Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 248459
Aprovació de les bases reguladores i els formularis de la convocatòria de l’Ajuntament d’Artà per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, a la sessió de 28 d'abril de 2022, adoptà l'acord que, copiat literalment, diu:

<<Aprovació de les bases reguladores i els formularis de la convocatòria de l'Ajuntament d'Artà per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització lingüística a les empreses per a l'any 2022

Ateses les bases i els formularis que han de regir la convocatòria de l'Ajuntament d'Artà per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització lingüística a les empreses per a l'any 2022, redactades pel Servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament d'Artà;

Els reunits acorden, per unanimitat:

1. Aprovar les bases reguladores i els formularis que han de regir la convocatòria de 2022 de l'Ajuntament d'Artà per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització lingüística a les empreses.

2. Ordenar la seva publicació en el BOIB, d'acord amb l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.>>

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament un recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per interposar el recurs potestatiu de reposició, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o se n'hagi produït la desestimació per silenci.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar una reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016, de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de competències a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB núm. 54, de 30 d'abril de 2016), en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 24 i la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per altra part, les bases reguladores i els formularis de la convocatòria s'exposen al públic en acompliment del que estableix l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En cas de discrepància entre la versió catalana i la versió castellana, preval la versió catalana.

<<BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE L'AJUNTAMENT D'ARTÀ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES EMPRESES 2022

1. Finalitat de la subvenció

El Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà estableix el compromís d'impulsar l'ús de la llengua catalana al terme d'Artà i, concretament, l'article 27 disposa la possibilitat d'atorgar subvencions per a les actuacions relacionades amb la normalització en el seu àmbit territorial. Per tant, és en aquest context que l'Ajuntament d'Artà convoca aquests ajuts municipals per a la normalització a les empreses amb els objectius següents:

a) Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic.

b) Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.

c) Fer difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

2. Objecte de la subvenció

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de subvencions de les actuacions realitzades entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022 per elaborar, redactat correctament en llengua catalana, el material següent:

a) Retolació comercial i de vehicles.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars.

c) Documents publicitaris o administratius (targetes, fullets, paper d'embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs, etc.).

d) Versió en català de pàgines web.

3. Persones destinatàries o beneficiàries de la subvenció

Poden acollir-se a aquesta subvenció les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades en el terme municipal d'Artà. Així mateix, també s'hi poden acollir les comunitats de béns ubicades a Artà que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Totes les actuacions subvencionades han de complir allò que preveu la normativa local i la resta que hi sigui d'aplicació.

En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones autònomes col·laboradores que no estiguin integrades en alguna de les societats incloses en els requisits. S'hi consideren les persones que, sense ser titulars d'una activitat de naturalesa autònoma, col·laboren en l'activitat esmentada, encara que sigui de manera personal, habitual i directa.

b) Les administracions públiques, les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de qualsevol d'aquestes.

c) Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que no tenguin la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de forma estable.

d) Els projectes empresarials que resultin incongruents o desenvolupin activitats no desitjades.

e) Les empreses instrumentals.

f) Les persones beneficiàries que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres (3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

4. Requisits de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han d'acomplir els requisits següents:

a) En el cas de persones jurídiques privades, estar legalment constituïdes, gaudir de capacitat jurídica i d'obrar i estar inscrites al registre corresponent.

b) En el cas de persones físiques, estar d'alta a l'IAE i a la Seguretat Social com a treballadors autònoms individuals.

c) Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat a expedir per l'Ajuntament d'Artà. En el cas d'un centre de treball en què sigui necessària i obligatòria la declaració responsable d'inici d'activitat o la llicència d'obertura, exigir que estigui en vigor o haver iniciat els tràmits d'obtenció en el moment en què s'aprovi la resolució de la concessió i, com a màxim, en el termini de justificació, així com qualsevol altre document substitutiu que acrediti l'activitat en el cas de no realitzar-la en un establiment permanent.

d) Tenir delegació permanent i d'actuació o centre de treball al municipi d'Artà.

e) Estar al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Tributària de l'Estat i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

f) Estar al corrent de les seves obligacions econòmiques amb l'Ajuntament d'Artà i no trobar-se en cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o en cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

g) No incórrer en cap dels supòsits que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat subvencionable i també l'acompliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció determini; així mateix, notificar qualsevol modificació que es pugui produir.

i) Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment, si s'obtenen subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol altre organisme.

j) Sotmetre's a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció de l'Ajuntament.

k) Comunicar a l'Ajuntament l'acceptació de la subvenció en els termes de la resolució de la concessió. En tots els casos, aquesta comunicació s'ha d'entendre produïda automàticament si, en el termini de 15 dies des de la notificació de la resolució, no es fa constar el contrari.

l) Fer ús de la llengua catalana quan es faci publicitat de les activitats subvencionades per l'Ajuntament.

m) En el cas de rebre la subvenció, col·locar en un lloc visible de la seva empresa l'adhesiu de compromís lingüístic que els facilitarà l'Ajuntament.

5. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes que estableixen la Llei o aquestes bases. No generen dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre l'entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions no superi el cost subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.

6. Dotació pressupostària

Durant l'exercici de 2022, la quantitat reservada en els pressupostos municipals per a aquest concepte és de 3.000 €. Així mateix, una vegada esgotada aquesta partida no es podran concedir més subvencions.

7. Criteris per a la concessió de subvencions

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

8. Sol·licitud i documentació

Les persones físiques i jurídiques interessades que acompleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions d'acomplir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la documentació següent:

a) Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

b) Fotocòpia del CIF o NIF.

c) Declaració responsable (annex 2):

- d'acomplir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, tot indicant que s'acompleixen;

- d'estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l'Ajuntament d'Artà;

- de no haver falsejat ni ocultat informació sobre les dades que consten en la sol·licitud;

- de no haver sol·licitat o rebut cap altra subvenció o ajut de cap altre organisme o entitat per finançar les activitats o els materials per als quals demana la subvenció. (En cas d'haver demanat alguna subvenció, s'ha d'emplenar l'annex 3.);

- de no emprar les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Artà per justificar cap altra subvenció;

- de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari que s'assenyalen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

- d'aportar fotocòpies dels documents originals respectius;

- de presentar còpies dels justificants de despeses originals, els quals es varen generar com a conseqüència de l'acció o la finalitat previstes; i

- de tenir disponibles els documents originals per a qualsevol control financer posterior que s'estimi convenient.

d) Declaració responsable sobre altres subvencions sol·licitades o obtingudes per a la mateixa finalitat, si s'escau (annex 3).

e) Document de dades bancàries (annex 4).

f) Compte justificatiu i relació de despeses subvencionables i dels ingressos obtinguts o previstos per a la mateixa finalitat (annex 5).

g) Certificacions d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

h) Factures originals, expedides a nom de les persones o les entitats subvencionades, amb el seu CIF o NIF, que expressin clarament:

- la data d'emissió, que ha de correspondre al període d'activitats subvencionable;

- el nom complet de la persona o entitat expedidora;

- el número de factura;

- el concepte; i

- l'import, amb l'IVA desglossat (si escau).

i) Justificants de pagament de les factures presentades (segell, justificant bancari, etc.). En el cas que l'import de la factura sigui igual o superior a 2.500 €, s'ha de presentar el comprovant de la transferència bancària.

j) Mostra de l'activitat subvencionada (o fotografia).

Així mateix, l'Ajuntament pot demanar l'aportació de la documentació que li sembli adient, ateses les circumstàncies i les característiques de cada cas.

9. Línies d'ajuts i import

Totes les sol·licituds de subvenció s'han de sotmetre a la revisió del Servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament d'Artà, per assegurar tant la correcció lingüística i gramatical de la llengua utilitzada com l'acompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases.

D'acord amb el que disposa la base 2, s'estableixen les línies d'ajuts següents, amb els imports que s'especifiquen en cada cas:

1. Retolació comercial i de vehicles en llengua catalana: s'entén per retolació comercial i de vehicles aquella que assenyali la identitat d'una empresa i en doni informació. La informació ha de ser traduïble al català i no s'atorgaran subvencions per a rètols que utilitzin onomatopeies, paraules no traduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua. Quant a l'import, s'estableix una subvenció del 50 % de la factura, fins a un màxim de 250 € per línia d'ajut.  

2. Edició o renovació de cartes de cafeteries, bars i restaurants: s'entén per carta de cafeteria, bar o restaurant qualsevol imprès en el qual es fa constar la llista i els preus dels menjars i begudes que l'establiment ofereix. Pel que fa a l'import, s'estableix un ajut del total de la factura, fins a un màxim de 250 €, per a les cartes fetes exclusivament en català; i, per a les cartes que inclouen el català, idioma que ha d'ocupar un lloc preferent, s'estableix una subvenció del total de la versió catalana, fins a un màxim de 150 €, sempre que la factura es desglossi per idiomes.

3. Edició de material o documents administratius i publicitaris en llengua catalana: s'inclouen en aquest apartat els documents impresos que serveixen per dur la gestió de l'empresa (albarans, factures, rebuts, etc.) o el material per donar-se a conèixer o per informar d'actuacions puntuals (catàlegs, fulls d'ofertes, bosses, paper d'embolicar, etiquetes, calendaris, targetes de canvi d'oli, etc.). En relació amb l'import, s'estableix un ajut del 50 % de la factura, fins a un màxim de 250 € per línia d'ajut. 

4. Edició de pàgines web i portals d'Internet: en aquest cas, la versió catalana del web ha d'anar únicament en català i la primera opció d'idioma ha de ser la versió en català. Per poder optar a la subvenció, el lloc web s'ha de mantenir, com a mínim, durant dotze mesos. Si no s'acompleix aquest termini, no es podran presentar sol·licituds en futures convocatòries. Quant a l'import, s'estableix una subvenció del 50 % de la factura, fins a un màxim de 250 €.   

Així mateix, la quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència, amb altres ajuts o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l'activitat subvencionable.

10. Termini i lloc per presentar sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins dia 29 de juliol de 2022. Durant aquest termini, les bases han d'estar publicades en el tauler d'anuncis i a la pàgina web (www.arta.cat) de l'Ajuntament.

Les sol·licituds (annex 1) s'han de presentar, juntament amb la documentació que s'especifica al punt 8, en el Registre General de l'Ajuntament d'Artà o per qualsevol dels mitjans i llocs que assenyala l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions que regulen aquestes bases és el de concurrència competitiva i s'ha de fer fins al límit de les quanties establertes en l'apartat 6.

En el cas que el crèdit pressupostari sigui insuficient, les sol·licituds s'han d'atendre per estricte ordre de presentació en el Registre General de l'Ajuntament. Tot i això, si la persona sol·licitant no presenta tota la documentació requerida en les bases i se li ha de fer un requeriment, el número de registre d'entrada que s'ha de tenir en compte és el del darrer registre que es presenti a l'Ajuntament per completar l'expedient. 

11.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s'ha d'iniciar d'ofici, mitjançant l'aprovació de la convocatòria i les bases per la Junta de Govern Local. Una vegada aprovades, s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la pàgina web municipal i en altres espais de difusió de l'activitat municipal.

És aplicable a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva el Reglament municipal regulador de subvencions de l'Ajuntament d'Artà (publicat en el BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2008) i la Llei 38/2003.

11.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Comissió d'Avaluació.

Les activitats d'instrucció comprenen:

a) Demanar els informes necessaris per resoldre la subvenció o exigits per les normes que la regulen, que s'han d'emetre en el període de 10 dies hàbils, tret que l'òrgan instructor acordi un altre període.

b) Avaluar les sol·licituds de conformitat amb les bases de la convocatòria.

Per estudiar les sol·licituds i emetre'n la proposta de resolució posterior, es constitueix la Comissió d'Avaluació, que s'ha d'encarregar de la instrucció del procediment i ha d'estar integrada per les persones que es relacionen a continuació, les quals tenen veu i vot: el batle, un/a regidor/ora, un/a tècnic/a d'Intervenció, el cap de l'Àrea Socioeducativa i la tècnica del SAL.

Correspon a la Comissió d'Avaluació examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les per ordre rigorós de registre d'entrada i emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució, d'acord amb els criteris de valoració i els requisits que estableixen aquestes bases. En qualsevol cas, la Comissió d'Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

Així mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en cas que la documentació s'hagi d'esmenar o millorar, s'ha de concedir un termini de deu (10) dies hàbils a la persona sol·licitant. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi esmenat o complementat la documentació, l'Ajuntament considerarà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

11.3. Resolució

Una vegada que la Comissió d'Avaluació hagi emès una proposta de resolució, l'òrgan competent ha de resoldre el procediment de concessió de forma motivada. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s'atribueix a la Junta de Govern Local.

Aquesta resolució s'ha de notificar a les persones interessades i als departaments de Tresoreria i Intervenció.

12. Obligacions de les persones beneficiàries

Les obligacions de les persones beneficiàries són les següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l'òrgan atorgant l'acompliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat i l'acompliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, així com altres actuacions qualssevol de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents.

d) Comunicar a l'òrgan atorgant l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar, com a màxim, abans de justificar l'aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, estar al corrent en l'acompliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents auditats degudament en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a les persones beneficiàries.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura que puguin ser objecte de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió que fixen les bases reguladores sobre el caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què sigui procedent per concórrer causa de reintegrament.

13. Pagament

Atès que la justificació d'aquesta subvenció s'ha de fer amb la presentació de la sol·licitud, el pagament s'ha de fer efectiu després de comprovar que s'acompleixen els requisits establerts en les bases d'aquesta convocatòria.

Per poder percebre l'ajut, la persona beneficiària ha d'estar al corrent de les seves obligacions econòmiques amb l'Ajuntament, motiu pel qual el departament municipal corresponent ha d'expedir, a sol·licitud del departament responsable, un informe que acrediti aquesta circumstància.

Si la documentació justificativa presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable ha de requerir la persona beneficiària a fer la rectificació oportuna en el termini improrrogable de 10 dies, comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment.

L'Ajuntament ha d'inspeccionar les activitats que hagi subvencionat i la qualitat lingüística dels textos, sense perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

L'incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquestes bases o de la finalitat per a la qual s'hagués concedit la subvenció en pot provocar l'anul·lació total o parcial, que s'ha d'acordar pels òrgans competents de l'Ajuntament. Aleshores, la persona beneficiària està obligada a reintegrar les quantitats rebudes i els interessos de demora que corresponguin, mitjançant la tramitació prèvia del procediment legal corresponent.

De la mateixa manera, l'acord de concessió de la subvenció es pot modificar en els casos d'alteració de les condicions o d'obtenció d'altres ajuts concurrents que no figurin en la sol·licitud.

14. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Així mateix, també són causes d'anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l'ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles esmentats, l'òrgan atorgant els ha de revisar d'ofici o n'ha de declarar la lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

14.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedeix el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els supòsits següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, si s'haguessin conegut, haurien impedit obtenir la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, l'activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per aquestes bases reguladores.

d) Incompliment de les obligacions d'adoptar les mesures de difusió que exigeixen les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s'ha donat als fons rebuts, l'acompliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les persones beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin i facin referència a la forma d'acord amb la qual s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les persones  beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquestes, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització donada als fons rebuts, l'acompliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

h) Adopció, en virtut dels articles 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) Resta de supòsits que preveuen les bases reguladores de la subvenció.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i, per cobrar-les,  és d'aplicació la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions és l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressupostos generals de l'Estat n'estableixi un altre.

14.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions té caràcter administratiu i, com a tal, s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius de la Llei 39/2015, sense perjudici de les especialitats que s'estableixen en la Llei general de subvencions i les seves disposicions de desplegament.

En tots els casos, en el procediment de reintegrament s'han d'observar les fases següents:

a) Acord d'inici del procediment. Es pot iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció.

b) Tràmit d'al·legacions, tot garantint el dret d'audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe proposta emès per l'òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posa fi a la via administrativa.

L'obligació de reintegrament que s'aprovi és independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

15. Règim jurídic

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria s'han de regir pel que disposen aquestes bases.

En tot allò que no s'hi reguli, s'ha d'aplicar la normativa següent:

- Articles 24 i 27 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Artà.

- Article 4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

- Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reglament municipal regulador de subvencions de l'Ajuntament d'Artà (BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2008).

16. Recursos

Contra l'acord de resolució de la convocatòria es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el tauler d'edictes l'acord d'aprovació d'aquestes bases, de conformitat amb el que disposen l'article 52.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de la mateixa publicació de l'acord en el tauler d'edictes, tal com estableix l'article 46 de la Llei 29/1998.

No obstant això, s'hi pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que sigui pertinent.

17. Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, les dades personals que es facilitin seran tractades per l'Ajuntament d'Artà (plaça de l'Ajuntament, 1, 07570 Artà, Illes Balears, tel. 971829595, ajuntament@arta.cat), responsable del tractament.

La finalitat del tractament és tramitar i gestionar la convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses.

La licitud per tractar les dades de caràcter personal obtinguts, tant en els formularis com en la documentació que s'hi pugui adjuntar, es basa en l'article 6.1.c del Reglament general de protecció de dades, sobre el compliment d'una obligació legal, i en l'article 6.1.e, sobre el compliment d'una missió realitzada en interès públic segons la normativa següent:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

- Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.

Les dades sol·licitades són les necessàries per tramitar correctament la sol·licitud. Així mateix, les dades podran ser comunicades a la Base Nacional de Subvencions, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a d'altres administracions que puguin estar relacionades amb la subvenció. Per altra part, no se'n preveuen transferències a països tercers o organitzacions internacionals.

Les dades personals s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen obtenir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Així mateix, hi és d'aplicació el que disposa la política de gestió documental i d'arxius de l'Ajuntament d'Artà.

Les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres drets, si escau, davant l'Ajuntament d'Artà (plaça de l'Ajuntament, 1, 07570 Artà, Illes Balears), indicant a l'assumpte “Protecció de dades” o a través de la Seu Electrònica (https://seu.arta.cat/).

Si en l'exercici dels seus drets no ha estat atesa degudament, la persona afectada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (c/ de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de la seu electrònica <sedeagpd.gob.es>). No obstant això, en primera instància i amb caràcter potestatiu, la persona afectada pot contactar amb la persona designada com a delegada de protecció de dades de l'Ajuntament d'Artà (dpd@arta.cat).>>

 

(Artà, signat electrònicament: 2 de maig de 2022)

El batle

Manuel Galán Massanet

Documents adjunts