Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 614039
Aprovació definitiva modificació Reglament municipal del cementeri i policia sanitària mortuòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini d'exposició pública de la modificació del “REGLAMENT MUNICIPAL DEL CEMENTERI I POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA”, sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial s'ha transformat en definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de l'esmentada modificació, tot això en compliment de l'establert a l'article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de règim local de les Illes Balears, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini previst a l'article 113 de l'esmentada Llei.

REGLAMENT MUNICIPAL DEL CEMENTERI I POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA

“...”.

Allà on diu:

Art. 33. Les persones titulars de drets sobre parcel·les destinades a la construcció d'unitats d'enterrament hauran de realitzar les obres, després d'obtenir-ne la corresponent llicència municipal o comunicació prèvia, segons el cas, en el termini de dos anys comptats des de l'adjudicació del dret funerari. Un cop transcorregut aquest termini, es notificarà a les persones interessades que disposen del termini d'un mes, comptat des de la data de la comunicació, per al·legar el que considerin convenient. Podran sol·licitar-ne pròrroga per un termini no superior a un any si justifiquen la petició. Si no realitza les obres de construcció en el termini inicial o en la seva pròrroga, la parcel·la revertirà a l'ajuntament i caducarà el dret funerari atorgat, sense dret a cap compensació o indemnització.

Ha de dir:

Art.33. Les persones titulars de drets sobre parcel·les destinades a la construcció d'unitats d'enterrament hauran de realitzar les obres, després d'obtenir-ne la corresponent llicència municipal o comunicació prèvia, segons el cas, en el termini de dos anys comptats des de l'adjudicació del dret funerari. Un cop transcorregut aquest termini, es notificarà a les persones interessades que disposen del termini d'un mes, comptat des de la data de la comunicació, per al·legar el que considerin convenient. Podran sol·licitar-ne pròrroga per un termini no superior a un any si justifiquen la petició. Si no realitza les obres de construcció en el termini inicial o en la seva pròrroga, la parcel·la revertirà a l'ajuntament i caducarà el dret funerari atorgat, amb devolució de la taxa abonada sempre que no hagin transcorregut més de 4 anys des de l'atorgament del dret funerari, prorratejat pels anys de concessió del mateix”

“...”.

El que es fa públic per general coneixement.

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica (16 de desembre e 2021)

El batle

Juan Victor Martí Vallés