Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 248216
Resolució de la convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 610294

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha dictat el 28 d'abril de 2022 la següent resolució:

1. Concedir, en el marc de la convocatòria d'ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2022, la quantitat total de 90.000,00 € a favor de la Universitat de les Illes Balears, pel projecte Dinamització de la comunitat universitària i de la societat mitjançant la cultura i la formació, 2021-22, segons les dades assenyalades a la taula següent:

 

SECIM

NIF

Sol·licitant

Projecte

Puntuació

Pressupost subvencionable

Import subvenció

001

827314Y

Q0718001A

Universitat de les Illes Balears

Dinamització de la comunitat universitària i de la societat mitjançant la cultura i la formació, 2021-22

43,5

109.524,37

90.000,00

2. Disposar una despesa de 90.000,00 € a favor de  la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q0718001A, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33430.45390 de l'exercici 2022.

3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i traslladar la informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada, dins el termini d'un mes, davant aquesta consellera executiva o davant la presidència, que és l'òrgan competent per resoldre'l, comptador a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, (signat electrònicament: 28 d'abril de 2022)

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019) Josep Mallol Vicens