Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 249287
Modificació oferta pública d'ocupació 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de Presidència d'aquesta Mancomunitat, es va aprovar la modificació de l'Oferta d'ocupació pública corresponent a les places que a continuació es ressenyen per a l'any 2021.

Personal laboral fix

Núm. Vacants

Denominació

Sistema d'accés

1

Treballador/a social

Concurs - Oposició

1

Treballador/a social

Procés d'estabilització Llei 20/2021: concurs de mèrits.

4

Educador/a social

Concurs - Oposició

2

Educador/a social

Procés d'estabilització Llei 20/2021: concurs de mèrits.

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

Petra, 2 de maig de 2022

La presidenta

Joana Maria Pascual Sansó