Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 247483
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a la rectificació d’errors en la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre de l’any 2021 (exp. 1507-2021-000003)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en la sessió de caràcter ordinari de 2 d'agost de 2021, va aprovar la segona convocatòria d'ajuts del programa Menorca, Música i Teatre corresponent a l'any 2021, publicada en el BOIB núm. 108 de dia 14 d'agost de 2021, amb un pressupost de 23.000 € i amb càrrec a la partida 4-33400-4890009.

El Consell Executiu, en la sessió de 27 de desembre de 2021, va concedir els ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre, acord publicat en el BOIB número 5 de 8 de gener de 2021.

En aquest acord es va concedir un ajut de 250 € a l'Associació de Comerciants de Sa Plaça, amb NIF G02811800, per una actuació del grup No Som Tres prevista per al 23 de desembre de 2021 al Mercat des Claustre.

S'ha detectat d'ofici que, per una errada administrativa, es va concedir i s'ha abonat a l'associació abans esmentada la quantitat de 250 € quan, segons el catàleg de grups de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre aprovat per acord del Consell Executiu en la sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021 i publicat en el BOIB núm. 5 de 8 de gener de 2022, li pertocava la quantitat de 550 €.

Amb data de 30 de desembre de 2021 i número de registre d'entrada GE/032768/2021, l'Associació de Comerciants de Sa Plaça va presentar la documentació justificativa de l'actuació del grup No Som Tres en el lloc i en la data per als quals es va concedir la subvenció.

La documentació justificativa presentada és correcta, i l'entitat sol·licitant i el grup accepten l'endossament de l'ajut a favor del grup que ha realitzat l'actuació.

En el capítol 4 de la partida 33400-4890009 hi ha crèdit disponible i, aplicant el principi d'eficiència administrativa, es proposa no disminuir l'aportació aprovada per a la resta de beneficiaris.

Vist que l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports,el Consell Executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyora Mora Humbert, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Rectificar l'ajut concedit pel Consell Executiu, en sessió de 27 de desembre de 2021, en el marc de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre, de manera que la subvenció concedida per import de 250 € a l'Associació de Comerciants de Sa Plaça per l'actuació del grup No Som Tres de dia 23 de desembre de 2021 al Claustre del Carme, passi a ser de 550 €.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

Maó, 28 d'abril de 2022

 

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)