Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 250177
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 28 d’abril de 2022 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica de l’alumnat universitari que hagi finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 36.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix que, en matèria d'ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

2. L'article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, preveu que, per garantir les condicions d'igualtat en el dret a l'educació i perquè tots els estudiants, amb independència del lloc de residència, gaudeixin de les mateixes oportunitats d'accés als estudis superiors, l'Estat, amb càrrec als pressuposts generals, ha d'establir un sistema general de beques i ajudes a l'estudi destinat a remoure els obstacles d'ordre socioeconòmic que impedeixin o dificultin l'accés o la continuïtat dels estudis superiors als estudiants que estiguin en condicions de cursar-los amb aprofitament.

3. Tot i que considera positives les mesures adoptades en el Pla Estatal de Beques, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura manté una política pròpia d'ajudes econòmiques per als alumnes universitaris de les Illes Balears: d'una banda, per garantir una prestació homogènia i eficaç del servei públic de l'educació que permeti corregir les desigualtats per motius d'insularitat dels alumnes de les Illes Balears i, de l'altra, per afavorir, dins les limitacions pressupostàries de la Conselleria, la qualitat, la competència i l'excel·lència en el rendiment acadèmic de la nostra comunitat universitària. D'acord amb això, ofereix, amb caràcter anual, una convocatòria d'ajudes de desplaçament per a alumnes universitaris que s'han de desplaçar fora de l'illa de residència.

4. D'altra banda, l'article 40 del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, estableix que els programes de beques i ajudes han de promoure l'aprofitament acadèmic dels estudiants.

5. Tenint en compte tot això, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, conscient de la necessitat d'invertir en la formació de capital humà, pretén continuar en aquesta línia i afavorir l'excel·lència en el rendiment acadèmic. Amb aquesta finalitat s'han previst mesures com l'exempció del pagament dels preus públics de la matrícula en els ensenyaments oficials que imparteix la Universitat de les Illes Balears per als alumnes amb un rendiment acadèmic excel·lent, però el Govern considera necessari continuar fent passos en el camí a l'excel·lència i, per això, ofereix una convocatòria d'ajudes per promoure l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris, de les quals es podran beneficiar, si compleixen uns determinats requisits acadèmics, els alumnes amb domicili a les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs 2020-2021.

6. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

7. També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. Finalment, mitjançant un acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Fonaments de dret

1. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

2. També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Mitjançant un acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre). En l'esmentat Pla Estratègic de Subvencions estan incloses les ajudes objecte de la convocatòria.

4. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

5. El Decret 11 /2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, tenint en compte la disponibilitat pressupostària per a l'exercici de 2022, i amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de vint ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021.

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (3 de maig de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Normes generals i particulars de les ajudes d'excel·lència acadèmica per a l'alumnat de les Illes Balears que hagi finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021

1. Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió de vint ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnat de les Illes Balears que hagi finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021. Es preveu concedir quatre ajudes per a cada branca de coneixement a la qual estiguin adscrits els estudis.

 

2. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

3. Partida pressupostària

A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim de 30.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 21501 421F05 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Compatibilitat

Les ajudes convocades mitjançant aquesta Resolució són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a la mateixa finalitat d'entitats públiques o privades.

5. Beneficiaris

1. Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs 2020-2021.

2. En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per sol·licitant.

6. Requisits generals i exclusions

1. Per poder obtenir una de les ajudes d'aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualssevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Haver finalitzat els estudis universitaris oficials de grau en alguna universitat espanyola durant el curs acadèmic 2020-2021. Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén que un estudiant ha finalitzat els estudis si ha superat tots els crèdits que componen el pla d'estudis i ha abonat, si escau, les taxes corresponents per a l'expedició del títol.

2. Per poder obtenir l'ajuda, els sol·licitants han d'acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s'indiquen a continuació, expressades en una escala de l'1 al 10, amb dues xifres decimals:

 • Arts i humanitats: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.
 • Ciències: una nota mitjana igual a 8,50 punts o superior.
 • Ciències socials i jurídiques: una nota mitjana igual a 9,00 punts o superior.
 • Ciències de la salut: una nota mitjana igual a 8,75 punts o superior.
 • Enginyeria o arquitectura: una nota mitjana igual a 8,25 punts o superior.

3. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que hagin cursat ensenyaments artístics superiors, com estudis de música, de dansa i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny.

b) Les persones que hagin cursat ensenyaments superiors religiosos.

c) Les persones que hagin cursat ensenyaments superiors militars.

d) Les persones que hagin cursat estudis corresponents a títols propis de les universitats.

e) Les persones que hagin obtingut el títol de grau a partir d'adaptacions de títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, mestre, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

f) Les persones que hagin obtingut el títol de grau pel reconeixement de crèdits mitjançant l'acreditació d'assignatures superades en altres plans d'estudis universitaris oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, o per l'experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS.

g) Les persones que hagin obtingut el títol oficial de grau a través d'un curs d'adaptació al grau.

h) Les persones en les quals es doni alguna de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

7. Sol·licitud

1. L'imprès de sol·licitud i la declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries s'han d'emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es). Els altres impresos també estan a disposició de les persones interessades en aquesta pàgina web.

2. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 30 de juliol de 2022.

8. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament pel sol·licitant. El model de sol·licitud s'obté a través del tràmit telemàtic.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia del passaport i de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu del sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) Un certificat acadèmic complet en què constin totes les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència del sol·licitant definida en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (quocient entre el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant i el nombre total de crèdits de la titulació).

La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional (BOE núm. 224, de 18 de setembre, i suplement en català núm. 20, de 16 d'octubre), i s'ha d'expressar amb dues xifres decimals.

Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

f) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant. El model de declaració responsable de la veracitat de dades bancàries s'obté a través del tràmit telemàtic.

g) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

9. Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Política Universitària i Recerca, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Sol·licitar l'informe de la Comissió Avaluadora al qual fa referència el punt 11.1.b) d'aquest annex.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per conèixer les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

f) Formular la proposta de resolució.

10. Criteris de valoració. Quantia de l'ajuda i criteris objectius i de preferència que n'han de regir la concessió

1. La subvenció per a cada sol·licitant que compleixi els requisits establerts en els apartats 5 i 6 d'aquest annex consisteix en una ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica d'una dotació fixa de 1.500,00 euros. Es poden concedir fins a vint ajudes d'aquest tipus, quatre per a cada branca de coneixement.

2. En el cas que la quantitat de 30.000,00 euros prevista en l'apartat 3 d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament, la concessió de les ajudes s'ha de prioritzar d'acord amb les regles previstes en els punts següents.

3. Els sol·licitants que compleixin els requisits establerts s'han d'agrupar segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis.

4. Les sol·licituds de cadascuna de les branques s'han de classificar, al seu torn, segons la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris establerts en els apartats següents d'aquest punt.

5. L'ajuda s'ha de concedir als quatre sol·licitants de cada branca que hagin obtingut més puntuació i s'ha de denegar a la resta de sol·licitants per manca de disponibilitat pressupostària.

6. En el cas que en alguna branca hi hagi menys de quatre sol·licitants que compleixin tots els requisits, el romanent es pot redistribuir entre les altres branques de la manera següent:

 • Si el romanent correspon a la branca d'enginyeria i arquitectura ha de passar a la branca de ciències, i viceversa. Si encara hi ha romanent, aquest ha de passar a la branca de ciències de la salut.
 • Si el romanent correspon a la branca d'arts i humanitats, ha de passar a la branca de ciències socials i jurídiques, i viceversa. Si encara hi ha romanent, aquest ha de passar a la branca de ciències de la salut.
 • Si el romanent correspon a la branca de ciències de la salut, ha de passar a la branca d'enginyeria i arquitectura i, si no hi ha sol·licituds, a la de ciències.

7. Perquè un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda, se n'ha de valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència.

8. La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1125/2003. A aquest efecte, la valoració de cada una de les diferents qualificacions és la següent:

 • 5,0-6,9: aprovat (AP)
 • 7,0-8,9: notable (NT)
 • 9,0-10: excel·lent (EX)
 • igual a 9 o superior més menció: matrícula d'honor (MH)

9. La nota mitjana de l'expedient ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin. Llavors, la suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura.

10. Els crèdits obtinguts pel reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no es compten a l'efecte de calcular la mitjana de l'expedient acadèmic.

11. La taxa d'eficiència s'ha de calcular dividint el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació.

12. Una vegada obtinguda la mitjana de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals.

13. Les persones beneficiàries de les ajudes seran les quatre que obtinguin més punts a cada branca de coneixement.

14. En cas d'empat entre dos o més estudiants, s'ha de tenir en consideració el nombre més alt de matrícules d'honor i, si es manté l'empat, el nombre d'excel·lents i de notables. Si persisteix l'empat, s'ordenaran per ordre d'entrada de la sol·licitud.

11. Comissió Avaluadora​​​​

1. S'ha de constituir una comissió avaluadora, la qual ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

a) Presidència: el director general de Política Universitària i Recerca.

b) Secretaria: la cap del Servei d'Universitat.

c) Vocalies:

 • Una persona designada pel director general de Política Universitària i Recerca entre el personal al servei d'aquesta Direcció General amb una experiència mínima de sis mesos.
 • Un representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura amb una experiència mínima de sis mesos.
 • Un representant del Departament Jurídic de la Secretaria General de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura amb una experiència mínima de sis mesos.

12. Esmena de la sol·licitud, proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes i al·legacions

1. Entre els dies 5 i 9 de setembre de 2022 s'ha de fer públic, a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es), un informe referent a la documentació de les sol·licituds presentades a la convocatòria.

2. Mitjançant la publicació d'aquest informe es notifiquen la possible manca de documentació o els defectes de les sol·licituds. Les persones sol·licitants poden presentar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al dia 23 de setembre de 2022. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Dins aquest termini, les persones sol·licitants també poden al·legar el que considerin adient.

3. La documentació per esmenar les sol·licituds s'ha de presentar, dins el termini establert, al registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura o a qualssevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

4. Una vegada l'òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar les sol·licituds i les al·legacions presentades, la Comissió Avaluadora s'ha de reunir per elaborar l'informe a què fa referència el punt 11.1.

5. Correspon al director general de Política Universitària i Recerca formular la proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes fonamentant-se en l'informe de la Comissió Avaluadora. La proposta de resolució ha d'incloure la llista de les persones beneficiàries a qui es proposa atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

6. La proposta de resolució s'ha de fer pública entre els dies 17 i 31 d'octubre de 2022 a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

7. En relació amb aquesta proposta de resolució es pot al·legar el que es consideri adient en el termini de deu dies naturals des que s'hagi publicat. Les al·legacions s'han de formular mitjançant un escrit adreçat al director general de Política Universitària i Recerca, que s'ha de presentar al Registre de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura o a qualssevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt 12.2, previ a la publicació de la proposta de resolució.

8. Les persones beneficiàries disposen de vuit dies hàbils, comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució, per renunciar a l'ajuda. En aquest cas, han d'emplenar l'imprès oficial que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució i l'han de presentar davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l'ajuda, s'entendrà que l'accepten.

13. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

1. Una vegada hagi analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que ha de resoldre motivadament el procediment en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

La resolució del conseller ha d'incloure la llista de les persones beneficiàries a qui s'atorga la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini de sis mesos fixat en aquest apartat, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

2. La resolució del conseller s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es).

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat abans de publicar-se la proposta de resolució per esmenar la sol·licitud, d'acord amb el que preveu l'apartat 12 d'aquest annex.

14. Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, aquestes ajudes es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

15. Pagament

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha d'abonar a les persones beneficiàries l'import de les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria mitjançant una transferència bancària. Aquest pagament s'ha de fer una vegada que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de concessió i de denegació de les ajudes.

16. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

17. Control

Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques.

L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l'ajuda concedida.

Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

18. Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

19. Reintegrament de les ajudes concedides

Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajuda falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit que es concedís i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

20. Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.