Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 249275
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal d’un despatx al Casal Ernest Lluch, a favor de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) (Exp. SP 68/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 15 de maig de 1995, l'Ajuntament de Palma va cedir a la Conselleria de Salut, mitjançant la signatura d'un conveni, l'edifici del Casal Ernest Lluch, immoble ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, per un període de noranta-nou anys.

2. A la clàusula cinquena d'aquest Conveni s'autoritza expressament a la Conselleria de Salut a formalitzar cessions d'ús gratuïtes i temporals de determinades parts del Casal a altres entitats i associacions sense ànim de lucre, així com el manteniment, el funcionament i la gestió dels serveis que s'hagin d'ubicar a l'edifici.

3. L'article segon de l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 10 de març de 2020 de modificació de l'Ordre de conseller de Salut de 12 de juny de 2014 per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch estableix que el Casal és un edifici posat al servei d'entitats sense ànim de lucre sempre que els seus fins, d'acord amb els estatuts, siguin socials o culturals directament relacionats amb les competències de la Conselleria de Salut i Consum, per facilitar-los l'exercici de les seves funcions i tasques.

4. El nombre de l'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el 100000002338 – 0, amb referència cadastral 9905710DD6890F0001QH, inscrit en el Registre de la Propietat núm. 3 de Palma (foli 103, tom 78, llibre 2419, inscripció núm. 2189).

5. En data 14 d'abril de 1997, es va signar un conveni de col·laboració entre el Govern Balear i la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca per la qual s'autoritzava la cessió d'ús gratuïta durant vint anys, comptadors des de la seva signatura, de determinades dependències a l'edifici del carrer de Can Campaner, 4, i a l'edifici del carrer de la Rosa, 3, de Palma, a favor de la Reial Acadèmia.

6. En data 30 de març de 2017, es va publicar en el BOIB núm. 38, la Resolució de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, de 20 de març de 2017, per la qual s'autoritzava la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB, d'ara endavant), del despatx que te assignat al Casal Ernest Lluch, que consta de dos espais connectats i situats un a l'edifici del carrer de Can Campaner, 4, i l'altre a l'edifici del carrer de la Rosa, 3, de Palma, fins al 14 d'abril de 2022.

7. En data 18 de març de 2022, la Conselleria de Salut i Consum va notificar a la RAMIB que el 14 d'abril de 2022 exhauria la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx de què es tracta. En la mateixa notificació se sol·licitava a l'entitat que manifestàs si tenia intenció de prorrogar la cessió i que, si era així, presentàs la documentació necessària per a dur a terme la tramitació administrativa corresponent.

8. En data 29 de març de 2022, la RAMIB va sol·licitar a la Conselleria de Salut i Consum la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx que té assignat al Casal Ernest Lluch, que és adequat per al desenvolupament de les seves activitats estatutàries, i que ocupa des de l'any 1997.

9. En la mateixa sol·licitud, la RAMIB va remetre a la Conselleria de Salut i Consum la documentació sol·licitada amb una relació de les activitats que els propers anys 2022-2027 durà a terme a l'espai cedit.

10. En data 30 de març de 2022, la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum va emetre informe favorable sobre la pròrroga de cessió d'ús gratuït i temporal de l'espai de què es tracta.

11. En data 4 d'abril de 2022, va tenir entrada en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni (VALIB núm. identificador 89548) una resolució de la consellera de Salut i Consum, amb data 1 d'abril de 2022, per la qual insta la consellera en matèria de Patrimoni a iniciar l'expedient de pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx prèviament esmentat, a favor de la RAMIB, fins al 14 d'abril de 2027.

12. En data 19 d'abril de 2022, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient de què es tracta.

13. En data 19 d'abril de 2022, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència (CSV: https://vd.caib.es/1650369623122-422751408-5538622021079511797).

Fonaments de dret

1. Conveni de 15 de maig de 1995 pel qual l'Ajuntament de Palma cedeix a la Conselleria de Salut l'edifici del Casal Ernest Lluch, immoble ubicat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, i l'espai ubicat al carrer Can Campaner, 4 de Palma, per un període de noranta-nou anys.

2. Ordre de conseller de Salut de 12 de juny de 2014 per la qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Casal Ernest Lluch (BOIB núm. 86, de 14 de juny), modificat per l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 10 de març de 2020 (BOIB núm 56, de 14 d'abril).

3. Conveni de 14 d'abril de 1997 pel qual el Govern Balear cedeix l'ús d'unes dependències al Casal Ernest Lluch a favor de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca.

4. Els articles 63 i 64, en relació amb els articles 87.g), i 88.f), inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Els articles 128, 129 i 130, per remissió de l'article 142, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

7. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

8. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

9. Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de març de 2021, de modificació de la Resolució de 6 d'agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, d'altres conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 37, de 18 de març).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal d'un despatx al Casal Ernest Lluch a favor de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), que consta de dos espais connectats i situats un a l'edifici del carrer de Can Campaner, 4, i l'altre a l'edifici del carrer de la Rosa, 3, de Palma.

2. Establir que la cessió d'ús es prorroga per cinc anys, fins al 14 d'abril de 2027.

3. Si el bé i drets cedits no es destinessin a l'ús previst en l'Ordre de la consellera de Salut i Consum, de 10 de març de 2020 (BOIB núm. 56, 14-04-2020), es considerarà revocada la cessió i revertiran a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en qualsevol moment anterior al venciment de la cessió d'ús o de les seves pròrrogues, a instàncies de la Conselleria de Salut i Consum o de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, podrà instar la revocació amb un preavís de tres mesos.

5. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

6. Anotar les característiques de la pròrroga en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de maig de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau La directora general proposant Catalina Ana Galmés Trueba