Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 561782
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de desembre de 2021es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar  fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021.      

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

    • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

    • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

    • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat setè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.    

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).      

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).      

5. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.    

2. Autoritzar la possibilitat de dur a terme l'actuació amb una empresa vinculada, atès que la contractació es fa a preus de mercat.      

3. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest ajut està cofinançat amb un 60% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.      

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2022.      

5. Establir que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas no pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.      

6. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demogràfica de 21 de desembre de 2021.      

7. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demogràfica de 21 de desembre de 2021.      

8. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.   

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 30 de setembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

FOTOPAR22-226/2022

17/01/2022

REYNES FLORIT, ARNAU

***5095**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 6.3 kWp connectada a xarxa

8.811,00

3.000,00

FOTOPAR22-264/2022

18/01/2022

CANYELLES MARQUES, CATERINA

***7066**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

8.613,00

3.000,00

FOTOPAR22-828/2022

23/02/2022

PUJOL PONS, ANTONIA ISABEL

***0317**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.8 kWp connectada a xarxa

5.895,00

1.680,00

FOTOPAR22-890/2022

04/03/2022

GARCIA RIBAS, JUAN ANTONIO

***7922**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.4 kWp connectada a xarxa

7.998,78

3.000,00

FOTOPAR22-1041/2022

28/03/2022

TUGORES MANRESA, ANTONIA

***9179**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 2.76 kWp aïllada

Bateries de liti de 21 kWh

15.809,91

9.006,00

FOTOPAR22-1053/2022

30/03/2022

MARCH VIGUERET, ANTONI

***2824**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 3.15 kWp connectada a xarxa

6.403,32

1.890,00

FOTOPAR22-1095/2022

05/04/2022

Sastre Tomàs, Jaime

***4214**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.55 kWp connectada a xarxa

6.981,70

2.730,00

FOTOPAR22-1107/2022

06/04/2022

MAINZER ESTARELLAS, ALBERTO

***9251**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 5.32 kWp connectada a xarxa

8.977,14

3.000,00

FOTOPAR22-1165/2022

22/04/2022

MAS MARCE, GABRIEL

***7119**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 8.8 kWp connectada a xarxa

20.361,88

3.000,00

FOTOPAR22-1168/2022

22/04/2022

BONET SABARIEGO, FRANCISCA

***9656**

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

4.112,90

2.616,00

FOTOPAR22-1196/2022

29/04/2022

HUELSKOETTER, CHRISTOPH

****9551*

2022/G/731A01/78000/00/19701/31111

IF de 4.36 kWp connectada a xarxa

11.200,54

2.616,00