Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 249171
Resolució del president de l’AETIB, de 3 de maig de 2022, per la qual s'obre un nou termini pel procés de selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de “bons turístics” CONVOCATÒRIA 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents de fet

1.- Al BOIB núm. 48 de 9 d'abril de 2022, es va publicar la Resolució del president de l'AETIB de data 6 d'abril de 2022, per al procés de selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears,  mitjançant un sistema de "bons turístics".  Aquest termini va finalitzar el dia 22 d'abril de 2022.

2.- La gran repercussió mediàtica que ha tingut aquesta convocatòria, el curt termini que va estar oberta per a la presentació de la documentació de les agències de viatges per convertir-se en entitats col·laboradores, i a causa de la situació que està patint el sector, es considera necessari obrir novament la concurrència durant un termini de 7 dies naturals més,  perquè la concurrència de les entitats que vulguin, s' hi puguin adherir.

3.- Actualment, s'han afegit a la realitat social diversos i diferents factors d'incertesa que afecten de manera directa el sector turístic. Sent el més greu de tots ells el conflicte bèl·lic esdevingut a Ucraïna i amb conseqüències gravíssimes a l'economia de tot el territori europeu. Aquest fet ha paralitzat la demanda vacacional als mercats emissors turístics.

L'estratègia turística de l'AETIB s'enfoca a fomentar la desestacionalització amb les eines de la connectivitat i la promoció del turisme del conjunt de les Illes Balears. Aquesta iniciativa uneix les dues coses, promou el turisme fora de temporada alta i ho fa entre les persones residents a les Balears.

4.- Per aquestes raons, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'Agència de Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) tramita una convocatòria de subvencions mitjançant la qual es puguin concedir ajudes per incentivar la demanda dels serveis turístics i promoure la desestacionalització les Illes Balears mitjançant un sistema de bons turístics per a la població resident a les illes.

5.- La intenció de la Conselleria i de l'AETIB és que les agències de viatges que tinguin la seu i/o punts de venda al públic al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, puguin actuar com a entitats col·laboradores de la futura convocatòria d'ajuts abans esmentada. Per això, cal tramitar prèviament un procés de selecció.

En aquesta convocatòria intervenen agents turístics diversos: Els residents de les Illes Balears, en la seva condició d'usuari i beneficiaris de les ajudes i les agències de viatges, com a futures entitats col·laboradores i tramitadores amb els allotjaments turístics reglats i habitatges turístics vacacionals de les Illes, en la condició d'oferents dels serveis objecte de subvenció.

6.- Aquests allotjaments hauran de complir amb els protocols sanitaris i de qualitat en funció de la categoria de l'establiment de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTED) que estableix

https://calidadturisticahoy.es/ESP/m/36/1391/general/Inicio/Guias-para-la-reduccion-del-contagio-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2-en-el-sector-turistico i les vigents a la CAIB en cada moment.

7.- L'Agència d'Estratègia Turística, com a òrgan instructor de les ajudes, i d'acord amb el que estableix l'article 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, formalitzarà un conveni amb cada entitat col·laboradora que faciliti la gestió i la materialització en reserves dels serveis objecte de bonificació mitjançant els ajuts directes als usuaris proporcionats pel Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència, que consistiran en l'aportació de 200.000 € per a cadascuna de les anualitats d'aquesta convocatòria.

Fonaments de drets

Primer. - El capítol III del Títol I del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la CAIB estableix la regulació aplicable a les entitats col·laboradores de les subvencions.

Aquesta regulació estableix que les bases reguladores poden establir que el lliurament dels fons públics als beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió de les subvencions portin a terme mitjançant entitats col·laboradores.

Segon. - L'Ordre del conseller de turisme de dia 20 de juny de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de turisme (BOIB 96, 25 de juny de 2005) preveuen la possibilitat d'actuació d'entitats col·laboradores sempre que compleixin unes condicions de solvència econòmica, tècnica i financera.

Per acreditar la solvència poden utilitzar alguns dels mitjans establerts a la normativa vigent que regula els contractes de les administracions públiques.

Tercer. - D'acord amb l'article 26.2.f) del Decret Legislatiu 2/2005 poden obtenir la condició d'entitats col·laboradores qualsevol persona jurídica que compleixi les condicions de solvència i eficàcia que s'estableixin. El tercer paràgraf de l'article 26 estableix que no poden obtenir la condició d'entitat col·laboradora les persones jurídiques que incorrin en alguna de les prohibicions establertes als apartats 1 i 2 de l'article 10 d'aquesta Llei.

La forma de justificació de la no concurrència d'aquestes prohibicions i, si s'escau, l'apreciació de la seva concurrència, s'han de regir igualment pel que estableixen els apartats 3 a 6 del precepte legal esmentat.

Quart. - Les entitats col·laboradores han d'actuar en nom i per compte de l'entitat que concedeix les subvencions, les quals, en cap cas, no es consideren integrants del seu patrimoni.

Cinquè.- D'acord amb l'article 27 del mateix text legal quan l'Administració decideixi que el lliurament dels fons públics als beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió, s'efectuï mitjançant una entitat col·laboradora, ambdues parts hauran de formalitzar un conveni en el qual es concretaran els termes de la col·laboració.

El conveni de col·laboració ha de contenir, com a mínim, els requisits establerts a l'art. 49 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sisè. - En cas que les entitats col·laboradores siguin persones subjectes a dret privat, com és el cas, s'han de seleccionar prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, i la col·laboració s'ha de formalitzar mitjançant un conveni.

Setè.- Les obligacions a què estan sotmeses les entitats col·laboradores estan relacionades amb l'article 28 del Decret legislatiu 2/2005 i són les següents:

a) Verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions per atorgar-la, com també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció atorgada.

b) Justificar i lliurar la justificació presentada pels beneficiar-vos.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió d'aquests fons pugui efectuar l'entitat que la concedeix i les de control financer que realitzi la Intervenció General de la Comunitat Autònoma o la Sindicatura de Comptes, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

Vuitè.- D'acord amb l'article 8.1.f) del Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i modificat pel Decret 4/2022 de 28 de febrer, de modificació dels Estatuts de l'AETIB, correspon a la presidència d'AETIB aprovar i atorgar, en nom i representació d'AETIB, qualsevol tipus d'acte, contracte, conveni de col·laboració, ajuts, subvencions, patrocini d'accions, inversions o esdeveniments d'interès turístic i, en general tots els negocis jurídics necessaris.

Per tot això dict la següent

Resolució

1.- Ordenar l'inici de la tramitació del procediment de selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la demanda dels serveis turístics, promoure el turisme interilles i fomentar la desestacionalització de les Illes Balears, mitjançant un sistema de "bons turístics" d'acord amb els termes establerts a l'Annex I d'aquesta Resolució.

2.- La present resolució per a l'obertura d'un procediment de selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, tindrà vigència per a la convocatòria de les anualitats 2022 i 2023, sempre condicionat a l'existència de crèdit hi ha la signatura del conveni de col·laboració corresponent amb cadascuna de les diferents entitats col·laboradores.

3.- Les entitats col·laboradores interessades hauran d'emplenar l'Annex I i presentar la documentació requerida en aquests.

4.- Les entitats col·laboradores inscrites prèviament a la convocatòria de l'any 2021 i que estiguin interessades a inscriure's per a les convocatòries dels anys 2022 i 2023, serà suficient amb l'emplenament de l'annex II i la documentació requerida en aquest.

5.- Designar la direcció de l'AETIB com a òrgan instructor d'aquest procediment.

6.- Ordenar la publicació al BOIB d'aquesta Resolució i dels annexos que la acompanyen.

7.- Aquesta resolució tindrà efectes des del següent dia hàbil des de la seva publicació al BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de l'AETIB en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB, d'acord amb el que estableixen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació al BOIB, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma,  3 de maig de 2022

El president de l'AETIB

Jaume Colom Adrover

(Per Resolució del president de l'AETIB

de 28 de setembre de 2021, de delegació de signatura)

 

ANNEX I

1.- Objecte.

Aquest annex té per objecte regular el procés de selecció de les entitats col·laboradores i les condicions de col·laboració d'aquestes en la gestió de les subvencions que la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'Agència de Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), concedeix per incentivar la demanda dels serveis turístics, promoure el turisme interilles i fomentar la desestacionalització de les Illes Balears, mitjançant un sistema de "bons turístics" per a aquesta convocatòria referida a les anualitats 2022 i 2023.

2.- Requisits

Per poder participar en el procés de selecció d'entitats col·laboradores, es requerirà que les entitats presentin la documentació següent:

2.1 Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat col·laboradora que s'establirà a través dels elements següents, que s'hauran de complir en la seva totalitat:

a) Còpia de l'escriptura de constitució i modificacions posteriors, en cas de ser una persona jurídica.

b) Identificació de la situació censal d'alta de l'entitat col·laboradora en un epígraf de l'impost d'activitats econòmiques (755 Agències de viatges).

c) Acreditació del número de registre al Registre de la CAIB.

d) Acreditació de l'existència de la seu i/o punts de venda al públic al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, des d'on es pugui desenvolupar l'activitat de l'entitat col·laboradora. En cas que tingui diferents sucursals o punts de venda, l'agència principal haurà de fer la tramitació interna adequada. L'AETIB formalitzarà el conveni amb l'oficina principal.

2.2 Acreditació de la representació de l'entitat col·laboradora que s'establirà mitjançant:

a) Document/s públic/s acreditatiu/s del poder amb què actua el/la representant legal (en el cas de persones jurídiques). Aquesta documentació haurà de ser la d'atorgament de poder o, si escau, la de nomenament del/la representant, i haurà d'estar en vigor a la data de presentació de la sol·licitud. La documentació s'ha de presentar íntegra i ha de figurar expressament la inscripció al registre que legalment li pugui correspondre.

2.3 Designació del/de la interlocutor/a de l'entitat col·laboradora, que serà el responsable de la gestió ordinària que realitzi l'agència de viatges amb el personal que presenti en aquest procediment de selecció com a encarregat del compliment de les obligacions que derivin de la condició d'entitat col·laboradora, i que es concretaran al conveni de col·laboració a què fa referència el punt 6 d'aquest Annex.

Acreditació que tant l'interlocutor com el personal que es posi a disposició del compliment del conveni que se signi, disposin d'un certificat digital d'usuari, per fer els tràmits telemàtics que es puguin establir, amb indicació del correu electrònic per a l'atenció comercial i tècnica a les persones sol·licitants de subvencions que siguin clients de l'entitat col·laboradora i per a la comunicació telemàtica que sigui necessària dur a terme amb l'AETIB.

2.4 Acreditació de la solvència tècnica de l'entitat col·laboradora que s'establirà a través d'una declaració responsable (Annex A) que reculli els extrems següents, que hauran de complir-se en la seva totalitat:

a) Compromís d'utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtiques disposats per l'AETIB en la tramitació i gestió de la documentació que presentin els beneficiaris dels ajuts en tant mantinguin la condició d'entitat col·laboradora de la convocatòria de subvencions.

Aquests mitjans estaran basats en estàndards d'ús comú i/o àmpliament difosos, i arreplegaran almenys, el coneixement i ús necessari de la signatura electrònica, tècniques d'escaneig i digitalització de documentació, la navegació en eines d'internet i la integració amb el Registre Electrònic de la CAIB.

b) Existència de pàgina web pròpia de l'entitat col·laboradora o xarxes socials per donar-li publicitat.

c) Disponibilitat i ús de certificat digital d'usuaris per part del/de la representant legal de l'entitat col·laboradora i per part del/de la interlocutor/a únic/a que defineixi la pròpia col·laboradora per al despatx quotidià dels assumptes.

d) Mitjans humans a les Illes Balears posats a disposició per al compliment de les obligacions de la condició d'entitat col·laboradora.

e) No trobar-se sotmesa a cap de les prohibicions per obtenir la condició d'entitat col·laboradora recollides als apartats 2n i 3r de l'article 10 del Decret Llei 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.

f) Compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal per part de l'entitat col·laboradora.

2.5 Certificat de trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries.

2.6 Certificat de trobar-se al corrent amb les obligacions a la seguretat social.

L'acreditació de la solvència econòmica no serà necessària per a aquestes actuacions, atès que la Convocatòria d'ajuts no preveu que les agències de viatge que obtinguin la consideració d'entitat col·laboradora lliurin als beneficiaris el crèdit corresponent a la subvenció que sigui concedida als beneficiaris de acord amb els criteris establerts a les normes reguladores de la convocatòria.

3.- Termini i forma de presentació de sol·licituds

Per participar en aquest procediment les agències de viatges interessades podran presentar la sol·licitud, telemàticament, des del següent dia de la publicació al BOIB fins un termini de 7 dies naturals, ambdós inclosos per a aquesta convocatòria referida a l'any 2022.

El formulari de sol·licitud on line s'emplenarà mitjançant la pàgina habilitada per a aquesta convocatòria, https://bonusturistic.illesbalears.travel/ca/ acompanyada de la documentació indicada al punt 2 d'aquesta convocatòria. Al formulari de sol·licitud s'indicarà si s'opta a l'anualitat 2022 i/o 2023.

Les agències que no hagin sol·licitat la seva acreditació el 2022, podran fer-ho per al període del 2023 sempre que presentin la seva sol·licitud entre l'1 i el 15 de desembre de 2022.

Les agències de viatge que estiguin acreditades a la convocatòria 2021 no cal que presentin de nou la documentació indicada al punt 2, serà suficient per emplenar l'Annex II en què consta declaració de manteniment de vigència de les dades i aportar certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Si s'ha produït alguna modificació relativa a la documentació de l'any 2021 només caldrà aportar la nova documentació.

4.- Avaluació de la documentació presentada

L'àrea de l'AETIB encarregada de la tramitació d' aquesta convocatòria, serà l'encarregada de revisar la documentació presentada per les agències de viatges que participin en aquest procediment de selecció.

D'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en el punt 2 d'aquest Annex, es requerirà l'interessat perquè esmeni la falta o presenti els documents preceptius en un termini de 10 dies hàbils,  amb indicació que si no ho fa se'l tindrà per desistit, prèvia resolució que s'haurà de dictar en els termes de l'article 21 del mateix text legal.

5.- Selecció de les entitats col·laboradores

La llista definitiva de les agències de viatges seleccionades serà publicada al web bonusturistic.illesbalears.travel mitjançant Resolució del president.

Davant d'aquesta Resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en els termes que estableix la normativa vigent.

6.- Formalització del conveni de Col·laboració

Les entitats que sol·licitin l'adhesió i obtinguin la Resolució favorable de la sol·licitud, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l'AETIB i arribaran a la condició d'entitats col·laboradores, amb subjecció al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com en el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

El termini de vigència del conveni haurà d'indicar si és per a la convocatòria de l'any 2022 i/o 2023, que en qualsevol cas, quedarà condicionada a l'existència del corresponent crèdit.

Les agències de viatge que estiguin acreditades en la convocatòria 2021 hauran de formalitzar un nou conveni.

7. Publicitat

1. El distintiu acreditatiu de la condició d'allotjament turístic i d'agència de viatge adherit al programa, que serà facilitat per l'AETIB, es col·locarà en un lloc visible.

2. El distintiu digital s'editarà i es facilitarà a l'establiment d'allotjament turístic i a les agències de viatge adherides al programa, per tal de col·locar-lo en els suports de divulgació o comercialització en línia.

En aplicació de les disposicions del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es prioritzarà l'ús del català en la publicitat promoguda en aquesta convocatòria en els mitjans de comunicació locals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

ANNEX II

1.- Objecte.

Aquest annex té per objecte regular el procés de selecció de les entitats col·laboradores i les condicions de col·laboració d'aquestes en la gestió de les subvencions que la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), concedeix per incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears,  mitjançant un sistema de "bons turístics" per a les entitats col·laboradores inscrites prèviament en la convocatòria de 2021.

2.- Requisits

Per poder participar en el procés de selecció d'entitats col·laboradores, es requerirà que les entitats presentin la documentació següent:

2.1 Declaració responsable de la vigència de les dades i documents presentats respecte a la convocatòria de l'any 2021 (Annex B).

2.2 Certificat de trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries.

2.3 Certificat de trobar-se al corrent amb les obligacions en la seguretat social.

2.4 Si ha variat alguna de les circumstàncies, caldrà aportar únicament els nous documents i dades establertes a l'Annex I.

3.- Termini i forma de presentació de sol·licituds

Per participar en aquest procediment les agències de viatges interessades podran presentar la sol·licitud, telemàticament, des del següent dia hàbil des de la publicació al BOIB, fins al dia 22 d'abril de 2022, ambdós inclosos per a aquesta convocatòria. Les agències que no hagin sol·licitat la seva acreditació el 2022, podran fer-ho per al període de 2023 sempre que presentin la seva sol·licitud entre l'1 i el 15 de desembre de 2022.

El formulari de sol·licitud on line s'emplenarà mitjançant la pàgina habilitada per a aquesta convocatòria, bonusturistic.illesbalears.travel.

4.- Avaluació de la documentació presentada

L' àrea de l' AETIB encarregada de la tramitació d' aquesta convocatòria, serà l' encarregada de revisar la documentació presentada per les agències de viatges que participin en aquest procediment de selecció.

D'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en el punt 2 d'aquest Annex, es requerirà l'interessat perquè esmeni la falta o presenti els documents preceptius en un termini de 10 dies hàbils, amb indicació que si no ho fa se'l tindrà per desistit, prèvia resolució que s' haurà de dictar en els termes de l'article 21 del mateix text legal.

5.- Selecció de les entitats col·laboradores

La llista definitiva de les agències de viatges seleccionades serà publicada al web bonusturistic.illesbalears.travel mitjançant Resolució del president.

Davant d' aquesta Resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en els termes que estableix la normativa vigent.

6.- Formalització del conveni de Col·laboració

Les entitats que sol·licitin l'adhesió i obtinguin la Resolució favorable de la sol·licitud, hauran de signar un conveni de col·laboració amb l'AETIB i arribaran a la condició d'entitats col·laboradores, amb subjecció al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com en el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

El termini de vigència del conveni haurà d'indicar si és per a la convocatòria de l'any 2022 i/o 2023, que en qualsevol cas, quedarà condicionada a l'existència del corresponent crèdit.

Les agències de viatge que estiguin acreditades en la convocatòria 2021 hauran de formalitzar un nou conveni.

7. Publicitat

1. El distintiu acreditatiu de la condició d'allotjament turístic i d'agència de viatge adherit al programa, que serà facilitat per l'AETIB, es col·locarà en un lloc visible.

2 . El distintiu digital s'editarà i es facilitarà als establiments d'allotjament turístic i a les agències de viatge adherides al programa, per tal de col·locar-lo en els suports de divulgació o comercialització en línia.

En aplicació de les disposicions del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es prioritzarà l'ús del català en la publicitat promoguda en aquesta convocatòria en els mitjans de comunicació locals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documents adjunts