Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 250484
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a la subvenció i es declara conclòs el procediment

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. El 28 de febrer de 2022 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022).

4. El titular dels expedients que apareixen a l'annex ha presentat un escrit en el que indica que renuncia a la subvenció esmentada.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. L'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que l'Administració, en el supòsit de renúncia de la persona interessada als seus drets, acceptarà la renúncia completament i resoldrà el procediment declarant aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Acceptar la renúncia a la subvenció presentada pel beneficiari dels expedients que apareixen en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en el termini d'1 mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de maig de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris que han renunciat a la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

MOVESIII-1132/2021

Ajuntament de Santa Maria del Camí

***0560**

MOVESIII-1137/2021

Ajuntament de Santa Maria del Camí

***0560**

MOVESIII-1138/2021

Ajuntament de Santa Maria del Camí

***0560**

MOVESIII-1138/2021

Ajuntament de Santa Maria del Camí

***0560**

MOVESIII-1139/2021

Ajuntament de Santa Maria del Camí

***0560**

MOVESIII-1140/2021

Ajuntament de Santa Maria del Camí

***0560**