Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 567578
Suspensió del cobrament de les quotes al tercer nivell d'educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el present es fa públic el Decret dictat en data 29 de setembre de 2022 del següent tenor literal:

Decret de Batlia Suspensió del cobrament del preu públic corresponent a les quotes dels alumnes matriculats al tercer nivell d'educació infantil

1.En data 18 d'agost de 2022 s'ha publicat al BOIB número 109 el Decret Llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per a garantir la gratuïtat de l'educació dels infants de tercer d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària , a partir del mes de setembre de 2022.

A l'article 4.1 d'aquest Decret Llei , estableix que amb efectes d'01 de setembre de 2022, els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, així com els ens que en depenen, que gestionin aules de tercer d'educació infantil de la xarxa pública d'escoletes infantils de les Illes Balears, afectades per aquest Decret Llei , hauran d'aplicar la gratuïtat de l'escolarització dels alumnes matriculats un mínim de 4 hores , per la qual cosa podran suspendre el cobrament de les quotes d'escolarització a les famílies o altres instruments reguladors dels serveis de les escoletes, per un mínim de 4 hores.

Així mateix , l'article 4.2 assenyala que mentre no es modifiquin les ordenances fiscals o altres instruments reguladors del serveis d'escoletes per adaptar-los als convenis a que fa referencia l'article 6 d'aquest Decret Llei , els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, així com els ens que en depenen, poden suspendre, amb efectes d'01 de setembre de 2022, les taxes o preus públics del servei d'escolarització de tercer d'educació infantil , reglamentades en les seves ordenances o instruments reguladors dels serveis de les escoletes , per un mínim de 4 hores.

Vist que l'Ajuntament de Marratxí és titular de dos centres d'Educació Infantil , EI SES CASES NOVES I EI ES PONT D'INCA NOU i que segons l'ordenança fiscal de preu públic aprovat en Junta de govern de data 28.09.2022 té establert les següents tarifes en horari lectiu de 08.00 a 12:00 hores , i per alumnes del tercer cicle d'educació infantil :

De 08.00 a 12.00 hores ( sense servei de menjador): residents 260€ i no residents 347€.

Vist que per poder gaudir de la gratuïtat establerta en aquest Decret Llei 8/2022, de 16 d'agost, és necessari procedir a la suspensió del cobrament de les quotes d'escolarització dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil (aules 2-3 anys ) amb efectes de dia 01 de setembre de 2022 i fins dia 30 de juny de 2023, tot això fins que no es modifiquin els preus públics continguts a l'ordenança fiscal.

Atès que segons l'establert al Decret llei 8/2022 , de 16 d'agost, consta que el finançament de les aules en relació amb el nombre d'infants de tercer d'educació infantil importa 45.000€ per aula de 18 places.

Vist que la gestió dels centres d'Educació Infantil EI SES CASES NOVES I EI ES PONT D'INCA NOU la realitza la concessionària del servei d'explotació de les Escoles Infantils i que les tarifes establertes a l'ordenança queden suspeses amb efecte des del dia 01 de setembre de 2022, i formen part de la remuneració del seu contracte, mentre no es procedeixi a la modificació del contracte o al reequilibri econòmic corresponent , l' Ajuntament procedirà al pagament de les quotes deixades d'ingressar per les famílies en virtut del RD 8/2022, de 16 d'agost, a l'empresa PROYECTOS BAULA,SL. a fi d'evitar els perjudicis que això els hi pugui ocasionar.

Vist que segons l'informe del Director Econòmic de la corporació, l'import a ingressar a l'empresa concessionària PROYECTOS BAULA,SL. per prestar el servei bàsic als alumnes matriculats al tercer d'educació infantil en horari de 8:00h a 12:hores , fins que s'hagin produït les modificacions anteriorment exposades, serà de 347 euros/ mes per infant.

Vist que aquest pagament anticipat no pertorba el pressupost de tresoreria, atesa la liquiditat de que disposa la corporació i atès que part de l'import avançat ens serà reintegrat per la Comunitat Autònoma.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret de Batlia de data 20 de juny de 2019 de delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, així com de les competències que es reserva el batle, té a bé dictar el següent:

PRIMER . Suspendre provisionalment per un període de 10 mesos per any ( de setembre a juny) , amb efectes d'01 de setembre de 2022, i fins que es produeixi un reequilibri econòmic del contracte i es modifiqui l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'escoleta municipal , el cobrament de la quota d'escolarització de 08:00 a 12:00h per import de 347€ mensuals corresponent a l'educació infantil de primer cicle dels infants de 2 a 3 anys de les escoletes infantils municipals EI SES CASES NOVES I EI ES PONT D'INCA NOU.

SEGON. Ordenar el pagament a l'entitat concessionària PROYECTOS BAULA,SAL. de les quotes deixades d'ingressar per les famílies atès que les tarifes establertes a l'ordenança queden suspeses amb efectes des del dia 01 de setembre de 2022, i formen part de la remuneració del seu contracte, mentre no es procedeixi a la modificació del contracte o al reequilibri econòmic corresponent.

TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar-lo a l'empresa interessada.”

El que se publica per a general coneixement i als efectes escaients.

 

(Signat electrònicament: 30 de setembre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez)