Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 248079
Resolució per la que s'acorda la delegació de la presidència de la Junta de Govern Local de dia 10 de maig de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET 2022-0384

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent

RESOLUCIÓ

Atès que el proper dia 10 de maig de 2022, en exercici de les meves funcions he d'assistir a una reunió al Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, i en virtut del que preveu l'article 43.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

Primer. Delegar en la primera tinent de batle, Sra. Catalina Soler Torres, la presidència de la sessió de la Junta de Govern Local que tindrà lloc dia 10 de maig de 2022.

Segon. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació, i publicar-la en el BOIB, en aplicació de l'article 44 del ROF.- D'acord amb la funció de fe pública prevista a l'art.3.2h) del RD128/2018, faig anotar dins l'exp. 1138/2022, la present Resolució, El secretari, Joan Garcia Cortès.

 

Felanitx, 2 de maig de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer