Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 249713
Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per al desenvolupament del programa Centre de Dia i Menjador Social per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 d'abril de 2022 a la reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, s'ha aprovat la següent proposta:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Càritas Diocesana d'Eivissa en matèria de serveis socials, per al desenvolupament del programa de centre de dia i menjador social per a l'any 2022, que obra a l'expedient amb CSV: 14161356206315464575, en virtut del qual es subvenciona a l'entitat Càritas Diocesana d'Eivissa amb núm de NIF R0700071D, la quantitat màxima de cent vint i nou mil nou-cents vuitanta-un euros amb quinze cèntims d'euro (129.981,15 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm.2310 48915, dels vigents pressupostos de la Corporació.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de la quantitat de cent vint i nou mil nou-cents vuitanta-un euros amb quinze cèntims d'euro (129.981,15 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310 48915 dels vigents pressupostos, a favor de l'entitat Càritas Diocesana d'Eivissa amb núm de NIF R0700071D.

TERCER. Aprovar l'ampliació del termini de justificació fins a 6 mesos comptadors des del pagament, de conformitat amb la base 23 de les Bases d'Execució del Pressupost General Integrat del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2022.

QUART. Publicar el conveni de col·laboració, que obra dins l'expedient, al BOIB i al Portal de Transparència del Consell Insular d'Eivissa de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I CÀRITAS DIOCESANA D'EIVISSA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA CENTRE DE DIA i MENJADOR SOCIAL PER A L'ANY 2022

Parts

Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d'Eivissa, actuant en nom i representació d'aquesta Institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'art. 52 del Reglament orgànic del Consell Insular.

Juan Bautista Marí Torres (amb amb DNI núm. 41.429.448-P), director de Càritas Diocesana d'Eivissa (CIF núm. R-0700071-D), en nom i representació d'aquesta entitat, conformement amb el que disposa l'art. 10 dels seus estatuts.

Totes dues parts reconeixen la seua capacitat jurídica per establir aquest document i, en especial, la representació de les entitats que s'hi anomenen.

Antecedents

I. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que va reformar el dit estatut, estableix a l'art. 12 els principis rectors de l'activitat pública, i disposa que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de promoure, entre d'altres, la cohesió social i el dret a la salut, l'educació i la protecció social. Així mateix, en el seu article 16.4 preveu que les administracions públiques, en el marc de les seues competències respectives, han de promoure les condicions necessàries perquè els drets socials de la ciutadania de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en què s'integren siguin objecte d'una aplicació real i efectiva.

A l'art. 21 s'indica que, a fi de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, els poders de les Illes Balears han de garantir el dret de la ciutadania de les Illes Balears en estat de necessitat a la solidaritat.

II. Com assenyala la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, a la seua Exposició de motius, en les societats democràtiques, la política social té per objecte reduir les desigualtats i millorar les condicions de vida del conjunt de la població amb la finalitat de facilitar l'exercici dels drets de la ciutadania i de fomentar la cohesió i el progrés social. La construcció d'una societat de progrés ve determinada en bona part pel grau de cohesió social, que es basa en la igualtat d'oportunitats i en la promoció social i individual. Els serveis socials són un instrument per afavorir l'autonomia de les persones, per millorar les condicions de vida, per eliminar situacions d'injustícia social i per afavorir la inclusió social.

A l'article 3 d'aquesta llei figura que l'actuació dels poders públics en matèria de serveis socials persegueix entre altres “…d) prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.”

I a l'article 6 es diu que són destinatàries dels serveis socials, amb caràcter prioritari, les persones que estiguin en alguna o algunes de les situacions següents, entre d'altres:

 • Dificultats d'integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals i malalties cròniques.
 • Dificultats d'integració social vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.
 • Necessitat social, com la relacionada amb la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar.
 • Dificultat d'integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d'altres addiccions.
 • Vulnerabilitat, exclusió i aïllament social.
 • Necessitat social, com la relacionada amb la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar.
 • Problemes de convivència i de cohesió social.
 • Urgències socials.

III. D'altra banda, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació esmenta que els poders públics, en l'àmbit de les seues competències, han de fomentar la constitució i el desenvolupament de les associacions que realitzin activitats d'interès general. Igualment, l'article 31 -referent a les mesures de foment- esmenta que les administracions públiques han de promoure el desenvolupament d'associacions que tenguin finalitats d'interès general, així com l'establiment de mecanismes d'assistència i subvencions per dur a terme les seues activitats.

IV. El Consell Insular d'Eivissa exerceix competències en matèria de serveis socials, assistència social i seguretat social, en virtut de les atribucions que varen efectuar la Llei 12/1993, de 20 de desembre, i la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, en els termes i en l'abast que s'hi estableixen.

V. Càritas Diocesana d'Eivissa (en endavant Càritas), destacada amb la Medalla d'Or del Parlament de les Illes Balears, és un organisme creat per la Diòcesi d'Eivissa per a l'exercici de la seua acció institucional sociocaritativa, degudament inscrita en el Registre de Serveis Socials amb el núm. 765.

Càritas s'ha dirigit al Consell Insular per demanar ajuda per dur a terme les seues activitats destinades a les persones amb risc d'exclusió social, concretament per a l'execució del programa centre de dia i menjador social.

Càritas desenvolupa aquest programa destinat a persones amb un important desarrelament social, especialment transeünts i persones sense sostre, ubicat al municipi d'Eivissa.

Disposa de l'organització, l'estructura i experiència per portar a terme les tasques que comprenen el referit programa.

VI. És voluntat del Consell Insular donar suport a Càritas en aquestes matèries i per desenvolupar aquestes activitats destinades a persones amb aquest tipus de necessitats a tota la illa d'Eivissa, que són d'interès públic i social i redunden en benefici de la nostra societat.

En virtut de l'exposat, ambdues parts atorguen aquest Conveni amb subjecció a les següents

Clàusules

Primera. És objecte d'aquest conveni establir la col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Càritas, per al desenvolupament del programa centre de dia i menjador social per a l'any 2022, dirigit a persones amb risc d'exclusió social.

Segona. Càritas durà a terme el dit programa, que figura a la memòria explicativa que acompanya l'escrit presentat en data 26/01/2022, amb RGE núm. E/2022001438, i segons pressupost referent al dit programa presentat en la mateixa data per un import total de tres- cents vuitanta-tres mil tres-cents setanta-quatre euros amb setanta-tres cèntims (383.374,73 €) i que van ésser esmenats mitjançant escrit presentat en data 15/02/2022 (RGE E/2022003015)

En virtut d'aquest programa es dona assistència a aquelles persones amb risc d'exclusió social, especialment persones sense sostre i transeünts.

Tercera. El Consell Insular subvencionarà a l'entitat Càritas les activitats relacionades a la memòria explicativa amb la quantitat màxima de cent vint i nou mil nou-cents vuitanta-un euros amb quinze cèntims (129.981,15 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 231048915 per aquest any 2022.

El pagament de la subvenció es farà de manera fraccionada mitjançant dos justificacions parcials:

 1.  El 75% de l'ajuda concedida (97.485,87 €) a partir de la signatura del conveni. Aquesta quantitat s'haurà de justificar dins del termini de sis mesos des de la signatura del conveni.
 2.  L'altre 25 % de l'ajuda concedida (32.495,28 €) es farà efectiva una vegada justificada el primer 75%. La justificació d'aquest segon pagament s'ha de realitzar com a molt tard el 28 de febrer de 2023.

Per a les justificacions es presentarà la següent documentació:

 • Una relació classificada de les despeses realitzades, amb identificació del creditor del document, el seu import, la data d'emissió i, en el seu cas, la data de pagament. I una declaració responsable de la Presidència de l'entitat on consti que totes les factures relacionades únicament han set presentades a aquesta convocatòria amb l'import establert a l'esmentada relació.
 • Factures originals de les despeses corresponents al cost total del projecte amb els corresponents justificants de pagament, emeses i pagades des del dia 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, exceptuant la Seguretat Social corresponent al mes de desembre de 2022, que s'acceptarà fins al 31 de gener de 2023.
 • L'entitat serà la responsable d'estampillar les factures i resta de documents que siguin cofinançades, indicant les quantitats imputables a cadascuna de les subvencions rebudes.
 • S'acceptaran rebuts acompanyats d'un contracte o un acord com a justificatius de l'objecte de la subvenció.
 • S'acceptaran nòmines originals en el cas que es justifiquin despeses corresponents al personal contractat per l'entitat.
 • Es podran imputar despeses de seguretat social dels treballadors contractats per l'entitat, en aquests casos, hauran de presentar els corresponents rebuts de liquidació de cotitzacions originals TC1, TC2 i el corresponent resum detallat de les nòmines dels treballadors.

A més a més, Càritas haurà de presentar una memòria tècnica justificativa de les activitats dutes a terme i una liquidació d'ingressos i despeses corresponents al total del projecte presentat corresponent a l'any 2022. El termini per presentar aquesta documentació és fins al 28 de febrer de 2023.

En el supòsit que no es justifiqui la totalitat de les despeses relatives al cost total del projecte presentat, es reduirà proporcionalment d'acord amb l'import de la justificació presentada.

Així mateix, si finalment el cost total del projecte executat és inferior al que es va pressupostar, la quantia de l'ajuda es reduirà proporcionalment, i l'entitat haurà de reintegrar la part corresponent que hagi percebut en excés.

En el cas que l'activitat es trobi subvencionada amb altres recursos econòmics, s'haurà de justificar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons.

Per justificar degudament les despeses subvencionables s'haurà d'aportar l'acreditació de l'abonament de la despesa depenent dels mitjans de pagament que s'hagin utilitzat:

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en compte bancari:

- Document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l' ingrés, la data del document, l'import i les dades de l'ordenant i de destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura respectivament.

b) Pagament en metàl·lic:

- Una factura original signada i segellada pel proveïdor en el qual s'han d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la seua data i l'expressió “rebut en metàl·lic” o similar.

c) Pagament mitjançant xec nominatiu:

- Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que emet la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut.

- Extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit:

- Extracte del compte en què figuri el càrrec del pagament amb targeta.

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:

- Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació.

Per tal de concedir l'ajuda i, en conseqüència, poder procedir al pagament, serà necessari que prèviament quedi acreditat que Càritas, està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i les obligacions tributàries o d'altre tipus davant el Consell Insular d'Eivissa .

Per al pagament de la subvenció el Consell Insular podrà sol·licitar qualsevol documentació o informes que es considerin adients.

Quarta. En compliment del que disposa l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, relatiu a les obligacions del beneficiari de les subvencions, Càritas queda sotmesa a les obligacions següents:

 • Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 • Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents.
 • Comunicar a aquest Consell Insular l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat.
 • Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en el llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que hi sigui aplicable.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
 • Reintegrar el fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 d'aquesta Llei.

Així mateix, també queda sotmesa a totes aquelles obligacions que es derivin de l'esmentat Text refós de la Llei de subvencions (de la CAIB), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que hi sigui d'aplicació.

En el cas que Càritas rebi altres ajudes, el seu import no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajudes de la mateixa administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que l'entitat beneficiària ha de realitzar.

Càritas donarà difusió a que el desenvolupament del programa objecte de la present subvenció, reb el suport del Consell Insular d'Eivissa.

Cinquena. El Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa comprovarà la justificació de l'aplicació de la subvenció, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per la qual es concedeix, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i la resta de normativa d'aplicació.

Sisena. Es crearà una comissió tècnica integrada per dos representants de cadascuna de les parts, que serà l'encarregada de fer el seguiment del present conveni. Aquesta comissió es reunirà a instàncies de qualsevol de les parts, quan es consideri oportú.

Setena. Les parts es comprometen a complir les exigències previstes en el Reglament (UE) 2016/679, de 7 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Vuitena. El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

 • Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.
 • La dissolució de l'associació que subscriu el Conveni.
 • L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció
 • Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del conveni.
 • Denúncia de qualsevol de les parts, manifestada per escrit.

Novena. Aquest conveni es regeix per les seues pròpies clàusules i en tot allò que no estigui previst li és d'aplicació la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, també li serà d'aplicació, la normativa en matèria de subvencions establerta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i pel Reial decret 2/2005, de 28 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei de subvenciones de les Illes Balears.

Desena. Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Però si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució del referit conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Onzena. El present conveni serà vigent des de la seua formalització amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2022, data d'inici de les accions objecte del conveni, fins al 28 de febrer de 2023 (pel que fa a la seua justificació).

L'àmbit temporal dins del qual s'han de dur a terme les actuacions materials emparades pel conveni s'entén des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Conveni, per duplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular d'Eivissa                        Per Càritas Diocesana d'Eivissa

 

Eivissa, 3 de maig de 2022

La cap de Secció de Serveis Socials

Ana Andreu Mas