Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Regana Blava de 2,94 MWp i 2,52 MWn, promogut per Company Huescar Energía Fotovoltaica, SL al polígon 9 parcel·la 105, de Capdepera (RE030/19)

    Número d'edicte 3545 - Pàgines 17345-17347

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a la subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 3546 - Pàgines 17348-17349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 3486 - Pàgines 17350-17355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 3488 - Pàgines 17356-17360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx al Casal Ernest Lluch, a favor de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) (Exp. SP 68/2022)

    Número d'edicte 3512 - Pàgines 17361-17363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de maig de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

    Número d'edicte 3517 - Pàgines 17364-17379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 28 d’abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica de l’alumnat universitari que hagi finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 3540 - Pàgines 17380-17386

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

    Número d'edicte 3457 - Pàgines 17387-17392

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’AETIB, de 3 de maig de 2022, per la qual s'obre un nou termini pel procés de selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de “bons turístics” CONVOCATÒRIA 2022-2023

    Número d'edicte 3511 - Pàgines 17393-17401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 21 d’abril de 2022, per la qual s’estableix el règim de suplència de diversos titulars d’òrgans administratius en els casos de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació

    Número d'edicte 3516 - Pàgines 17402-17403

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per al desenvolupament del programa Centre de Dia i Menjador Social per a l’any 2022

    Número d'edicte 3534 - Pàgines 17404-17408

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 3471 - Pàgines 17409-17423

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 3472 - Pàgines 17424-17438

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i Club de Jubilats i Pensionistes de la Savina, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 3473 - Pàgines 17439-17453

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 3491 - Pàgines 17454-17468

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2022

    Número d'edicte 3490 - Pàgina 17469

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2022 (exp. 3244-2022-000001)

    Número d'edicte 3474 - Pàgines 17470-17471

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria OPAS 2022 (exp. 3203-2022-000001)

    Número d'edicte 3477 - Pàgines 17472-17473

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a la rectificació d’errors en la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre de l’any 2021 (exp. 1507-2021-000003)

    Número d'edicte 3479 - Pàgina 17474

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació de les bases reguladores i els formularis de la convocatòria de l’Ajuntament d’Artà per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2022

    Número d'edicte 3494 - Pàgines 17475-17488

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació per Decret de Batlia de l'Ajuntament de Costitx de 23 de febrer de 2022, del Pla de mesures antifrau per a la gestió de projectes que reben finançament europeu dels fons “Next Generation EU”

    Número d'edicte 3521 - Pàgines 17489-17502

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució de Batlia de delegació especial de competències

    Número d'edicte 3465 - Pàgina 17503

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s'acorda la delegació de la presidència de la Junta de Govern Local de dia 10 de maig de 2022

    Número d'edicte 3487 - Pàgina 17504

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprobació de la MF-773 canvi del sistema de provisió de determinats llocs de feina de la Policia Local

    Número d'edicte 3485 - Pàgines 17505-17509

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s’hagin realitzat dins l’any 2021 i les previstes realitzar dins l’any 2022

    Número d'edicte 3549 - Pàgines 17510-17533

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a la realització d’activitats i festes (anys 2021-2022)

    Número d'edicte 3548 - Pàgines 17534-17557

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Modificació oferta pública d'ocupació 2021

    Número d'edicte 3513 - Pàgina 17558