Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 562786
Acord de Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2022 de concessió referent a les sol·licituds de subvenció presentades dintre de la Convocatòria Pública per a la realització d’activitats d’Interès Social 2021-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de 28 de setembre de 2022, va acordar:

“PRIMER.- Aprovar, dintre de la Convocatòria Pública per a la realització d'activitats d'Interès Social 2021-2023, la concessió definitiva de subvencions a favor de entitats sol·licitants que s'especifiquen en aquest punt; les quals compleixen els criteris per a la concessió de subvenció fixats en el punt 13 de la Convocatòria reguladora. Les sol·licituds de subvenció presentades han estat avaluades pels tècnics competents i s'ha revisat que compleixen amb tots els requisits per a ser beneficiàries i que es troben al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i l'Agència Tributària. S'ha de disposar una despesa total de 640.000,00 € (sis-cents quaranta mil euros), del qual per a l'exercici de 2022 es disposa un import total de 306.087,00 € (tres-cents sis mil vuitanta-set euros) i per a l'exercici de 2023 un import total de 333.913,00 € (tres-cents trenta-tres mil nou-cents tretze euros), amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL pels exercicis pressupostaris de 2022 i 2023 (FASE A 2022 – núm. Op 220220008428 i núm. Ref. 22022002392; FASE A 2023 - núm. Op 220220008428 i núm. Ref. 22022002392 / registrada al SISTEMA ACCEDE núm. marginal 2022/100002). El pagament de les subvencions concedides es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària abans referida una vegada justificades per les beneficiàries les despeses realitzades sense perjudici del què estableix el punt segon d'aquest Acord pel fa al pagament anticipat de subvencions. Les subvencions concedides per a cada exercici pressupostari són les següents:

Exercici pressupostari 2022:

Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats bàsiques en relació a l'alimentació.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2022

Quantia sol·licitada 2022

Quantia proposada concessió 2022

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

23/22

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent

F07444615

Centre de distribució aliments

90 punts

7.368,92 €

5.800,00 €

5.800,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040300

30/22

Càritas Diocesana de Mallorca

R0700067B

CDA

81 punts

29.950,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040305

09/22

Fundació d'ajuda integral a les persones – Monti-sion Solidària

G57999963

Aliments no peribles 2022-23

61 punts

10.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040291

 

Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.2- La cobertura de necessitats bàsiques en relació al manteniment al mateix habitatge i al manteniment i equipaments de la llar.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2022

Quantia sol·licitada 2022

Quantia proposada concessió 2022

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

03/22

Fundación Solidaridad Amaranta

G84913946

Activitats d'ús compartit d'habitatges per col·lectius vulnerables

93 punts

29.600,12 €

9.090,92 €

9.090,92 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040288

08/22

Instituto de trabajo social y de servicios sociales (INTRESS)

G08973224

Viure en companyia

87 punts

12.500,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040290

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.1.- La detecció, prevenció i intervenció en situacions de risc social fomentant la incorporació social de les persones.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2022

Quantia sol·licitada 2022

Quantia proposada concessió 2022

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

15/22

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Naum Proyecto Socio-Educativo

R0700696H

Son Roca Activa

100 punts

24.172,44 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040296

26/22

Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut

G57238065

Programa FORO - formació

92 punts

20.552,34 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040302

25/22

Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut

G57238065

Programa FORO - orientació laboral

90 punts

32.477,08 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040301

27/22

Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut

G57238065

Programa FORO - inserció i intermediació laboral

88 punts

24.729,49 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040303

21/22

Fundación Dentistas sobre Ruedas

G16594707

Clinica dental solidaria Coloma Vidal

87 punts

64.400,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040299

19/22

 

Fundació Deixalles

 

G07255953

Taller prelaboral joc de feina

86 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

11.920,96 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040298

31/22

Càritas Diocesana de Mallorca

R0700067B

Taller de recuperació de juguetes

86 punts

29.000,00 €

15.000,00 €

11.920,96 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040306

 

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.2- Les actuacions comunitàries territorials per tal d'afavorir i generar contexts preventius.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2022

Quantia sol·licitada 2022

Quantia proposada concessió 2022

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

10/22

 

Fundació Reial Mallorca

 

G57124273

Juguis on juguis, guanyes!

88 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040292

11/22

 

Fundació Reial Mallorca

 

G57124273

Junts som millors!

86 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002932

Op. 220220040293

35/22

 

Club d'Esplai Jovent

 

G57052029

 

Projecte Espai obert

 

84,25 punts

13.000,00 €

10.400,00 €

10.400,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040308

34/22

 

Club d'Esplai Jovent

 

G57052029

Projecte compartim

84 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040307

29/22

Club d'Esplai Fent Camí Jovent

G16508293

Es Racó

83,75 punts

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

28/22

Club d'Esplai Fent Camí Jovent

G16508293

Activitats socioeducatives i d'incorporació social (Projecte Comunitari EST-3)

81,50 punts

16.400,00 €

13.100,00 €

13.100,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040304

36/22

Club d'Esplai Jovent

G57052029

Projecte feim poble, treballam en xarxa

80 punts

13.200,00 €

10.560,00 €

10.560,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040309

39/22

Fundación Mallorca Integra

G16585432

Mou-te!

79 punts

8.774,27 €

3.468,16 €

3.468,16 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040312

37/22

Médicos del mundo

G79408852

INRED Inclusió social i reducció de danys per persones que s'injecten drogues a Palma

70 punts

53.056,59 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040310

38/22

Médicos del mundo

G79408852

Obrint Portes per les persones sense llar de Palma

59 punts

 26.422,03 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040311

 

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.3.- El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats parentals.                                         

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

16/22

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Naum Proyecto Socio-Educativo

R0700696H

Som roques - Projecte de suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats marentals / parentals

96 punts

20.232,95 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040297

24/22

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent

F07444615

Espai familiar Jovent

89 punts

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

12/22

 

Cruz Roja Española

 

Q2866001G

Escola de criança

76 punts

16.900,00 €

13.520,00 €

13.520,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040294

02/22

 

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca

 

G57854135

TeiXarxa: Espai de trobada per Mares, Pares i Infants usuaris del SAM Famílies i famílies provinents de la comunitat

72 punts

12.860,00 €

10.288,00 €

4.958,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040286

Eix 3: La promoció de les capacitats per l'autonomia personal. Mesura 3.1. Les capacitats d'autonomia i la inserció, en la vida quotidiana, als recursos normalitzats, territorials i de ciutat, de les persones amb discapacitat.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2022

Quantia sol·licitada 2022

Quantia proposada concessió 2022

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

13/22

 

Cruz Roja Española

 

Q2866001G

Baixem al carrer (Servei de Salva Escales)

89 punts

14.700,00 €

11.760,00 €

11.760,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040295

07/22

Asociación para la salud mental Gira-sol

G07729908

Servei d'activitats comunitàries

84 punts

18.013,72 €

14.347,37 €

2.588,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220220040289

 

Exercici pressupostari 2023:

​​​​​​​​​​​​​​Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats bàsiques en relació a l'alimentació.                                        

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

23/22

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent

F07444615

Centre de distribució aliments

90 punts

12.323,10 €

8.900,00 €

8.900,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000956

30/22

Càritas Diocesana de Mallorca

R0700067B

CDA

81 punts

29.950,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000963

09/22

Fundació d'ajuda integral a les persones – Monti-sion Solidària

G57999963

Aliments no peribles 2022-23

61 punts

10.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000947

Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.2- La cobertura de necessitats bàsiques en relació al manteniment al mateix habitatge i al manteniment i equipaments de la llar.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

03/22

Fundación Solidaridad Amaranta

G84913946

Activitats d'ús compartit d'habitatges per col·lectius vulnerables

93 punts

33.349,88 €

10.909,08 €

10.909,08 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000944

08/22

Instituto de trabajo social y de servicios sociales (INTRESS)

G08973224

Viure en companyia

87 punts

12.500,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000946

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.1.- La detecció, prevenció i intervenció en situacions de risc social fomentant la incorporació social de les persones.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

15/22

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Naum Proyecto Socio-Educativo

R0700696H

Son Roca Activa

100 punts

26.845,79 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000952

26/22

Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut

G57238065

Programa FORO - formació

92 punts

20.776,95 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000959

25/22

Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut

G57238065

Programa FORO - orientació laboral

90 punts

32.795,53 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000958

27/22

Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut

G57238065

Programa FORO - insercio i intermediació laboral

88 punts

26.376,13 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000960

21/22

Fundación Dentistas sobre Ruedas

G16594707

Clinica dental solidaria Coloma Vidal

87 punts

67.500,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000955

19/22

 

Fundació Deixalles

 

G07255953

Taller prelaboral joc de feina

86 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

9.138,96 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000954

31/22

Càritas Diocesana de Mallorca

R0700067B

Taller de recuperació de juguetes

86 punts

29.000,00 €

15.000,00 €

9.138,96 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000964

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.2- Les actuacions comunitàries territorials per tal d'afavorir i generar contexts preventius.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

10/22

 

Fundació Reial Mallorca

 

G57124273

Juguis on juguis, guanyes!

88 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000948

11/22

 

Fundació Reial Mallorca

 

G57124273

Junts som millors!

86 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000949

35/22

 

Club d'Esplai Jovent

 

G57052029

 

Projecte Espai obert

 

84,25 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000966

34/22

 

Club d'Esplai Jovent

 

G57052029

Projecte compartim

84 punts

18.750,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000965

29/22

Club d'Esplai Fent Camí Jovent

G16508293

Es Racó

83,75 punts

18.702,50 €

14.700,00 €

14.700,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000962

28/22

Club d'Esplai Fent Camí Jovent

G16508293

Activitats socioeducatives i d'incorporació social (Projecte Comunitari EST-3)

81,50 punts

17.140,00 €

13.600,00 €

13.600,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000961

36/22

Club d'Esplai Jovent

G57052029

Projecte feim poble, treballam en xarxa

80 punts

16.300,00 €

13.040,00 €

13.040,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000967

39/22

Fundación Mallorca Integra

G16585432

Mou-te!

79 punts

20.316,70 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000970

37/22

Médicos del mundo

G79408852

INRED Inclusió social i reducció de danys per persones que s'injecten drogues a Palma

70 punts

69.479,69 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000968

38/22

Médicos del mundo

G79408852

Obrint Portes per les persones sense llar de Palma

59 punts

32.137,56 €

15.000,00 €

4.312,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000969

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.3.- El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats parentals.                         

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

16/22

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Naum Proyecto Socio-Educativo

R0700696H

Som roques - Projecte de suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats marentals / parentals

96 punts

23.601,80 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000953

24/22

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent

F07444615

Espai familiar Jovent

89 punts

10.284,98 €

8.026,65 €

8.026,65 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000957

12/22

 

Cruz Roja Española

 

Q2866001G

Escola de criança

76 punts

16.900,00 €

13.520,00 €

13.495,35 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000950

02/22

 

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca

 

G57854135

TeiXarxa: Espai de trobada per Mares, Pares i Infants usuaris del SAM Famílies i famílies provinents de la comunitat

72 punts

12.950,00 €

10.360,00 €

0,00 €

 

Eix 3: La promoció de les capacitats per l'autonomia personal. Mesura 3.1. Les capacitats d'autonomia i la inserció, en la vida quotidiana, als recursos normalitzats, territorials i de ciutat, de les persones amb discapacitat.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia total activitat 2023

Quantia sol·licitada 2023

Quantia proposada concessió 2023

Amb càrrec a núm. aplic. Pressupostària/ Referència / Núm. Op Fase comptable D

13/22

 

Cruz Roja Española

 

Q2866001G

Baixem al carrer (Servei de Salva Escales)

89 punts

14.700,00 €

11.760,00 €

11.760,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000951

07/22

Asociación para la salud mental Gira-sol

G07729908

Servei d'activitats comunitàries

84 punts

19.651,34 €

15.000,00 €

3.892,00 €

Ref. 22022002392

Op. 220229000945

Les quanties concedides com a subvenció s'han calculat aplicant les regles de distribució pressupostària referides en el punt 14è de la Convocatòria i de conformitat a l'ordre de prelació de puntuació de les sol·licituds subvencionables. Amb independència de l'import finalment concedit, i vist que la Convocatòria no permet la possibilitat de reformulació del pressupost, l'entitat beneficiària està obligada a justificar el 100% del cost total del projecte, segons consta en el pressupost presentat amb la sol·licitud

SEGON.- Reconèixer l'obligació i proposar al Regidor d'Hisenda l'ordenació del pagament per anticipat, de conformitat amb l'article 41.3 de l'Ordenança Municipal de subvencions i del punt 17 de la base reguladora per aquesta Convocatòria, d'un import total de 98.077,08 € (noranta-vuit mil setanta-set euros amb vuit cèntims) amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL per l'exercici pressupostari de 2022 (FASE A 2022 – núm. Op 220220008428 i núm. Ref. 22022002392 / registrada al SISTEMA ACCEDE núm. marginal 2022/100002), de conformitat amb la següent distribució individualitzada:

-2.479,00 € (dos mil quatre-cents setanta-nou euros) a favor de Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, amb NIF G57854135, pel desenvolupament de l'activitat “TeiXarxa: Espai de trobada per Mares, Pares i Infants usuaris del SAM Famílies i famílies provinents de la comunitat”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040286).

-1.294,00 € (mil dos-cents noranta-quatre euros) a favor de Asociación para la salud mental Gira-sol, amb NIF G07729908, pel desenvolupament de l'activitat “Servei d'activitats comunitàries”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040289).

-6.760,00 € (sis mil set-cents seixanta euros) a favor de Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, pel desenvolupament de l'activitat “Escola de criança”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040294).

-5.880,00 € (cinc mil vuit-cents vuitanta euros) a favor de Cruz Roja Española, amb NIF Q2866001G, pel desenvolupament de l'activitat “Baixem al carrer (Servei de Salva Escales)”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040295).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Naum Proyecto Socio-Educativo, amb NIF R0700696H, pel desenvolupament de l'activitat “Son Roca Activa”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040296).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Naum Proyecto Socio-Educativo, amb NIF R0700696H, pel desenvolupament de l'activitat “Som roques - Projecte de suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats marentals / parentals”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022(FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040297).

-2.900,00 € (dos mil nou-cents euros) a favor de Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent, amb NIF F07444615, pel desenvolupament de l'activitat “Centre de distribució aliments”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040300).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut, amb NIF G57238065, pel desenvolupament de l'activitat “Programa FORO – orientació laboral”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040301).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut, amb NIF G57238065, pel desenvolupament de l'activitat “Programa FORO - formació”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040302).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Espiral – Entitat prestadora de serveis a la joventut, amb NIF G57238065, pel desenvolupament de l'activitat “Programa FORO - insercio i intermediació laboral”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040303).

-6.550,00 € (sis mil cinc-cents cinquanta euros) a favor de Club d'Esplai Fent Camí Jovent, amb NIF G16508293, pel desenvolupament de l'activitat “Activitats socioeducatives i d'incorporació social (Projecte Comunitari EST-3)”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040304).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Club d'Esplai Jovent, amb NIF G57052029, pel desenvolupament de l'activitat “Projecte compartim”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040307).

-5.200,00 € (cinc mil dos-cents euros) a favor de Club d'Esplai Jovent, amb NIF G57052029, pel desenvolupament de l'activitat “Projecte Espai obert”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040308).

-5.280,00 € (cinc mil dos-cents vuitanta euros) a favor de Club d'Esplai Jovent, amb NIF G57052029, pel desenvolupament de l'activitat “Projecte feim poble, treballam en xarxa”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040309).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Médicos del mundo, amb NIF G79408852, pel desenvolupament de l'activitat “INRED Inclusió social i reducció de danys per persones que s'injecten drogues a Palma”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040310).

-7.500,00 € (set mil cinc-cents euros) a favor de Médicos del mundo, amb NIF G79408852, pel desenvolupament de l'activitat “Obrint Portes per les persones sense llar de Palma”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040311).

-1.734,08 € (mil set-cents trenta-quatre euros amb vuit cèntims) a favor de Fundación Mallorca Integra, amb NIF G16585432, pel desenvolupament de l'activitat “Mou-te!”, a càrrec de l'aplicació núm. 05.23120.48301 BENESTAR SOCIAL.- SUBV. PROGRAMES SOCIALS D'INTERÈS GENERAL del pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2022 (FASE D 2022 – núm. Ref. 22022002392 i núm. Op 220220040312).

 

TERCER.- Inadmetre/desestimar, pels motius a que a continuació s'especifiquen, les sol·licituds de subvenció següents:

-L'entitat presenta les seves sol·licituds fora del termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà a la publicació de l'extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (punt 7 de la Convocatòria):

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Mesura

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

40/22

Fundación Instituto de Reinserción Social

G64147184

Digitalment

2.1

5.144,78 €

9.807,19 €

41/22

Fundación Instituto de Reinserción Social

G64147184

Oci al barri

2.2

12.367,60 €

12.786,79 €

42/22

Fundación Instituto de Reinserción Social

G64147184

Casal en família: Creixem junts

2.3

14.954,28 €

14.729,91 €

-L'entitat no està donada d'alta com organització associada de repartiment autoritzada per a participar en el programa d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides – P.O FEAD 2014/2020 (punt 6M de la Convocatòria) ni es trobava en tràmits d'inscripció a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Mesura

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

01/22

Delegación de la Fundación Hadas Stiftung

W0371446F

Menjador per a infants i famílies en risc d'exclusió social

1.1

8.806,86 €

9.607,48 €

-L'objecte de l'activitat presentada per l'entitat ja es presta pel Servei de Benestar Social en el municipi de Palma (punt 2.3 de la Convocatòria):

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Mesura

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

17/22

Ejército de Salvación

R1500021I

Comedor social para persones sin hogar

1.1

0,00 €

15.000,00 €

-L'objecte de l'activitat presentada per l'entitat és equivalent amb l'objecte de la subvenció nominativa prevista per aquest exercici pressupostari a favor d'aquesta mateixa entitat:

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Mesura

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

05/22

Asociación Gaocalo Nueva Esperanza (AGANUE)

G16672800

Digitalització: Igualtat d'oportunitats

2.1

12.000,00 €

12.000,00 €

-Les sol·licituds presentades no assoleixen la puntuació mínima de l'apartat 1 per a ser beneficiàries d'una subvenció (punt 13.3 a) de la Convocatòria)

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Mesura

Puntuació

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

22/22

Fundació Pia Autonoma Institut Pere Tarres d'Educació en l'Esplai (Fundació Pere Tarrés)

R5800395E

Activitat per donar suport a la tasca educativa i socialitzadora dels pares vers els seus fills

2.3

48,50 punts

(30,5 punts apartat 1)

4.860,00 €

15.000,00 €

04/22

Asociación Gaocalo Nueva Esperanza (AGANUE)

G16672800

Catering social

1.1

38 punts

(25 punts apartat 1)

12.000,00 €

12.000,00 €

14/22

AAVV Bons Aires - Arxiduc

G57154965

Distribució d'aliments a famílies en risc d'exclusió social. Manteniment de les cambres de congelació i de fred d'aliments i dels locals corresponents en el seu emmagatzematge

1.1

32 punts

(32 punts apartat 1)

13.572,52 €

13.572,52 €

-Les sol·licituds presentades compleixen els requisits fixats a la Convocatòria i assoleixen la puntuació mínima requerida però una vegada aplicats els criteris de distribució pressupostària del punt 14è de la Convocatòria no existeix crèdit pressupostari suficient en cap dels exercicis per a subvencionar ni total ni parcialment les despeses imputades a les activitats:

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.1.- La detecció, prevenció i intervenció en situacions de risc social fomentant la incorporació social de les persones.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

33/22

Fundació Projecte Jove

G07803570

Educar en valors i prevenir addicions

75 punts

3.238,40 €

9.715,20 €

18/22

Institución Nazaret Palma de Mallorca

G07038714

Espai solidari

56 punts

11.250,00 €

3.750,00 €

Eix 3: La promoció de les capacitats per l'autonomia personal. Mesura 3.1. Les capacitats d'autonomia i la inserció, en la vida quotidiana, als recursos normalitzats, territorials i de ciutat, de les persones amb discapacitat.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

06/22

Fundación Asprom en constitución

G07068596

Activitats d'acompanyament, suport i capacitació en la vida diària i utilització dels serveis públics en l'àmbit municipal de Palma

80 punts

10.766,00 €

11.720,00 €

-Per renúncia expressa a la subvenció proposada formalitzada mitjançant presentació d'instància en el registre electrònic:

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.2- Les actuacions comunitàries territorials per tal d'afavorir i generar contexts preventius.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

20/22

Fundación Diagrama – Intervención psicosocial

G73038457

Programa de intervención socioeducativa para menores entre 12 y 17 años

69 punts

0,00 €

13.994,25 €

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d'exclusió social.  Mesura 2.3.- El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats parentals.

Exp.

Entitat sol·licitant

NIF

Nom activitat

Puntuació

Quantia sol·licitada 2022

Quantia sol·licitada 2023

32/22

Fundació Projecte Jove

G07803570

Escola de Suport Familiar

75 punts

7.284,50 €

9.715,50 €

 

​​​​​​​QUART.- Donar inici a les tasques de seguiment i inspecció tècnica dels projectes subvencionats amb l'objecte de supervisar i verificar l'ajust de les activitats en execució amb la descripció establerta en les memòries de les sol·licituds de subvenció presentades, així com el grau de compliment i l'assoliment dels objectius fixats en les mateixes. Els responsables d'aquestes tasques seran designats en atenció a la tipologia de l'activitat a subvencionar i l'eix i mesura del Pla Estratègic de subvencions 2022-2024 en que aquesta s'ajusta, de conformitat amb les directrius que determini la Direcció Tècnica del Servei de Benestar Social.

CINQUÈ.- Notificar aquest Acord a les entitats especificades en els punts anteriors, mitjançant la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, de conformitat amb les estipulacions fixades al punt 10è de la present Convocatòria.

SISÈ.- Remetre aquest Acord al Departament de Comptabilitat als efectes oportuns.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (30 de setembre de 2022)

​​​​​​​El TAG de Benestar Social Sergio Toral Albin