Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 250475
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Regana Blava de 2,94 MWp i 2,52 MWn, promogut per Company Huescar Energía Fotovoltaica, SL al polígon 9 parcel·la 105, de Capdepera (RE030/19)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 16 d'octubre de 2019 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Alexander Schumann, en nom i representació de l'empresa Company Huescar Energía Fotovoltaica, SL on sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte de parc fotovoltaic Regana Blava.

2. El 22 d'octubre de 2019, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, es va remetre la documentació a la Comissió de Medi Ambient (CMAIB) per a l'inici de l'Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i es varen sol·licitar informes a l'ajuntament i Consell de Mallorca.

3. El 2 de novembre de 2019, es va publicar en el BOIB número 149 l'inici de la informació pública sobre la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública per un termini de trenta dies.

4. El 23 d'abril de 2020, la CMAIB resol que el projecte s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària.

5. El 19 de novembre de 2020, el promotor aporta un projecte bàsic refós i la documentació per a l'inici de la tramitació ambiental ordinària.

6. El 25 de novembre de 2020, s'inicien les consultes a les diferents administracions i possibles interessats.

7. El 5 de desembre de 2020, es va publicar en el BOIB número 204 l'inici de la informació pública sobre la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària per un termini de trenta dies.

8. El 22 i 23 de gener de 2021, es publica l'anunci a dos diaris d'aquesta comunitat.

9. El 4 de febrer de 2021, es remet a la CMAIB la documentació per a l'inici de l'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària.

10. El 12 de febrer de 2021, el Servei de Patrimoni del Consell emet un informe favorable amb condicions.

11. El 22 de febrer de 2021, la Direcció Insular d'Urbanisme remet l'informe dels serveis d'Urbanisme i Ordenació del territori de 16 de febrer de 2021.

12. El 21 d'octubre de 2021, el promotor va presentar una addenda aclaratòria de la superfície ocupada en relació amb l'informe del Servei d'Agricultura.

13. El 28 de novembre de 2021, el Servei d'Agricultura emet un ofici pel qual indica que no correspon emetre cap informe perquè l'ocupació no supera les 4 ha.

14. El 27 de gener de 2022, la CMAIB va emetre la Declaració d'Impacte Ambiental que es va publicar el 8 de març de 2022 en el BOIB número 34.

15. El 10 de març de 2022, el promotor va aportar el projecte executiu pel qual en sol·licita l'aprovació, juntament amb l'autorització administrativa i utilitat pública.

16. El 29 d'abril de 2022, el promotor va aportar el Pla de Vigilància Ambiental signat per l'auditor ambiental Antoni Estelrich Sempere el 29 d'abril de 2022.

17. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l' autorització administrativa del parc fotovoltaic Regana Blava, situat al polígon 9 parcel·la 105, de Capdepera, promogut per Company Huescar Energía Fotovoltaica, SL (NIF B57436404) amb les característiques següents:

Expedient: RE 030/19 parc fotovoltaic Regana Blava

Dades tècniques: parc fotovoltaic amb una ocupació de 22.123 m² constituït per:

-  9.072 panells solars de 320 Wp de potència unitària. Potència total de pic de 2.903,04 kWp.

- 42 inversors de 60 kW cada un. Potència instal·lada de 2.520 kWn, dos centres de transformació de 1.250 kVA cadascun i un CMM.

- Línia d'evacuació de 15 kV soterrada de 25 m i connexió a xarxa de distribució LMT Ratjada. (X: 512.939,569 Y: 4.401.463,156)

La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Declarar la utilitat pública del parc fotovoltaic, als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

3. Aprovar el projecte d'execució signat per Jaime Sureda Bonnin i visat el 3 de març de 2022, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut, condicionat al compliment dels punts següents:

- Compliment de les condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental segons l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 27 de gener de 2022, publicat el 8 de març de 2022 en el BOIB número 34.

- Compliment de les mesures definides en l'informe de 3 de desembre de 2020 del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca en relació amb el qanat Can Patilla 1.

- Una vegada atorgada l'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i avaluació d'impacte ambiental i abans de començar l'obra s'haurà de formalitzar una fiança davant l'ajuntament que serà calculada juntament amb la quantia de l'impost d'ICIO a abonar també a l'ajuntament.

- Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

- Justificant d'haver liquidat davant l'ajuntament la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

- Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.

- Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, a més d'incloure el contingut mínim establert en la Llei d'avaluació ambiental, ha de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció, amb una periodicitat de quinze dies, que certifiquin el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015 i els condicionants de la declaració d'impacte ambiental i dels altres informes emesos.

- Declaració responsable del promotor en què es comprometi a la gestió correcta dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.

- Autoritzacions pertinents referents a l'establiment o pas de les instal·lacions energètiques que s'hagin d'implantar fora de la parcel·la.

5. Indicar que, una vegada executades les instal·lacions objecte d'aquesta autorització, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

6. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

7. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de maig de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)