Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 248071
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen obtenir una subvenció per a la implantació d'instal·lacions renovables.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades.

4. Els serveis tècnics Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha examinat la documentació aportada i han emès un informe desfavorable a la justificació dels expedients descrits en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

 

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta Proposta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Proposta de resolució, podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 29 d'abril de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per revocar-los la subvenció

Núm. Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu

FOTEMPAR-17/2021

FRANCISCA SUREDA CRESPI

***8470**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Les factures són anteriors a la sol·licitud

FOTEMPAR-31/2021

JUAN BUSQUETS PONS

***9162**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol·licitud. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-39/2021

ANTONIO ROCA CARRATALA

***5786**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-88/2021

CARMEN FERNANDEZ MARTINEZ

***3935**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-114/2021

Pedro Enrique Carabias Ardanaz

***4927**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol·licitud. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-149/2021

ESTEFANO ILLAN HENLE

***5128**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol·licitud. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-194/2021

CLAUDIA ROXANA VANTHOFF

***1758**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.5, les inversions objecte de la so·licitud s'han de dur a terme dins del període que va des del dia de la presentació fins al termini que fixi la resolució d'otorgament. Les factures i els pagaments están fora de termini

FOTEMPAR-237/2021

LEANDRO ALVARO PARADELA MIRANDA

***3373**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol·licitud. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-388/2021

MARION MAXI ERLEWEIN

***5647**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-700/2021

ANTONIO COSTA ROIG

***4045**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-706/2021

CATALINA QUETGLAS SUREDA

***8827**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.5, les inversions objecte de la so·licitud s'han de dur a terme dins del període que va des del dia de la presentació fins al termini que fixi la resolució d'otorgament. Els pagaments están fora de termini

FOTEMPAR-837/2021

TORRENS PERICAS, SL

***2848**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. La factura de compra dels materials és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-875/2021

MARÍA DOLORES SAN MARTÍN FERNÁNDEZ

***6865**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-884/2021

JUAN JOSÉ REUS URBINA

***6577**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-901/2021

MATEO COLOMAR VIDAL

***6085**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-910/2021

GABRIEL VANRELL SANSÓ

***4162**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-941/2021

ELENA ASTORI ARIZA

***8262**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-965/2021

ANNA BETLEM PONS SANS

***9890**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1030/2021

CRESPO TALLER MECANICO SL

***6412**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1039/2021

PATRICIA DÍAZ ALCARAZ

***2167**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1107/2021

ANA MARIA SANCHEZ SANCHEZ

***2602**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1115/2021

CARLES CIRER RAMÓN

***5777**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.5, les inversions objecte de la so•licitud s'han de dur a terme dins del període que va des del dia de la presentació fins al termini que fixi la resolució d'otorgament. Una factura està fora de termini

FOTEMPAR-1429/2021

BENJAMIN ALEXIS MILES

***7591**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1528/2021

CATALINA BONNIN FUSTER

***5838**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1562/2021

MARIAN PÉREZ POL

***9665**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1659/2021

RAFAEL GOBERNA CARRION

***0840**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. La factura és anterior a la sol•licitud. El finançament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-1661/2021

JUAN MONTIEL BUENO

***1020**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol•licitud.

FOTEMPAR-1716/2021

BARTOLOME ANDRES OLIVES PONS

***0714**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Els justificants de pagament són anteriors a la sol•licitud

FOTEMPAR-1825/2021

DAVID BERNAUS MORENO

***5304**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1838/2021

JAIME VIDAL BONET

***0015**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1873/2021

JOSE BERGAS BASSA

***2019**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. El finançament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-1903/2021

CATALINA JUAN FEMENIA

***6340**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-1934/2021

ES BEC MENORCA 2016,SL

***5006**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador.

Les factures són anteriors a la sol•licitud. Els justificants de pagament són anteriors a la sol•licitud

FOTEMPAR-2049/2021

FRANCISCO CRESPI AGUILO

***2831**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador.

Els justificants de pagament són anteriors a la sol•licitud

FOTEMPAR-2087/2021

CARLOS MIGUEL MAS CASSEL

***2591**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2092/2021

JUAN REINOSO RAMIS

***2184**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador.

Una factura és anterior a la sol•licitud.

FOTEMPAR-2094/2021

GEORGE KEDOURIE

***6139**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol•licitud.

FOTEMPAR-2096/2021

MARIA ESPERANZA CARDONA TORRES

***3934**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol•licitud.

FOTEMPAR-2112/2021

EDUARDO VASCO PANADERO

***4359**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2186/2021

TONI RIUDAVETS MARQUÈS

***3882**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2216/2021

BERNARDO JUAN FRAU

***4546**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. El finançament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-2288/2021

MARIA DEL CARMEN OSES RAMOS

***4128**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2293/2021

ANDREU MARTORELL FERRER

***8273**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. El finançament és anterior a la sol·licitud

FOTEMPAR-2301/2021

MARTIN BERGAS RECHACH

***8361**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol•licitud. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2309/2021

VICENTE TUR RIERA

***4984**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura és anterior a la sol•licitud. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2311/2021

JOSE MARTINEZ SERRA

***9524**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol•licitud

FOTEMPAR-2410/2021

PEP TONI SOCIAS SOLIVELLAS

***1269**

Instal·lació fotovoltaica per autoconsum

Segons el punt 4.7, les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol•licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Un justificant de pagament és anterior a la sol·licitud