Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 247467
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2022 (exp. 3244-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu, en la sessió de dia 13 de desembre de 2021, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) per a l'any 2022 (BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és l'ajut a la formació i l'assessorament del sector agrari.

2. La capacitació del sector agrari és un aspecte fonamental per a l'adaptació als canvis tecnològics i normatius a què es troba sotmès, i un aspecte clau per continuar sent un sector professional i robust.

3. Les associacions que treballen amb el sector agrari de Menorca i les entitats agràries (OPA, cooperatives, associacions) tenen una experiència i una relació de proximitat i de confiança amb l'agricultor que les converteixen en una eina eficient a l'hora de transmetre i impulsar la capacitació del sector agrari. Aquestes associacions i entitats disposen d'unes estructures de funcionament que permeten la coordinació més efectiva amb el sector agropecuari i que, alhora, aporten informació important per al desenvolupament de les polítiques del Departament d'Economia.

4. Amb aquesta línia d'ajuts, el Consell Insular de Menorca pretén contribuir al desenvolupament i la millora del sector agrari a través dels serveis d'entitats de representació col·lectiva, així com donar suport a les actuacions concretes de capacitació que duguin a terme aquestes entitats.

5. L'objecte d'aquesta convocatòria és participar en les despeses originades per a les entitats relacionades amb l'activitat agrària per la realització d'accions de formació i capacitació del sector agrari de l'illa de Menorca des de dia 1 de gener a dia 30 de novembre de l'any 2022.

6. El Consell Executiu del CIM, en la sessió de caràcter ordinari de 27 de setembre de 2021, va acordar, entre altres, aprovar el Text refós dels ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca. Aquest text es va publicar en el BOIB núm. 142 de 16 d'octubre de 2021.

La normativa específica que regula aquests ajuts no ha canviat i, per tant, la convocatòria d'aquest any es regirà per el text refós de les bases aprovades l'any 2021.

7. La concessió dels ajuts de la convocatòria de l'any anterior es va tramitar per acord de lConsell Executiu reunit en la sessió de caràcter ordinari de dia 13 de desembre de 2021, publicat en el BOIB núm. 1 d'1 de gener de 2022. Els beneficiaris d'aquests ajuts van ser dos. Un dels beneficiaris va presentar la justificació de la totalitat de l'ajut concedit complint els requisits que exigien les bases. Es tramitarà l'expedient de revocació de l'ajut concedit corresponent al beneficiari que no va justificar l'ajut en la seva totalitat.

8. L'article 2.2 de la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania, diu que són funcions dels consells insulars de Menorca i Formentera, que poden desenvolupar en el seu àmbit territorial, entre altres, les actuacions en matèria d'agricultura i ramaderia.

L'article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, diu que són competències pròpies dels consells insulars, entre d'altres, l'agricultura, ramaderia i pesca; així com la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se'n deriven.

Atès l'interès del Departament d'Economia i Territori del Consell Insular de Menorca de donar suport a les entitats relacionades amb l'activitat agrària per la realització d'accions de formació i capacitació al sector agrari de l'illa de Menorca,

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell Executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyora Mora Humbert, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la convocatòria corresponent a l'any 2022 dels ajuts del CIM a les entitats relacionades amb l'activitat agrària per la realització d'accions de formació i capacitació en el sector agrari de l'illa de Menorca, que es regeix per el text refós de les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca reunit en la sessió ordinària de dia 27 de setembre de 2021 (BOIB núm. 142 de 16 d'octubre de 2021), d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: Les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a la partida pressupostària i amb l'import màxim que s'indiquen més avall, sens perjudici que l'import es pugui ampliar amb aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria:

Partida

Quantia màxima

5.41230.4890000 Formació i assessorament al sector agrari

60.000 €

b) El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

c) La instrucció correspon a la senyora Isabel Martín Neira, tècnica del Consell Insular de Menorca.

d) La composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts és la següent:

- President: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament d'Economia i Territori

- Secretari/ària: un funcionari o funcionària del Departament

- Vocals:

Titulars:

- Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia

- Isabel Martín Neira, tècnica agrícola del CIM

- Miquel Lopesino Chacón, tècnic agrícola del CIM

- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del CIM

Segon. Publicar a la pàgina web del Consell Insular de Menorca, a efectes informatius, el text refós de les bases.

Tercer. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 28 d'abril de 2022

Per delegació de la presidenta,

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)