Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 250919
Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s’hagin realitzat dins l’any 2021 i les previstes realitzar dins l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret d'Alcaldia 2022-1396, de 2 de maig de 2022, es va aprovar la següent:

“Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s'hagin realitzat dins l'any 2021 i les previstes realitzar dins l'any 2022:

 • Realització d'actuacions, iniciatives i projectes de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les Pitiüses.
 • Realització d'actuacions, iniciatives i projectes de caràcter cultural.
 • Organització d'activitats dins festes patronals, de Nadal, festivitats de barriada i festes populars celebrades dins l'any 2021 i les previstes realitzar dins l'any 2022, al municipi de Sant Josep de sa Talaia.
 • Realització de tasques i despeses per al funcionament i manteniment de l'associació.

1. Objecte, finalitat i àmbit d'aplicació

1.1. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pretén impulsar les actuacions, iniciatives i projectes de caire cultural o tradicional que organitzin els grups, entitats i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, la funció de les quals sigui dinamitzar culturalment el municipi, sigui promovent el folklore tradicional pitiús o portant a terme iniciatives per a la promoció de la cultura dins el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

D'altra banda, també es té en compte que l'associacionisme és decisiu per a la defensa i creixement de la societat i la cultura pitiüses, i és necessari considerar l'acció dinamitzadora i la capacitat emprenedora d'aquest tipus d'associacions.

Aquesta convocatòria es cenyeix a les associacions del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

1.2. L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport, mitjançant una subvenció econòmica, a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a la realització de les següents actuacions que s'hagin celebrat dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o que es realitzin o es prevegi realitzar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

―Realització d'actuacions, iniciatives i projectes de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les Pitiüses, durant l'any 2021 o l'any 2022.

―Realització d'actuacions, iniciatives i projectes de caràcter cultural dins l'any 2021 o 2022.

―Realització de festes patronals, de Nadal, festivitats de barriada i festes populars celebrades dins l'any 2021 o l'any 2022 al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Els intercanvis d'agrupacions folklòriques es subvencionaran en aquesta convocatòria específica adreçada a iniciatives i projectes de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les Pitiüses.

―Realització de tasques per al manteniment i funcionament de l'associació.

1.3. Les subvencions podran finançar despeses que s'hagin realitzat dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o que es realitzin entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos, pels següents conceptes:

―Despeses que es derivin de les actuacions, les iniciatives i els projectes de les entitats, grups i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, la funció de les quals sigui promoure el folklore tradicional pitiús a través de les manifestacions folklòriques, cursos i tallers per recuperar activitats tradicionals, edició de material bibliogràfic o realització d'exposicions, etc., de caire cultural i tradicional, relacionades amb els costums, la història i el patrimoni cultural local.

―Despeses que es derivin de les actuacions, iniciatives i projectes de caràcter cultural com poden ser organització de concerts, excursions de caràcter cultural, cursos i tallers, edició de material bibliogràfic, realització d'exposicions i intercanvis culturals.

―Despeses de manteniment i funcionament de l'associació (adquisició de material fungible, fotocòpies, quotes a les federacions, despeses bancàries i de gestoria, lloguer, telèfon, manteniment de webs, assegurances, etc.).

―Despeses que es derivin de les activitats pròpies de l'organització de festes patronals, de Nadal o de festivitat de barriada i festes populars, organitzades per associacions de vesins, entitats culturals, comissions de festes, grups folklòrics, etc., del municipi de Sant Josep de sa Talaia. Queden excloses de participar en aquesta convocatòria les associacions de vesins, que ja disposen d'una convocatòria específica per a elles.

Es consideren despeses subvencionables, als efectes d'aquesta convocatòria, les que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i que s'hagin realitzat en el termini establit entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022 i les establides a l'article 20 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep, a l'empara de les previsions de l'article 31 de la LGS.

En cap cas no seran subvencionables aquelles despeses en adquisició de productes, de la venda dels quals s'hagi tret un rendiment econòmic.

2. Règim jurídic

2.1. La present convocatòria es sotmet a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 95 de 17 de juliol de 2021) i al Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep per als exercicis 2020-2022 modificat (BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

2.2 Aquesta convocatòria s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al del web de l'Ajuntament i al de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (www.santjosep.org) i serà publicada en el BOIB i a la BDNS.

3. Consignació pressupostària i quantia

La quantia màxima de les subvencions que es podran concedir en aquesta convocatòria és de 28.000,00 €, amb càrrec a la partida 334 48053 i de 32.000,00 € amb càrrec a la partida 33848019, finançada amb fons propis de l'Ajuntament.

4. Requisits generals

Podran acollir-se a aquesta convocatòria les següents entitats:

 • Entitats, grups i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, que es trobin en situació legal, radicades i que tenguin l'àmbit d'actuació en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, la funció de les quals sigui promoure el folklore tradicional pitiús a través de les manifestacions folklòriques, cursos i tallers per recuperar activitats tradicionals, edició de material bibliogràfic o realització d'exposicions, etc., de caire cultural i tradicional, relacionades amb els costums, la història i el patrimoni cultural local en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.
 • Entitats, grups i associacions de caràcter cultural, sense ànim de lucre, que es trobin en situació legal, radicades i que tenguin l'àmbit d'actuació en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, la funció de les quals sigui la promoció de la cultura dins el municipi de Sant Josep a través de l'organització de concerts, excursions de caràcter cultural, cursos i tallers, edició de material bibliogràfic, realització d'exposicions, intercanvis culturals (no organitzats dins les festes), etc., en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.
 • Entitats culturals, comissions de festes, agrupacions folklòriques, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia per a l'organització d'activitats dins les festes patronals, de Nadal, de festivitat de barriada i festes populars que s'hagin realitzat en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Les entitats que s'acullin a aquesta convocatòria hauran de reunir els següents requisits per ser beneficiàries d'una subvenció:

 1. Estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i en el Registre d'Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears en la data de publicació d'aquesta convocatòria.
 2. Tenir els estatuts o reglaments inscrits en el Registre d'Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i adaptats a la llei.
 3. Acreditar el compliment d'obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l'article 25 del RLGS.
 4. Haurà de constar fefaentment en els seus estatuts que no tenen ànim de lucre.
 5. No veure's afectades per cap de les prohibicions dels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
 6. Disposar de l'estructura i mitjans necessaris per dur a terme els projectes o programes objecte de la convocatòria.
 7. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
 

5. Règim de les ajudes

5.1. La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva. Només podran obtenir subvenció aquelles entitats que, reunint els requisits exigits, arribin al mínim de punts assenyalats a la base 7.

5.2. Les ajudes no podran ser superiors al 80% de les despeses originades per l'activitat objecte d'aquesta convocatòria i, en cap cas, superiors al 80% de l'import sol·licitat. Tot això sens perjudici de les limitacions pressupostàries.

5.3. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts efectuats per qualsevol altra administració pública o institució privada. En cap cas la suma total dels ajuts percebuts no podrà ser superior al cost total de l'activitat subvencionada.

5.4. S'estableix com a únic mitjà de notificació de tots els actes (tant els de tràmit com els resolutoris o definitius) del present procediment, el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el del web de l'Ajuntament i el de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (www.santjosep.org).

 5.5 En cas que el total d'ajudes que s'hagin de concedir superi la consignació pressupostària, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

6. Sol·licitud, termini de presentació i documentació

6.1. Les instàncies es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Josep i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en la forma establida a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.2. Els sol·licitants de la subvenció hauran d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

a) Sol·licitud per participar en el procediment de concessió de subvencions, que haurà d'anar subscrita per qui en té la representació (annex I).

b) Certificat del secretari/ària de l'associació que acrediti la representació de la persona en el nom de la qual es presenta la sol·licitud.

c) Document que acrediti que l'associació està donada d'alta al Registre d'Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

d) Estatuts o reglaments inscrits en el Registre d'Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i adaptats a la llei.

e) DNI del representant de l'entitat.

f) CIF/NIF de l'entitat.

g) Memòria resumida de totes les activitats/projectes que s'han realitzat o es preveu realitzar dins l'any a l'efecte de barem (annex VI).

h) Memòria descriptiva de les activitats/projectes per als quals es sol·licita la subvenció, que s'hauran d'haver realitzat dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 o que es té previst realitzar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022. Aquestes activitats han d'anar acompanyades de pressupost (annex VII).

i) Declaració del representant legal de l'associació que l'entitat que representa disposa de l'estructura i mitjans necessaris per dur a terme els projectes o programes objecte de la convocatòria; que no està inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir la subvenció; d'estar facultat el sol·licitant per actuar en nom de l'entitat i de no concórrer en aquesta entitat cap de les causes de l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions; trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep i d'acreditar el compliment en matèria de reintegrament de subvencions (annex II).

j) Dades bancàries per a la transferència de l'import de la subvenció, en cas de no haver-ho presentat en altres ocasions.

k) Declaració de les subvencions obtengudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtenguin en el futur (annex III).

l) Autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (annex IV). No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, l'entitat haurà d'aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social durant l'exposició de la proposta de resolució provisional.

m) Declaració responsable sobre la situació relativa a l'IVA del sol·licitant (annex V).

n) Certificat del secretari de l'associació en el qual consti el nombre de socis.

Nota. Si els documents exigits en la sol·licitud ja s'haguessin presentat a l'Ajuntament en una altra ocasió, el sol·licitant podrà acollir-se a l'establit a l'article 53.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què varen ser presentats o emesos.

Nota. A la proposta de resolució provisional, l'Ajuntament de Sant Josep constatarà d'ofici que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep. En cas de no poder-ho acreditar, això serà motiu d'exclusió de la subvenció i de nova proposta motivada amb possible prorrateig del restant.

S'acreditarà el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant declaració responsable en els casos en què la quantia a atorgar a l'entitat no superi els 3.000,00 €.

Si alguna associació no autoritza l'Ajuntament a poder comprovar d'ofici que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, hauran d'aportar en el termini concedit en la proposta de resolució provisional la documentació requerida.

6.3. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el BOIB.

6.4. Esmena de defectes de les sol·licituds

Si la sol·licitud no compleix els requisits establits a la normativa de la convocatòria, l'òrgan instructor ha de requerir a la persona/entitat interessada que l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu dies i li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Criteris de valoració

Criteris de valoració de l'associació:

 • Nombre de socis de l'entitat acreditat degudament amb certificat del secretari/ària de l'entitat.

De 10 a 20 ...................................     15 punts

De 21 a 50 ...................................     25 punts

De 51 a 75 ...................................     50 punts

76 o més.......................................     75 punts           

 • Antiguitat de l'entitat en el Registre Municipal d'Associacions.

0 punts .............. 1 any d'antiguitat

5 punts .............. entre 1 i 5 anys d'antiguitat

10 punts ............ entre 5 i 10 anys d'antiguitat

15 punts ............ entre 10 i 15 anys d'antiguitat

20 punts ............ més de 15 anys d'antiguitat

 • Participació o col·laboració en activitats culturals organitzades per l'Ajuntament dins l'any 2021 o 2022.

Participació .......... 10 punts (participació no implica despesa econòmica)

Col·laboració ........ 15 punts (col·laboració implica despesa econòmica)

Aquesta col·laboració s'acreditarà documentalment mitjançant cartells o altres mitjans en què figuri l'esmentada col·laboració, o mitjançant diligència firmada per la regidora de Cultura).

 • Participació, col·laboració, organització d'activitats de dinamització dins l'any 2021 o 2022 (tret d'aquelles per a les quals demanen subvenció):

Participació ........ 10 punts (participació no implica despesa econòmica)

Col·laboració ..... 15 punts (col·laboració implica despesa econòmica)

Organització ...... 20 punts (organització implica despesa econòmica i organització)

 • Realització d'activitats de formació al llarg de l'any 2021 o 2022 (en aquest apartat només es valoraran les activitats per a les quals no es demani subvenció en aquesta convocatòria):

4 punts per cada activitat formativa de durada entre 1 i 2 dies

7  punts per cada activitat formativa de durada entre 3 i 7 dies

10 punts per cada activitat de durada superior a una setmana

15 punts per cada activitat formativa de durada superior a un mes

25 punts per accions formatives continuades

Criteris de valoració de les activitats per a les quals es sol·licita subvenció:

 • Tipus d'activitat/projecte per al qual es sol·licita subvenció:

Activitats formatives (cursos, tallers, conferències, col·loquis, xerrades, etc.)

2 punts per durada inferior a un dia complet

4 punts per cada activitat formativa de durada entre 1 i 2 dies

7  punts per cada activitat formativa de durada entre 3 i 7 dies

10 punts per cada activitat de durada superior a una setmana

15 punts per cada activitat formativa de durada superior a un mes

25 punts per accions formatives continuades

Activitats artístiques i culturals (concerts, exposicions, teatre, cinema, etc.)

2 punts per durada inferior a un dia complet

4 punts per cada activitat de durada entre 1 i 2 dies

7  punts per cada activitat formativa de durada entre 3 i 7 dies

10 punts per cada activitat de durada superior a una setmana

15 punts per cada activitat de durada superior a un mes

Activitats ludofestives (esdeveniments organitzats dins programes de festes de Nadal, festes patronals, festes de barriada, carnestoltes i altres)

2 punts per durada inferior a un dia complet

4 punts per cada activitat de durada entre 1 i 2 dies

7  punts per cada activitat formativa de durada entre 3 i 7 dies

10 punts per cada activitat de durada superior a una setmana

15 punts per cada activitat de durada superior a un mes

 • Nombre de públic que sol hi assistir-hi o que fa ús de l'activitat o la previsió, si és el cas, si l'activitat es realitza per primera vegada. La justificació es farà mitjançant l'annex VII degudament firmat pel secretari/secretària de l'entitat.

De 10 a 30 .......................... 10 punts

De 31 a 50 .......................... 15 punts

De 51 a 75 .......................... 20 punts

76 o més ............................ 35 punts

 • Sector de públic al qual s'adreça l'activitat (infantil, juvenil, majors, risc d'exclusió, etc.)

Activitat adreçada a un sector poblacional específic .............................. 10 punts

Activitat adreçada a més d'un sector poblacional específic ................... 15 punts

Activitat adreçada a població amb diversitat funcional (aquesta puntuació es sumarà a les puntuacions anteriors que pertoquin) ..................... + 5 punts

 • Edició de material bibliogràfic o audiovisual (vídeos, llibres, opuscles, etc.)

10 punts per cada material editat

 • Potenciació dels valors culturals i tradicionals propis d'Eivissa:

Activitats de promoció de valors culturals tradicionals ............................ 10 punts

Activitats de recuperació de valors culturals tradicionals ........................ 15 punts

Edició de material bibliogràfic o audiovisual relatiu als valors culturals i tradicionals  propis d'Eivissa ...................... 20 punts

 • Incidència de l'activitat subvencionada en l'extensió de l'ús o el coneixement de la llengua catalana

Ús de la llengua catalana com a llengua vehicular del projecte/activitat

per al qual es sol·licita subvenció (es sumaran 2 punts a cada activitat) .. + 2 punts

 
 • Per projecció exterior, es valoraran les activitats realitzades a l'exterior de l'illa d'Eivissa (intercanvis, participació a concerts, etc.)

10 punts per cada activitat realitzada dins el territori espanyol

15 punts per cada activitat realitzada fora del territori espanyol

Només podran obtenir subvenció les associacions que obtenguin un mínim de cinquanta (50) punts.

La correlació de puntuació obtenguda i despesa subvencionada serà la següent:

 • De 50 a 100 punts: es subvencionarà el 60% del cost subvencionable de la quantitat sol·licitada.
 • De 101 a 150 punts: es subvencionarà el 70% del cost subvencionable de la quantitat sol·licitada.
 • De 151 a 200 punts: es subvencionarà el 75% del cost subvencionable de la quantitat sol·licitada.
 • A partir de 201 punts: es subvencionarà el 80% del cost subvencionable de la quantitat sol·licitada.

En cap cas no es superarà el 80% de l'import sol·licitat. En cas que el resultat de la valoració superi la consignació pressupostària, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

8. Òrgan col·legiat

8.1. L'òrgan col·legiat realitzarà la valoració tècnica de les sol·licituds i elevarà l'informe a l'òrgan instructor, que formularà proposta de resolució, que, quan sigui definitiva, elevarà a l'òrgan resolutori per a les oportunes concessions de subvencions.

8.2. Estarà format pels següents membres:

Presidència: la regidora de Cultura o persona en qui delegui.

Vocals:

―un/a auxiliar administratiu del Departament d'Educació i Cultura.

―un/a tècnic/a d'Administració General.

―un/a tècnic/a del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Sant Josep.

Secretari/ària: la de la corporació o persona en qui delegui.

8.3. L'òrgan col·legiat té atribuïdes les següents funcions:

a) Analitzar i valorar les sol·licituds d'acord amb el barem establit a la base 7 d'aquesta convocatòria.

b) Formular l'informe d'avaluació i elevar-lo a l'òrgan instructor.

c) Resoldre qualsevol dubte que es presenti en la interpretació i aplicació d'aquesta convocatòria.

9. Instrucció i resolució

9.1. L'òrgan instructor del procediment serà un/a tècnic/a del Departament d'Educació, que té atribuïdes les funcions establides a l'article 24 de la Llei general de subvencions i l'article 12 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats, i els concedirà un termini de 10 dies per formular al·legacions. Dins aquest mateix termini, si escau, es comprovarà que les associacions beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Sant Josep.

Finalitzat aquest termini i examinades les al·legacions que, si és el cas, haguessin presentat els interessats, l'òrgan instructor, amb l'informe previ de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució definitiva, que dirigirà a l'òrgan competent per resoldre, que dictarà resolució definitiva amb la relació de sol·licitants, la quantia, l'avaluació realitzada i els criteris que s'han tengut en compte.

Tant els informes de l'òrgan col·legiat com els de l'òrgan instructor desglossaran la subvenció que correspondria per activitats realitzades l'any 2021 i per activitats realitzades o previstes l'any 2022.

Atesa la naturalesa d'aquesta convocatòria, que engloba dos anys, el 2021 i el 2022, i tenint en compte que les activitats subvencionables del 2021 ja han estat realitzades, per la qual cosa en el moment d'acabar el termini de presentació de sol·licituds ja es disposarà del compte justificatiu d'aquesta anualitat, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva en què es concedirà la subvenció de l'any 2021 i de l'any 2022. Atès que l'òrgan col·legiat ja haurà revisat el compte justificatiu corresponent a la subvenció del 2021, aquesta es considerarà ja justificada i es podrà pagar una vegada dictada la resolució de concessió definitiva.

Pel que fa a la subvenció corresponent a l'any 2022, es pagarà una vegada s'hagi tramitat el corresponent compte justificatiu.

9.2 Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari davant l'Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de la concessió.

Una vegada publicada la proposta de resolució definitiva, els beneficiaris han de comunicar a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució definitiva el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció que se li ha adjudicat.

La resolució de concessió, d'acord amb l'article 14.a de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep, haurà de contenir la persona o entitat beneficiària o relació de persones o entitats beneficiàries a les quals s'atorga la subvenció amb les quanties individualitzades, i especificar els criteris de valoració seguits, així com la desestimació i la no-concessió, per desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevenguda de les sol·licituds no ateses.

9.3. L'òrgan competent per resoldre les convocatòries de subvencions és l'alcalde de Sant Josep de sa Talaia, sens perjudici que pugui ser assistit per la Junta de Govern Local, segons les atribucions que li confereix l'article 23.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i en relació amb l'article 10.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

D'acord amb l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el termini màxim per resoldre i notificar el procediment no excedirà els sis mesos, comptats a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB. D'acord amb l'article 25.5 de la LGS, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

La resolució serà pública de conformitat amb el que preveu l'article 18.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

10. Reformulació de sol·licituds

Quan la subvenció tengui per objecte el finançament d'activitats a desenvolupar per la persona sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar de la persona o entitat beneficiària la reformulació de la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable.

11. Publicitat dels projectes subvencionats

La publicació de les subvencions concedides s'ha de fer durant el mes següent de cada trimestre natural. Aquesta publicitat es durà a terme segons indica l'article 17 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep.

12. Difusió de la subvenció concedida per l'entitat beneficiària

Les entitats beneficiàries hauran de donar adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció. S'haurà de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, acompanyat de l'escut de la institució, en materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques commemoratives, cartells, o bé en mencions realitzades en mitjans de comunicació o altres que resultin adequats a l'objecte subvencionat i d'eficàcia equivalent als esmentats.

Així mateix, prèviament a la realització de l'activitat, cada associació haurà de fer arribar a la Regidoria de Festes el material publicitari i informatiu de l'activitat (cartell, díptics, fullets, etc.) a l'efecte de supervisar-ne el contengut i que efectivament hi surt l'escut de l'Ajuntament.

13. Pagament i justificació de les despeses

13.1. La justificació de la subvenció per la persona o entitat beneficiària es realitzarà mitjançant l'aportació d'un compte justificatiu, degudament omplit i acompanyat de la documentació que s'especifica en el punt 13.3, de la despesa realitzada (vegeu annex VIII). El compte ha de contenir una memòria d'actuació i una memòria econòmica amb el detall previst a l'article 72 del RLGS. S'aportarà un compte justificatiu específic del 2021 i un altre del 2022, si és el cas, acompanyat cada un del seu annex VIII específic.

Mitjançant l'aportació del compte justificatiu s'haurà d'acreditar l'execució del 100% del projecte o de les activitats subvencionades.

13.2. La data límit per presentar els comptes justificatius és la següent:

• El compte justificatiu corresponent a l'any 2021 s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud per participar en la convocatòria.

• El compte justificatiu corresponent a l'any 2022, abans del 15 de febrer de 2023.

13.3. Els comptes justificatius inclouen una declaració i una relació de justificants imputats, als quals s'ha d'adjuntar original de les factures girades per tercers a la persona beneficiària de la subvenció o els documents de valor probatori equivalent i la documentació acreditativa del pagament. Les factures s'han de presentar ordenades i numerades seguint la numeració atorgada a la relació de justificants imputats del compte justificatiu.

Les factures originals i altres documents de valor probatori equivalent han de ser estampillats per la Regidoria de Cultura i s'hi ha d'indicar l'import de la factura que justifica la subvenció.

13.4. La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat l'entitat beneficiària ha de ser la següent:

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:

—Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament.

—Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència.

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:

—Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut.

—Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:

—Document acreditatiu del càrrec en compte de l'efecte mercantil.

—Extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil.

Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l'entitat bancària que contengui el titular i el número de compte en què s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i de l'abonament per part del lliurat.

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

—Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta.

—Tiquet de compra i resguard del pagament amb targeta en cas que no figuri en el tiquet de compra.

—Extracte del compte en què figuri el càrrec de pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què, com a mínim, consti el titular i el número de compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i la data de l'operació.

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:

—Notificació bancària del càrrec.

—Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació.

Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què consti el titular i el número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l'import i la data de l'operació.

f) Pagament en efectiu:

—Rebut, firmat i segellat pel proveïdor, en el qual s'ha d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic» o «pagat en metàl·lic».

14. Revocació de la subvenció concedida

D'acord amb l'article 43 del text refós de la Llei de subvencions, la subvenció s'ha de revocar quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, l'acte de concessió queda sense efecte totalment o parcialment, i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

15. Reintegrament de les subvencions concedides

S'atendrà al que disposa l'article 27 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep.

16. Règim de recursos

Contra la resolució que recaigui en aquest procediment, la qual posarà fi a la via administrativa, es podran interposar, alternativament, els recursos següents:

―El recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que dictarà la resolució, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació d'aquesta resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

―O, directament, el recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de l'acord.”

Cosa que es fa pública perquè tothom en prengui coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia, document firmat electrònicament (2 de maig de 2022)

El batle Àngel Luís Guerrero Domínguez

Documents adjunts