Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 613149
Bases generals que han de regir els processos de selecció de personal laboral del Consell Insular d’Eivissa, de les corresponents ofertes d’ocupació pública

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de data 2 de desembre de 2021, es publiquen les bases generals que han de regir els processos de selecció de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, de les corresponents ofertes d'ocupació pública:

Bases generals que han de regir els processos de selecció de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, de les corresponents ofertes d'ocupació pública

Primera. Objecte i règim jurídic

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular el procés selectiu per al proveïment de places de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa (en endavant CIE) que es troben incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública.

1.2. El sistema de selecció de les persones aspirants serà el d'oposició, concurs-oposició, i concurs. El sistema emprat amb caràcter preferent serà el de concurs-oposició, i constarà de dues fases: fase d'oposició i fase de concurs.

1.3. Les especificitats de cada procés selectiu seran objecte de regulació en les bases específiques corresponents.

1.4. Aquestes bases generals s'ajusten al que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant TREBEP); la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local; el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració Local; el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració general de l'Estat; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (LFPCAIB); el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes; el conveni col·lectiu del personal laboral (Butlletí Oficial de les Illes Balears –en endavant, BOIB- núm. 131, de 19 de setembre de 2006, modificacions al BOIB núm. 160, de 30 d'octubre de 2012, al BOIB núm. 162, d'1de novembre de 2012, al BOIB núm. 170, de 17 de novembre de 2012 i al BOIB núm. 117, de 22 de setembre de 2018) i els criteris generals de gestió i funcionament de les borses de treball del CIE,  BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2014, modificacions al BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018 i al BOIB núm. 11 de 24 de gener de 2019).

1.5. De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 45.1 b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), es fixa la Seu Electrònica del CIE (seu.conselldeivissa.es) com a mitjà de comunicació de les publicacions que es derivin dels actes integrants d'aquestos procediments selectius.

1.6.La participació de les persones interessades en els processos selectius implica l'autorització a tractar les dades de caràcter personal recollides en la sol·licitud i en la tramitació del procés selectiu, així com a publicar en els butlletins oficials, taulers d'anuncis, Seu Electrònica i, en general, en qualsevol mitjà que s'utilitzi per comunicar els resultats parcials o definitius del procés selectiu, conformement amb les previsions establertes en l'article 8 i la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que els procediments selectius estan regits pel principi de publicitat.

1.7. Els processos de reclassificació de places es regiran per les bases específiques que s'aprovin per a aquesta finalitat i, en el què no hi estigui regulat, per les presents bases.

1.8. Aquestes bases generals no seran d'aplicació als processos d'execució de les ofertes públiques d'estabilització, que es regiran per les disposicions que es determinin a les bases específiques de la seua convocatòria, i en tot cas, en el que no estigui regulat, per les presents bases.

1.9. Al número total de places convocades podran addicionar-se les vacants que es produeixin fins que conclogui el procés selectiu després d'incloure-les a l'oferta d'ocupació pública corresponent.

Segona. Requisits de les persones aspirants

2.1. Requisits generals

2.1.1. Per ser admeses en els processos selectius corresponents, les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, amb excepció de les places que directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per projecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o les administracions públiques.

També poden ser admesos el/la cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, sigui quina sigui la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, de conformitat amb l'article 57 del TREBEP.

Per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar-ne el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE), o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes, o mitjançant l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.

En qualsevol cas, les persones aspirants que no tenguin nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seua nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys d'edat en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades o inhabilitades. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet els drets d'examen en la forma establerta a la base tercera d'aquestes bases.

e) Posseir la capacitat funcional per desenvolupar les tasques de la plaça a proveir.

f) Estar en possessió de la titulació que es requereixi en las bases específiques de cada convocatòria, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

En el cas de titulacions obtengudes a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acrediti la seua homologació.

g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana que es determini en les bases específiques, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat corresponent a un nivell igual o superior al que exigeix el Decret 11/2017, expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

S'acceptarà l'homologació del certificats de català sempre que s'hagi realitzat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtenguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana i els estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquelles comunitats autònomes no són directament vàlids i se n'ha de sol·licitar l'homologació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

h) Les bases específiques corresponents determinaran, si escau, la necessitat de presentar un certificat mèdic per poder realitzar les proves físiques que es prevegin.

2.1.2. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la firma del contracte com a personal laboral fix.

No obstant això, si durant els processos selectius els tribunals consideren que hi ha raons suficients que posin en dubte el compliment de les condicions i els requisits exigits, poden demanar a qualsevol de les persones aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits.

2.2. Promoció interna

2.2.1. Pot presentar-se a la promoció interna el personal que estigui en qualsevol de les situacions següents:

-Trobar-se en servei actiu o serveis especials, o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de feina en el CIE.

2.2.2. A part dels requisits generals, són requisits específics per ser admès/esa a les proves convocades pel torn de promoció interna haver prestat serveis efectius almenys durant dos anys com a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix al CIE, en un grup o subgrup de titulació inferior de la mateixa escala (general o especial) a què es pretengui accedir, d'acord amb el que estableixi cada convocatòria específica.

2.3. Persones amb discapacitat: reserva de places

2.3.1. L'opció a les places reservades en les convocatòries per a qui tengui la condició legal de persona amb discapacitat ha de formular-se en la sol·licitud de participació corresponent a cada convocatòria.

2.3.2. Les persones que optin a les places reservades per a persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica que no tengui l'origen en una discapacitat intel·lectual, moderada, lleugera o límit no poden participar, en el mateix procés, a les places del torn lliure o del torn de promoció interna no reservades. Això no obstant, les persones aspirants que participin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat però no obtenguin plaça per aquesta reserva i que, per la puntuació aconseguida, obtendrien plaça pel torn lliure o pel torn de promoció interna, en tot cas s'inclouran, amb l'ordre de prelació que els correspongui per la seua puntuació, en la llista de persones aspirants que han superat l'oposició per aquests torns.

2.3.3. Les persones que mitjançant un informe de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat acreditin una discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit poden participar en les proves selectives que, amb reserva exclusiva i amb bases específiques que poden modificar alguns punts d'aquestes bases generals per tal d'adaptar-les a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat, es convoquin per a aquest col·lectiu.

2.3.4. Les persones que hi accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals de la base 2.1, han de tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i acreditar, mitjançant un certificat expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspiren.

Aquestes condicions s'han d'acreditar mitjançant un dictamen que s'ha d'emetre abans de començar les proves selectives i que ha de certificar que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals de la plaça a què aspira, mitjançant, si escauen segons el parer de l'Administració, les adaptacions necessàries de les places i de les proves d'accés, respectant en tot cas els principis de mèrit i capacitat.

D'altra banda, només han de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % abans esmentat, les persones aspirants que superin el procés selectiu.

D'acord amb el que estableix l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, es consideren afectats/afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els i les pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

Aquestes persones aspirants han d'aportar, si superen les proves selectives, el document de reconeixement d'aquesta situació, i no serà necessària una nova declaració dels equips de valoració.

2.3.5. Les convocatòries han d'indicar expressament que en el desenvolupament de les proves selectives s'han d'establir, per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, les adaptacions possibles de temps i de mitjans per dur-les a terme.

Les persones interessades han de formular la petició concreta de les adaptacions que necessitin en la sol·licitud de participació.

2.4. Requisits per a l'accés a professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb persones menors d'edat

De conformitat amb l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, serà requisit per a l'accés i l'exercici de qualssevol professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb persones menors d'edat no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats en el títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, així com per qualsevol delicte de tràfic d'éssers humans tipificat en el títol VII bis del Codi penal. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a tals professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

A aquests efectes, són professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb persones menors d'edat totes aquelles que per la seua pròpia naturalesa i essència comporten el tracte repetit, directe i regular i no merament ocasional amb nens, nenes o adolescents, així com, en tot cas, totes aquelles que tenguin com a destinatàries principals persones menors d'edat.

Tercera. Drets d'examen

3.1. Les persones aspirants han de satisfer els drets d'examen segons la convocatòria específica corresponent.

La taxa es fixa d'acord amb l'article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius del CIE (BOIB núm. 174 EXT., de 21 de novembre de 2005).

3.2. Les taxes per drets d'examen són les següents:

 • En convocatòries d'accés a places del grup A, subgrup A1: 30,05 €
 • En convocatòries d'accés a places del grup A, subgrup A2: 24,04 €
 • En convocatòries d'accés a places del grup B: 24,04 €
 • En convocatòries d'accés a places del grup C, subgrup C1: 18,03 €
 • En convocatòries d'accés a places del grup C, subgrup C2: 12,02 €
 • En convocatòries d'accés a places del grup agrupacions professionals: 6,01 €

3.3. Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat l'import corresponent per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la Seu Electrònica del CIE.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.

3.4. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones que es troben en situació d'atur, les famílies nombroses i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

L'acreditació d'aquestes circumstàncies s'ha de fer mitjançant informe del SOIB o oficina corresponent de les comunitats autònomes on consti la situació d'aturat/ada en el moment de presentació de les sol·licituds, mitjançant el títol de família nombrosa o acompanyant a la sol·licitud un certificat acreditatiu de la condició de la discapacitat.

3.5. La falta de justificació de l'abonament de la taxa o del dret d'exempció determina l'exclusió de la persona aspirant.

En cap cas, el pagament de la taxa per drets d'examen no substitueix el tràmit de presentació, en el termini i en la forma escaient, de la sol·licitud.

La falta d'abonament dels drets d'examen durant el termini de presentació de sol·licituds no serà esmenable.

No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

3.6. El personal que participi en les convocatòries pel torn de promoció interna quedarà exempt del pagament de la taxa per drets d'examen.

Quarta. Sol·licituds

4.1. Les persones aspirants presentaran la corresponent sol·licitud normalitzada que constarà a l'Annex I de les corresponents bases específiques i que estarà disponible a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i a la Seu Electrònica del CIE (seu.conselldeivissa.es).

4.2. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment a la Seu Electrònica del CIE (seu.conselldeivissa.es) o de forma presencial a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre del CIE. També es podran presentar en la forma que determina l'article 16 de la LPACAP.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (en endavant BOE). Si el darrer dia de presentació de sol·licituds cau en dissabte o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent.

Per poder ser admeses a les proves selectives les persones aspirants han de manifestar a la sol·licitud que són certes les dades que hi indiquen i que compleixen totes les condicions establertes en les bases, sota la seua responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de l'esmentada manifestació és causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de notificacions i és responsabilitat de les persones aspirants comunicar la modificació puntual d'aquestes dades al CIE.

No presentar la sol·licitud en temps i forma suposarà l'exclusió de les persones aspirants.

4.3 Les persones aspirants que optin al torn de reserva per a persones amb discapacitat ho han d'indicar expressament en la sol·licitud. Tant si s'opta pel torn de reserva com si no, en cas que siguin necessàries adaptacions per a la realització de les proves han d'indicar-ho en la sol·licitud.

4.4. Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat la quantitat que per a cada convocatòria es determina per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la Seu Electrònica del CIE.

4.5. Els errors de fet que poguessin advertir-se com a tals en la sol·licitud es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part.

4.6. Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagin fet constar en les seues sol·licituds i poden únicament demanar-ne la modificació mitjançant escrit motivat, dins del termini establert per presentar sol·licituds.

En cas de falsedat o manipulació en algun document, decaurà el dret a participar en el procés selectiu.

4.7.A la sol·licitud s'ha d'acompanyar necessàriament:

- Fotocòpia del DNI si no es dona el consentiment perquè el CIE ho comprovi marcant la casella corresponent a la sol·licitud que es facilitarà juntament amb la convocatòria específica.

Les persones aspirants no espanyoles incloses dins de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, hauran de presentar un document que acrediti que és nacional de la Unió Europea o d'algun Estat, al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Tots els documents hauran d'estar oficialment traduïts al castellà o al català.

- Justificant original d'haver satisfet els drets d'examen (en el cas de realitzar-se el pagament en una entitat bancària) o el document amb codi CSV que es genera en la tramitació telemàtica.

4.8. La documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs només l'han d'aportar les persones aspirants que superin la fase d'oposició, de conformitat amb el que estableix la base 7.5.

4.9. La convocatòria o les bases, una vegada publicades, només es poden modificar amb subjecció estricta a les normes de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei de règim jurídic del sector públic.

4.10. Les persones amb discapacitat que sol·licitin alguna adaptació han d'adjuntar a la sol·licitud l'informe d'aptitud i/o adaptació emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports o bé el document de sol·licitud d'aquest. En tot cas l'informe s'ha de presentar un mínim de quinze dies abans de les proves.

Cinquena. Admissió de les persones aspirants

5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el conseller o la consellera que tengui atribuïda la competència de Recursos Humans ha de dictar resolució, en el termini màxim d'un mes, en la qual declara aprovada la relació provisional de persones admeses i excloses.

Aquesta resolució s'exposarà a la Seu Electrònica del CIE i es publicarà al BOIB, en la qual constaran el nom i els llinatges de les persones aspirants i quatre xifres aleatòries del document nacional d'identitat i la causa de la seua exclusió, si és el cas.

5.2. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils des del dia següent a aquell en què es publica la dita resolució en el BOIB, perquè puguin presentar-hi esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades s'han de resoldre en el termini màxim dels trenta dies següents a l'acabament del termini de presentació d'al·legacions. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat resolució, les al·legacions s'entenen com a desestimades.

Si s'accepta alguna reclamació, s'ha de notificar a la persona recurrent en els termes que estableix la LPACAP.

Les persones aspirants que no presentin al·legacions dins del termini assenyalat, en què justifiquin el seu dret d'estar-hi admeses, s'exclouran definitivament del procés.

Transcorregut el termini fixat per presentar al·legacions i una vegada resoltes les que s'hagin aportat, es dictarà resolució que declararà aprovada la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

5.3. Aquesta resolució s'exposarà a la Seu Electrònica del CIE i es publicarà al BOIB i s'hi indicaran també el lloc i la data en què tengui lloc la primera prova de la fase d'oposició.

 

Sisena. Tribunal qualificador

6.1. El tribunal qualificador valorarà els exercicis i els mèrits dels processos selectius. La seua composició col·legiada s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, tendent a la paritat entre l'home i la dona.

6.2. El tribunal qualificador tendrà la composició següent:

 • Un/a president/a
 • Un/a secretari/ària
 • Tres vocals

Les persones que formaran part dels diferents tribunals qualificadors seran designades per resolució del conseller/de la consellera competent en Recursos Humans.

Així mateix, es nomenarà una persona suplent per a cadascun dels membres del tribunal.

En els supòsits d'absència del president o de la presidenta titular o suplent, les funcions de presidència seran exercides pels vocals designats seguint per a això l'ordre en què hagin estat designats en la resolució de nomenament.

El personal d'elecció o de designació política, els/les funcionaris/funcionàries interins/interines, el personal laboral temporal i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc no en poden formar part els/les representants de les empleades i dels empleats públics, sense perjudici de les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procés selectiu.

Tots els membres del tribunal qualificador hauran d'estar en possessió d'un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en la plaça convocada i han de ser funcionaris/funcionàries de carrera o personal laboral fix que pertanyin al mateix grup/subgrup d'entre els previstos a l'article 76del TREBEP.

La pertinença al tribunal qualificador serà sempre a títol individual, no es pot exercir en representació ni per compte de ningú.

6.3. Als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la LRJSP, la designació amb els noms dels membres titulars i dels seus respectius suplents es publicarà en el BOIB i en la Seu Electrònica del CIE.

6.4. Si s'escau, a sol·licitud del tribunal qualificador quan aquest ho estimi necessari per dificultats tècniques o d'una altra índole, podrà disposar-se la incorporació d'assessors/ores especialistes per desenvolupar totes o algunes de les proves d'acord amb el previst en les corresponents convocatòries específiques.

Els assessors/Les assessores especialistes es designaran per resolució del conseller/de la consellera competent en Recursos Humans i estaran subjectes a idèntic règim d'abstenció i recusació que el previst per als membres del tribunal qualificador.

Col·laboraran amb el tribunal qualificador exclusivament en l'exercici de les seues especialitats tècniques i tendran veu però no vot.

Aquestes designacions hauran de publicar-se en el BOIB i en la Seu Electrònica del CIE.

6.5. El conseller/La consellera competent en Recursos Humans podrà nomenar personal col·laborador o de suport per facilitar el desenvolupament de les proves selectives, designant-ne el número que estimi necessari per garantir el normal funcionament de les proves selectives, en funció del nombre de persones aspirants, el tipus de proves i el local o locals on es realitzin.

Aquest personal realitzarà tasques de vigilància, control, coordinació, fotocopiat o similars en el desenvolupament de les diferents proves selectives, evitant qualsevol altra funció que, per la seua pròpia naturalesa o importància, correspongui realitzar als membres del tribunal qualificador, en el treball dels quals no han d'interferir en cap cas.

6.6. Els tribunals qualificadors resoldran totes les qüestions derivades de l'aplicació de les bases de les respectives convocatòries durant el desenvolupament dels processos selectius.

6.7. Tots els membres dels tribunals qualificadors, els/les assessors/ores especialistes i el personal col·laborador o de suport han de percebre, en la quantia vigent, les dietes que els corresponguin per l'assistència a les sessions, d'acord amb el que preveu la normativa d'aplicació.

6.8. Els tribunals interpretaran les presents bases en el sentit finalista que millor garanteixi la preservació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

6.9. Els tribunals han de garantir la confidencialitat del contingut de les proves fins al moment que es duguin a terme.

6.10. El procediment d'actuació dels tribunals s'ajustarà al que es disposa en els articles 15 i següents de la LRJSP; a partir de la seua constitució, per actuar vàlidament els tribunals requeriran la presència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents, inclosos els que exerceixin la presidència i la secretaria.

Setena. Desenvolupament del procés selectiu

7.1. Les ofertes d'ocupació públiques de diversos anys es podran acumular en una sola convocatòria, tant per promoció interna com per torn lliure, corresponents a cadascuna de les places convocades, d'acord amb aquestes bases i amb les específiques corresponents.

7.2. El sistema de selecció amb caràcter preferent serà el de concurs-oposició i constarà de les fases següents: una primera fase d'oposició, que estarà valorada amb un màxim de 60 punts, i una segona fase de concurs, valorada amb un màxim de 40 punts, amb una puntuació total de 100 punts. No obstant això, aquesta relació entre mèrits i puntuació total ha de complir-se igualment a la borsa que es formi en concloure el procés selectiu.

7.3. Per accedir a la fase de concurs serà necessari haver superat la primera prova de la fase d'oposició.

Els punts de la fase de concurs se sumaran a la puntuació obtenguda en la fase d'oposició a efectes d'establir l'ordre definitiu de les persones aspirants aprovades, tenint en compte que no podrà proposar-se per a la seua contractació cap persona aspirant que no hagi superat la fase d'oposició.

Així mateix, cap persona aspirant que només hagi superat la primera prova de la fase d'oposició i se li hagi valorat el concurs de mèrits no podrà quedar per sobre d'una persona aspirant que hagi superat tot el procés selectiu.

7.4. La qualificació dels exercicis s'ha de fer d'acord amb els criteris que es determinin en cada cas en les convocatòries específiques. A aquest efecte, el conseller o la consellera executiva que tengui atribuïda la competència de personal pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris de qualificació dels diferents tribunals. D'altra banda, els tribunals han d'acordar els criteris específics de correcció de cada un dels exercicis de desenvolupament, segons els temes o els supòsits concrets que els opositors hagin desenvolupat. Aquests criteris han de constar a l'acta.

7.4. Fase d'oposició

7.4.1. Normes generals

Constarà de dues proves de caràcter obligatori i eliminatori, una de teòrica (temaris general i específic) i una de pràctica. El resultat final de la fase d'oposició serà la suma d'ambdues proves. No obstant això, a les convocatòries específiques es podrà determinar un número de proves diferent.

Només hi ha una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés selectiu la persona que no hi comparegui.

Per les dones en estat de gestació que durant la data de celebració de la prova o proves es trobin hospitalitzades per embaràs de risc o part que impossibiliti la seua assistència, la prova es posposarà a l'endemà que desaparegui la causa i en tot cas amb un límit d'una setmana. Aquest retard no pot impedir el desenvolupament normal de les proves previstes per a la resta de persones aspirants. La persona aspirant haurà de comunicar-ho amb antelació i acceptar realitzar una prova alternativa.

El Tribunal ha d'adaptar la realització dels exercicis a les persones aspirants amb discapacitat, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius i se n'hagi acreditat la necessitat mitjançant certificat emès per l'equip oficial de valoració indicat a la base 4.

El mateix dia o, si no, el primer dia hàbil següent a la realització de la primera prova s'han de penjar a la Seu Electrònica del CIE les preguntes amb les respostes correctes i donar un termini de tres dies hàbils per a possibles impugnacions a les preguntes. El tribunal ha de resoldre les impugnacions el dia hàbil següent al del final del termini.

Als efectes de la possible impugnació de preguntes, totes les proves de preguntes amb respostes alternatives han de tenir un 10 % de preguntes de reserva que les persones aspirants han de contestar però que no puntuaran llevat que hi hagi impugnació d'alguna pregunta.

Una vegada corregida la prova teòrica, s'han de publicar, a la Seu Electrònica del CIE, les puntuacions obtengudes per les persones aspirants. El mateix anunci farà pública la data i el lloc de realització de la prova pràctica, que només podran realitzar les persones aspirants que hagin superat la prova teòrica. Aquesta segona prova s'ha de convocar en el termini mínim de quinze dies i màxim d'un mes des de la realització de la primera prova.

Les persones aspirants disposaran de tres dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci per revisar la prova teòrica i presentar possibles al·legacions. El tribunal ha de resoldre les al·legacions en el termini de set dies.

Realitzada la prova pràctica, les persones aspirants disposaran de tres dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci per a la revisió de la prova i per a possibles al·legacions. El tribunal ha de resoldre les al·legacions en el termini de set dies.

Finalitzada la fase d'oposició, s'ha de fer pública la relació provisional de les persones aspirants que l'hagin superat, que s'exposarà a la Seu Electrònica del CIE.

7.4.2. Proves de la fase d'oposició

Aquesta fase consta de dues proves, obligatòries i eliminatòries per a totes les persones aspirants, o les que determinin les convocatòries específiques corresponents.

a) Primera prova

1. Torn lliure

Consistirà a respondre un qüestionari amb quatre respostes alternatives (amb un 10 % de preguntes de reserva), referides al contingut dels temaris general i específic de cadascuna de les places convocades, el qual estarà conformat de la manera següent:

Grup A, subgrup A1: 90 temes (18 general i 72 específic)

Grup A, subgrup A2: 60 temes (12 general i 48 específic)

Grup C, subgrup C1: 40 temes (8 general i 32 específic)

Grup C, subgrup C2: 20 temes (4 general i 16 específic)

Grup agrupacions professionals: 10 temes (2 general i 8 específic)

El nombre de preguntes que integrarà cada qüestionari, segons el grup i subgrup de classificació, serà el següent:

Grup A, subgrup A1: 100 preguntes (20 corresponents al temari general i 80 a l'específic), amb un temps de 180 minuts, a raó de 0,300 punts per pregunta encertada.

Grup A, subgrup A2: 80 preguntes (16 corresponents al temari general i 64 a l'específic), amb un temps de 145 minuts, a raó de 0,375 punts per pregunta encertada.

Grup C, subgrup C1: 60 preguntes (12 corresponents al temari general i 48 a l'específic), amb un temps de 110 minuts, a raó de 0,500 punts per pregunta encertada.

Grup C, subgrup C2: 40 preguntes (8 corresponents al temari general i 32 a l'específic), amb un temps de 75 minuts, a raó de 0,750 punts per pregunta encertada.

Grup agrupacions professionals: 30 preguntes (6 corresponents al temari general i 24 a l'específic), amb un temps de 60 minuts, a raó d'1,000 punt per pregunta encertada.

Cada pregunta només pot tenir una resposta correcta. Les preguntes que les persones aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d'una resposta no es tendran tingudes en compte, i per tant no resten, i les respostes errònies es valoren de manera negativa en el sentit que cada tres preguntes errades penalitzaran amb el valor corresponent a una pregunta encertada.

Aquesta prova es valorarà de la següent forma:

La primera part del qüestionari, temari general, es puntuarà de 0 a 6 punts i serà necessari aconseguir una puntuació mínima de 3 punts per superar-la.

La segona part del qüestionari, temari específic, es puntuarà de 0 a 24 punts i serà necessari aconseguir una puntuació mínima de 12 punts per superar-la.

El tribunal qualificador no corregirà la segona part del qüestionari referida al temari específic si la persona aspirant no ha superat la primera part, temari general.

La qualificació final d'aquesta prova serà la suma dels punts obtenguts en les dos parts del qüestionari. La puntuació máxima será de 30 punts i per superar la prova serà necessari aconseguir una puntuació mínima de 15 punts.

2. Promoció interna

Consistirà a respondre un qüestionari amb quatre respostes alternatives, referides al contingut del temari específic de cadascuna de les places convocades, el qual estarà conformat de la manera següent:

Grup A, subgrup A1: 72 temes

Grup A, subgrup A2: 48 temes

Grup C, subgrup C1: 32 temes

Grup C, subgrup C2: 16 temes

El nombre de preguntes que integrarà el qüestionari, segons l'escala i el grup i subgrup de classificació, serà el següent:

Grup A, subgrup A1: 80 preguntes, amb un temps de 145 minuts, a raó de 0,37500 punts per pregunta encertada.

Grup A, subgrup A2: 64 preguntes, amb un temps de 115 minuts, a raó de 0,46875 punts per pregunta encertada.

Grup C, subgrup C1: 48 preguntes, amb un temps de 90 minuts, a raó de 0,62500 punts per pregunta encertada.

Grup C, subgrup C2: 32 preguntes, amb un temps de 60 minuts, a raó de 0,93750 punts per pregunta encertada.

Cada pregunta només pot tenir una resposta correcta. Les preguntes que les persones aspirants no hagin contestat o en què hagin marcat més d'una resposta no es tendran en compte, i per tant no resten, i les respostes errònies es valoren de manera negativa en el sentit que cada tres preguntes errades penalitzaran amb el valor corresponent a una pregunta encertada.

Aquesta prova es valorarà de 0 a 30 punts i serà necessari aconseguir una puntuació mínima de 15 punts per superar-la.

b) Segona prova

La prova pràctica consistirà en la resolució d'un o alguns exercicis pràctics, que podran consistir en supòsits de tractaments de textos, tests psicotècnics, redacció d'informes i projectes, solució de supòsits i similars. En el cas que consisteixi en la resolució d'un supòsit pràctic a desenvolupar per escrit, aquest s'haurà de triar per sorteig entre quatre casos pràctics proposats pel tribunal. Sigui quina sigui l'opció proposada pel tribunal qualificador, d'acord amb el que estableixin cada una de les convocatòries, aquesta sempre ha d'estar relacionada amb les funcions de la plaça a proveir i en relació amb el temari específic. El tribunal qualificador fixarà el temps per realitzar la prova, que no podrà superar el temps màxim de 180 minuts.

El tribunal informarà, abans de l'inici de la prova, dels criteris de valoració del cas pràctic.

No es podrà disposar de material de consulta de forma individual. El tribunal podrà decidir, si ho considera imprescindible per resoldre els casos, que es pugui disposar de material de consulta, que oferirà a totes les persones candidats, ja sigui de forma individual o bé amb alguns exemplars de consulta conjunta.

El nombre de punts que podran ser atorgats per cada membre del tribunal serà de zero fins al número que constitueixi la puntuació màxima atorgada a l'exercici en qüestió.

Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions atorgades per cada membre del tribunal i dividint el total pel nombre d'assistents, i el quocient serà la qualificació definitiva.

Aquest exercici es valorarà de 0 a 30 punts i serà necessari aconseguir una puntuació mínima de 15 punts per superar-lo.

7.4.3 Puntuació final de la fase d'oposició

El resultat final de la fase d'oposició serà la suma de les puntuacions obtengudes en la prova teòrica i en la prova pràctica. La puntuació mínima per superar la fase d'oposició serà de 30 punts i la puntuació màxima será de 60 punts.

7.4.4. Places amb característiques especials

Ateses les característiques especials d'algunes places, la fase d'oposició podrà estar formada per les proves i les puntuacions que s'indiquin en les bases específiques corresponents.

7.4.5. Grup B

En el cas que interessi cobrir places vacants del grup B, s'hauran de modificar aquestes bases per incloure-hi les seues característiques específiques.

7.5. Fase de concurs

7.5.1. Aquesta fase és aplicable a les persones aspirants que superin la fase d'oposició.

Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició hauran d'aportar, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat la llista provisional, la documentació relativa als mèrits que s'han de valorar en aquesta fase, juntament amb el model d'autobarem de mèrits que s'adjuntarà a les bases específiques corresponents. No es valoraran els mèrits al·legats i no justificats en la manera indicada.

Els mèrits obtenguts a l'estranger s'han d'acreditar mitjançant la traducció jurada corresponent, a qualsevol de les dues llengües oficials a les Illes Balears. Si no es presenten d'aquesta forma, no seran valorats.

7.5.2. La puntuació final de la fase de concurs serà el resultat de la puntuació de tots els apartats que la conformen.

7.5.3. Les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació dels resultats provisionals de la fase de concurs, per a esmenes i possibles reclamacions.

El tribunal tendrà un termini de set dies hàbils per resoldre les reclamacions.

7.5.4. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no-presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si s'escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determinen la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

7.5.5. Les respectives convocatòries específiques concretaran els mèrits a valorar en la fase de concurs, que consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants, fins a un màxim de 40 punts.

Vuitena. Relació de persones aprovades i ordre de classificació definitiva

8.1. L'ordre de classificació definitiva, el determinarà la suma de les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició i de concurs.

En cas d'empat, l'ordre es fixarà tenint en compte el següent:

1r. Haver obtengut la millor puntuació a la fase d'oposició.

2n. Haver obtengut la millor puntuació a la fase de concurs

3r. Les majors puntuacions obtengudes al bloc de serveis efectius prestats a l'administració pública d'anàloga naturalesa o contingut tècnic a les de la plaça sol·licitada.

4t. En igualtat de condicions de mèrits i de capacitats, se seleccionarà el sexe amb menys representació en el lloc de treball que correspongui en el procés de selecció.

5è. Sorteig.

8.2. Les vacants de promoció interna i de les places reservades a persones aspirants amb discapacitat que quedin desertes per no haver obtengut les persones aspirants la puntuació mínima exigida per superar les corresponents proves s'acumularan a les places objecte d'oferta pel torn lliure.

D'altra banda, les persones aspirants que hagin participat en el torn de promoció interna o de places reservades a persones amb discapacitat i hagin superat les proves sense haver obtengut plaça participaran en el torn lliure amb la puntuació que hagin obtengut, amb la finalitat que en cap cas una persona aspirant amb puntuació inferior no pugui obtenir plaça en detriment d'un/a altre/a amb puntuació superior.

8.3. El tribunal qualificador no pot proposar l'accés a la condició de personal laboral d'un nombre de persones aprovades superior al de places convocades, sense perjudici del que disposa l'art. 61.8 del TREBEP. Contra aquest resultat es pot interposar recurs d'alçada davant el president/la presidenta del Consell Insular d'Eivissa en el termini i amb l'efecte que estableix la LPACAP.

8.4. Es consideraran aprovades, d'entre les persones aspirants que hagin superat les proves, aquelles que hagin obtengut la puntuació més alta.

8.5. El tribunal farà públic a la Seu Electrònica del CIE l'anunci amb la relació provisional de persones aspirants que hagin superat les fases del procés selectiu i hagin resultat seleccionades per accedir a la categoria corresponent, per ordre de puntuació assolida, amb indicació de la qualificació total obtenguda.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci, per efectuar les reclamacions oportunes.

El tribunal ha de resoldre en el termini de set dies i, tot seguit, farà pública la relació definitiva de persones aprovades, per ordre de puntuació, la qual no podrà contenir un nombre de persones aprovades superior al de les places vacants objecte d'oferta.

8.6. El tribunal qualificador elevarà a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa la relació de persones aprovades i en proposarà la corresponent contractació.

Novena. Presentació de documents

9.1. Les persones proposades hauran de presentar a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre dins el termini de vint dies naturals, a partir de la publicació de la relació definitiva de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base 2.1.1. Quan els documents a presentar tenguin una mida superior a DIN-A4 s'haurà de presentar l'original i una còpia del document en una mida DIN-A4 o inferior perquè l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre els pugui escanejar.

La presentació podrà fer-se també telemàticament en els casos que es pugui comprovar l'autenticitat dels documents mitjançant el codi segur de verificació (CSV).

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

a) Original del DNI o NIF per què es pugui comprovar l'autenticitat del document, en els casos en els quals l'aspirant no hagi donat consentiment per a l'accés a les dades del DNI, o document acreditatiu de la nacionalitat certificat per l'autoritat competent del país d'origen, si és el cas.

b) Original del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d'haver abonat els drets per a la seua expedició, per comprovar l'autenticitat del document, en cas que no es pugui comprovar a través del CSV. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'hi ha d'adjuntar l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa que regula l'homologació i la consolidació de títols i estudis estrangers.

c) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els/Les aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

d) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o bé declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat establerta en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

e) Original del document acreditatiu del nivell de català exigit en les bases específiques, en el cas que no es pugui comprovar l'autenticitat del document a través del CSV.

f) En les places en les quals així es determini en les bases específiques i les persones aspirants no hagin donat el consentiment al CIE per a l'accés a les dades, caldrà presentar el certificat d'antecedents per delictes sexuals.

g) Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places que cal cobrir. Les bases específiques podran establir l'obligació de sotmetre's a un reconeixement mèdic al qual siguin convocats pel CIE.

En el supòsit que l'aspirant pateixi algun tipus de limitació o grau de discapacitat atorgat per òrgan competent, cal aportar juntament amb el certificat mèdic oficial un certificat de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports que acrediti la seua capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball i prestar el servei públic correctament, i en el qual s'indiquin el grau de discapacitat, el compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball, la necessitat d'adaptació del lloc de treball i l'existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.

9.2. Les persones aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació que demostri que compleixen els requisits assenyalats en la base 2a no poden ser contractades i, en conseqüència, s'haurien d'anul·lar les seues actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsejar la sol·licitud inicial.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, es podrà contractar la persona següent per ordre de puntuació de la relació de persones que ha superat el procés de selecció però no han estat proposades pel tribunal qualificador per ser contractades com a personal laboral fix.

En aquest cas, la persona aspirant proposada, mitjançant un requeriment previ, disposarà d'un termini de vint dies naturals per presentar la documentació esmentada abans.

9.3. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Desena. Formalització dels contractes

10.1. Exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini màxim d'un mes, el conseller o la consellera competent en matèria de recursos humans resoldrà les contractacions i formalitzarà el contractes. La duració del període de prova no podrà excedir de sis mesos per als tècnics i tècniques titulats ni de dos mesos per als demés treballadors i treballadores.

No obstant això, les persones proposades que acreditin haver prestat serveis a l'administració pública durant un període igual o superior al previst per al període de prova, sempre que ho hagin fet en el mateix subgrup o grup, en el cas que no hi hagués subgrup, seran contractats/contractades directament. Si els serveis han estat prestats per un període inferior, el període de prova serà pel temps necessari per completar el període establert.

10.2. Les persones contractades han d'incorporar-se al servei del Consell Insular en el moment en què hi siguin requerides, i en un termini màxim d'un mes des de la data de la resolució que es dicti per formalitzar el contracte.

Les persones aspirants que injustificadament no s'incorporin al servei de la Corporació perdran tots els drets derivats del procés de selecció i de la contractació subsegüent com a personal laboral fix.

10.3. Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït el desistiment, el contracte produirà plens efectes.

10.4. La resolució que s'adopti per a la formalització dels contractes s'haurà de publicar en el BOIB.

Els contractes amb les persones aspirants s'efectuaran en el termini màxim d'un mes des de la data de publicació de la resolució en el BOIB.

La contractació per part de les persones aspirants proposades a la respectiva convocatòria determinarà la finalització del contracte del personal que fins aleshores hagi ocupat les places objecte de la convocatòria.

Onzena. Borsa per a contractacions temporals i/o interinitats i llista d'espera

11.1. A l'acta de la darrera sessió, s'inclourà una relació única, de totes les persones aspirants que hagin superat, com a mínim, la primera prova de la fase d'oposició, a l'efecte de poder ser contractades, per cobrir de forma provisional les vacants que es produeixin de les absències de personal, de les necessitats dels serveis, etc.

11.2. La borsa de treball es constituirà de la manera següent:

 • En primer lloc, les persones aspirants que hagin superat tot el procés selectiu i no hagin estat incloses en la relació de persones aprovades amb plaça.
 • En segon lloc, s'hi afegiran les persones que hagin superat la primera prova de la fase d'oposició, prova teòrica. La borsa es formarà per ordre de puntuació, amb la suma dels punts de la primera prova de la fase d'oposició i els mèrits valorats. La puntuació total serà de 42 punts, dels quals 30 punts corresponen a la primera prova de la fase d'oposició i 12 punts a la fase de mèrits.

No obstant això, les bases específiques corresponents podran determinar un altre mínim per a ser inclòs/inclosa a la borsa per a contractacions temporals i/o interinitats i llista d'espera.

11.3. També, si per qualsevol circumstància, alguna persona aspirant inclosa en la proposta de contractació no formalitzàs el contracte corresponent, es podrà contractar, per ordre de puntuació de la relació anterior, les persones aspirants que hagin superat les proves i no hagin estat incloses en la relació de persones aprovades.

11.4. Les noves borses que es constitueixin extingiran les borses anteriors, tant preferents com extraordinàries.

11.5. Aquestes borses es regiran pels Criteris generals de gestió i funcionament de les borses de treball del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2014, modificacions al BOIB núm. 135, de 30 d'octubre de 2018, i al BOIB núm. 11, de 24 de gener 2019).

Dotzena. Règim de recursos

Els actes administratius que es derivin de les presents bases generals, així com les actuacions realitzades pels tribunals de selecció, podran ser impugnats en els casos i en la forma establerta a la LPACAP.

Tretzena. Publicació

Aquestes bases generals es publicaran íntegrament al BOIB.

Les bases específiques es publicaran íntegrament al BOIB i l'anunci de les convocatòries es publicarà al BOE.

 

Eivissa, 14 de desembre de 2021

El cap de Servei de Recursos Humans Agustín Goerlich López