Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 561534
Resolució per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 6 de juny de 2022 el director general de Mobilitat i Transport Terrestre va emetre una memòria justificativa de la necessitat de modificar l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies.

El 8 de juny de 2022 el conseller de Mobilitat i Habitatge dictà una resolució per la qual s'ordena l'inici del projecte de modificació de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies.

Una vegada elaborat l'esmentat projecte i d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública.

Fonaments de dret

La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en l'article 58 estableix que els projectes de reglament s'han de sotmetre, entre d'altres, al tràmit d'informació pública, quan resulti preceptiva o sigui convenient a criteri de l'òrgan responsable de la tramitació. A aquest efecte, s'ha de publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears que indiqui el termini per fer suggeriments i el lloc web on es pot accedir al projecte normatiu. També, s'estableix que el termini dels tràmits d'audiència i d'informació pública, que es poden impulsar de forma simultània, ha de ser adequat a la naturalesa de la disposició i, en tot cas, no inferior a deu dies.

Atès l'exposat, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre al tràmit d'informació pública el projecte d'ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies, període en el qual es pot consultar el Projecte d'ordre en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, http://transportes.caib.es i en el Portal de Transparència http://participaciociutadana.caib.es.

2. Fixar el termini d'informació pública en deu dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transports, a l'apartat de transparència o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Mobilitat i Transports Terrestres.

3. Informar que, d'acord amb l'article 34.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les al·legacions es poden presentar telemàticament dins del termini que s'estableix en l'apartat anterior, mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració normativa” de la pàgina web de participació ciutadana http://participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web contenguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament:3 d'octubre de 2022

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí Ribas)