Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 562258
Modificació de la resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 621799

Antecedents

1 .Dia 29 de setembre de 2022 es dicta resolució de concessió de la subvenció, que es publica al BOIB núm. 128, de 1 d'octubre de 2022, per error es va indicar que no s'havia presentat cap al·legació, quan dins termini s'havia presentat per part de Cinètica Produccions SL la sol·licitud del canvi del projecte concedit per l'exclòs.

2. Informe jurídic favorable de dia 3 d'octubre de 2022 sobre la modificació de la resolució de concessió de les subvencions, acceptant el canvi de projecte de la mateixa productora i per la mateixa quantia, en el sentit de atorgar la subvenció al projecte Fantasmata i quedar exclòs el projecte Espina Dorada.

Fonaments de dret

D'acord amb l'article 109.2 de la Llei39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualssevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 

Per tot això, dict la següent

Modificació de Resolució

De concessió de subvencions de data  29 de setembre de 2022

Allà on diu

1.CONCEDIR les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen a continuació:

Nom projecte

Productora

CIF / NIF

Import Sol·licitat

Punts MFC i equivalència òpera prima

Import corresponent

Espina Dorada

Cinètica Produccions S.L.

B57517070

20.000 €

100

20.000,00 €

2. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen:

Nom projecte

Productora

CIF / NIF

Import Sol·licitat

Punts MFC i equivalència

Motiu exclusió

Fantasmata

Cinètica produccions SL

B57517070

20.000 €

100

Mateixa productora  presenta 2n projecte (Espina Dorada)

Ha de dir:

1.CONCEDIR les subvencions a les entitats i pels imports que s'especifiquen a continuació:

Nom projecte

Productora

CIF / NIF

Import Sol·licitat

Punts MFC i equivalència òpera prima

Import corresponent

Fantasmata

Cinètica Produccions S.L.

B57517070

20.000 €

100

20.000,00 €

 

​​​​​​​2. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen:

Nom projecte

Productora

CIF / NIF

Import Sol·licitat

Punts MFC i equivalència

Motiu exclusió

 

Espina Dorada

Cinètica Produccions SL

B57517070

20.000 €

100

Mateixa productora  presenta 2n projecte (Fantasmata)

 

Palma, a data de la signatura electrònica (3 d'octubre de 2022)

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordá