09/06/2022

Fuster Nicolau, Damià

***5489**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Twingo E-TECH 60kW BATERIA 20kWh

20.494,91

4.500,00

MOVESIII-1892/2021

09/06/2022

Garcia Grande, Caridad

***1480**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA EV6 GT Line RWD (Long Range) (Pack Premium)168kW e implantació infraestructura recàrrega de vehicles elèctrics 7.4kW

44.344,87

8.276,95

MOVESIII-1893/2021

10/06/2022

OCIBAR, S.A.

***8384**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLVO CX40 recharge plus auto

37.335,54

2.200,00

MOVESIII-1894/2021

10/06/2022

GARCIA PRIETO, DANIEL

***4898**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA-e GSLINE bev 100kW

29.551,75

4.500,00

MOVESIII-1896/2021

10/06/2022

SUREDA OLIVER, JERONIMO

***5154**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot 208 ACTIVE PACK ELÉCTRICO 136c 100kW

27.685,95

4.500,00

MOVESIII-1904/2021

13/06/2022

IBICENCA DE BOMBAS SL

***6157**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició de vehicle elèctric NISSAN ARIYA 63kWh 160kW 4x2 advance

39.130,20

2.900,00

MOVESIII-1905/2021

13/06/2022

MASCARO HORRACH, ANTONIA

***0698**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT 2008 GT ELÉCTRICO 136 100KW

27.272,73

4.500,00

MOVESIII-1908/2021

13/06/2022

RAMON CALDENTEY, AINA MARIA

***7661**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HYUNDAI KONA EV FL 100kW MAXX

28.008,26

4.950,00

MOVESIII-1909/2021

13/06/2022

MARI MARI, MARIA ISABEL

***5942**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA EV6 GT LINE RWD LONG RANGE PACK PREMIUM 168kW

44.974,38

4.500,00

MOVESIII-1910/2021

13/06/2022

PAYERAS BISQUERRA, JAIME JAVIER

***0382**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL COMBO E-LIFE MY22.25 ELEGANCE 100kW (136CV)

28.099,18

4.500,00

MOVESIII-1915/2021

14/06/2022

VALLES TUNBERG, LORENZO

***2851**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.340,00

938,00

MOVESIII-1916/2021

14/06/2022

VILLANUEVA ECHARTE, CRISTINA

***4139**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA E-NIRO

31.322,31

4.500,00

MOVESIII-1919/2021

14/06/2022

BOFILL TORRES, NELIDA

***5480**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MINI COOPER SE

28.514,87

4.950,00

MOVESIII-1921/2021

14/06/2022

CALIDAD CROMATICA SL

***5449**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable PEUGEOT NUEVO 308 SW GT Pack Hybrid 225 eEAT8

32.879,97

1.700,00

MOVESIII-1924/2021

15/06/2022

Maimo Riera, Victor

***0738**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV (51kWh)

27.256,20

4.500,00

MOVESIII-1926/2021

15/06/2022

MOTHE, PIERRE LAURENT RENÉ

****7844*

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA EV6 AIR RWD

39.504,13

7.000,00

MOVESIII-1927/2021

15/06/2022

Seguí Gil, Francisca

***6504**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.686,89

1.180,82

MOVESIII-1929/2021

16/06/2022

TOMASSI, SERGIO

****1991*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable KIA XCEED

23.326,65

5.000,00

MOVESIII-1930/2021

16/06/2022

TORRANDELL CAMPOMAR, JUAN JOSE

***6070**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLVO C40

38.672,67

4.500,00

MOVESIII-1931/2021

16/06/2022

CALAFAT RIPOLL, CATALINA

***1157**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric HONDA E BEV ADVANCE

26.983,48

4.500,00

MOVESIII-1932/2021

16/06/2022

DONOR CONSULTING SL

***1421**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA-E BUSINESS ELEGANCE

28.603,30

2.900,00

MOVESIII-1939/2021

17/06/2022

RIERA TUR, JOSE RAFAEL

***3659**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA E-NIRO CONCEPT

28.367,36

4.500,00

MOVESIII-1940/2021

19/06/2022

De Lucio Reynes, Jordi

***3287**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric monofàsic 7,36 kW

1.208,66

699,22

MOVESIII-1946/2021

20/06/2022

J.AGUILÓ SISTEMAS Y REDES S.L.

***9343**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Audi Q3

43.233,93

2.500,00

MOVESIII-1948/2021

20/06/2022

FERNÁNDEZ DIAZ, CRISTIAN

***1281**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric TESLA MODEL 3

38.644,63

4.500,00

MOVESIII-1950/2021

21/06/2022

SIMARRO MAGRANER, ALEJANDRA

***6801**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLVO XC40

33.233,74

4.500,00

MOVESIII-1951/2021

21/06/2022

GUT RUCKSTUHL, DANIEL

***2452**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG MARVEL R COMFORT

33.884,31

4.500,00

MOVESIII-1954/2021

21/06/2022

SORA VADELL, ANTONIO

***9581**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric KIA NIRO

25.787,68

7.000,00

MOVESIII-1956/2021

22/06/2022

MUÑOZ MERINO, RAFAEL VICENTE

***5095**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA

28.925,63

4.500,00

MOVESIII-1958/2021

22/06/2022

BAUZA RIPOLL, SEBASTIAN

***0846**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SCOOTER 7

4.607,43

1.100,00

MOVESIII-1962/2021

22/06/2022

ARES ROMEA, JAVIER

***6620**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL MOKKA

27.704,00

7.000,00

MOVESIII-1963/2021

23/06/2022

BAUZA ANDREU, ANTONIO

***1606**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7,4 kW

1.447,31

1.034,12

MOVESIII-1965/2021

23/06/2022

GRUPO CABANACH S.A

***8506**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

3.207,19

962,16

MOVESIII-1968/2021

26/06/2022

GUASCH TORRES, VIRGINIA

***5046**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició de vehicle elèctric Hyundai Ioniq 5

34.466,95

4.500,00

MOVESIII-1969/2021

27/06/2022

BAUZA MESTRE, MARGARITA

***1593**

2022/G/731A01/78000/00/19701/MR001

INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 7,4 kW

2.266,92

1.586,84

MOVESIII-1972/2021

27/06/2022

Marti Tormo, Maria Mercedes

***1219**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable MITSUBISHI eclipse cross PHEV

29.834,72

2.500,00

MOVESIII-1973/2021

27/06/2022

INTERNACIONAL BALEAR COURIER,S.L.

***5425**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric FIAT 500BEV ACTION 70kW (95CV)

21.074,38

1.100,00

MOVESIII-1975/2021

27/06/2022

AGUILO FUSTER, ROSALIA

***7002**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric OPEL CORSA-e BEV 50kW 136CV(100kW)

23.095,04

7.000,00

MOVESIII-1976/2021

28/06/2022

PÉREZ FERNÁNDEZ, MAYDA ROSA

***8452**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric FIAT 500 BEV

23.553,72

7.000,00

MOVESIII-1977/2021

28/06/2022

TECNO SPORT INTERNACIONAL SA

***3028**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric endollable Audi Q3 Sportback 45 TFSI e 180 kW Advanced S tronic

43.330,49

1.700,00

MOVESIII-1978/2021

28/06/2022

FERRER CORDERO, RAMON

***3594**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric endollable Silence S01

4.256,20

1.100,00

MOVESIII-1979/2021

28/06/2022

SERVICIOS INFORMÁTICOS BAUZA MAIMO SL

***7539**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric endollable CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 150 KW (205 CV) DSG 6 vel

32.831,10

1.700,00

MOVESIII-1980/2021

28/06/2022

PÉREZ MIGUEL, MARIA DEL CARMEN

***3546**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric endollable Jeep Renegade Limited 1.3 PHEV

31.570,25

2.500,00

MOVESIII-1983/2021

28/06/2022

FUERTES SUÁREZ, CESAR JOSE

***9992**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric endollable Opel Mokka-e BEV 50kWh GS Line

29.256,20

4.500,00

MOVESIII-1984/2021

28/06/2022

ÁLVAREZ ARCAS, JUAN FRANCISCO

***1505**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric endollable SEAT eScooter 125 SEAT MÓ 125 Rojo Daring Mat

4.607,43

1.100,00

MOVESIII-1989/2021

28/06/2022

TUR RIBAS, VICENTE

***5001**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia Nou e-Niro Concept amb desballestament

28.580,58

7.000,00

Documents adjunts