Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 12700 - Pàgines 50571-50592

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció de l'errata en la versió castellana del Decret 50/2021 de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació turística. (edicte 12534 BOIB 171 de 14-12-2021)

    Número d'edicte 12676 - Pàgines 50593-50594

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificació, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (MC017) (Exp. 0426-2021-000017)

    Número d'edicte 12641 - Pàgines 50595-50596

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2022

    Número d'edicte 12615 - Pàgines 50597-50622

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació i de les normes de funcionament i utilització dels habitatges d'emergència social aprovada inicialment pel Ple de la corporació en sessió ordinària celebrada en data 25 d'octubre de 2021

    Número d'edicte 12620 - Pàgines 50623-50631

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà

    Número d'edicte 12622 - Pàgines 50632-50684

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà

    Número d'edicte 12621 - Pàgines 50685-50687

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva pressupost general 2022

    Número d'edicte 12547 - Pàgines 50688-50695

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 30/2021 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 12688 - Pàgina 50696

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2021/018757 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 12651 - Pàgina 50697

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva pressupost 2022

    Número d'edicte 12661 - Pàgines 50698-50699

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 12667 - Pàgines 50700-50705

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva del reglament per l'ús privatiu de parcel·les de cultiu del projecte horts urbans ecosocials de Valldemossa (Horts Urbans)

    Número d'edicte 12655 - Pàgines 50706-50710