Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 247474
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria OPAS 2022 (exp. 3203-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 13 de desembre de 2021, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any 2022 (BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és l'ajut a les associacions professionals d'agricultura de Menorca.

2. Són funcions de les organitzacions professionals agràries (d'ara endavant OPA) representar, defensar i coordinar els interessos econòmics dels seus associats en l'àmbit insular i de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Aquestes organitzacions professionals desenvolupen una activitat de formació en el medi rural que cal fomentar.

4. Les organitzacions disposen d'unes estructures de funcionament que permeten una coordinació més efectiva amb el sector agropecuari i aporten informació important per al desenvolupament de les polítiques del Departament d'Economia i Territori.

5. El pressupost del Consell Insular de Menorca per l'any 2022 preveu un ajut per les OPA.

6. El Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca té interès a donar suport a l'agricultura i a la ramaderia de Menorca i a fomentar els organismes interessats en el seu manteniment i la seva representació.

7. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, reunit dia 20 de setembre de 2021, va aprovar, entre d'altres, el Text refós de les bases dels ajuts del CIM a les OPA. Aquest text refós de les bases es va publicar en el BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021. La normativa específica que regula aquests ajuts no ha canviat per la qual cosa la convocatòria d'aquest any es regirà per el text refós de les bases aprovat l'any 2021.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell Executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyora Mora Humbert, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a les organitzacions professionals agràries (OPA) corresponent al període comprès entre dia 1 de gener i dia 31 de desembre de 2022, que es regeix pel text refós de les bases aprovat pel Consell Executiu del CIM en sessió de dia 20 de setembre de 2021 (BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021) amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s'indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats per aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria:

Partida

Quantia màxima

5.41200.4890000 Ajuts associacions professionals agràries del pressupost del CIM per l'any 2022

31.500€

Partida que es determini en el pressupost del CIM per l'any 2023

3.500€

TOTAL

35.000€

L'aportació de l'any 2023 resta condicionada a la cobertura pressupostaria futura segons l'aprovació del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2023.

b) El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

c) La instructora d'aquest expedient és la senyora Isabel Martín Neira, tècnica agrícola del Departament d'Economia i Territori.

d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:

- President: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament d'Economia i Territori

- Secretari/ària: un funcionari o funcionària del Departament

- Vocals:

- Pilar Pons Goñalons, directora d'Economia

- Isabel Martín Neira, tècnica agrícola del Departament d'Economia i Territori

- Miquel Lopesino Chacón, tècnic agrícola del Departament d'Economia i Territori

- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del Departament d'Economia i Territori

Segon. Publicar a la pàgina web del Consell Insular de Menorca, a efectes informatius, el text refós de les bases aprovat pel Consell Executiu del CIM en sessió de dia 20 de setembre de 2021 (BOIB núm. 136 de 5 d'octubre de 2021).

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, (signat electrònicament: 28 d'abril de 2022)

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)