Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 564607
Convocatòria que regula la concessió de subvencions per a esportistes individuals del municipi de Santanyí per a activitats realitzades durant els anys 2020 i 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 651759

Per resolució de la batlia de l'Ajuntament de Santanyí de data 12 d'agost de 2022, s'han aprovat la convocatòria que ha de regir les subvencions per a esportistes individuals del municipi de Santanyí:

CONVOCATÒRIA QUE REGULA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER A ACTIVITATS REALITZADES DURANT ELS ANYS 2020 I 2021 

L'Ajuntament de Santanyí convoca la concessió de subvencions per als/a les  esportistes individuals per a activitats realitzades durant els anys 2020 i 2021.

L'atorgament de les subvencions es regula per les següents condicions:

1. CONVOCATÒRIA

Es convoquen subvencions adreçades als/a les esportistes individuals del municipi de Santanyí, com a persones físiques, independentment de si practiquen un esport col·lectiu o un esport individual.

En tot cas, aquests ajuts són de caràcter voluntari, reductibles en els supòsits prevists a aquestes bases o a la llei, no generen cap dret a l'obtenció en anys posteriors i no són invocables com a precedent.

2. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta convocatòria és promoure i facilitar l'accés a l'esport i a la seva pràctica, d'acord amb les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santanyí incloses en les bases d'execució del pressupost, aprovades en sessió de Ple de 27 de desembre de 2021, i de conformitat amb allò establert per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. IMPORT, CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és d'11.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 17-34101-48907. Aquest crèdit es distribueix de la següent forma: es destinarà un màxim de 4.000,00 euros a activitats realitzades durant el 2020, i un màxim de 7.000,00 euros a les realitzades durant el 2021.

2. L'import que es pot atorgar a cada beneficiari i a cada anualitat ve  determinat per la divisió de l'import màxim de l'anualitat corresponent (any 2020: 4.000,00 euros i any 2021: 7.000,00 euros) entre el nombre d'esportistes que hagin presentat la sol·licitud en el termini que marca la convocatòria i que puguin tenir la condició de beneficiaris.

3. En tot cas, l'import màxim que es podrà donar als beneficiaris que optin a l'anualitat 2020 és de 200,00 euros; als que optin a l'anualitat 2021 és de 400,00 euros; i els que optin a les dues anualitats no podran rebre un import superior a 600,00 euros. Ara bé, si el beneficiari no presentàs justificants de despesa com a mínim per l'import assignat, la subvenció es reduirà per la part no justificada.

4. Si una vegada calculats els imports de les ajudes de cada anualitat es produeix qualque romanent, l'òrgan instructor podrà acréixer l'altra anualitat, però sempre amb els topalls de 200,00 euros i de 400,00 euros que s'han marcat al punt anterior com a màxim per a cada beneficiari.

4. BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria els/les esportistes individuals que acreditin:

- estar empadronats/des, a la data de presentació de la sol·licitud, en el municipi de Santanyí com a mínim des de l'1 de gener de 2019.

- ser major d'edat o en cas de ser menor estar degudament representat/ada per qui pertoqui la seva representació legal, segons el que disposa l'apartat 2.B.a) de l'article 6 de les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santanyí.

- disposar de llicència federativa vigent durant els anys 2020 i/o 2021, segons si s'opta a l'anualitat 2020, 2021 o a les dues. Es a dir si únicament s'opta a l'anualitat 2020 o a l'anualitat 2021, basta la llicència corresponent a l'anualitat a la que s'opta. I si s'opta a les dues anualitats s'ha de comptar amb la llicència del 2020 i del 2021.

- no estar incurs/a en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en l'apartat 3 de l'article 6 de les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santanyí aprovades en sessió de Ple ordinària de 27 de desembre de 2021, i en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i especialment s'ha de trobar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries municipals.

En el cas de tractar-se d'esportistes adscrits a un club o associació amb seu al municipi de  Santanyí, no podran ser beneficiaris d'una subvenció individual, si el club al que pertanyen ja en rep una com a entitat esportiva. Aquesta circumstància s'acreditarà amb una declaració responsable inclosa dins l'annex I.

5. DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les realitzades en el marc de l'esport que practiquin i que facin referència a:

- Despeses federatives

- Mutualitats

- Inscripció a competicions

- Material esportiu adequat per al desenvolupament de l'activitat esportiva

- Despeses de transport i allotjament realitzades per participar en  esdeveniments esportius com campionats, tornejos o similars de caràcter autonòmic, nacional o internacional.

Les activitats a les quals corresponen aquestes despeses s'han d'haver realitzat entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021, data en què han d'estar efectivament pagades.

Les despeses subvencionables, presentades per justificar la subvenció, segons s'opti a l'anualitat 2020, 2021 o a les dues han d'estar generades i pagades durant l'anualitat corresponent. Per tant, si s'opta a l'anualitat 2020, les despeses han d'estar generades i pagades durant l'any 2020; si s'opta a l'anualitat 2021, les despeses han d'estar generades i pagades durant l'any 2021; i si s'opta a les dues anualitats, s'han de presentar despeses generades i pagades a cada una de les dues anualitats.

Excepcionalment, despesa pagada d'activitat subvencionable (inscripció a competició) durant l'any anterior a la realització de l'activitat (competició), es podrà imputar i contablitzar a l'anualitat en la que s'hagi realitzat l'activitat (competició).

6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió serà el de concurrència entre les persones sol·licitants, que compleixin amb els requisits exigits per tenir la consideració de beneficiari i presentin tota la documentació dins el termini establert. El crèdit màxim previst per a cada anulaitat, com s'ha dit, es dividirà entre els sol·licitants que presentin la documentació exigida en el termini previst i sempre amb els límits establerts al punt 3 d'aquesta convocatòria.

7. SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

1. Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOIB, i s'han de dirigir a la  Batlia d'aquest Ajuntament.

2. D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques podran escollir entre presentar les seves sol·licituds a través de mitjans electrònics o no.

3. Les sol·licituds, en model normalitzat (Annex I), han d'anar acompanyades de la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

- Fotocòpia del DNI de la persona representant i llibre de família, si la persona sol·licitant fos menor d'edat

- Documentació acreditativa de la inscripció federativa durant l'any 2020 i/o l'any 2021, segons a l'anualitat a la que s'opti.

- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/ada per obtenir la consideració de beneficiari d'una subvenció i d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, incloses les municipals, i amb la Seguretat Social (Annex I).

- Document de transferència bancària degudament emplenat (Annex II) o qualsevol altre que acrediti la veracitat de les dades bancàries.

Així mateix, com es tracta d'una subvenció que té per objecte una activitat ja realitzada, juntament amb la documentació abans esmentada, s'haurà de presentar un compte justificatiu per a cada anualitat a la que s'opti integrat per la documentació següent:

a- Memòria justificativa de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts (Annex III).

b- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha d'incloure:

1r. Relació de despeses i d'ingressos de l'activitat subvencionada (Annex IV).

2n. Una llista classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, del document i de l'import (Annex V), que seguirà el mateix ordre que els documents justificatius presentats.

3r. Factures o altres documents de valor equivalent per justificar la despesa realitzada, amb l'acreditació del seu pagament, segons disposa el punt 7. S'admetran tiquets de compra quan el seu valor no superi individualment els 400 euros.

4t. En el seu cas, una llista detallada d'altres subvencions, amb  indicació de l'import i la procedència.

4. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria.

5. Si la sol·licitud té algun defecte o no va acompanyada de tota la documentació esmentada, s'ha de requerir la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que si no ho fa, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap altre tràmit.

6. Qualsevol dels òrgans que intervenen en el procediment de concessió podrà, en qualsevol moment del procés, sol·licitar a l'interessat la informació complementària, les dades i les acreditacions que estimi necessàries.

8. ACREDITACIÓ DEL PAGAMENT DELS JUSTIFICANTS DE  DESPESA

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:

- Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament.

- Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència.

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:

- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut.

- Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

- Certificat de l'entitat bancària en què consti el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l'extracte del compta corrent si el certificat de l'entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en què s'ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de l'ajuda).

c) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

- Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta o factura;

- Resguard del pagament amb targeta

- Extracte del compte en què figuri el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en què, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i data de l'operació.

d) Pagament mitjançant domiciliació bancària:

- Notificació bancària del càrrec

- Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què consti el titular i el número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l'import i data de l'operació.

e) Pagament en efectiu: rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual s'ha d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els llinatges i el número de DNI de la persona que signa.

Si  es tractàs de pagaments en efectiu de tiquets fins a 400 € serà suficient la presentació d'aquest document per acreditar el seu pagament, si al mateix consta l'expressió “Pagat en efectiu”,  “Rebut” o similar.

9. COMPETÈNCIA I RESOLUCIÓ

1. El procediment de concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria s'iniciarà d'ofici, per resolució de Batlia que aprovarà la convocatòria i ordenarà la seva publicació en la BDNS i  en el BOIB.

2. La Regidoria d'Esports és l'òrgan competent per tramitar les sol·licituds d'aquesta convocatòria i instruir el procediment, si bé la competència per resoldre'l i concedir les subvencions correspon a la Batlia.

 3. L'òrgan instructor, assistit pels serveis tècnics d'aquest Ajuntament, haurà de determinar si les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta convocatòria, en cas contrari, requerirà als sol·licitants perquè en el termini de 10 dies hàbils presentin la documentació o els aclariments requerits, amb indicació que si no ho fan se'ls tendrà per desistits de la seva sol·licitud, com s'indica al punt 7 apartat 5 d'aquestes bases.

Posteriorment, emetrà una proposta de resolució, la qual s'ha de publicar a la pàgina web, per tal que les persones interessades, en el termini màxim de 10 dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú. S'entendrà que les persones que no presenten al·legacions accepten la subvenció en els termes de la proposta de resolució.

4. La proposta de resolució que ha esdevingut definitiva o la resolució expressa de la Batlessa, si resulta necessària atesa la presentació d'al·legacions a la proposta, finalitzen el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta segona també es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament.

Així mateix, tant la proposta de resolució com la definitiva, cas de dictar-se, han d'especificar els aspectes següents: beneficiaris, quanties atorgades, aplicació pressupostària a la qual s'aplica i activitat objecte d'ajuda. 

5. La publicació, atès que es tracta d'un procediment en concurrència, tendrà els mateixos efectes que una notificació, d'acord amb el previst a l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

6. Les resolucions de batlia que concedeixen o deneguen l'ajuda sol·licitada posen fi a la via administrativa. Es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d'un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en tots dos casos a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

7. El termini màxim per resoldre les sol·licituds és el 30 de desembre d'enguany

10. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

En el cas que la persona beneficiària rebi altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat o tipus d'actuació, l'import de totes les subvencions atorgades no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l'activitat subvencionada.

11. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

A més de les obligacions establertes en les disposicions normatives que són d'aplicació a les persones beneficiàries d'una subvenció, s'han de complir les següents:

- Acceptar i complir la normativa de l'Ajuntament de Santanyí.

- Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat subvencionada amb la documentació corresponent.

- Comunicar a l'òrgan competent en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, no consignades en la sol·licitud.

- Facilitar tota la informació que requereixi l'Ajuntament.

- Sotmetre's a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de l'Ajuntament de Santanyí.

12. PAGAMENT

El pagament de la subvenció únicament es pot efectuar una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, al compte corrent indicat a l'efecte per la persona beneficiària de la subvenció.

Si la documentació justificativa presentada no és igual o superior a la quantitat atorgada, la subvenció és reduirà en la quantitat no justificada. La part sobrant no incrementarà la resta de sol·licituds presentades que compleixin tots els requisits exigits.

 

​​​​​​​13. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

Es podran anul·lar total o parcialment les subvencions i ajudes concedides d'acord amb aquesta convocatòria en el supòsit de que la persona beneficiària incorri en alguna de les causes previstes als articles 36 i següents de la Llei 38/2003, general de subvencions i als articles 24 i 25 de les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santanyí, així com en el cas d'incompliment d'alguna de les obligacions previstes en aquestes bases i en la resta de normativa aplicable.

En aquests casos, el beneficiari vendrà obligat al reintegrament de les quantitats percebudes i dels interessos de demora que corresponguin, prèvia tramitació del procediment corresponent.

14. INFRACCIONS I SANCIONS

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria o en la normativa d'aplicació, dóna lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions establert al Capítol V de les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santanyí.

15. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst a aquesta convocatòria serà d'aplicació, les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santanyí, aprovades per acord de Ple ordinari de data 27 de desembre de 2021, la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NOTA: Els annexos es troben a la pàgina web de l'Ajuntament de Santanyí.

 

Document signat electrònicament al marge (Santanyí, 4 d'octubre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat