Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 247987
Registre de Personal. Aprobació de la MF-773 canvi del sistema de provisió de determinats llocs de feina de la Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 03/03/2022, es va aprovar el següent:

“PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-773 relativa a la modificació del sistema de provisió de determinats llocs de feina de la policia local, de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, d'acord amb la petició de l'Àrea.

SEGON.- Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

TERCER.- Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Signat electrònicament (3 de maig de 2022)

La cap de secció del Registre de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 773 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

POL

POLICIA LOCAL DE PALMA

ÒRGAN:

POL121

PREFECTURA / COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT / DIVISIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA

UNITAT:

POL1215000

UNITAT NOCTURNA (UNOC)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40071857

POLICIA LOCAL UMOT NIT

4

S

16

21

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

F40071856

POLICIA LOCAL URAD NIT

4

S

16

21

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

F40071858

POLICIA LOCAL SALA I ADAC NIT

7

S

16

21

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40071857

POLICIA LOCAL UMOT NIT

4

S

16

21

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

F40071856

POLICIA LOCAL URAD NIT

4

S

16

21

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

F40071858

POLICIA LOCAL SALA I ADAC NIT

7

S

16

21

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

PLN, PPDI

 

ÒRGAN:

POL122

PREFECTURA / COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT / DIVISIÓ DE POLICIA JUDICIAL

UNITAT:

POL1220000

DIVISIÓ DE POLICIA JUDICIAL

                                                                                                              LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40051040

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

8

S

20

209

CE

AJP

A2

JEA

H3

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40051040

SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

8

S

20

209

C

AJP

A2

JEA

H3

AE

3107 - SUBINSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

 

UNITAT:

POL1221000

SALA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061124

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

8

S

19

208

CE

AJP

C1

JEA

HP

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

CURS DE CAPACITACIÓ D'ACCÉS A LA UNITAT

B2

RDL

F40071861

POLICIA LOCAL

46

S

16

207

CE

AJP

C1

JEA

HP

AE

3109 - POLICIA LOCAL

CURS DE CAPACITACIÓ D'ACCÉS A LA UNITAT

B2

RDL

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061124

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

8

S

19

208

C

AJP

C1

JEA

HP

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

CURS DE CAPACITACIÓ D'ACCÉS A LA UNITAT

B2

RDL

F40071861

POLICIA LOCAL

46

S

16

207

C

AJP

C1

JEA

HP

AE

3109 - POLICIA LOCAL

CURS DE CAPACITACIÓ D'ACCÉS A LA UNITAT

B2

RDL

 

ÒRGAN:

POL131

PREFECTURA / COMISSARIA DE SEGURETAT VIAL I TRÀFIC / DIVISIÓ DE TRÀNSIT

UNITAT:

POL1311000

UNITAT DE MOTORISTES (UMOT)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061125

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

4

S

19

28

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

F40071868

POLICIA LOCAL

40

S

16

18

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061125

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

4

S

19

28

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

F40071868

POLICIA LOCAL

40

S

16

18

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

 

 

UNITAT:

POL1312000

UNITAT DE RADAR (URAD)

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061126

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

3

S

19

28

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

F40071869

POLICIA LOCAL

14

S

16

18

CE

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

 

HA DE DIR:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F40061126

OFICIAL DE POLICIA LOCAL

3

S

19

28

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3108 - OFICIAL DE POLICIA LOCAL

 

B2

 

F40071869

POLICIA LOCAL

14

S

16

18

C

AJP

C1

JEA

H3

AE

3109 - POLICIA LOCAL

 

B2

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

FP

FORMA DE PROVISIÓ

C

CONCURS

CE

CONCURS ESPECÍFIC

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AJP

AJUNTAMENT DE PALMA

GR

GRUP

TJ

TIPUS DE JORNADA

JEA

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

TH

TIPUS D'HORARI

H3

HORARI DEL COS DE LA POLICIA LOCAL

HP

HORARI SEGONS ACORD REGULADOR DE LA UNITAT VIGENT

OBS

OBSERVACIONS

PLN

POLIVALÈNCIA ENTRE LLOCS DE LA NOCTURNA

PPDI

PREFERÈNCIA PER PASSAR A LA MATEIXA UNITAT DE DIA

RDL

RENÚNCIA DIA LLIURE

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

18

  15.999,34 €

21

  21.772,94 €

28

  17.749,76 €

207

  17.804,36 €

208

  19.692,82 €

209

  19.680,50 €