Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 567502
Convocatòria per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi de Llubí durant el 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 26 de setembre de 2022, va aprovar la convocatòria per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi de Llubí durant el 2022.

CONVOCATÒRIA PER A LA CESSIÓ DE L'USDEFRUIT D'HABITATGES PRIVATS PER A CREAR UN PARC MUNICIPAL D'HABITATGES DE GESTIÓ PÚBLICA PER A POSAR A DISPOSICIÓ DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES DEL MUNICIPI DE LLUBÍ DURANT EL 2022

Atès el Reglament que ha de regular el programa d'adquisició d'habitatges que permetin crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Llubí dia  23 de maig  aprova les bases que regiran la convocatòria de l'any 2022.

BASE 1.- TERMINIS

Es podran presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i fins el dia 31 de desembre de 2022.

BASE 2.- SOL·LICITUD

Les haurà de fer obligatòriament el propietari de l'immoble, i es dirigiran a la Comissió  Municipal de l'Habitatge de Llubí i es presentaran en el Registre Electrònic General de l'Ajuntament de Llubí o en algun dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

BASE 3.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyats de:

 • Full de sol.licitud (Annex 1)
 • Document d'Identitat del sol.licitud
 • Full d'informació cadastral de l'immoble .
 • Titol de propietat de l'immoble
 • Darrer rebut de l'IBI
 • També s'aportarà si existis la documentació acreditativa de la baixa de places turístiques
 • Documentació acreditativa d'assegurances en vigor
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Certificat d'eficiència energètica

La Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí podrà requerir més documentació si ho considera adient.

BASE 4.- RESOLUCIÓ

Quan es rebi una sol·licitud es realitzaran els següents informes:

- Per part de l'arquitecte municipal, sobre l'estat de d'immoble, la necessitat o no de fer-hi  reformes i el seu cost aproximat i els metres computables

- Per part de la treballadora social, sobre el número de persones idònies per a d'immoble.

- Per part de la secretària-interventora, de la quantitat que correspon a la contraprestació econòmica mensual a partir dels metres quadrats computables, del la quantitat que correspon al 95% de l'IBI i de la quantitat que correspon per la baixa de places turístiques.

Aquests informes es realitzaran en un termini no superior als 15 dies.

Un cop es tengui aquest informe s'elevarà a la Comissió  Municipal de l'Habitatge en un termini no superior als 15 dies, i, un cop oït aquest, el President resoldrà si escau i el contingut del conveni.

BASE 5.- COMPROMISOS ENTRE LES PARTS

La Comissió  Municipal de l'Habitatge de Llubí es compromet en concepte de cessió:

Abonar una contraprestació mensual que correspondrà al següent càlcul: 5,6€ per metre quadrat amb un màxim mensual de 623€. Per al càlcul de metres quadrats no es tendrà en compte les terrasses, jardins, horts, balcons o assimilables, ni tampoc les zones comunes als edificis plurifamiliars.

Abonar anualment una quantitat equivalent al 95% de l'IBI en concepte de bonificació, en base al punt 6è de l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Als habitatges que haguessin adquirit en qualsevol moment places turístiques del Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics i les donassin de baixa, abonar en el moment de la firma del conveni    291,67€ per plaça amortitzada.

A retornar l'immoble un cop acabat el període de cessió en les mateixes condicions en què l'ha  rebut.

La Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí es compromet en concepte d'usdefruit:

A fer les obres, instal·lacions i dotació de mobles necessàries per a assegurar les correctes condicions d'habitabilitat de l'habitatge. El cost d'aquestes obres, instal·lacions i dotació de mobles  es meritaran de la contraprestació mensual que havia d'abonar la CMHLL fins quedar plenament satisfetes.

A assumir el cost de la Cèdula d'habitabilitat (si no existís i fos necessari) i del Certificat d'eficiència energètica (si no existís i calgués).

A assumir les despeses ordinàries, derivades de l'ús diari de l'habitatge i destinades al manteniment de la mateixa i de les condicions d'habitabilitat (zones privatives) i qualsevol altre tipus de reparació ordinària.

Despeses pròpies de gestió i administració dels habitatges (comptabilitat, representació en comunitats de propietaris, dipòsit de fiances si s'arrendessin els habitatges, etc).

La Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí es compromet a destinar l'habitatge al lloguer amb  vocació social destinat als ciutadans i a les ciutadanes del municipi, segons una convocatòria pública que garanteixi la lliure concurrència, la igualtat d'oportunitat i la meritació de les necessitats.

El/La propietari/ària es compromet a:

a) Cedir plenament l'usdefruit de l'habitatge a la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí durant el     temps que duri el Conveni.

b) Assumir els costs següents:

 • La cobertura d'assegurances dels habitatges (danys i responsabilitat civil).
 • Quotes de la comunitat de propietaris, si n'hi hagués.
 • Les despeses i les reparacions que tinguin caràcter extraordinari.

BASE 6.- SIGNATURA DEL CONVENI

Un cop resolt el contingut del Conveni, la propietat i el President/a de la Comissió el signaran en un  termini no superior als 15 dies.

BASE 7.- DURADA DEL CONVENI

Els convenis de cessió entre la Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí i cada propietari serà de 5 anys, prorrogables automàticament a 5 anys més per voluntat expressa de les dues parts.

En cas que el/la propietari/ària rescindís el conveni de forma extraordinària per qualsevol causa prevista a la legislació, haurà d'abonar a l'acte el cost de les inversions que l'Ajuntament hagi hagut de realitzar a l'immoble i que quedin pendents a abonar.

BASE 7.- PUBLICITAT

La convocatòria es publicarà a:

 • Al tauler i seu electrònica d'anuncis de l'Ajuntament de Llubí.
 • A la pàgina web de l'Ajuntament de Llubí (www.ajllubi.net)
 • A més, es publicitarà a les xarxes socials de l'Ajuntament de Llubí.

BASE 8.- PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

Les despeses d'aquesta convocatòria es farà a càrrec de la partida pressupostària 227.99/150.

BASE FINAL

En tot allò no contemplat en aquestes Bases, es tendrà en compte, per ordre: la legislació aplicable, Reglament que ha de regular el programa d'adquisició d'habitatges que permetin crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi i el criteri del Comissió Municipal de l'Habitatge de Llubí.

 

Llubí , document signat electrònicament. (5 d'octubre de 2022)

La batllessa Magdalena Perelló Frontera