Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 567969
Acord de concessió de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi: BDNS  615526   http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tengut lloc el dia 5 d'octubre de 2022, ha aprovat el següent acord:

<<Antecedents

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 16 de març de 2022, va aprovar l'expedient de la convocatòria pública de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els Plans d'acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca (BOIB núm. 39, de 19 de març de 2022).

2. D'acord amb aquesta convocatòria, podien acollir-se a la mateixa tots els ajuntaments de Mallorca sempre que complissin  els requisits establerts en la convocatòria (estar adherit formalment al Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia/Pacte de les Batlies per al Clima i l'Energia (2030), aprovat per la Comissió Europea el 15 d'octubre de 2015, abans de la sol·licitud de la subvenció; haver nomenat un gestor energètic municipal; i, disposar, a la data de sol·licitud de la subvenció, del PAESC aprovat pel Ple de la corporació municipal, registrat i enviat a l'Oficina del Pacte de la Unió Europea, segons els procediments establerts per aquesta oficina, o estar en procés de redacció del PAESC sempre que en aquest darrer cas, en el moment de la justificació de la subvenció, s'acrediti l'aprovació del PAESC pel Ple de la corporació municipal i l'enviament d'aquesta aprovació a l'Oficina del Pacte de la Unió Europea en la forma establerta.

3. A les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es destina la quantitat total de set milions euros (7.000.000,00 €), tres milions cinc-cents mil euros (3.500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2022 i tres milions cinc-cents mil euros (3.500.000,00 €) amb càrrec al pressupost de 2023.

De la despesa total de 2022, dos milions vuit-cents mil euros (2.800.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205, RC núm. operació 220220000413, cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202, RC núm. operació 220220000414, cent mil euros (100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76211, RC núm. operació 220220000415 i altres cent mil euros (100.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76212, RC núm. operació 220220000416 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2022.

De la despesa total de 2023, tres milions d'euros (3.000.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205, RC núm. operació 220229000034, i cinc-cents mil euros (500.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202, RC núm. operació 220229000033, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2023.

4. Les actuacions que es podran finançar amb les subvencions d'aquesta convocatòria seran les necessàries per assolir els objectius 2030 establerts pel Pacte de Batlies de Mallorca:

- Reducció d'un 40% de les emissions de CO2.

- Implantació del 27% d'energies renovables.

- Millora del 27% de l'eficiència energètica.

- Accions d'adaptació al canvi climàtic.

Aquestes accions es classifiquen en accions genèriques (tipus A) i accions d'inversió (tipus B).

5. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una bestreta del 100 % de la subvenció en els anys 2022 i 2023 una vegada concedida i signat el conveni de col·laboració.

6. Les subvencions d'aquesta convocatòria es poden destinar a sufragar despeses compreses des de l'1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2023. El termini per presentar sol·licituds va finalitzar el dia 19 de maig de 2022.

7. Tots els Ajuntaments de Mallorca han presentat sol·licituds a la convocatòria amb excepció de l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament d'Andratx que no han sol·licitat subvenció. 

8. Totes les sol·licituds han estat revisades i informades per la tècnica del servei d'Assistència tècnica als Municipis amb el vistiplau de la cap del Servei.

9. Atès l'informe de l'òrgan instructor relatiu al compliment per part de les entitats beneficiàries dels requisits necessaris per accedir a la subvenció i si les actuacions que es proposen subvencionar compleixen amb els requisits de la convocatòria, i ha fet una proposta de concessió de les subvencions als ajuntaments sol·licitants d'acord amb les normes de la convocatòria.

10. Atesa la memòria justificativa emesa pel director insular de Cooperació Local i Caça, segons la qual es considera del tot punt justificat aprovar, en els termes informats per l'òrgan instructor, aquesta concessió de subvencions de la convocatòria 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els Plans d'acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca.

11. Atès l'informe jurídic del cap de servei de la unitat de Cooperació Local i de la ST.

12. Atès que l'expedient ha estat fiscalitzat de conformitat per la Intervenció delegada.

Fonaments de dret

I. L'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018), en la qual s'estableix la regulació de les subvencions que atorgui la corporació.

II. La convocatòria pública de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en els Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca(BOIB núm. 39, de dia 19 de març de 2022).

III. El Consell Executiu és l'òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de conformitat amb l'article 36, lletra f), del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca en relació amb la base 23.4 de les d'execució del pressupost de 2020.

En virtut de tot el que s'ha exposat, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, a proposta del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, adopta el següent

ACORD

1.- Aprovar i concedir les subvencions que figuren en els fulls adjunts a favor de les Corporacions Locals de Mallorca que es relacionen i per a les actuacions genèriques i d'inversió que s'esmenten per un import total de 6.547.937,37 euros.

2.- Disposar una despesa total de 6.547.937,37 euros a favor de les Corporacions Locals de Mallorca que figuren en el full adjunt, amb el següent detall:

- Anualitat 2022:

 • 2.727.390,00  euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205.
 • 412.241,48  euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202.
 • 62.264,07  euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76211 .
 • 100.000,00   euros amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 65.94310.76212

- Anualitat 2023:

 • 2.793.444,03 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205.
 •  452.597,79 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202

3.- Revertir a les següents aplicacions pressupostàries les quantitats no disposades:

-- Anualitat 2022:

 • 72.610,00  euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205.
 • 87.758,52  euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202.
 • 37.735,93  euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76211 .
 • 0,00   euros amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 65.94310.76212

- Anualitat 2023:

 • 206.555,97 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.76205.
 • 47.402,21 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.94310.46202

4.- Els ajuntaments als quals s'han concedit les subvencions tenen les obligacions següents:

4.-1. Remetre al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes comptador des de la data en què es publica en el BOIB la concessió de la subvenció, un certificat de la secretaria municipal que acrediti que l'ajuntament ha aprovat el conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model normalitzat que figura com a annex 0 d'aquesta convocatòria.

El conveni abans esmentat s'ha de firmar entre el Consell de Mallorca i cadascuna de les entitats beneficiàries de les subvencions una vegada concedides aquestes. El conveni regularà les obligacions d'ambdues parts derivades de la concessió de les subvencions.

4.-2. Adjudicar les actuacions subvencionades.

4.3. Dur a terme les accions subvencionades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 i presentar la justificació de les despeses al Consell de Mallorca fins al 30 de gener de 2024.

Per justificar les actuacions subvencionades, d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca, l'entitat beneficiària ha de presentar al Consell de Mallorca la següent documentació:

a) Un certificat per les accions genèriques (tipus A) del secretari o secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa que acrediti que les accions genèriques subvencionades s'han duit a terme, que s'ha complit la finalitat de la subvenció i que s'aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria (annex V).

b) Un certificat per les accions d'inversió (tipus B) del secretari o secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa que acrediti que les accions d'inversió subvencionades s'han duit a terme, que s'ha complit la finalitat de la subvenció i que s'aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria (annex V).

c) Per a cada acció subvencionada s'ha d'aportar:

 1. Una memòria tècnica de l'acció executada amb indicació dels estalvis aconseguits o impactes climàtics sobre els quals s'ha actuat, amb referència als indicadors de l'acció abans i després de la implantació d'aquesta, signada pel gestor energètic municipal i en concordança amb la fitxa de l'acció que consti en el PAESC.
 2. S'ha d'adjuntar a la memòria tècnica tota aquella documentació generada arran de l'acció subvencionada (documents informatius, certificats, tríptics, etc.) que justifiquin que l'acció s'ha fet (en format digital preferiblement).
 3. En els casos que l'acció subvencionada impliqui la redacció d'un projecte, aquest s'ha de trametre visat i en format digital. El projecte pot substituir la memòria tècnica. En aquest cas, s'ha d'incloure la indicació dels estalvis aconseguits o impactes climàtics sobre els quals s'ha actuat amb referència als indicadors de l'acció abans i després de la implantació d'aquesta.
 4. Les factures i justificants de pagament de l'acció duta a terme, amb l'IVA desglossat.

d) Un informe (annex VI) emès per l'interventor o interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en virtut del qual es faci constar:

- La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que es troba en poder de l'entitat local en els termes establerts en aquesta convocatòria.

- Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada factura: número, data, creditor i import. I que el pagament de les factures s'ha realitzat abans de la finalització del termini de justificació.

- Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, apartat segon, de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les accions subvencionades ha de fer constar:

- Que l'ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o privades per l'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels imports i la procedència).

- Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.

- Que les despeses corresponen sense cap dubte a l'activitat objecte de subvenció.

- Que l'ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l'impost sobre el valor afegit (IVA).

- Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha ingressat les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.

Finalitzada l'activitat objecte de la subvenció, el servei responsable del Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació relatiu a si la subvenció concedida compleix els requisits i s'ajusta a la finalitat de la convocatòria.

4.4. Autoritzar el Consell de Mallorca a tractar les dades obtingudes arran de la implantació de les accions subvencionades.

4.5. En el cas d'execució d'accions d'inversió, fer constar el patrocini del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en les actuacions. En especial, col·locar en un lloc visible una placa amb la llegenda i mides que indiqui el Consell de Mallorca, incloent el logotip del Departament i el del Pacte de les Batlies de Mallorca.

Per a l'actuació d'adquisició de vehicles ha de figurar en un lloc visible del vehicle que l'adquisició ha estat subvencionada pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb l'anagrama, la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca, incloent el logotip del Departament i el del Pacte de les Batlies de Mallorca. 

En el cas de les accions genèriques, fer constar en tota la documentació i actuacions que estan finançades pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i han d'incloure el logotip del Departament i el del Pacte de les Batlies de Mallorca.

4.6. Comunicar al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.

4.7. Complir la resta d'obligacions que es preveuen en l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

5.- La subvenció s'atorga per un import cert. En el cas que la quantia justificada sigui inferior a la concedida, l'import a subvencionar s'ha d'ajustar amb l'import justificat finalment. Atès que està prevista l'aprovació d'una bestreta del 100 % de les subvencions concedides, en el cas que l'import justificat subvencionable sigui inferior a l'import subvencionat, l'ajuntament interessat ha de fer, una vegada presentada la justificació de les despeses de cada actuació, a requeriment del Consell de Mallorca, un reintegrament de la diferència entre la quantitat subvencionada i abonada mitjançant bestreta i la quantitat finalment justificada, a més dels interessos de demora corresponents des del moment del pagament de la bestreta de la subvenció a l'ajuntament interessat fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament per part del Consell de Mallorca de cada actuació. 

6.- Les ampliacions dels terminis establerts en aquesta convocatòria es regeixen pel que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, les sol·licituds d'ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca amb una antelació mínima de trenta (30) dies naturals a la data de finalització. S'autoritza el conseller executiu competent en la matèria per resoldre les peticions d'ampliacions de terminis.

Les entitats locals beneficiàries de la subvenció poden sol·licitar a l'òrgan que la concedeix, abans que conclogui el termini per dur a terme l'activitat subvencionada, modificacions de l'acord de concessió, reducció de l'import concedit, modificació de l'actuació objecte de la subvenció, que s'autoritzen quan tenen la causa en circumstàncies imprevistes o són necessàries per al bon final de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyi el dret de tercers.

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i s'ha de resoldre segons aquests criteris.

El procediment de concessió de les subvencions es fa seguint els criteris fixats en el punt 9 d'aquesta convocatòria.

7.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que es rebi la notificació amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptador des del dia següent al de la recepció de la notificació.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.>>

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (5 d'octubre de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Por delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo

Documents adjunts