Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 247324
Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que va aprovar la Comissió de Govern de l'1 d'abril de 2022 es fa públic el següent conveni: 

“Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d'activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l'any 2022.

Formentera, 6 d'abril de 2022 

Parts 

D'una banda, la Sra. Ana Juan Torres, presidenta del Consell Insular de Formentera, qui actua en nom i representació d'aquest, amb CIF núm. P0702400C i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc, Formentera, en virtut de l'Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 d'octubre de 2021, d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars. La Presidenta actua facultada per acord de la Comissió de Govern de dijous 24 de març de 2022 què va aprovar l'atorgament de la subvenció present i que es formalitza mitjançant el Conveni present, tot fent-ne palès així mateix que aquest Conveni s'acomoda al Pla Estratègic de Subvencions per al 2022, actualment en tramitació de publicació al BOIB, que és vigent. 

D'altra banda, la Sra. Rita Costa Ferrer, major de edat, proveïda del Document Nacional d'Identitat núm. (...) i domicili a (...) Formentera (Illes Balears), en la seva condició de Presidenta del Centre Social i de Majors de Sant Ferran amb CIF: G57627663, inscrita al Registre d'Associacions de les Illes Balears amb núm. 311000007193 i al Registre d'Associacions del Consell Insular de Formentera amb el número 58. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient i necessària per a formalitzar aquest conveni i lliurament.

Exposen 

1. Que la Constitució Espanyola de 1978 al seu article 50 estableix, en relació a la tercera edat, que els poders públics promouran el seu benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els seus problemes específics de salut, habitatge, cultura i oci, aspecte que també recull la Llei 9/1987, d'11 de febrer d'acció social, llei d'aplicació als consells insulars. 

2. Que la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, (BOIB núm. 135, de 10 de novembre) modificada per la Llei 6/2003 de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol), es varen transferir al Consell Insular d'Eivissa i Formentera les competències en matèria de serveis socials i seguretat social, adaptant i ampliant les funcions que s'havien transferit a aquesta Corporació mitjançant la Llei 12/1993, de 20 de desembre, en matèria de serveis socials i assistència social. Aquesta Llei 12/1993 contempla la concessió i gestió de subvencions i ajudes amb finalitats assistencials a persones físiques i a centres o entitats per a beneficiaris residents a l'àmbit territorial de cada un dels consells insulars, sobre les matèries de tercera edat, marginats, minories ètniques, infància, llars i institucions anàlogues.

3. Que l'article 70.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, disposa com a competència pròpia dels consells insulars, la de serveis socials i assistència social.

4.Que la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, al seu article núm.1 esmenta que les administracions públiques, a l'àmbit de les respectives competències, promouran i facilitaran el desenvolupament de les associacions que persegueixin finalitats d'interès general, respectant sempre la llibertat i l'autonomia davant els poders públics, així com l'establiment d'ajudes i subvencions per dur a terme les seves activitats. Així mateix, les administracions públiques podran establir, amb les associacions que persegueixin objectius d'interès general, convenis de col·laboració en programes d'interès social.

5. Que el Consell Insular de Formentera té en compte la importància d'incrementar l'atenció general a les persones de la tercera edat i la promoció del benestar social d'aquest col·lectiu, així com l' increment de les associacions, cada vegada més present a la nostra societat, les quals duen a terme una activitat d'impuls dels desitjos de les persones majors i contribueixen al seu major benestar social.

6. Que a les illes d'Eivissa i Formentera existeix una important xarxa d'associacions de persones majors, les quals tenen com a principal objectiu la promoció i el sosteniment d'activitats associatives i comunitàries adreçades al col·lectiu de la tercera edat. La realització d'aquestes activitats més el manteniment dels centres on les realitzen els genera anualment una important despesa econòmica, la qual cosa fa necessari establir vies de col·laboració per tal de poder finançar aquestes activitats i així permetre a aquestes associacions complir eficaçment amb els seus objectius.

7. Que el Club Centre Social i de Majors de Sant Ferran és una associació sense ànim de guany, que té com a finalitat segons el que estableix l'art. 2 dels seus estatuts:

“(...) 1. Defensar els drets i interessos del col·lectiu de gent gran i representar-los en qualsevol àmbit públic o privat.

2. Crear un lloc de trobada i reunió per a la gent gran.

3. Desenvolupar activitats socioculturals, ocupacionals i recreatives.

4.Fomentar la participació del col·lectiu en la comunitat veïnal i l'intercanvi cultural entre els diferents sectors de la població (...)” 

En conseqüència i d'acord amb allò exposat anteriorment, és voluntat del Consell Insular de Formentera, la signatura d'un Conveni amb el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i el  Centre Social i de Majors de Sant Ferran  per al manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d'activitats associatives i comunitàries, a Formentera per a l'any 2022 amb subjecció a les següents:

Clàusules 

1.Objecte 

És objecte del present Conveni regular una subvenció per procediment de concessió directa, tot establint un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per tal de contribuir al manteniment del seu centre i dels serveis que hi presten així com per a la promoció i el sosteniment d'activitats associatives i comunitàries adreçades a les persones majors, a Formentera per l'any 2022. 

2.Actuacions subvencionables 

- Manteniment del centre i dels serveis que hi presten.

- Elaboració, gestió i desenvolupament de projectes adreçats a la tercera edat.

- Realització de tallers i programes intergeneracionals.

- Organització de programes formatius adreçats a la tercera edat. 

3. Obligacions del Consell Insular de Formentera 

El Consell Insular de Formentera subvencionarà l'activitat amb 9.500,00€ (nou mil cinc-cents euros) quantitat amb càrrec a la partida pressupostària 2022/1/2311/48000 dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera de l'any 2022, amb la finalitat de finançar una part de les despeses de les actuacions per a aquest exercici. Tot això condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient  per a finançar les obligacions derivades de l'acord en el pressupost de despesa de l'any en curs.

4. Obligacions del Centre Social i de Majors de Sant Ferran.           

En compliment del que disposa l'article 11 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, el Centre Social i de Majors de Sant Ferran queda sotmès, entre d'altres, a les obligacions següents:

- Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.

- Presentar abans del 30 de novembre de 2022, els documents  acreditatius de la justificació de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents.

- Notificar al Consell qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte inicialment presentat, en relació a les actuacions subvencionables.    

- Fer constar de forma clara en els cartells, convocatòries d'activitats i en tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu de les activitats subvencionables, que l'activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de Formentera.

- Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previst en l'article 44 d'aquesta Llei. 

5. Concordança amb altres subvencions 

El Centre Social i de Majors de Sant Ferran haurà d'informar al Consell Insular de Formentera, a través de l'òrgan competent en la matèria, de la subvenció o subvencions que rebi per a la mateixa finalitat. En aquesta comunicació farà constar els diners obtinguts, així com totes les condicions aplicables. 

En cap cas, la quantia total de les subvencions podrà superar el cost total de l'activitat, ja que si és així, la subvenció concedida per aquesta Corporació es reduirà de manera proporcional. 

6. Justificació i pagament de la subvenció 

El Centre Social i de Majors de Sant Ferran haurà de presentar la justificació de les activitats realitzades abans del dia 30 de novembre de 2022. Els fons percebuts s'hauran de destinar a actuacions i programes que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2022 tot i que, amb caràcter general, s'acceptaran despeses pagades al desembre de l'any anterior. La documentació que s´haurà d´aportar és la següent:

- Emplenament del model oficial de justificació de la subvenció de conformitat amb l'annex I. 

- Una declaració responsable de conformitat amb l' annex I. 

- Acreditació d'estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries (Estat, Comunitat Autònoma de les Illes Balears i Consell Insular de Formentera) i davant de la seguretat social, o autorització en favor del CIF perquè pugui sol·licitar total la informació necessària per l'obtenció d'aquestes dades a les administracions pertinents, segons  l'annex III 

- Pressupost d'ingressos i despeses realitzats en  què s'haurà d'incloure el compte justificatiu de despeses que de conformitat al que estableix l'article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, segons model normalitzat que figura com annex IV, que contindrà la documentació següent: 

-Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document acreditatiu de la despesa, la seva data d'emissió, el seu import i la seva data de pagament. 

-Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del pagament. El termini per a acreditar el pagament de les despeses succeïts en els tres mesos previs a la data de la justificació es prolongarà fins a tres mesos després de la dita data sempre que en el moment de la justificació es relacionen els justificants de pagament pendent de presentar i es manifesti per escrit el compromís d'aportar-los dins del dit termini. 

-Si és procedent, una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat actuacions del programa, amb indicació del seu import i la seva procedència. 

-Memòria acreditativa de l'activitat o activitats subvencionades, segons model normalitzat que figura com a annex V. 

-Quan l' import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en l'apartat 3 de l'article 40 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, els tres pressupostos que el beneficiari haurà d'haver sol·licitat de diferents proveïdors, i si l'elecció entre les ofertes valorades no va recaure en la proposta econòmicament més avantatjosa, escrit justificant la dita elecció. 

L'àrea de Majors del Consell Insular de Formentera comprovarà la justificació de l'aplicació de la subvenció, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per la qual es concedeix, d'acord amb el que se estableix l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB 31.12.05), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears. 

El pagament s'efectuarà únicament un cop s'hagi comprovat que la justificació s'ha fet correctament. 

7. Reintegrament de la subvenció 

S'estableix l'obligació per part del Centre Social i de Majors de Sant Ferran de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 44 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears. 

 8. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i finalitzarà la seva vigència el 31 de   desembre de l'any 2022, tenint efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2022. Ambdues parts podran convenir la pròrroga d'aquest conveni mitjançant el document oportú signat amb una antelació mínima de quinze dies a la finalització del termini de l'actual conveni.

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes: 

- Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signats, o d'ambdues.

- La dissolució de l'associació que subscriu el Conveni.

- L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

- Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.

- Denúncia de qualsevol de les parts manifestada per escrit. 

9. Procediment d'atorgament de la subvenció i naturalesa del present conveni 

El present conveni té naturalesa administrativa, i constitueix l'instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst en l'article 7.1.c) del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i en l'article 22.2 c) de la Llei de general subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seva convocatòria pública, d'acord amb l'informe tècnic realitzat per l'àrea de Majors de Formentera. 

La proposta d'atorgament de la subvenció realitzada pel conseller/a competent en la matèria, s'elevarà a l'òrgan competent per l'atorgament o no de la mateixa, el qual en aquest cas és la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, segons l'establert al Decret de Presidència de 3 de juliol de 2019, de delegació de competències en la Comissió de Govern (BOIB 102, de 25 de juliol de 2019). 

10. Normativa d'aplicació 

En el no previst en el present conveni, caldrà ajustar-se al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en sintonia amb el que va significar el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 del Consell Insular de Formentera, aprovat a la sessió plenària de 24 de juny de 2016 i publicat al BOIB núm. 93, de 23-07-2016, el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera publicat al BOIB núm. 47, d'11-04-2019, el Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2020-2021 publicat al BOIB núm. 4 de 9 de gener de 2021, el Pla Estratègic de Subvencions per al 2022, aprovat inicialment pel Ple de 25 de febrer de 2022, actualment en tramitació de publicació al BOIB, que és el vigent, i en particular vist el propi Pressupost general del Consell Insular de Formentera per a l'any 2022 (BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2022), i d'acord així mateix amb el que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 10 i següents del seu Reglament, així com atès l'establert a l'article 6 i concordants del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, aplicable a les Illes Balears.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament. 

La Presidenta de Consell Insular               En representació del Centre Social i de Majors de Sant Ferran

             Ana Juan Torres                                                                 Rita Costa Ferrer 

Davant meu, el Secretari, Ángel C. Navarro Sánchez. Segueixen les signatures (…)” 

La qual cosa es fa públic per a general coneixement. 

 

Formentera, a la data de la signatura electrònica (20 de abril de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres

Documents adjunts