Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 613239
Aprovació de les normes reguladores de la selecció de projectes expositius per a les sales d’exposicions del Consell de Mallorca per l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'1 de desembre de 2021 la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha dictat la següent resolució:

Resolució

1. Aprovar les normes de selecció de projectes expositius i els seus annexes per a les sales d'exposicions del Consell de Mallorca per l'any 2022.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada, dins el termini d'un mes, davant aquesta consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l'endemà al de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa dels recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

 

Palma, a data de la signatura electrònica (13 de desembre de 2021)

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

Josep Mallol Vicens

(Per delegació. Resolució, de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de 23 de juliol de 2019. BOIB núm. 109, de 8 d'agost de 2019)

 

NORMES DE SELECCIÓ DE PROJECTES EXPOSITIUS PER A LES SALES D'EXPOSICIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2022

El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, du a terme el projecte de propostes expositives per programar durant tot l'any 2022 a les sales pròpies del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística amb la voluntat de fomentar la difusió en arts plàstiques i visuals.

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, atesa la seva atribució competencial de fomentar i difondre la creació artística i amb l'objectiu de millorar la continuïtat, coherència i transparència de la gestió dels espais expositius, obre una convocatòria de projectes artístics de l'àmbit de les arts visuals per exhibir-los a les sales multi usos de l'edifici de la Misericòrdia, a la sala d'exposicions de Sa Nostra, així com a la sala d'exposicions temporals de l'edifici Krekovic.

 

L'objectiu d'aquesta actuació és la promoció i la divulgació cultural, així com la sensibilització social per les iniciatives de caràcter plàstic i visual.

Les exposicions o projectes de comunicació que realitza el Departament tenen tres tipus de gènesi: a) els programes que per les seves característiques es realitzen anualment (exposició del còmic, premi Mallorca de fotografia, exposició de fotografia de muntanya), b) cessió d'un espai expositiu sense l'obertura d'un expedient administratiu de contractació, c) les propostes expositives de caràcter puntual de les quals el Departament assumeix les despeses que generen. Aquesta convocatòria de subvencions està exclusivament enfoca a les propostes exposades en la variant c).

1. Requisits per participar en la selecció

Hi pot participar qualsevol persona, col·lectiu, associació o entitat que ho desitgi, de manera individual o col·lectiva, en qualsevol modalitat de les arts plàstiques i visuals i amb projectes expositius inèdits, expressament concebuts o adaptats als espais de les sales multi usos del Centre Cultural la Misericòrdia, a la sala d'exposicions de Sa Nostra, així com a la sala d'exposicions temporals de l'edifici Krekovic.

La Secció de Museus i Belles Arts facilitarà la informació necessària sobre les característiques d'aquests espais als artistes interessats.

La selecció dels projectes d'activitats per formar part d'aquesta borsa resta condicionada al pressupost disponible, així com a la valoració que la comissió assessora fa dels projectes presentats, sense atorgar cap dret als interessats.

2. Documentació

La documentació que s'ha de presentar per participar en la selecció és la següent:

1. Sol·licitud degudament emplenada (annex 1)

2. Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona física o jurídica sol·licitant.

3. Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona representant legal o bé de la persona autoritzada que signa.

4. Documentació que acrediti la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud o de l'autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona.

5. Currículum

6. Projecte expositiu que inclogui un dossier amb el contingut següent:

 

- Plantejament conceptual.

- Objectius.

- Relació dels objectes que podrien formar part del projecte.

- Adequació de la tipologia de les obres a l'espai expositiu.

- Dossier gràfic de l'obra que es pretén exposar: fotos, gravacions, formats,  materials, tècniques, etc.

- Cal indicar si hi ha previstes activitats paral·leles i, si escau, fer-ne una descripció breu.

- Col·laboradors científics que participaran en el projecte.

Aquesta documentació s'ha de lliurar en un únic sobre, en la part superior del qual ha de posar «Selecció de projectes expositius de la Secció de Museus i Belles Arts», el títol de la proposta i el nom o els noms de les persones que presenten la sol·licitud.

En el cas que la documentació de sol·licitud presentada no sigui completa o es requereixi qualque aclariment per poder valorar correctament el projecte expositiu, la comissió assessora requerirà al sol·licitant per correu electrònic, l'esmena o aclariment.

3. Termini de presentació de la documentació

Els projectes expositius s'han de presentar en el termini de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquestes normes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cal presentar-les en qualsevol terminal del Registre General del Consell de Mallorca (Palau del Consell Insular de Mallorca, c/ de Palau Reial 1; Llar de la Joventut, c/ del General Riera, 111, i Llar de la infància, c/ del General Riera, 113). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s'envia per correu, s'ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d'acreditar que s'ha enviat dins el termini fixat en aquestes normes de selecció.

En el cas que la sol·licitud de participació no es presenti en els terminals del Registre General del Consell de Mallorca, s'ha de trametre un correu electrònic amb una foto/còpia del document de sol·licitud presentat a l'adreça electrònica museus@conselldemallorca.net.

4. Comissió assessora

La comissió la integren les persones relacionades a continuació:

Presidència:

 • Sr. Josep Mallol Vicens, secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. El seu substitut és el Sr. Francesc Riera Vayreda, cap de Servei de Cultura.

Vocalies

 • Sra. Imma Prieto, directora d'Es Baluard, Museu d'Art Contemporani de Palma, o la persona tècnica d'Es Baluard que la substitueixi.
 • Sra. Maria del Mar Gaita Socies, tècnica grau mitjà de Cultura, o la funcionària o el funcionari que la substitueixi.
 • Sr. Francesc Bonnín Salamanca, director de l'Arxiu del So i de la Imatge, o el tècnic de l'ASIM que el substitueixi.
 • Un representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
 • Un representant de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears (AGCIB).
 • Un representant de l'Associació de Crítics d'Art i Comissaris de les Illes Balears, en qualitat de comissari i de reconegut prestigi a nivell de Mallorca (ACCAIB).

Secretaria:

 • Sr. Gabriel Pons Homar, cap de la Secció de Museus, o la funcionària o el funcionari que el substitueixi.

Perquè es pugui constituir la comissió de manera vàlida i fer sessions, deliberar i prendre acords, es requereix l'assistència, presencial o a distància, de les persones que ocupen la presidència i la secretaria o, si escau, de les persones que les supleixin, i la de la meitat, almenys, dels membres, en els termes que es regula en l'article 17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

La comissió assessora pot convocar les persones o entitats integrants del projecte a una reunió prèvia a la selecció del projecte per obtenir-ne més informació.

Les funcions de la comissió assessora són:

 • Estudiar, avaluar i seleccionar els projectes que s'han de dur a terme d'entre totes les propostes d'acord amb els criteris de selecció.
 • Donar suport a la comissió tècnica i col·laborar-hi.
 • Vetlar perquè es respecti el projecte artístic.
 • Avaluar el compliment i els resultats del contracte amb els artistes, les entitats o les associacions en relació amb els projectes que s'exposin.
 • Conèixer i aprovar el programa anual d'activitats a les sales dependents del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.
 • Proposar a la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística les persones o entitats seleccionades per dur a terme les exposicions a les sales del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística durant l'any 2022.

5. Criteris de selecció

Els projectes han de ser concebuts per exhibir-se, bàsicament, dins els espais de les sales multi usos del Centre Cultural la Misericòrdia, a la sala d'exposicions de Sa Nostra o a la sala d'exposicions temporals de l'edifici Krekovic o bé en espais estratègics de l'edifici de la Misericòrdia sempre que sigui viable i que vagin en concordança amb els objectius esmentats en la presentació, tenint en compte els criteris següents:

 • El rigor científic i cultural del discurs expositiu, així com la qualitat del contingut de la mostra.
 • L'oportunitat i la necessitat de dur a terme el projecte i si el motiu que l'origina està en consonància amb la missió i els objectius de l'exposició.
 • La integració dins l'espai expositiu i la seva viabilitat.
 • L'interès social o col·lectiu.
 • L'aposta creativa.
 • El valor pedagògic i l'interès cultural per al públic que assisteixi a l'exposició.

Tendran preferència els projectes que encaixin amb les línies expositives que a continuació s'exposen,

 • Les exposicions sobre els artistes mallorquins del període comprès entre la segona meitat del segle XIX fins a la guerra civil espanyola, atès que aquesta és una de les línies temàtiques de la col·lecció pictòrica del Consell de Mallorca.
 • Els artistes forans que han residit a Mallorca des de principis del segle XX fins als anys 70 del segle XX, ja que és l'altra línia temàtica de la col·lecció pictòrica del Consell de Mallorca.
 • Les exposicions i propostes comunicatives dels artistes joves (fins als 35 anys) a l'àmbit insular.

La comissió tècnica de selecció descartarà les propostes expositives que incloguin continguts racistes, sexistes, homòfobs o que vulnerin els drets de les persones. Així mateix, proposarà el lloc expositiu més adient per a cada projecte seleccionat.

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística es reserva el dret a dur a terme les exposicions programades al marge dels projectes expositius objecte d'aquesta selecció als espais expositius propis, i n'informarà la comissió assessora, perquè tengui coneixement de les exposicions que es fan al llarg de l'any.

6. Resolució

L'òrgan competent per determinar les persones o entitats seleccionades segons els criteris establerts a aquestes normes de selecció és la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, a proposta de la comissió assessora.

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n'hagi dictat la resolució, s'entenen desestimades totes les sol·licituds.

La documentació pot ser retornada, però s'ha de recollir personalment, presentant el DNI de la persona titular o una autorització escrita d'aquesta.

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement i la plena acceptació de les Normes de selecció. L'organització resoldrà unilateralment qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

7. Obligacions dels usuaris

L'ús dels espais expositius és gratuït i no té caràcter comercial (no s'hi pot vendre cap obra).

L'accés a l'exposició serà gratuït.

8. Actuacions per part del Consell de Mallorca

Per a l'execució dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria es farà un expedient administratiu de contractació en el qual es podran contractar les despeses de comissariat, abonament dels drets d'autor a l'associació que els gestiona  o pagament mitjançant factura a l'artista, disseny, impressió, fotografia, retolació, transport, muntatge, assegurança i vigilància. La despesa màxima d'una exposició serà 15.000€ + IVA. 

Cada un dels espais expositius que gestiona el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, exposats a l'apartat 1, exhibiran un màxim de tres projectes emanats d'aquesta convocatòria. 

Suport

El centre oferirà suport tècnic en temes d'il·luminació i d'organització de l'espai expositiu, en cas que sigui necessari. Així mateix, s'encarregarà de la vigilància i de la neteja de l'exposició.

El Consell de Mallorca es farà càrrec de l'assegurança clau a clau de les obres que s'hi exposen.

Difusió

Es farà difusió de l'exposició mitjançant tots els elements propis del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.

Els projectes seleccionats s'exposaran durant un període mínim de trenta-cinc dies naturals i fins a un màxim de seixanta dies naturals.

 

​​​​​​​9. Publicitat

Aquestes normes de selecció es publicaran en el BOIB.

10. Ineficàcia sobrevinguda

Si per circumstàncies sobrevingudes d'interès públic, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació de la selecció, l'òrgan que ha aprovat les normes de selecció l'ha de deixar sense efectes, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del departament.

 

​​​​​​​ANNEX 1.

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ DE PROPOSTES EXPOSITIVES PER A LES SALES D'EXPOSICIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2022

 

Omplir en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica

Dades de l'entitat sol·licitant

Nom de l'entitat

 

NIF

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Adreça electrònica

 

Població

 

Persona de contacte

 

Telèfons

 

Dades de la persona representant de l'entitat sol·licitant (Recordau que heu de presentar la documentació que n'acrediti la representació i la vigència)

Nom de la persona representant

 

NIF

 

Càrrec

 

 

Omplir en el cas que el sol·licitant sigui una persona física

Dades de la persona sol·licitant

Nom i llinatges

 

NIF

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Adreça electrònica

 

Població

 

Telèfons

 

Així mateix, en nom propi o en nom de l'entitat a la qual represent, declar sota la meva responsabilitat que:

1. Accepto les normes d'aquest procés selectiu.

2. Adjunt la documentació exigida relacionada al punt 2 de les normes de selecció.

......................................., ........ d......................... de 20 ............

[rúbrica]