Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 568846
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva del personal funcionari interí i laboral temporal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El passat 9 d'agost de 2022, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 105 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publica la llista provisional del personal funcionari interí inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

2. Aquesta Resolució establia un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, perquè les persones que no hi estiguessin d'acord poguessin presentar les reclamacions que considerassin oportunes, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, poguessin optar per renunciar a participar-hi, termini que va finalitzar el passat dia 24 d'agost.

3. De conformitat amb l'apartat 4 de la disposició transitòria cinquena afegida pels acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres, de 4 i 9 de maig de 2022, respectivament, als acords de 4 de maig de 2015, una vegada examinades les al·legacions rebudes, s'han introduït en la llista les modificacions necessàries per reflectir les reclamacions acceptades.

També, d'ofici, s'ha inclòs en la llista el personal funcionari interí i laboral temporal que en data 31 de desembre de 2015 estava en alguna situació administrativa que generàs reserva de plaça, i que complís amb la resta de requisits, de conformitat amb el punt 5.2, lletra a), dels acords de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, i s'han llevat de la llista les persones a les quals, amb posterioritat a la publicació de la llista provisional, s'ha reconegut el dret a la carrera professional en execució de les interlocutòries que han estimat l'extensió d'efectes de les sentències recaigudes en la matèria.

4. Quant a la retribució del nivell de carrera reconegut en virtut d'aquesta Resolució, tindrà efectes econòmics retroactius, si escau, amb el límit màxim d'1 de gener de 2021, d'acord amb el segon paràgraf del punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida pels acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres, de 4 i 9 de maig de 2022, respectivament, als acords de 4 de maig de 2015.

5. L'Administració aplicarà d'ofici al personal laboral temporal i funcionari interí que tengui fraccions de temps romanents superiors a tres anys en data 31 de desembre de 2015 que no hagin estat utilitzades per obtenir un nivell en la fase inicial i que compleixi la resta de requisits i mèrits necessaris el que estableix la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2017 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa el punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de dia 18 de juliol de 2022.

Les sol·licituds que s'han rebut referents a aquest assumpte es resoldran en la resolució finalitzadora d'aquell procediment.

Per dur a terme aquest procediment l'Administració incorporarà d'ofici els documents que acrediten el compliment dels requisits i mèrits necessaris que consten en l'expedient personal.

No obstant això, s'atorga un termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, perquè les persones que tenguin fraccions de temps romanents superiors a tres anys o serveis prestats superiors a aquest temps (1.096 dies) i que estiguessin en actiu dins l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tot això en data 31 de desembre de 2015, puguin aportar els mèrits prevists en el punt 4.2 de la Resolució de 22 de desembre de 2017 (relatius a aprenentatge, docència i gestió del coneixement), realitzats amb anterioritat a data 31 de desembre de 2018, que considerin oportuns i que no constin inscrits en el seu expedient personal.

6. En virtut del punt 14 afegit pels acords de dia 4 i 9 de maig de 2022 als acords de 12 i 16 de novembre de 2015, encara que l'apartat 2 d'aquest punt preveu que es farà amb la sol·licitud prèvia i per evitar la presentació massiva de sol·licituds pel que fa al cas, l'Administració tramitarà d'ofici el pagament del complement de carrera professional al personal que el tengui reconegut en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional a què pertany com a funcionari de carrera o laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que passi o hagi passat amb anterioritat a l'aprovació dels acords de 4 i 9 de maig de 2022 a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional.

Fonaments de dret

1. L'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la mesa sectorial de serveis generals i del personal laboral.

2. L'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

3. L'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

Proposta de resolució

Atesos els fets i fonaments exposats, i fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar i publicar la llista definitiva de personal funcionari interí admès en el procés extraordinari d'implantació inicial de nivell de carrera professional, amb indicació del nivell d'enquadrament i els dies sobrers. S'han inclòs en la llista les persones les reclamacions de les quals han estat acceptades. Aquesta llista s'adjunta com a annex 1.

2. Aprovar i publicar la llista de personal laboral temporal admès en el procés extraordinari d'implantació inicial de nivell de carrera professional, amb indicació del nivell d'enquadrament i els dies sobrers. S'han inclòs en la llista les persones les reclamacions de les quals han estat acceptades. Aquesta llista s'adjunta com a annex 2.

3. Publicar la llista amb la resolució de les reclamacions no acceptades amb indicació del motiu de denegació, dels aclariments addicionals i dels punts dels acords reguladors de la carrera professional aplicables, així com també, la llista de les sol·licituds que estan pendents de revisió per tractar-se de qüestions diferents a les reclamacions a la llista provisional. Aquestes dues llistes s'adjunten com a annex 3.

4. Comunicar a les persones, que dins el termini atorgat per fer reclamacions a la llista provisional han presentat sol·licituds d'accés a nivells superiors o d'enquadrament inicial mitjançant l'aplicació de la Resolució de 22 de desembre de 2017, esmentada en el punt 5 dels antecedents d'aquesta Resolució, que l'Administració revisarà d'ofici el compliment dels requisits que aquella estableix per a tot el personal laboral temporal i funcionari interí afectat i que resoldrà en conseqüència.

5. Atorgar un termini de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, perquè les persones que tenguin fraccions de temps romanents superiors a tres anys o serveis prestats superiors a aquest temps (1.096 dies) i que estiguessin en actiu dins l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tot això en data 31 de desembre de 2015, puguin aportar els mèrits prevists en el punt 4.2 de la Resolució de 22 de desembre de 2017 (relatius a aprenentatge, docència i gestió del coneixement), realitzats amb anterioritat a data 31 de desembre de 2018, que considerin oportuns i que no constin inscrits en el seu expedient personal.

6. Recordar a les persones que es trobin en les situacions previstes en el segon paràgraf dels punts 7 i 8 de la disposició transitòria cinquena, esmentada abans, que poden exercir els seus drets d'acord amb el següent:

- El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 dins l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional i que, d'acord amb el que establia el punt 7.1 dels acords de 12 i 16 de novembre de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional, podrà sol·licitar la revisió d'aquest enquadrament.

- El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 dins l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent i que, d'acord amb el que establia el punt 7.2 dels acords de 12 i 16 de novembre de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional, haurà d'optar per continuar amb la carrera professional ordinària ja iniciada amb aquest enquadrament en el nou cos, escala o categoria professional com a funcionari de carrera o laboral fix o sol·licitar l'enquadrament extraordinari en el cos, l'escala o la categoria en què prestava serveis en data 31 de desembre de 2015 com a funcionari interí o laboral temporal.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (3 d'octubre de 2022)

La directora general de Funció Pública María del Carmen Palomino Sánchez

Conforme amb la proposta. En dict resolució.

Palma, en la data de la signatura electrònica (4 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Llista definitiva del personal funcionari interí que accedeix a la carrera professional

LLINATGES, NOM

NIF

GRUP

NIVELL

ROMANENT

ABIA DÍAZ, BEATRIZ

***6508**

A1

2

293

ADROVER VENTAYOL, FRANCISCA

***7702**

C2

3

1.354

ALBA RAMÓN, ANTONIA

***2040**

C2

2

135

ALEMANY JUAN, ANTÒNIA

***3604**

A1

1

580

ALHALABI ALHALABI, MOHAMED

***9616**

A1

1

497

ALONSO CALDERÓN, VENTURA

***8962**

AP

1

1.693

ALORDA BOSCANA, ANA MARÍA

***3771**

C2

1

1.484

AMENGUAL SIQUIER, MARGARITA

***1180**

A1

1

1.532

AMENGUAL VAQUER, MARIA

***2240**

C2

1

883

AMORAGA GRIMALT, CATALINA

***1739**

A2

1

473

ANDRADE BARBERÁ, MARÍA PAZ

***5772**

A1

2

765

ANDREU GARCÍA, ANTONIA

***4165**

C2

1

838

ANTICH AGUILÓ, CATALINA

***9329**

C2

2

294

ARBONA BUGEDA, JUAN ANTONIO

***5545**

A1

3

891

ARBONA COLOM, ELENA

***8246**

A1

2

262

ARBONA NIELL, MARIA MAGDALENA

***7055**

A2

2

165

ARTIGUES MARTÍN, MARIA ANTÒNIA

***3641**

A1

1

1.110

BAIUTTI SÁNCHEZ, GEMMA

***3221**

AP

1

629

BALAGUER FIOL, FRANCISCA

***3549**

A1

3

624

BALAGUER PÉREZ, ANA MARGARITA

***5521**

A1

1

1.458

BARCELÓ SERVERA, MACIANA

***2417**

AP

2

1.186

BARRERA SERRA, LOURDES

***3491**

C2

2

100

BAU MESQUIDA, MARIA TERESA

***9067**

C2

2

818

BAUZÁ MESTRE, MARGARITA

***1593**

A1

2

819

BELLIDO MARTORELL, MÓNICA

***0155**

C2

2

1.026

BELTRÁN MOLLA, MARÍA

***7732**

A1

1

42

BENNÀSSAR CARRETERO, JUAN MANUEL

***1158**

A2

1

184

BERGAS MAS, MARGARITA

***6516**

C2

1

755

BERNABEU HERNÁIZ, MERCEDES

***0931**

A1

2

139

BERNARDOS DE DIEGO, CARMEN GLORIA

***3118**

A2

1

1.792

BERNAT FAR, CATALINA ALICIA

***6564**

A1

2

143

BINIMELIS RIUTORT, ANTÒNIA

***9919**

AP

1

237

BLANCO MARQUET, ELENA

***0768**

C2

1

215

BLANES BALCELLS, GLORIA

***1026**

C1

1

454

BLASCO DEL CAMPO, SABINA

***2812**

A2

1

1.113

BLASCO GARCÍA, ANDRÉS

***3107**

C2

1

1.631

BORRAS MATEU, LEONARDO

***1265**

C2

2

893

BOSCH CASTRO, MARIA MAGDALENA

***3888**

A2

1

476

BOSCH POZAS, MARIA CRISTINA

***8944**

A1

1

578

BUADES GARAU, TERESA FRANCISCA

***9848**

A2

2

1.707

BUJOSA PICORNELL, BÀRBARA MARIA

***8010**

A1

1

300

CALAFAT BELLVER, PEDRO JOSÉ

***7963**

C2

1

116

CALAFAT POLO, JUAN ANTONIO

***9945**

A1

1

1.679

CALDAROLA SCIPIONI, MARIA VICTORIA

***2420**

A2

1

550

CALVO BOIX, MIGUEL ÁNGEL

***4601**

A2

3

609

CAMPINS BALLESTER, ANDRÉS

***5434**

A2

3

1.171

CAMPOS SOLIS, RUBÉN

***2595**

C1

1

202

CAMPS BOSCANA, JOSÉ MIGUEL

***6819**

C2

2

398

CAMPS COLL, MARGARITA

***0927**

C2

2

242

CAMPS EXTREMERA, MARGARITA

***3578**

C2

1

1.060

CAMPUZANO CASASAYAS, MARGARITA

***9632**

C2

3

1.587

CANO AROZAMENA, RAMIRO

***9197**

C2

1

830

CANOVAS ALBERTÍ, ANA MARIA

***6649**

C2

3

896

CANTALLOPS ADROVER, MARIA ANTÒNIA

***5224**

A2

1

1.446

CAÑELLAS VENY, KATIANA

***8998**

A1

1

1.751

CAPELLÀ NEGRE, MARIA MARGALIDA

***0876**

C1

1

633

CARDALDA GONZÁLEZ, GERARD

***1849**

A1

1

1.764

CARDELL RODRÍGUEZ, ALICIA

***2812**

A2

1

60

CARDELL SÁNCHEZ, TERESA

***3878**

C2

1

519

CARDELL VICH, JOANA AINA

***4714**

C1

2

518

CARRA DE VAUX SAINT CYR LÓPEZ-VIOTA, FRANCOIS JOSÉPH

***2331**

C1

1

1.610

CARRIÓ MARTÍNEZ, JUAN

***6433**

A2

1

535

CASAS GARCÍA, SILVIA

***6844**

A2

1

77

CASTILLO ESCOBAR, VERÓNICA

***0133**

A2

1

380

CATALÀ COLOMAR, MARIA ALMA

***0372**

C2

3

75

CLADERA SIQUIER, JERÓNIMA

***4495**

C2

1

476

COLL BESTARD, ESPERANZA

***2768**

A2

2

56

COLL CAMPAYO, JOSÉ LUIS

***6688**

A1

1

602

COLL PERELLÓ, MARGARITA MARIA

***7295**

A1

1

160

COLL ROCA, MARIA

***5710**

C2

1

1.369

COLOMAR RAMÓN, MARTA

***5272**

A2

2

546

COMPANY NICOLAU, MARIA SALOMÉ

***5519**

C1

1

74

CONEJO SEVILLA, MARÍA SALIMA

***3751**

A2

1

867

CORTÉS OLIVER, ELENA

***5364**

AP

1

1.789

COSTA BONET, CARMEN ANTONIA

***4685**

C1

2

1.095

CRESPÍ CASAS, MARIA

***9633**

C2

2

1.556

CRESPÍ CIFRE, CATALINA IRENE

***1300**

A1

3

330

CUBERO FERRER, JOSÉ MANUEL

***4303**

C1

1

175

DESPUIG TRUYOLS, REGINA COLOMA

***3631**

C2

1

494

DÍAZ FABIO, ANA MARIA

***2813**

C1

1

276

D´ÍAZ JIMÉNEZ, JOSUÉ

***1256**

A1

1

486

DÍAZ MAESTRE, MARÍA PIEDAD

***4822**

AP

1

1.145

DÍAZ MARTÍ, JOSÉ ANTONIO

***5967**

C2

2

756

ENSEÑAT SÁNCHEZ, CASILDO ROBERTO

***8026**

A1

1

1.311

ESCUDERO LÓPEZ, CARMEN ROCÍO

***0018**

A1

1

541

ESCUDERO PORTELLA, MARTÍN

***9049**

A1

4

 

ESCUDERO RODRÍGUEZ, BELÉN

***8875**

C1

4

 

ESPADAS TORRES, RAQUEL SATURNINA

***2788**

A2

1

1.028

ESTADES MUNTANER, ROSA

***7250**

A1

1

697

EXPÓSITO ROSELL, JUAN FRANCISCO

***8858**

A1

1

641

FERNÁNDEZ ALEMANY, ANNA ELISABET

***9508**

C2

2

1.574

FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA JOSEFA

***0145**

C2

1

111

FERNÁNDEZ MORRO, FRANCISCA

***6687**

AP

1

397

FERRANDO RIERA, NATALIA

***2305**

A1

2

162

FERRER GELABERT, ANTONIA

***9057**

C1

1

785

FERRER SANCHO, MARÍA SOLEDAD

***9096**

A1

1

1.099

FERRIOL MUNAR, ANTÒNIA

***9122**

C2

3

850

FIOL ALZAMORA, MARIA MARGARITA

***2115**

C2

1

689

FIOL GELABERT, MARÍA DEL CARMEN

***4737**

A1

1

798

FIOL OLIVER, PEDRO

***2151**

C2

1

823

FLEXAS BAUZÀ, BARTOLOME

***6836**

AP

1

783

FLORIT MOLL, ANTÒNIA

***3410**

A2

2

1.775

FONT CARMONA, JUAN LUIS

***7845**

A1

3

101

FORCEN NUÑEZ, MARÍA LUISA

***9297**

A1

1

55

FORNÉS BOYERAS, SEBASTIANA

***7629**

C2

4

 

FORTEZA FERRER, MARIA VICTÒRIA

***2473**

A2

1

1.015

FRESNO MARTORELL, FRANCISCO PABLO

***2182**

C2

1

41

FRUCTUOSO ROBLES, GLORIA

***4665**

A2

1

792

FULLANA PUIGSERVER, JUANA MARIA

***4527**

AP

3

475

GÁLVEZ GALLARDO, BÁRBARA

***1326**

AP

1

535

GARAU PUJOL, MAGDALENA

***7020**

C2

1

1.337

GARAU TUR, CATALINA MARIA

***3577**

C2

2

1.410

GARCÍA SANTOS, LUIS FERNANDO

***2844**

A1

3

298

GARRIDO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER

***2126**

C1

2

1.508

GELABERT FONT, ANTÒNIA

***3582**

AP

1

1.776

GELABERT MESTRE, JUANA

***3745**

A2

1

113

GIL VÁZQUEZ, RUTH

***0311**

AP

1

1.541

GIRBES MARTI, CARMEN AMPARO

***0450**

C2

2

799

GODOY CABELLO, JESICA

***4489**

C1

1

1.363

GÓMEZ PALMA, JOSÉ CARLOS

***1014**

AP

1

74

GOMILA MESQUIDA, MARGALIDA

***0998**

C2

2

923

GONZÁLEZ AMATE, CARLOS ANTONIO

***8390**

A1

2

161

GONZÁLEZ LÓPEZ, CLARA

***4027**

A1

1

458

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANA MARIA

***6585**

AP

1

121

GONZÁLEZ VALLE, MARGARITA

***1815**

A1

1

564

GRAU FERRER, LUIS IGNACIO

***6774**

A1

1

1.318

GUASP FUSTER, FRANCISCA ELENA

***0088**

A2

1

544

GUTIÉRREZ OLIVER, MARGARITA MARÍA

***1660**

AP

1

1.547

HERNÁNDEZ ZANCAJO, RAQUEL

***0339**

C2

1

77

HONORATO CAÑO, SUSANA DE

***2688**

C2

2

91

HURTADO OCÓN, GUADALUPE

***5455**

C1

1

1.664

IBAÑEZ GARCÍA, MARIO

***8705**

A2

1

1.026

IGLESIAS DE LA FUENTE, MARÍA CONCEPCIÓN

***1605**

AP

1

664

INSA JORDÀ JOAN MIQUEL

***1927**

C2

3

1.151

JAUME ARANDA, ROSA

***3711**

C2

1

1.549

JAUME LLABRÉS, SALVADOR

***1449**

C2

2

1.397

JIMÉNEZ ÁLVAREZ, YOLANDA

***3173**

A1

1

1.676

JIMÉNEZ AMORÓS, ANTONIA

***6343**

AP

1

62

JIMÉNEZ ARMIJO, MARÍA JOSEFA

***8050**

A1

1

634

JIMÉNEZ CAVA, ANASTASIA ISABEL

***9344**

C2

1

748

JIMÉNEZ NADAL, CARMEN

***3340**

C2

1

1.147

JIMÉNEZ PÉREZ, PEDRO

***0228**

C2

1

1.402

JIMÉNEZ PIÑA, SERGIO

***7585**

A2

1

1.064

JOSÉ GIL, MARÍA DEL CARMEN DE

***3004**

AP

1

1.399

JOY ALBERTÍ, MARIA ROSA

***1569**

C2

2

1.205

JUAN CASTRO, CARMEN

***3707**

C1

3

464

JUAN FERRER, CATALINA

***9097**

AP

1

1.484

JUAN HERNÁNDEZ, JAVIER DE

***0328**

AP

2

589

JUAN JAUME, FRANCISCA TRINIDAD

***6946**

A1

4

 

JUAN LLITERAS, ANGEL DE

***6607**

C2

1

1.035

JUAN SUAU, MATIAS DE

***3857**

C2

1

789

JULIÀ SIMÓN, CONCEPCIÓ

***8073**

C2

2

107

LATORRE GONZÁLEZ, BEATRIZ

***0510**

C2

1

856

LEANDRO MARTÍN, MIRIAM

***5087**

C2

1

1.379

LEDESMA VIDAL, MARÍA DEL CARMEN

***9950**

A2

1

1.697

LEÓN BAGUR, CRISTINA

***4264**

C1

1

465

LIEM JURADO, JUAN

***2997**

A1

1

949

LLABRÉS JANER, DAMIANA

***5234**

C2

1

61

LLADÓ ARRIETA, FRANCISCO JAVIER

***8144**

A2

1

69

LLINÀS CERDÀ, JUAN

***2322**

A2

1

671

LLITERAS VIDAL, MARÍA MERCEDES

***5921**

C2

2

280

LLOBET MOREY, ALICIA

***0589**

A1

1

146

LLOP SUREDA, JUAN

***7845**

A1

2

804

LLORET PÉREZ, INÉS

***2689**

A2

1

706

LLULL GARCÍA, MARIA

***6556**

A2

1

18

LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA TERESA

***7487**

C1

4

 

LÓPEZ REINA, ROSA MARÍA

***5305**

A2

1

582

LÓPEZ VELASCO, MÓNICA

***9910**

A2

2

878

LOZANO CUADRADO, PENÉLOPE TERESA

***1206**

C2

1

1.373

LUIS ANTÓN, LAURA

***0117**

AP

1

1.169

MAGRE MIRÓ, MARIA MONTSERRAT

***3834**

C1

3

1.042

MAGRE MIRÓ, MARIA TERESA

***7970**

C2

2

976

MALDONADO GONZÁLEZ, MARÍA DEL ROSARIO

***6511**

C2

1

905

MANDINGORRA CANET, DENISA

***7395**

C2

4

 

MANRESA BURGUERA, JAIME

***1568**

A1

4

 

MARÍN CARMONA, MARÍA CARMEN

***6076**

A1

2

12

MÁRQUEZ COLL, MARÍA MAGDALENA

***1358**

AP

1

1.674

MARTÍ AMENGUAL, MARIA ANTONIA

***0857**

AP

1

1.431

MARTÍN CARRASCO, ALICIA MARGARITA

***2855**

A2

1

663

MARTÍNEZ ATERO, JOSÉ JORGE

***9170**

C1

1

48

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, SANDRA

***2852**

A2

2

648

MARTÍNEZ FORTEZA, MARÍA ASUNCIÓN

***6216**

C2

1

1.697

MARTORELL CAPÓ, ANA MARÍA

***1362**

A2

1

830

MARTORELL GELABERT, MICAELA

***0921**

C2

1

1.357

MARTORELL TUGORES, MAGDALENA DE LA FONT DE DEU

***0420**

AP

4

 

MAS FERRER, RAFEL ENRIC

***8628**

A1

2

655

MAS MAS, MIGUEL

***6674**

C1

1

1.147

MAS SASTRE, CATALINA

***3299**

C2

1

212

MAS VIDAL, MARIA MAGDALENA

***5312**

A1

2

418

MASCARÓ DALMAU, DAVID

***2836**

C2

2

1.594

MASCARÓ SINTÉS, MARIA TERESA

***0109**

C2

1

370

MASSANET PONS, ISABEL MARIA

***1916**

C2

2

652

MASSUTÍ PASCUAL, INMACULADA

***1437**

A1

2

605

MATEU BATLE, CATALINA

***5762**

A2

3

45

MATEU SBERT, JOSEP

***9062**

A1

1

926

MEDINA MIR, MARIA ANTÒNIA

***1048**

AP

1

1.781

MEDINAS PRATS, ALONSO

***2130**

A1

3

1.804

MESEGUER ROSELL, CARLA

***0303**

A1

1

237

MESQUIDA BIBILONI, MARIA MAGDALENA

***9404**

AP

3

1.129

MINUCHIN VILAFRANCA, CARLOS

***3410**

AP

1

93

MONSERRAT SALOM, MARGARITA

***2383**

C2

2

1.768

MONTES GINER, JOSEP

***2334**

A2

1

678

MORADAS MERCADE, HUGO

***2817**

C1

1

559

MORALES SANTANDREU, ANTONIO

***8150**

C2

3

1.151

MORELL COBOS, MARÍA VICTORIA

***4701**

C2

1

822

MORELL RAMOS, BARTOLOMÉ

***8676**

A1

1

423

MORENO MOTA, MARIA LUCÍA

***5298**

A1

2

907

MOYÀ PAÍS, CARMEN

***1354**

A1

1

1.297

MULET PERELLÓ, MARIA ROSA

***6476**

C2

2

130

MUNAR OLIVER, JUANA MARIA

***9576**

A1

2

1.501

MUÑOZ ALBIS, SILVIA

***6990**

C2

2

99

NAVARRO MARÍN, SERGIO

***4635**

AP

1

555

NAVARRO SOLA, JOSÉ FRANCISCO

***8919**

A1

1

1.617

NEGRE CASALS, ANA

***3378**

C2

1

101

NEGRE CATALÀ, ISABEL ANA

***1364**

C2

2

617

NEGRE MASCARÓ, MARTA

***0081**

A2

1

808

NOGUEROL FERNÁNDEZ, JOSEFINA

***0822**

C2

1

1.331

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIER

***7290**

C2

1

1.493

OLEO TORRES, ANA MARÍA

***4096**

A2

1

1.640

OLIVA SALOM, FELIPE

***8475**

A1

1

391

OLIVER FRAU, ISABEL MARIA

***8998**

C2

2

930

OLIVER MUNAR, MATEU

***4577**

A1

1

93

OLIVER SASTRE, FRANCISCA

***3935**

C1

1

306

OLIVERA FERNÁNDEZ, MÓNICA INMACULADA

***3663**

A2

1

177

PALAO BEVIA, JAVIER

***4498**

C2

1

53

PALLISER ARELLANO, MARÍA ANTONIA

***7896**

C1

1

1.000

PALOMAR QUINTANA, ALMUDENA

***9390**

C1

1

1.132

PARETS BIBILONI, GASPAR

***9896**

AP

4

 

PARETS MANGAS, JOANA MARIA

***8771**

C2

1

1.198

PARRA GUAL, AMALIA

***0895**

A1

2

429

PASCUAL GARCÍA, ANTONIO JOSÉ

***2947**

A1

1

1.342

PAULINO CARCELLES, MARGARITA

***9239**

C1

1

121

PERALES ORTS, ESTEFANÍA

***2565**

A2

1

365

PÉREZ MORENO, MARIA CARMEN

***0240**

A2

1

919

PÉREZ SERVERA, PEDRO

***2240**

C2

1

895

PERICÁS LLOMPART, SERGIO

***1958**

C2

3

998

PERICÁS OCALLAGHAN, JUAN

***5208**

A1

2

1.192

PERSONAT LABRADOR, ALMUDENA

***0894**

A2

1

1.733

PICORNELL VALLESPIR, CAROLINA

***3956**

C1

1

418

PIQUERAS FERNÁNDEZ, ESTHER

***1097**

A2

1

994

PIZÀ NIGORRA, JAUME

***2876**

C2

2

566

PIZÀ RIGO, MIGUEL

***6872**

C2

1

1.644

PLANAS TORRES, ANA MARÍA

***3115**

AP

1

1.448

POMAR GALEA, ISABEL

***4186**

AP

1

761

POMAR MIRÓ, MARIA JOSÉ

***4798**

A1

2

50

POMARES MARTÍNEZ, ANA MARÍA

***5551**

A2

1

415

PONS MACHADO, JOAQUIN

***0032**

C2

1

145

PONS ROTGER, ANTONIO

***9737**

C2

1

883

PONS TORRENS, MARIA ISABEL

***0933**

A1

2

411

PONSETI BARCELÓ, FRANCISCO JUAN

***3890**

A1

2

474

PONT PRADILLO, LORENZO

***4988**

A1

1

1.339

POU MESQUIDA, MARGARITA

***2731**

C2

1

996

POU OBRADOR, MARIA ANTÒNIA

***3344**

C1

2

358

PUIGSERVER JUAN, MARIA DEL MAR

***4267**

A2

1

1.325

PUJOL RAMÓN, PEDRO

***1023**

C2

2

1.613

PUJULA FONT, MARIA GLÒRIA

***1295**

C2

1

541

QUINTANA MARTÍNEZ, MARÁA ÁNGELES

***3749**

AP

1

298

RAMÍREZ SANTANDREU, CARMEN

***6995**

C2

1

333

RAMIS LLABRÉS, JUDITH

***8296**

A2

1

1.023

REAÑO LAMBEA, FEDERICO

***6366**

AP

4

 

REUS ESCUDERO, GABRIEL LEONARDO

***3622**

C2

1

1.091

REUS MESTRE, SIMÓ CARLES

***1051**

A1

2

255

RIERA CORTÉS, TERESA MARIA

***0901**

A1

1

1.620

RIERA MARÍ, MARÍA NIEVES

***4020**

A1

1

1.451

RIERA MOREY, MARÍA DEL CARMEN

***2138**

A2

1

324

RIERA PASCUAL, ANTONI

***9633**

A2

1

1.702

RIPOLL COLL, ROSA ISABEL

***2108**

A1

1

1.714

RODRÍGUEZ BELINCHON, RAQUEL

***8135**

C1

1

861

RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN

***5007**

A2

4

 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO LUCAS

***6093**

C1

4

 

RODRÍGUEZ PARRA, AVELINA

***7072**

AP

1

89

RODRÍGUEZ VILLATORO, YOLANDA TERESA

***4552**

A2

2

879

ROIG ALMEIDA, MÓNICA

***8836**

AP

1

270

ROIG RIBAS, NÚRIA

***6099**

A2

2

260

ROIG SARRALDE, MIGUEL

***0831**

C2

3

525

ROIG VIÑAS, JOSÉ

***5603**

A2

1

300

ROKA NCHASO, ISIDORO

***9149**

C2

2

335

ROLDÁN SIERRA, NATIVIDAD

***6320**

C2

2

1.381

ROSSELLÓ CALVO, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS

***0638**

AP

1

905

ROSSELLÓ FERRER, ÀGUEDA

***3855**

A2

2

1.043

ROSSELLÓ MENA, FERNANDO

***6168**

C1

1

517

ROSSELLÓ NADAL, MIQUELA

***0603**

C2

1

931

ROSSELLÓ ROVIRA, MARIA ANTÒNIA

***2111**

A1

1

867

ROTGER ARBONA, MARIA

***0121**

C1

1

258

ROYO ESTÉVEZ, YOLANDA

***5890**

A1

1

506

RUBÍ TOMÀS, JULIA

***9630**

C1

1

697

RUIZ SÁNCHEZ, PEDRO JUAN

***6766**

AP

1

823

SALA BONED, ANTONIO

***5827**

C1

2

932

SALA NOWOTNY, SERGIO

***1367**

A1

1

20

SALAMANCA SANSÓ, MARGARITA

***3099**

AP

1

249

SALLERAS VICENS, GABRIEL SEBASTIÁN

***8758**

C1

1

1.603

SALOM SIQUIER, MARGARITA

***1260**

C2

1

808

SÁNCHEZ ARROYO, RAFAEL

***9881**

C2

1

1.663

SÁNCHEZ LLADÓ, MARÍA ELENA

***0690**

A1

4

 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FRANCISCA

***2393**

C2

4

 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA TERESA

***0960**

A2

1

475

SÁNCHEZ PÉREZ, ÁLVARO

***6674**

A1

1

674

SÁNCHEZ REYNES, MARÍA ISABEL

***5562**

C2

2

250

SÁNCHEZ SARABIA, EMILIO JOSÉ

***7328**

A2

1

797

SÁNCHEZ-MONTES MORENO, MARÍA LUISA

***6438**

A1

1

1.086

SANS CRISOL, AINA MARIA

***7450**

A2

2

1.599

SANS CUNILL, CARLOS

***5259**

A1

1

1.650

SANSÓ PORTELL, CATALINA

***2420**

C2

1

1.645

SASTRE CAIMARI, MARIA ANTÒNIA

***7743**

C2

1

720

SASTRE PALMER, DAVID PAU

***0715**

C1

2

1.030

SASTRE REYNÉS, CATALINA

***2898**

C2

1

804

SERRA DARDER, MARIA JOSÉ

***2758**

C1

1

665

SERRA MIQUEL, MATEO SIRO

***5185**

A2

1

680

SERRANO PALAZÓN, MARÍA JOSÉ

***6177**

C2

2

470

SERVERA MARTÍNEZ, JAUME

***1810**

A2

1

1.021

SERVERA ROIG, MARGARITA

***0560**

C1

1

223

SOBRINO MARTÍN, ANA BELÉN

***7505**

A2

2

13

SOLER ESCALAS, MARGARITA

***2848**

C2

2

63

SOLER GENESTRA, CLARA

***4008**

A1

1

365

SOLER SERRA, GUILLERMO

***3982**

A1

2

1.808

SOLER SERRA, MIQUEL

***0932**

A1

1

1.776

SORIANO LLEÓ, MARCOS

***7348**

C1

1

1.577

SOTO MAS, MARIA DEL CARMEN

***6427**

A2

1

1.621

SOTO PONS, CECILIA ANDREA

***0718**

A2

1

88

SUAU COMAS, MÓNICA

***8952**

A2

1

209

TERRASA BRUSOTTO, MAGDA

***2420**

C2

1

442

TOBAR SANTAMARIA, MARÍA LUISA

***2104**

C1

2

1.798

TOMÀS NAVARRO, ESTEVE

***2158**

C2

2

533

TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA

***1528**

A2

2

123

TORRECILLA SUREDA, SILVIA

***3589**

A1

2

590

TORRES MARTÍ, MARÍA CRISTINA

***5856**

A2

1

1.784

TORRES RIUTORT, EUGENIA

***0555**

A2

1

295

TOSTÓN GIL, MARÍA ESTHER

***9142**

C2

1

1.035

TUDURÍ CARDONA, CATALINA

***9915**

AP

1

1.539

VALENS VADELL, MARIA

***1342**

A1

2

176

VALIENTE ALMAZÁN, ROCÍO

***2935**

C2

2

1.537

VELLISCO FERNÁNDEZ, CARMEN

***8412**

AP

1

641

VERDUGO GARCÍA, YOLANDA

***8786**

AP

1

945

VERGER VIDAL, SEBASTIÀ ANTONI

***4090**

A1

1

636

VERGÉS CASASAYAS, MARIA BLANCA

***2442**

A1

3

275

VICEDO ROBLES, ROSARIO

***3696**

AP

3

1.512

VIDAL RIPOLL, FRANCESCA MACIANA

***2823**

A1

1

970

VIDAL RIVERA, MARÍA DE LA PAZ

***0948**

A2

1

710

VILLAR ROIG, ANTÒNIA

***3637**

A1

2

551

VIVES SALAS, MARIA MAGDALENA

***2696**

A2

2

323

YAGO CAELLES, JUAN

***5375**

C2

3

429

 

ANNEX 2 Llista definitiva del personal laboral temporal que accedeix a la carrera professional

LLINATGES, NOM

NIF

NIVELL RETRIBUTIU

NIVELL DE CARRERA

ROMANENT

GÓMEZ RUIZ, BERNARDO

***6676**

3

2

1.687

MARTÍNEZ SITJAR, MARIA DEL PILAR

***9026**

6

1

1.072

PERELLÓ AGUILÓ, MARIA ISABEL

***9380**

4

2

525

 

ANNEX 3 Resolució de les reclamacions presentades a la llista provisional

Motius de denegació de les reclamacions o revisions pendents.

Núm.

Motiu

1

És correcte l'enquadrament i romanent de dies de la llista provisional.

2

No tenir el mínim de serveis prestats en data 31/12/15.

3

No estar en data 31/12/15 en servei actiu o situació que generi reserva de plaça en l'àmbit dels serveis generals de la CAIB.

4

Ja estar enquadrat com a funcionari de carrera.

5

Ja estar enquadrat per extensió d'efectes de sentència.

6

La revisió de nivell es farà en una fase posterior.

7

Els efectes econòmics són a partir d'1/01/2021.

8

Es revisarà l'homologació de la carrera professional horitzontal reconeguda en el Servei de Salut de les Illes Balears.

9

Es revisarà si té dret a l'enquadrament com a funcionari de carrera.

10

Es revisarà l'enquadrament previ en el nivell I com a funcionari de carrera.

RECLAMACIONS NO ACCEPTADES

DNI

Núm. Motiu

Comentaris

Regulació

03431185E

1

El còmput de serveis prestats s'ha fet tenint en compte els serveis previs ja reconeguts a efectes de triennis. No té reconeguts els serveis prestats en la Junta de Castella i Lleó, ni en el consorci (202 dies), per no estar acreditats. Això fa un total de 3.617 dies (9 anys i 11 mesos).

Punts 1, 2 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15 i taules del punt 3 dels acords de novembre de 2015.

00824754C

3

En data 31/12/15 era personal laboral de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència, el qual està exclòs de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels acords de carrera professional horitzontal.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

18227827M

3

Un dels requisits és estar en servei actiu en l'àmbit dels serveis generals de la CAIB en data 31/12/15. L'interessat va començar a prestar serveis en la CAIB el 3/12/18.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

18235401N

2

En data 31/12/15 té 1.661 dies de serveis prestats del subgrup C2, els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims prestats per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

31845520L

1

El còmput de serveis prestats s'ha fet tenint en compte els serveis previs ja reconeguts a efectes de triennis. En data 31/12/15 té un total de 4.529 dies de serveis prestats (1.010 dies del subgrup A1, 308 dies del subgrup A2 i 6.422 dies del subgrup C2, que ponderats són 3.211 dies).

Punts 1, 2 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

34835895A

2

En data 31/12/15 té 899 dies de serveis prestats del subgrup A2, els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

38837516S

7

Els efectes econòmics seran d'acord amb els períodes de servei actiu a partir de l'1 de gener de 2021.

Punt 5 i 6 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15.

41453849Y

2

En data 31/12/15 era funcionària interina del subgrup A1 i té 1.480 dies de serveis prestats (312 dies en el subgrup A1, 757 dies en el subgrup A2, que ponderats a 0,6 són 454 dies, i 1.784 dies en el subgrup C2, que ponderats a 0,4 són 714 dies. Els 1.480 dies no arriben als 5 anys de serveis prestats mínims per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15 i taula del punt 3 dels acords de novembre de 2015.

41455213J

2

En data 31/12/15 té 1.597 dies de serveis prestats en el subgrup C2, els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims. El còmput de serveis prestats s'ha fet tenint en compte els serveis previs ja reconeguts a efectes de triennis. Els serveis prestats com a col·laboradora en l'Institut no estan reconeguts per no estar acreditats.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

41457729E

7

Els efectes econòmics seran d'acord amb els períodes de servei actiu a partir de l'1 de gener de 2021.

Punt 5 i 6 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15.

41501367Y

3

En data 31/12/15 era funcionària interina del cos d'inspecció sanitària de la SS, segons certificat de l'INSS.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

41735780A

1

En data 31/12/15 té 2.885 dies de serveis prestats del subgrup C2 (del 22/10/07 al 14/12/07 i de l'1/04/08 al 31/12/15).

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

41743586N

3

Va començar en la CAIB l'1/12/17.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

42980269P

1

El còmput de serveis prestats s'ha fet tenint en compte els serveis previs ja reconeguts a efectes de triennis. Els serveis prestats en el Servei de Salut de les Illes Balears al·legats no estan reconeguts.

Punt 2 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15.

43003961X

2

En data 31/12/15 té 1.732 dies de serveis prestats (del 9/07/07 al 5/04/10, del 6/04/10 al 5/10/10, de l'11/04/11 al 10/10/11 i del 2/01/15 al 31/12/15), els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims prestats per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

43037369E

4

Ja estava enquadrat en el nivell II del subgrup C2 com a funcionari de carrera. La percepció del complement retributiu del nivell reconegut la tramitarà d'ofici l'Administració.

Punt 14 dels acords de novembre de 2015.

43043886F

3

En data 31/12/15 era personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, el qual està exclòs de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels acords sobre carrera professional horitzontal.

Punt 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

43044954V

1

El còmput de serveis prestats s'ha fet tenint en compte els serveis previs ja reconeguts a efectes de triennis. No té reconeguts els serveis previs a efectes de triennis en l'AEAT, CIM, consorci ni IMAS.

Punt 1, 2 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15.

43046259B

3

En data 31/12/15 era personal laboral del FOGAIBA, el qual està exclòs de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels acords sobre carrera professional horitzontal.

Punt 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

43048222L

7

Els efectes econòmics seran d'acord amb els períodes de servei actiu a partir de l'1 de gener de 2021.

Punt 5 i 6 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/15 als acords de 4/05/15.

43080558X

3 i 2

Va començar en la CAIB el 15/12/16.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 04/05/15.

43086944D

2

En data 31/12/15 té 573 dies de serveis prestats del grup AP, els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims prestats per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

43088798T

3

En data 31/12/15 prestava serveis en la UIB com a personal investigador en Formació (Projecte d'Investigació de l'Excel·lència). La UIB té normativa específica de carrera professional per al seu personal.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

43095685X

3

Va començar en la CAIB el 25/10/16.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 3 dels acords de 4/05/15.

43103101C

2

En data 31/12/15 té 1.129 dies de serveis prestats del subgrup A1 (1.055 dies en el subgrup A1 i 186 dies en el subgrup C2, que ponderats a 0,4 són 74 dies), els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims prestats per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

43109339W

4

Ja està enquadrada en el nivell II del subgrup C2 com a funcionària de carrera. La percepció del complement retributiu del nivell reconegut la tramitarà d'ofici l'Administració.

Punt 14 dels acords de novembre de 2015.

43134181G

2

En data 31/12/15 té 1.583 dies de serveis prestats (1.122 dies en el subgrup A1 i 769 dies en el subgrup A2, que ponderats a 0,6 són 461 dies), els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15 i taula del punt 3 dels acords de novembre de 2015.

43139560R

1 i 7

En data 31/12/15 té 2.242 dies de serveis prestats (del 13/10/09 al 12/04/10 i del 24/05/10 al 31/12/15 són 2.230 dies del subgrup C1; del 3/05/10 al 23/05/10 són 20 dies del subgrup C2, que ponderats a 0,60 són 12 dies). Els efectes econòmics són a partir del dia 1/01/21.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15 i taula del punt 3 dels acords de novembre de 2015.

43143959F

3 i 2

En data 31/12/15 era personal laboral del Consorci SOCIB, el personal del qual està exclòs de l'àmbit subjectiu d'aplicació dels acords de carrera professional horitzontal. Tampoc té el mínim de serveis prestats de 5 anys (en el subgrup A1 518 dies, en l'A2 1.107 dies i en el C1 184 dies).

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 i 3.3 dels acords de 4/05/15 i punts 3.3 i 6.2 dels acords de 4/05/15.

43151067P

2

En data 31/12/15 té 1.374 dies de serveis prestats en subgrup C2, els quals no arriben al mínim de serveis prestats de 5 anys. La revisió per accedir a nivell superior o per enquadrar en el nivell I la farà d'ofici la CAIB, una vegada realitzat l'enquadrament extraordinari inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15. Punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022.

43218581V/ 43010236Y

7

Els efectes econòmics són d'acord amb els períodes de servei actiu a partir de l'1 de gener de 2021; per tant, en el seu cas no s'acrediten serveis prestats per percebre el complement de carrera professional. El romanent que apareix en la llista són els dies sobrants del nivell de carrera que li correspondria.

Punt 5 i 6 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 als acords de 4/05/15.

44326275P

2

En data 31/12/15 té 1.766 dies de serveis prestats en el subgrup AP, els quals no arriben als 5 anys de serveis mínims prestats per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15.

44329529L

2

En data 31/12/15 té 1.631 dies de serveis prestats. Els serveis previs reconeguts a efectes de triennis són 1.195 dies del subgrup C1; per a l'enquadrament en el subgrup A1 s'han de ponderar a 0,5 que són 597 dies.

Punts 1 i 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 i taules del punt 3 dels acords de novembre de 2015.

52281317V

2

En data 31/12/15 té 1.453 dies de serveis prestats (en el subgrup A1 92 dies, en l'A2 1.096 dies, que ponderats a 0,6 són 658 dies, i en el C2 1.759 dies, que ponderats a 0,4 són 704 dies), els quals no arriben als 5 anys de serveis prestats mínims per a l'enquadrament inicial.

Punt 5 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 i punt 6.2 dels acords de 4/05/15 i taula del punt 3 dels acords de novembre de 2015.

SOL·LICITUDS PENDENTS DE REVISIÓ

DNI

Núm.

Motiu

Comentaris

Regulació

02857421Q

5

Ja té reconegut el nivell II del subgrup C1 amb 1.588 dies de romanent per extensió d'efectes de la Sentència 1482/2019. Es revisarà l'accés a un nivell superior.

Punt 1 de l'Acord de 18/07/22.

22565731V

6

La revisió per accedir a nivell superior o per enquadrar en el nivell I la farà d'ofici la CAIB, una vegada realitzat l'enquadrament extraordinari inicial.

Punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022.

37342848W

10

No és una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a accedir a un nivell superior pel temps com a funcionari interí.

Punt 7 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 als acords de 4/05/15.

41462000S

9

No és una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a l'enquadrament com a funcionari de carrera.

Disposició transitòria segona dels acords de 4/05/15.

42998487X

6

La revisió per accedir a nivell superior o per enquadrar en el nivell I la farà d'ofici la CAIB, una vegada realitzat l'enquadrament extraordinari inicial.

Punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022.

43003612Y

8

No és una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a l'homologació de la carrera reconeguda en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Punt 15.3 dels acords de 04/05/15.

43051688N

6

La revisió per accedir a nivell superior o per enquadrar en el nivell I la farà d'ofici la CAIB, una vegada realitzat l'enquadrament extraordinari inicial.

Punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022.

43051865N

8

No és una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a l'homologació de la carrera reconeguda en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Punt 15.3 dels acords de 4/05/15.

43092581B

10

No pot aparèixer en la llista de funcionaris interins i laborals temporals perquè ja està enquadrat com a funcionari de carrera en el nivell II del subgrup A1. No es una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a accedir a un nivell superior pel temps com a funcionari interí.

Punt 7 segon paràgraf de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 als acords de 4/05/15.

43103002J

10

No és una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a accedir a un nivell superior pel temps com a funcionari interí.

Punt 7 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord de 18/07/22 als acords de 4/05/15.

43109516H

10

No és una reclamació a la llista provisional. Es revisarà si té dret a accedir a un nivell superior pel temps com a funcionari interí.

Punt 7 de la disposició transitòria cinquena afegida per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 als acords de 4/05/15.

48366749A

6

La revisió per accedir a nivell superior o per enquadrar en el nivell I la farà d'ofici la CAIB, una vegada realitzat l'enquadrament extraordinari inicial.

Punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022.

73773481S

6

La revisió per accedir a nivell superior o per enquadrar en el nivell I la farà d'ofici la CAIB, una vegada realitzat l'enquadrament extraordinari inicial.

Punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022.