Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual es prorroga l’Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s’estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l’abast de les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat dels establiments de restauració que s’establiren per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021

    Número d'edicte 12680 - Pàgines 50788-50799

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022.Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’aprova l’expedient, el plec de condicions particulars, el plec de prescripcions tècniques i el model d’oferta econòmica i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic, d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (AMBDE 2021/15602)

    Número d'edicte 12662 - Pàgines 50800-50818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, pel procediment d'urgència i pel procediment d'anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

    Número d'edicte 12568 - Pàgines 50819-50833

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de 10 de desembre de 2021 de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

    Número d'edicte 12665 - Pàgines 50834-50837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2021 per la qual s’atorga un codi administratiu de centre a les escoles de música, música i dansa i art dramàtic reconegudes, públiques o privades, les quals es varen reconèixer en el seu moment amb un codi alfanumèric; s’autoritza que s’inscriguin d’ofici amb el nou codi en el Registre de centres docents no universitaris, i s’autoritza l’actualització de l’adscripció d’aquestes escoles als diferents conservatoris professionals de les Illes Balears i a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

    Número d'edicte 12539 - Pàgines 50838-50853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de desembre de 2021, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 que modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de gener de 2020 referida a l’Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat

    Número d'edicte 12654 - Pàgines 50854-50856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la correcció d’errors de l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 22 de juliol de 2021, sobre la modificació no substancial consistent en l'actualització de l'AAI a la CT de Maó, promogut per Gesa (IPPC M 08/2020)

    Número d'edicte 12625 - Pàgines 50857-50859

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’agroturisme a la finca de Sant Josep, polígon 4, parcel·la 1, TM Ferreries (92A/2021)

    Número d'edicte 12626 - Pàgines 50860-50873

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del President de l’AETIB, de 7 de desembre de 2021 per la qual s’estableixen les condicions per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per a esdeveniments singulars que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), al llarg de l’any 2022

    Número d'edicte 12653 - Pàgines 50874-50875

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases generals que han de regir els processos de selecció de personal laboral del Consell Insular d’Eivissa, de les corresponents ofertes d’ocupació pública

    Número d'edicte 12639 - Pàgines 50876-50887

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases generals que han de regir els processos de selecció de personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa, de les corresponents ofertes d’ocupació pública

    Número d'edicte 12640 - Pàgines 50888-50901

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Aprovació de les normes reguladores de la selecció de projectes expositius per a les sales d’exposicions del Consell de Mallorca per l’any 2022

    Número d'edicte 12642 - Pàgines 50902-50907

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del tercer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcudia, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12588 - Pàgines 50908-50910

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Porreres, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12589 - Pàgines 50911-50913

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del tercer grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12590 - Pàgines 50914-50919

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini menors per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació (convocatòria gener-juny)

    Número d'edicte 12673 - Pàgines 50920-50932

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 12633 - Pàgines 50933-50934

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 12663 - Pàgines 50935-50937

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació definitiva modificació Reglament municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria

    Número d'edicte 12652 - Pàgina 50938

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca per a l’any 2021

    Número d'edicte 12637 - Pàgina 50939

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Nou reglament d'honors i distincions de la Policia Local d'Inca (Expedient núm.: 4605/2021)

    Número d'edicte 12644 - Pàgines 50940-50946

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de PalmaActiva

    Número d'edicte 12521 - Pàgines 50947-50981

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal municipal

    Número d'edicte 12636 - Pàgina 50982

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva plantilla de personal pressupost 2022

    Número d'edicte 12660 - Pàgines 50983-50985

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva pressupost 2022 Pla estratègic de subvencions

    Número d'edicte 12659 - Pàgines 50986-51041

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació de determinats aspectes de la convocatòria de subvencions per aconseguir la conciliació entre la vida laboral i familiar curs 2020-2021

    Número d'edicte 12671 - Pàgines 51042-51043

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Resolució de suplència de la Batlia

    Número d'edicte 12672 - Pàgina 51044

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació oferta ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal (art. 2 Reial decret Llei 14/2021)

    Número d'edicte 12628 - Pàgina 51045