Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 561981
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 27 de setembre de 2022, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes d’agost de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents:

1. El 20 d'abril de 2021 la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials va dictar Resolució per la qual va aprovar el règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.53, de 22 d'abril de 2021).

2. En data 10 de Juny de 2021 es va dictar per part de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials resolució de rectificació d'error, modificació temporal i excepcional del procediment regulat a la Resolució de la Presidència de l'IMAS de 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.79, de 15 de juny de 2021).

3. L'apartat B.5 de la Resolució dictada per la Presidència del IMAS regula els motius d'extinció de la prestació , establint que són causes d'extinció l'incompliment d'algun dels requisits establerts a l'apartat B.1 de la resolució o l'incompliment de les obligacions establertes a l'apartat B.2 de la resolució.

4. Vistes les propostes tècniques realitzades per l'equip tècnic encarregat de comprovar el requisits i gestionar els expedients i atès que les persones relacionades a l'annex 1 han incomplert algun dels requisits establerts a l'apartat B.1 o B.2 de la resolució.

Fonaments de dret:

1.L'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que son competència dels Consells Insulars els «Serveis socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a persones dependents. Complements de la Seguretat Social no contributiva. Voluntariat social. Polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social

2. L'article 14 de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix la potestat reglamentària normativa als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears.

3. L'article 37, apartat i) de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de Serveis socials estableix que es competència dels consells insulars la concessió, gestió i tramitació de les prestacions econòmiques incloses en les competències pròpies en matèria de serveis socials, i aquelles que se'ls encomanin dins el marc de la planificació general del Govern de les Illes Balears.

El sistema públic de serveis socials inclou, entre altres prestacions, les econòmiques, que són, d'acord amb l'article 22 de la esmentada Llei 4/2009, les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts Aquestes prestacions es poden atorgar amb caràcter d'urgència social i resten excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de subvencions.

Com s'estableix a l'article 27 i a la Disposició final quarta de la Llei 4/2009, cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. El Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, de 16 de juny de 2020, regula les prestacions socials de caràcter econòmic en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears i d'acord amb l'article 5.4 relacionat amb l'article 79.2 apartat c) de l'esmentat cos legal, les prestacions econòmiques d'urgència social «tenen la finalitat d'atendre a situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, així com donar suport als processos personals d'inserció social» i s'atén a la tipologia d'emergència per «la situació de necessitat provocada per una emergència, generant una situació de carència en l'accés a necessitats socials bàsiques.

En el seu títol IV, es Decret llei estableix les principals característiques de les prestacions econòmiques d'urgència social, així com entre d'altres qüestions, les seves tipologies (bàsiques, d'emergència o de suport), l'òrgan instructor, els requisits i les obligacions de les persones beneficiàries així com el procediment de concessió, pagament i compatibilitat.

L'article 9 disposa que les prestacions econòmiques d'urgència social no són incompatibles, per la seva naturalesa, amb cap pensió ni prestació pública.

5.La resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret lli 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.53, de 22 d'abril de 2021).

6.La Resolució de la Presidència de l'IMAS de 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.79, de 15 de juny de 2021.

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), el Decret llei 10/2020, de 16 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials seran d'aplicació en defecte de regulació en la proposta.

8. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals estableix en la seva Disposició addicional setena que ‘'quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries hauran d'alternar-se''.

9. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'ens que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb els articles 7.2 apartat 7 i 7.3 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Per tot això,

RESOLC

1.EXTINGIR la prestació als perceptors que s'indiquen a l'annexe 1 d'acord amb el que estableix l'apartat B.5 de la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials d'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.53, de 22 d'abril de 2021).

2.PUBLICAR aquesta Resolució al Bolletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca tal i com estableix l'apartat B.10 de la Resolució del President de l'IMAS de dia 10 de juny de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat d'emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm 79, de 15 de juny de 2021).

Podeu consultar els anuncis corresponents a aquesta convocatòria en l'àrea de subvencions, ajudes, beques i premis del «Tauler d'anuncis» que trobareu a la portada de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca  (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/).

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la present resolució, i segons els efectes previstos a l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i d'acord amb l'article 28 dels Estatuts de l'IMAS .

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 2 mesos, a comptar de l'endemà del dia de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 29 de setembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler

 

ANNEX 1 EXTINCIÓ DE LA PERCEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA D'URGÈNCIA SOCIAL,MODALITAT EMERGÈNCIA PER AL MES D'AGOST DE 2022

Nom

DNI/NIE

Motiu

ELISABETH ARCAS ARCAS

**2159***

Incompliment apartat B.2.D (BOIB núm. 53, de 22 d'abril de 2022).

LOUBNA ADROUI

***4129**

Incompliment apartat B.2.C (BOIB núm. 53, de 22 d'abril de 2022).

MELANIE BRIGITTE YVONNE DUTHIEUW

****3185*

Per superar els 12 mesos apartat B.6 (BOIB núm. 53, de 22 d'abril de 2022).

DEGUENE MARIA CISSE EXTRA

***4384**

Incompliment apartat B.2.D (BOIB núm. 53, de 22 d'abril de 2022).