Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 614133
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de desembre de 2021, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 que modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de gener de 2020 referida a l’Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 9 de desembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1.En el BOIB núm. 113, de 24 d'agost de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca amb relació a l'Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat, de 10 de gener de 2020.

2.Aquesta Resolució va modificar diferents apartats de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, amb relació a l'Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat (BOIB núm. 8, de 18 de gener), dictada el 10 de gener de 2020. Els aspectes modificats feien referència a la justificació de les tasques de representació i presència institucional en els diferents òrgans de consulta i de participació del sector de l'ensenyament concertat, així com les de formació permanent del professorat. Així mateix, en la Resolució de 23 d'agost de 2021 esmentada es varen aprovar els models d'annex per a la justificació de les tasques dels professors amb permís retribuït i el model de declaració responsable que s'han d'adjuntar a la memòria justificativa anual.

3.D'acord amb el primer paràgraf de l'apartat 4 de la Resolució de 10 de gener de 2020 esmentada, cada any, abans del dia 1 de novembre, el director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, ha d'establir mitjançant resolució el nombre d'hores amb permís retribuït que correspon a cada organització empresarial, de cooperatives o de titulars de centres, d'acord amb la seva respectiva representativitat, mantenint el nombre vigent sempre que s'acreditin en el termini fixat les tasques desenvolupades el curs anterior mitjançant la memòria anual i els seus annexos.

4.A continuació, en el tercer paràgraf de l'apartat 4 ja esmentat, segons la redacció establerta per la Resolució de 23 d'agost de 2021, s'estableix que «si alguna entitat signant de l'Acord de 20 de setembre de 2005 no acredita en el termini fixat les tasques desenvolupades el curs anterior mitjançant la memòria anual i els seus annexos, deixarà de tenir professors amb permís retribuït el curs següent, amb efectes des de dia 15 de setembre». I afegeix:

Si les tasques desenvolupades, detallades en la memòria el els seus annexos, no justifiquen la totalitat de les jornades finançades per l'administració computades segons el que s'estableix en aquesta Resolució, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de proposar el nombre de professors que li correspon per al curs següent, amb efectes des de dia 15 de setembre. Aquestes actuacions administratives s'han de dur a terme prèvia audiència a l'entitat afectada.

5.En el context actual, per tal d'adequar la data de producció d'efectes a la realitat de la tramitació del procediment previst en les resolucions esmentades abans, en aplicació dels principis de bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional, així com els principis d'eficàcia, economia, eficiència, i els d'objectivitat i transparència en l'actuació administrativa, reconeguts tots ells en l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, es considera convenient modificar l'apartat 4 esmentat abans, segons la redacció donada per la Resolució 23 d'agost de 2021, pel que fa la data des de la qual produirà efectes la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'estableixi el nombre d'hores amb permís retribuït que correspon a cada organització empresarial, de cooperatives o de titulars de centres. Tot això, tenint en compte que aquesta resolució del director general podrà donar lloc a una reducció del nombre de professors d'un curs actualment iniciat, i que afectarà no només els professors amb permís retribuït, sinó també els professors que els substitueixen i que desenvolupen les tasques de docència dels professors alliberats.

Fonaments de dret

1.Els articles 9 i 103 de la Constitució espanyola (BOE núm. 311, de 29 de desembre), els quals estableixen els principis que regeixen l'actuació de l'administració.

2.L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats. D'altra banda, l'article 27.2 proclama el valor de la concertació i del diàleg social com a instrument indispensable de cohesió social, i del paper institucional que en tal resultat tenen els interlocutors socials més representatius.

3.L'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre), que estableix els principis generals d'actuació de les administracions públiques.

4.L'Acord de 20 de setembre de 2005, signat pel conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i els representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats per al finançament de tasques destinades a activitats pròpies i derivades de les de representació i presència institucional en els diferents òrgans de consulta i participació del sector de l'ensenyament privat concertat en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com per al desenvolupament de tasques en matèria de formació permanent del professorat.

5.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

6.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

7.La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, amb relació a l'Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat (BOIB núm. 8, de 18 de gener), dictada el 10 de gener de 2020.

8.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es modifica la Resolució del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca amb relació a l'Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat, de 10 de gener de 2020 (BOIB núm. 113, de 24 d'agost).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que, d'acord amb el darrer paràgraf de l'article 19.3 del Decret 3/2017, de 13 de gener, així com l'Acord de 20 de setembre de 2005 esmentat, la resta d'acords esmentats en els antecedents de la Resolució de 23 d'agost de 2021 i la Resolució de dia 10 de gener de 2020, dicti una resolució en els termes següents:

Primer. Modificar el tercer paràgraf de l'apartat 4 de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 10 de gener de 2020, d'acord amb la redacció donada per la Resolució de 23 d'agost de 2021, que passa a tenir la redacció següent:

4.Si alguna entitat signant de l'Acord de 20 de setembre de 2005 no acredita en el termini fixat les tasques desenvolupades el curs anterior mitjançant la memòria anual i els seus annexos, deixarà de tenir professors amb permís retribuït el curs següent, amb efectes de dia 15 de setembre o la data que fixi la resolució d'aquest procediment si és posterior. Si les tasques desenvolupades, detallades en la memòria i els seus annexos, no justifiquen la totalitat de les jornades finançades per l'administració computades segons el que s'estableix en aquesta Resolució, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de proposar el nombre de professors que li correspon per al curs següent, amb efectes de dia 15 de setembre o la data que fixi la resolució d'aquest procediment si és posterior. Aquestes actuacions administratives s'han de dur a terme prèvia audiència a l'entitat afectada.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Notificar aquesta Resolució a cadascuna de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats que van signar l'Acord de 20 de setembre de 2005.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 10 de diciembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

El director general proposant

Antonio Morante Milla