Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Núm. 249395
Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 21 d’abril de 2022, per la qual s’estableix el règim de suplència de diversos titulars d’òrgans administratius en els casos de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

  1. D'acord amb l'article 13 de la Llei de règim jurídic del sector públic, els titulars dels òrgans administratius poden ser suplerts temporalment en els supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en que se n'hagi declarat l'abstenció o recusació. Així mateix ho disposa l'article 32 de la Llei de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  2. L'article 33.2 de la Llei de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la suplència l'ha de determinar el superior jeràrquic del titular dels òrgans afectats entre els titulars d'òrgans afectats entre els titulars del mateix rang o de l'immediatament inferior.

  3. D'acord amb l'article 5 de la Llei de règim jurídic del sector públic, el Servei de Gestió i Seguiment de Projectes, el Servei de Planificació i Avaluació i el Servei d'Administració i Gestió Pressupostària són òrgans administratius ja que les seves actuacions tenen efectes jurídics davant tercers o caràcter preceptiu.

Fonaments de dret

  1. Els articles 5 i 13 de la Llei 40/2015, del 1r d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a la definició d'òrgan administratiu i de la suplència dels seus titulars.

  2. Els articles 32 i 33 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la suplència dels titulars dels òrgans administratius de l'Administració de les Illes Balears.

  3. L'Ordre de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 25 d'octubre de 2021, per la qual s'aproven les funcions dels llocs de treball del personal funcionari adscrit a l'Institut Balear de la Dona (BOIB núm. 148, de 28/10/2021), pel que fa a la funcions dels diferents òrgans administratius de l'Institut Balear de la Dona.

  4. El Decret 57/2019, de 19 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa al nomenament de la directora de l'Institut Balear de la Dona.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Disposar que, en el cas de vacant, absència, malaltia o d'haver-se declarat l'abstenció o la recusació de la cap del Servei de Gestió i Seguiment de Projectes, l'han de suplir, per aquest ordre:

a) La cap del Servei de Planificació i Avaluació.

b) La cap del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària.

2. Disposar que que, en el cas de vacant, absència, malaltia o d'haver-se declarat l'abstenció o la recusació de la cap del Servei de Planificació i Avaluació, l'han de suplir, per aquest ordre:

a) La cap del Servei de Planificació i Avaluació.

b) La cap del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària.

3. Disposar que, en el cas de vacant, absència, malaltia o d'haver-se declarat l'abstenció o la recusació de la cap del Servei d'Administració i Gestió Pressupostària, l'han de suplir, per aquest ordre:

a) La cap del Servei de Gestió i Seguiment de Projectes.

b) La cap del Servei de Planificació i Avaluació.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 d'abril de 2022

La directora de l'Institut Balear de la Dona Maria Duran i Febrer