Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 567506
Convocatória per a l'adjudicació d'habitatges dels qual el patronat tengui la titularitat o l'usudefruit durant el 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 26 de setembre de 2022, va aprovar la convocatòria per a l'adjudicació d'habitatges dels qual el patronat tinguí la titularitat o l'usdefruit durant el 2022

CONVOCATÒRIA PER A L'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES DELS QUALS EL PATRONAT TENGUI LA TITULARITAT O L'USDEFRUIT DURANT EL 2022

Atès el Reglament de la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí que ha de regular les convocatòries per a l'adjudicació d'habitatges del quals la Comissió tingui la titularitat o l'usdefruit, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Llubí dia 23 de maig de 2022, el President/a de la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí aprova les bases que regiran la convocatòria de l'any 2022.

BASE 1.- TERMINIS

Es podran presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i fins el dia 31 de desembre de 2022.

BASE 2.- SOL.LICITUDS

Les haurà de fer qualsevol persona que compleixi els requisits, i es dirigiran al President de la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí i es presentaran en el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Llubí o en algun dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

BASE 3.- REQUISITS

Aquells que figuren al Reglament de la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí que ha de regular les convocatòries per a l'adjudicació d'habitatges dels quals la Comissió tingui la titularitat o l'usdefruit:

 1. Haver estat empadronada durant els darrers 5 anys de forma consecutiva a Llubí. En cas d'agrupacions de persones, totes elles han d'estar empadronades a Llubí i almanco una ha ser-ho durant almanco els darrers 5 anys de forma consecutiva.

 2. Ser major d'edat, o menor emancipat i no trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment d'acord am el Codi Civil

 3. No ser titular de cap habitatge, del ple domini o de dret real de ús o gaudi sobre un altre habitatge. No obstant això no serà d'aplicació aquest requisit en cas de sentència judicial de separació o divorci, quan com a conseqüència d'aquest, no se li hagi adjudicat l'ús de l'habitatge que constituïa la residència familiar.

 4. No superar els següents ingressos nets anuals:

  1. Persones individuals:3 vegades el Salari Mínim Interprofessional.
  2. Agrupacions de 2 persones: 5 vegades el Salari Mínim interprofessional
  3. Agrupacions de 3 persones: 6 vegades el Salari Mínim interprofessional
  4. Agrupacions de 4 persones: 6,5 vegades el Salari Mínim interprofessional
  5. Agrupacions de 5 persones: 6,75 vegades el Salari Mínim interprofessional
  6. Agrupacions de 6 o mes persones: 7 vegades el Salari Mínim Interprofessional.

BASE 4.- MERITS

Els mèrits són els definits al Reglament de la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí que ha de regular les convocatòries per a l'adjudicació d'habitatges dels quals la Comissió tingui la titularitat o l'usdefruit, segons la puntuació següent:

 

1.Antiguitat d'empadronament

L'antiguitat d'empadronament es valorarà a partir del 5è any i fins el 18è, a raó d'1 punt per cada any entre el 6è i el 12è i 1,5 punts entre el 13è i el 18è. Per a les agrupacions de persones se'n farà la mitjana, exceptuant-ne els menors d'edat.

2. Ingressos nets anuals

Segons allò estipulat al punt 4 de la base 3.

Ingressos inferiors al 75%: 5 punts.

Ingressos inferiors al 50%: 10 punts.

Ingressos inferiors al 25%: 15 punts

3. Menors i descendents majors d'edat no emancipats

Per cada menor a càrrec de menys de 16 anys: 3 punts

Per cada menor a càrrec de menys de 18 anys: 2 punts

Per cada major d'edat no emancipat a càrrec: 1 punt

Les famílies monoparentals tindran un punt extra per cada menor a càrrec

4.Situació laboral

Per cada persona en atur o situació assimilable durant més de 24 mesos els darrers 4anys: 3 punts.

5. Distancia del lloc de feina

Per cada persona amb un lloc de feina al municipi de Llubí :0.5 punts

Per cada persona amb un lloc de feina a menys de 10 quilòmetres del municipi de Llubí: 0,25

6. Discapacitats

Per cada persona amb una discapacitat inferiror al 33%: 1 punt

Per cada persona amb una discapacitat entrre el 33% i el 64%: 3 punts

Per cada persona amb una discapacitat del 65% en endavant: 6 punts

7. Dependents

Per cada persona dependent de grau I: 2 punts.

Per cada persona dependent de grau II: 4 punts

Per cada persona dependent de grau III: 6 punts

8. Edat

Per cada persona de 18 a 35 anys emancipada :1 punt

Per cada persona de mes de 65 anys: 1 punt

BASE 5.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyats de:

 • Full de sol·licitud (Annex 1 o 2)
 • Full de documentació presentada (Annex3) (de tots els sol·licitants)
 • Document d'Identitat (de tots els sol·licitants)
 • Certificat de no titularitat emès pel Registre de la Propietat (de tots els sol·licitants)
 • Declaració de la renta, i en el cas de no estar obligat a presentar-la, certificació del Ministeri d'Hisenda de no haver-la presentat, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut ( de tots els sol·licitants).
 • Declaració jurada de no trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment d'acord amb el Codi Civil (Annex 4)) de tots els sol·licitants)

També s'aportarà, si escau

 • Documentació de menors a càrrec
 • Llibres de família
 • Històric de convivència
 • Documentació acreditativa del grau de dependència, reconegut pel òrgan competent
 • Documentació acreditativa del grau de discapacitat, reconegut pel òrgan competent
 • Contracte de treball
 • Certificat de família monoparental
 • Sentencia de separació o divorci
 • Justificant d'inscripció com demandant d'ocupació
 • Informe de vida laboral
 • Qualsevol altra que es cregui rellevant

La Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí podrà requerir més documentació si ho considera adient.

BASE 6.- CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Amb les persones i agrupacions de persones sol·licitants es constituirà una borsa, ordenada segons la puntuació obtinguda de la valoració dels mèrits per part de la Comissió Avaluadora. Aquesta borsa estarà viva, de manera que les sol·licituds rebudes s'avaluaran mensualment i s'incardinaran al lloc que es correspongui a la borsa.

La borsa amb les puntuacions desglossades de cada sol·licitud serà pública, i estarà penjada de forma actualitzada a la web de l'Ajuntament de Llubí.

Quan es disposi d'un habitatge, s'oferirà a la persona o agrupació de persones amb Major puntuació de la borsa en aquell moment, sempre que encaixin amb el número de places de l'habitatge a criteri de la Comissió Avaluadora. Si la persona o agrupació de persones refusa l'oferta, quedarà exclòs de la borsa durant 2 anys.

BASE 7.- LLOQUER

El preu del lloguer serà decidit i revisat anualment per la Comissió Avaluadora seguin el criteri següent:

 • No superarà 4,6 euros per metre quadrat per a les zones construïdes, excloent jardins, terrasses, balcons, zones comunes i anàlegs.

 • No superarà el següent percentatge dels ingressos de la persona o agrupacions de persones adjudicatàries:

 1. 20% si son igual o inferiors al Salari Mínim Interprofessional.
 2. 25% si son entre el  salari Mínim Interprofessional. I el doble del Salari mínim Interprofessional.
 3. 30% si són més del doble del Salari Mínim Interprofessional

Els contractes de lloguer seran per 2 anys prorrogables segons allò que indiqui el reglament.

Qui ostenti la presidència de la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí queda habilitat per a signar els contractes d'arrendament amb les persones o agrupacions de persones seleccionades.

BASE 8.- PUBLICITAT

La convocatòria es publicarà a :

 • Al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Llubí (Sant Feliu ,13)
 • A la pàgina web de l'Ajuntament de Llubí (www.ajllubi.cat)

A més es publicitarà a les xarxes socials de l'Ajuntament de Llubí.

BASE FINAL

En tot allò no contemplat en aquestes Bases, es tindrà en compte, per ordre : la legislació aplicable, Reglament de la Comissió municipal de l'Habitatge de Llubí que ha de regular les convocatòries per a l'adjudicació d'habitatges dels quals la Comissió tingui la titularitat o l'usdefruit i el criteri de la Comissió Municipal de l'habitatge de Llubí.

 

Llubí , document signat electrònicament. (5 d'octubre de 2022)

La batllessa Magdalena Perelló Frontera