Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 566917
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 28 de setembre de 2022 per la qual se cita els interessats en el recurs contenciós administratiu PO 497/2022 TSJ interposat contra la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. S'ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, projecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022).

2. Mitjançant l'ofici de la Lletrada de l'Administració de Justícia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es va ordenar la tramesa de l'expedient relatiu al recurs interposat als interessats, així com la seva citació, per tal que es puguin personar com a demandats davant aquest òrgan judicial.

Fonaments de dret

1. Els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. L'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Citar els interessats en el recurs contenciós administratiu PO 497/2022 TSJ, que se segueix davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandats i personar-se davant aquest Tribunal en el termini de nou dies des de la data de publicació d'aquesta Resolució.

2. Comunicar als interessats que, si es presenten fora del termini establert, se'ls considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment, i que, si no s'hi presenten, el procediment continuarà i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de setembre de 2022

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio