Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 246350
Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004, de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents.

De conformitat amb allò que han manifestat els Consells Insulars d'Eivissa i de Formentera, dins el règim de col·laboració entre administracions públiques previst en les Lleis 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i 13/1998, d'atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera; i pel que fa al Consell Insular de Formentera en l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer) s'adopta el sistema de convocatòria única per a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera, sense perjudici de la realització material dels exàmens dins els àmbits territorials insulars respectius.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Convocar les proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera a què fa referència l'Ordre del Ministeri de Foment de 27 de febrer de 2004, que s'han de dur a terme a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

2. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves, que s'adjunten com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació o de publicar-se la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears; i qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent, en aplicació de l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  i dels articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 29 d'abril de 2021

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre Jaume Mateu Lladó

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Modalitats

Es convoquen proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera que s'han de dur a terme a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.

a) Per a l'obtenció del certificat, les persones interessades s'han de presentar a un examen per a la modalitat de carretera, i poden optar entre examinar-se globalment per a totes les especialitats o de manera separada per a alguna o algunes de les especialitats següents:

 • Classe 1 ( Matèries i objectes explosius)
 • Classe 2 ( Gasos)
 • Classe 7
 • Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9. Matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu per al transport internacional de mercaderies perilloses ( ADR).
 • Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (benzina), 1223 (querosè), 3475 (mescla d'etanol i benzina o mescla d'etanol i combustible per a motors), 1268 (destil·lats del petroli NEP o productes del petroli NEP) i 1863 (combustibles per a motors de turbina d'aviació).

b) Per a la renovació, únicament es poden presentar a l'examen corresponent al certificat que es pretén renovar.

Es poden presentar al exàmens de renovació aquelles persones amb el certificat d'aptitud corresponent que es trobin dins el darrer any anterior a l'expiració del termini de validesa.

2. Exàmens

a) Per a l'obtenció del certificat, els exàmens consten de dues proves:

 • Una primera, en la qual no es permet la consulta de textos, que consisteix en la resposta a 50 preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, que versen sobre les matèries incloses a l'ADR 2021.
 • Una segona, en la qual es permet la consulta de textos legals, excepte aquells en què figuri la resolució dels supòsits o apunts, que consisteix en la realització d'un estudi o supòsit que, amb referència a l'àmbit del mode del transport i a l'especialitat corresponent, versa sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar i/o complir el conseller, indicades a l'ADR 2021.

El temps màxim de què poden disposar els aspirants per a la realització de cada una de les proves és d'una hora.

Cada prova es valorarà de 0 a 100 punts i es considera apte l'aspirant quan obtengui una puntuació igual o superior a 50 punts en cadascuna de les proves. Les respostes errònies no es penalitzen.

b) Per a la renovació del certificat, la prova de control consisteix únicament en la realització de la primera de les proves exposades en l'apartat a) anterior, i en les mateixes condiciones requerides per a l'examen d'accés.

c) Tant l'examen d'obtenció com el de renovació es basaran en l'ADR 2021 (Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera) (BOE núm. 88, de 13 d'abril de 2021)   i el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (modificat per RD 70/2019, de 15 de febrer).

3. Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, situada al carrer d'Eusebi Estada, 28 de Palma, a la seu del Consell Insular d'Eivissa situada a l'avinguda d'Espanya núm. 49, d'Eivissa, o a la seu del Consell Insular de Formentera situada a la plaça de la Constitució núm. 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera, en el model normalitzat a què fa referència l'annex 2 d'aquesta Resolució, o bé via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (www.caib.es) a través de l'accés directe a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.

La taxa corresponent per la presentació a qualsevol de les proves és de 24,15€. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de l'imprès 046 (model de liquidació de taxa) degudament complimentat i amb el segell i justificant de l'entitat bancària d'haver satisfet la taxa corresponent.

4. Admissió d'aspirants

Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre dictarà Resolució per la que s'aproven les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió i la publicarà en el tauler d'anuncis d'aquesta Direcció General i a la pàgina web http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/ca/consellers_de_seguretat_-2932/

Els aspirants exclosos, així com aquells que no figurin en la relació d'admesos o ho facin amb alguna dada errònia, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de l'exposició de la Resolució esmentada, per tal d'esmenar-ho.

Una vegada finalitzat el termini, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre dictarà Resolució aprovant les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió i la publicarà al tauler d'anuncis de la Direcció General i a la pàgina web http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/ca/consellers_de_seguretat_-2932/

5. Tribunals

A efectes de comunicacions, els Tribunals tendran la seu a les dependències de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, carrer Eusebi Estada, 28, 1r, 07004 Palma de Mallorca. 

6. Presentació a l'examen i desenvolupament de les proves

Els aspirants admesos han d'assistir a les proves amb el document oficial en vigor acreditatiu de la seva identitat. De no presentar-lo, l'aspirant no podrà realitzar les proves. Es recomana, així mateix, que portin el justificant d'autoliquidació de la taxa dels drets d'examen i, si escau, la còpia de la sol·licitud d'admissió.

Per a la correcta realització de les proves els aspirants poden dur, per a la segona prova en els exàmens d'obtenció, com a mínim, l'Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR 2021)  i el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (modificat per RD 70/2019, de 15 de febrer). Els textos legals que es portin a aquesta segona prova no poden presentar cap anotació addicional.

7. Llista d'aspirants declarats aptes i terminis de reclamacions

Finalitzades les proves i corregits tots els exercicis, el Tribunal publicarà al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/ca/consellers_de_seguretat_-2932/, la relació provisional d'aspirants que hagin resultat aptes.

Els aspirants no inclosos en aquesta relació disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a presentar la reclamació que estimin adient.

Resoltes les reclamacions, el Tribunal elevarà al director general de Mobilitat i Transport Terrestre la proposta definitiva d'aspirants que hagin resultat aptes, per tal que dicti una Resolució declarant-los aptes, i s'exposarà al tauler d'anuncis de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i a la pàgina web de la Conselleria Mobilitat i Habitatge (www.caib.es) a través de l'accés directe a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.

8. Dates i lloc de realització

8.1. Dates

Les proves es duran a terme els dies següents:

Juny

Dia 15.  Modalitat de transport per carretera (Obtenció i Renovació)

 • 9:30 h – Examen global
 • 11:30 h – Resta classes (3 a 9)

Dia 16. Modalitat de transport per carretera (Obtenció i Renovació)

 • 9:30 h – Líquids inflamables ( 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 i 1863)
 • 11:30 h – Classe 2

Dia 17. Modalitat de transport per carretera (Obtenció i Renovació)

 • 9:30 – Classe 1
 • 11:30 – Classe 7

8.2 Les proves s'efectuaran en els llocs següents:

ILLA DE MALLORCA:

 • Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre
 • C/Eusebi Estada, 28 1er
 • Palma
 

ILLA D'EIVISSA

 • Consell Insular d'Eivissa
 • Avinguda d'Espanya, 49
 • Eivissa

ILLA DE FORMENTERA

 • Conselleria de Cultura i Patrimoni
 • Avinguda Porto-Salé, s/n (Sala de Conferències)
 • Formentera

9. Tribunal qualificador

El tribunal qualificador de les proves està constituït per les persones següents:

Titulars

President:  

Llorenç Togores Beltrán

Secretari:   

Antoni Verger Martínez

Vocals:       

Jesús Villar Juan

Mª Luisa González Gorrías

Antonio Montero Guasch

Suplents

President:  

Rafael Ramos Diáñez

Secretària:   

Irene Cadenas Iturriozbeitia

Vocals:       

Mª de los Ángeles Jurado Linares

Joan Bennsàssar Marí

David Francés Alonso

10. Certificat d'aptitud

Els aspirants declarats aptes podran sol·licitar l'expedició del certificat d'aptitud a què es refereix l'article 5 de l'Ordre de 27 de febrer de 2004, a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució que declara aptes aquelles persones que hagin superat els exàmens corresponents, en el tauler d'anuncis de la Direcció General i a la pàgina web

http://www.caib.es/sites/direcciogeneraldetransports/ca/consellers_de_seguretat_-2932/

Documents adjunts