Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 566922
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova la segona fase el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà que s’ha d’aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s’inicien el curs 2022-2023 i s’acaben el curs 2023-2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 3 de octubre de 2022, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

 1. L'article 28.g) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, disposa que, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional, el Govern de les Illes Balears ha d' impulsar la participació dels centres educatius en programes d'internacionalització de la formació professional.

 2. L'article 2.1.j) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que una de les finalitats del sistema educatiu és la capacitació per a la comunicació en les llengües oficial i cooficial i en una llengua estrangera o més.

 3. L'article 108 de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, estableix que, per tal de millorar el desenvolupament de les tasques professionals i les expectatives professionals, el sistema de formació professional ha d'incorporar l'ensenyament de llengües estrangeres en els processos de formació professional en termes que capacitin els professionals. A més, dona la possibilitat a les administracions competents d'incorporar un mòdul de llengua estrangera tècnica en funció de les necessitats del teixit empresarial de la regió i del sector productiu en general.

 4. L'article 2.2.j) del Decret 91/2002, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, estableix que, per aconseguir les finalitats del sistema de formació professional, s'ha de tenir en compte el desenvolupament i l'aplicació de metodologies d'aprenentatge que incloguin l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i fomentin el coneixement d'idiomes d'altres països de la Unió Europea, per afavorir l'ocupabilitat i la lliure circulació al territori de la Unió Europea.

 5. L'article 4.3 del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, estableix que l'ensenyament en una llengua estrangera es pot aplicar totalment o parcialment a una assignatura a l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i a un mòdul de formació professional. L'article 4.6 determina que, en les programacions didàctiques de les assignatures o mòduls no lingüístics que s'imparteixin en una llengua estrangera, s'hi han d'incloure les competències, els objectius, els continguts, els estàndards d'aprenentatge avaluables i els criteris d'avaluació, sense que això suposi la modificació dels elements bàsics del currículum vigent de cada assignatura o mòdul.

 6. L'ordenació acadèmica bàsica de la formació professional encara no inclou, de manera generalitzada, l'aprenentatge de llengües estrangeres, tot i que la comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l'ocupabilitat i millorar l'acompliment professional. Incentivar el plurilingüisme en l'àmbit de la formació professional ha de constituir un objectiu estratègic, com ja assenyala l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que expressa en el seu punt 4.4 la necessitat d'augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen competències per accedir a l'ocupació i de potenciar l'emprenedoria i l'autoocupació, imprescindible en el nou marc socioeconòmic cap al qual es dirigeix la nostra economia.

 7. Els darrers anys, als centres educatius de les Illes Balears, s'han posat en pràctica diverses experiències d'ensenyament de continguts no lingüístics en una llengua estrangera, majoritàriament d'implantació voluntària, que han estat avaluades periòdicament. Aquestes experiències, i d'altres que es puguin implementar en el mateix sentit, concorden amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per la Comissió Europea per al període 2021-2027, que, per mitjà del seu component núm. 20, estableix, en l'àmbit de la formació professional, un fons d'inversió per a la conversió d'un percentatge de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en bilingües.

 8. En conseqüència, cal promoure i afavorir l'aprenentatge d'una llengua estrangera en l'àmbit de la formació professional per assolir les finalitats esmentades, per mitjà d'un Pla de Reforç en Llengües Estrangeres. En qualsevol cas, els professors que imparteixin els mòduls que es determinen en el marc d'aquest Pla han d'estar habilitats d'acord amb el que disposa el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, així com el Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, que desenvolupa determinades disposicions del Reial decret 1834/2008.

 9. L'ordenació acadèmica bàsica de la formació professional no inclou, de manera generalitzada, l'aprenentatge de llengües estrangeres. Tot i això, la comunicació en un idioma estranger és, en aquests moments, una competència clau per augmentar l'ocupabilitat i millorar l'acompliment professional. Incentivar el bilingüisme en l'àmbit de la formació professional constitueix un objectiu estratègic, la implementació del qual adquireix cada vegada més importància amb la globalització dels sistemes productius i de prestació de serveis, així com els moviments migratoris entre països i fonamentalment com a contribució a un espai comú europeu.

 10. L'objectiu és transformar el 10 % de l'oferta en modalitat bilingüe. Aquesta conversió es farà en un termini de tres anys, d'acord amb els criteris adoptats des del Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP). Per complir el Pla de Modernització de la Formació Professional, el MEFP distribueix crèdits a les comunitats autònomes per poder executar aquesta actuació.

 11. En data 8 de juny de 2021, es va aprovar en Consell de Ministres un acord mitjançant el qual s'autoritza la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el marc del component 20 del Pla Estratègic de Formació Professional, del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR), en l'exercici pressupostari 2021, per tal que fos aprovat a la Conferència Sectorial d'Educació, per import de 301.065.389,26 euros.

 12. La Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es publica l'Acord de la Conferencia Sectorial d'Educació de 23 de juny de 2022, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes, en l'exercici pressupostari 2022, per al Pla de Modernització de la Formació Professional, amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el marc del component 20 «Pla Estratègic d'Impuls a la Formació Professional», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 172, de 19 juliol de 2022), concedeix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un import de 3.402.00,00 euros per finançar la creació de cicles formatius de grau mitjà i grau superior bilingües. A més, aquesta Resolució estableix que les activitats susceptibles de finançament amb aquests crèdits són accions a realitzar des de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

 13. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, publicada en el BOIB núm. 96 de 29 de juliol de 2021, es va aprovar el Pla de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

 14. En data 5 de setembre, el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals va informar favorablement sobre la segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà que s'ha d'aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s'inicien el curs 2022-2023 i s'acaben el curs 2023-2024.

Fonaments de dret

 1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

 2. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 3. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

 4. El Decret 91/2002, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears.

 5. El Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

 6. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

 7. El Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

Proposta de resolució

Per tot això, propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

 1. Aprovar la segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

 2. Instar el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors perquè dicti les instruccions i orientacions necessàries per a la implementació d'aquesta segona fase del Pla.

 3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de octubre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

El director general proposant Antonio Baos Relucio

 

 

​​​​​​​ANNEX Instruccions per a l'aplicació de la segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà per als grups que comencen el Pla al curs 2022-2023

1.  Segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà

El Pla de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà s'ha d'implantar als centres educatius públics de les Illes Balears que figuren a continuació, els quals imparteixen ensenyaments de formació professional.

 1.  Gestió Administrativa (ADG21):
  1. IES Alcúdia
  2. IES Felanitx
  3. IES Guillem Sagrera
  4. IES Llorenç Garcias i Font
  5. IES Llucmajor
  6. IES Manacor
  7. IES Maria Àngels Cardona
  8. IES Pasqual Calbó i Caldés
  9. IES Quartó de Portmany
  10. IES Sa Blanca Dona (2 grups)
  11. IES Son Pacs
 2.  Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21):
  1. CIFP Joan Taix
  2. CIFP Pau Casesnoves
  3. IES Felanitx
  4. IES Isidor Macabich
  5. IES Llucmajor
  6. IES Manacor
  7. IES Pasqual Calbó i Caldés (2 grups)
  8. IES Son Pacs
 3.  Serveis en Restauració (HOT22)
  1. IES Marc Ferrer
 4.  Cuina i Gastronomia (HOT21)
  1. IES Calvià

2.  Organització i funcionament dels centres

2.1. Calendari

La segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres per als ensenyaments que comencen al curs 2022-2023 tindrà una durada de dos cursos escolars: 2022-2023 i 2023-2024.

2.2. Horari general del centre, dels alumnes i dels professors

Cada centre escolar ha d'adaptar el seu horari a les necessitats i l'organització del centre.

Cada curs haurà d'incloure:

 • Un mòdul professional en llengua estrangera a primer (curs 2022-2023).
 • Un mòdul professional en llengua estrangera a segon (curs 2023-2024).

Aquests mòduls han de tenir una durada mínima de dues hores setmanals.

De manera voluntària, els centres poden incloure un mòdul extracurricular de llengua estrangera si no el tenen ja assignat per currículum.

2.3. Alumnat

La participació en aquesta segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà, que és voluntària per als alumnes, té els beneficis següents:

Millora la seva competència lingüística per tenir més possibilitats de superar les proves de titulacions oficials i per participar en pràctiques en empreses a l'estranger i projectes Erasmus.

Dona l'oportunitat de participar en estades formatives en països de la Unió Europea.

Els alumnes que hi participin hauran de signar un compromís d'adhesió al Pla per als dos cursos acadèmics en fer la matrícula.

2.4. Professorat

Els professors que imparteixin els mòduls que es determinen en el marc d'aquest Pla han d'estar habilitats d'acord amb el que disposa el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, així com el Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, que desenvolupa determinades disposicions del Reial decret 1834/2008.

Els professors que imparteixin el mòdul professional hauran de tenir, com a mínim, el nivell d'anglès B2 o C1, o estar formant-se en l'idioma. En aquest darrer cas, hauran d'estar assistits per un auxiliar lingüístic. Cada centre disposarà d'un professor de llengua estrangera per poder implantar aquest Pla. La quota dependrà de les necessitats del centre i el nombre total de grups associats al Pla.

2.5. Metodologia

La segona fase del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres per als ensenyaments que comencen al curs 2022-2023 s'ha d'aplicar a:

 1.  Un mòdul professional del primer curs del cicle (2022-2023) i un mòdul professional del segon curs del cicle (2023-2024).
 2.  Un mòdul extracurricular en llengua estrangera a primer i segon curs si el cicle no el té ja establert per currículum (aquest mòdul extracurricular és opcional per al centre).

2.6. Mòduls professionals que s'han d'impartir en una llengua estrangera

Els mòduls professionals que s'han d'impartir un mínim de dues hores en una llengua estrangera amb un professor de suport a l'aula i/o un professor habilitat per dur a terme aquesta tasca són els següents:

Centre

Cicle

Mòduls

CIFP Joan Taix

ELE21

Instal·lacions Elèctriques d'Interior

CIFP Pau Casesnoves

ELE21

Electrotècnia

IES Alcúdia

ADG21

Tractament Informàtic de la Informació

IES Calvià

HOT21

Tècniques Culinàries

IES Felanitx

ELE21

Formació i Orientació Laboral

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

IES Guillem Sagrera

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

IES Isidor Macabich

ELE21

Automatismes Industrials

IES LLorenç Garcias i Font

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

IES Llucmajor

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

ELE21

Electrònica

IES Manacor

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

ELE21

Instal·lacions Elèctriques d'Interior

IES Marc Ferrer

HOT22

Operacions Bàsiques en Bar i Cafeteria

IES Maria Àngels Cardona

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

IES Pasqual Calbó i Caldés

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

ELE21

Automatismes Industrials i Instal·lacions Elèctriques d'Interior

IES Quartó de Portmany

ADG21

Comunicació Empresarial i Atenció al Client

IES Sa Blanca Dona

ADG21

Tractament Informàtic de la Informació

IES Son Pacs

ELE21

Automatismes Industrials.

ADG21

Tractament Informàtic de la Informació

2.7. Principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

En l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es dicten els principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Són principis o criteris específics, de consideració obligatòria en la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt del Pla:

 1.  Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seguiment i l'acreditació del resultat.
 2.  Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
 3.  Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius al medi ambient (do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l'avaluació inicial.
 4.  Reforç de mecanismes per a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.
 5.  Compatibilitat del règim d'ajuts d'Estat i prevenció del doble finançament.
 6.  Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista.
 7.  Comunicació.