Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 606734
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2021 per la qual s’atorga un codi administratiu de centre a les escoles de música, música i dansa i art dramàtic reconegudes, públiques o privades, les quals es varen reconèixer en el seu moment amb un codi alfanumèric; s’autoritza que s’inscriguin d’ofici amb el nou codi en el Registre de centres docents no universitaris, i s’autoritza l’actualització de l’adscripció d’aquestes escoles als diferents conservatoris professionals de les Illes Balears i a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 20 d'abril de 1999, es publicà el Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En l'article 3 s'especifica el següent:

Les escoles regulades per aquest Decret s'anomenaran escoles de música o dansa reconegudes per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear.

Aquestes escoles podran ser de titularitat pública, gestionades per associacions sense ànim de lucre, o de titularitat privada.

El reconeixement d'escoles de música o dansa, els titulars de les quals són corporacions locals o patronats municipals, es realitzarà per conveni entre aquestes i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

En l'annex 1 d'aquesta Resolució s'enumeren els centres que responen a convenis signats entre les corporacions locals i la Conselleria i s'hi indica l'any en què es varen signar aquests convenis.

2. Per altra banda, l'article 10 del Decret esmentat regula la titulació dels ensenyaments i dels programes d'estudis que aquestes escoles imparteixen, i s'hi assenyala el següent:

Quan els alumnes d'una escola de música o dansa reconeguda superin el programa d'estudis escollit podran rebre un diploma de l'escola, en què s'acrediti el programa cursat, les matèries seguides i l'aprofitament. Aquest diploma, en cap cas, podrà induir a confusió entre els certificats i títols amb validesa acadèmica o professional.

3. En el BOIB núm. 83, de 2 de juny de 2007, es va publicar l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de maig de 2007, per la qual s'estableix el procediment i determinats requisits per al reconeixement de les escoles d'art dramàtic de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L'article 9 d'aquesta Ordre estableix:

Quan els alumnes d'una escola d'art dramàtic reconeguda superin el programa d'estudis escollit podran rebre un diploma de l'escola, en què s'acrediti el programa cursat, les matèries seguides i l'aprofitament. Aquest diploma, en cap cas, podrà induir a confusió entre els certificats i títols amb validesa acadèmica o professional.

4. L'Acord del Consell de Govern de 16 de febrer de 2007, d'autorització de la creació del Conservatori Elemental de Música Conservatori Municipal de Palma' (BOIB núm. 29, de 24 de febrer) creà aquest conservatori.

5. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2013 es creà el Conservatori Municipal de Felanitx, de titularitat de l'Ajuntament de Felanitx (BOIB núm. 137, de 5 d'octubre). En el seu annex s'enumeren les escoles de música i de música i dansa reconegudes que hi quedaven adscrites.

6. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 es creà el Conservatori Municipal de Manacor, de titularitat de l'Ajuntament de Manacor (BOIB núm. 155, de 10 de desembre). En el seu annex s'indicaven les escoles de música i de música i dansa reconegudes que quedaven adscrites al Conservatori de Felanitx i les que s'adscrivien al Conservatori de Manacor.

7. L'Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 pel qual es crea el Conservatori Municipal d'Inca, del qual és titular l'Ajuntament d'Inca (BOIB núm. 114, de 15 de setembre), va crear aquest conservatori i en el seu annex s'indicava i s'actualitzava l'adscripció de les escoles de música i de música i dansa reconegudes al Conservatori de Felanitx, al Conservatori de Manacor, al Conservatori d'Inca i al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.

8. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de maig de 2015, per la qual s'actualitza i modifica l'adscripció dels centres privats i centres privats concertats de batxillerat, formació professional específica i centres privats de règim especial a instituts d'ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig), va actualitzar i modificar l'adscripció dels centres integrats de música i dansa i els centres autoritzats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

9. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, una vegada valorades les circumstàncies en què es troben les escoles de música i dansa i d'art dramàtic reconegudes, ha considerat pertinent, juntament amb el Departament d'Inspecció Educativa (DIE), atorgar un codi administratiu a totes aquestes escoles que es varen reconèixer en el seu moment i de les quals no es podia fer un seguiment adient per un problema administratiu amb el codi alfanumèric que se'ls va assignar al seu moment.

El Departament d'Inspecció Educativa (DIE), juntament amb el servei d'ensenyaments de Règim Especial han fet una recerca de l'activitat docent de les diferents escoles reconegudes i han detectat manca d'activitat acadèmica en diverses escoles que és relacionen a l'annex 3 d'aquesta resolució.

10. Per altra banda, les instruccions d'organització i funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2021-2022, aprovades per Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 d'agost de 2021, estableixen que «els conservatoris professionals, al començament de curs, han d'elaborar el pla de formació de professorat del centre, el contingut del qual s'ajustarà a les necessitats formatives específiques del propi centre educatiu». A més:

Els centres podran acollir-se a les diferents modalitats de formació en centres a través de la convocatòria específica publicada pel seu centre de professorat de referència en els terminis indicats per aquest. La comissió de coordinació pedagògica del centre és l'encarregada d'elaborar la proposta del pla de formació del professorat del centre, que elevarà al claustre per a la seva aprovació.

Les escoles reconegudes que estan adscrites a cada un dels diferents conservatoris i a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) podran adherir-se al pla de formació que elabori el centre al qual estan adscrites.

11. El 3 de desembre de 2021, la cap del Departament de Planificació i Centres va informar favorablement sobre l'atorgament d'un codi administratiu a les escoles de música, de música i dansa i d'art dramàtic reconegudes per tal que es puguin inscriure en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional. També informà favorablement sobre el fet de donar d'alta aquestes escoles en la plataforma GESTIB, una eina de gestió integrada dels centres educatius de les Illes Balears, les famílies i la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

12. El 7 de desembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització d'atorgament de nous codis administratius a les escoles de música i de música i dansa i d'art dramàtic i facilitar, així, les tasques educatives als centres.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 389/1992, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics (BOE núm. 102, de 28 d'abril) derogat pel Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 86, de 9 d'abril), però que és aplicable als ensenyaments elementals de música i dansa fins que les administracions educatives no els regulin.

5. El Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, sobre autorització a centres docents privats per impartir ensenyaments artístics (BOE núm. 82, de 6 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, en la disposició addicional quarta del qual s'estableix que «els centres privats al qual es refereix el present Reial decret seran adscrits a efectes administratius a un centre públic en la corresponent ordre d'autorització».

6. El Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 49, de 20 d'abril).

7. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de maig de 2007, per la qual s'estableix el procediment i determinats requisits per al reconeixement de les escoles d'art dramàtic de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 2 de juny).

8. El Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

9. El Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

10. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de maig de 2015, per la qual s'actualitza i modifica l'adscripció dels centres privats i centres privats concertats de batxillerat, formació professional específica i centres privats de règim especial a instituts d'ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig).

11. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de juny de 2021 sobre el funcionament de l'adscripció dels centres privats autoritzats i centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa (BOIB núm. 78, de 12 de juny), la qual estableix, en el punt 1 de l'apartat de resolució, que l'adscripció té implicacions per als dos centres, per una banda, el conservatori, i per l'altra, els centres privats autoritzats i els centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa que hi queden adscrits. També s'hi enumeren les prescripcions i obligacions entre ambdós centres pel que fa a l'àmbit d'aplicació d'aquesta adscripció.

12. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de dia 2 d'agost de 2021, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles de música i/o dansa de les Illes Balears reconegudes segons el Decret 37/1999 per al curs 2021-2022, publicada en el lloc web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

13. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

14. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 7 de desembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Atorgar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2021-2022, un codi de centre administratiu a les escoles de música, de música i dansa i d'art dramàtic reconegudes i enumerades en l'annex 1 d'aquesta Resolució en el cas de les escoles de titularitat pública i en l'annex 2 en el cas de les escoles de titularitat privada.

2. Inscriure d'ofici en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional, la relació d'escoles reconegudes de música, de música i dansa i d'art dramàtic, amb els codis administratius atorgats per mitjà d'aquesta Resolució.

3. Revocar i donar de baixa les escoles de música que s'enumeren en l'annex 3 d'aquesta Resolució, tant per cessament d'activitat com per renúncia explicita.

4. Actualitzar les adscripcions als conservatoris professionals de les Illes Balears (de titularitat municipal o de titularitat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional) i a l'ESADIB de les escoles de música, de música i dansa i d'art dramàtic reconegudes de les Illes Balears, tant públiques com privades, i que s'enumeren en l'annex 4 d'aquesta Resolució. Cada una d'aquestes escoles queda adscrita al centre que s'assenyala, el qual li ha d'oferir assessorament en qüestions tècniques, pedagògiques i de programació.

5. Determinar quines són les implicacions per a ambdós tipus de centres: els centres als quals es fa l'adscripció i les escoles reconegudes que hi queden adscrites. Aquestes implicacions s'especifiquen en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Introduir al GESTIB i donar-hi d'alta cada una de les escoles reconegudes que figuren en l'annex 1 i l'annex 2 d'aquesta Resolució, per tal que puguin començar durant el curs escolar 2021-2022 a introduir-hi les dades d'identificació i els diferents projectes i programes per tal de fer-ne ús quan estigui habilitada la xarxa per a aquests centres.

7. Determinar que les escoles reconegudes a les quals s'ha atorgat un codi administratiu amb aquesta Resolució queden incloses dins l'àmbit d'actuació del DIE, que les assessorarà perquè puguin assolir els seus objectius. Les escoles esmentades han d'elaborar a principi de cada curs la programació general anual (PGA), que ha d'incloure els objectius i accions de millora per al curs, els projectes i programacions didàctiques, l'horari general del centre, el calendari d'activitats acadèmiques i dies no lectius, i les activitats complementàries i extraescolars. En acabar cada curs, aquestes escoles han d'elaborar una memòria d'activitats en què han de fer referència a la PGA, al grau en què s'ha desenvolupat aquesta i als programes impartits. La PGA i la memòria s'han de penjar al GESTIB, a l'apartat de documents institucionals.

8. Recordar que les escoles reconegudes poden fer ús de la condició de centre reconegut per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i poden expedir un diploma d'estudis que acrediti el programa cursat, les matèries seguides i l'aprofitament. Aquest diploma no podrà induir en cap cas a confusió entre els certificats i títols amb validesa acadèmica o professional. En el cas d'impartir ensenyaments elementals de música i/o dansa reglats, el certificat d'ensenyaments elementals de música o dansa l'ha d'expedir el conservatori al qual està adscrit el centre, quan els alumnes superin les avaluacions acadèmiques que el centre hagi previst.

9. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Escoles de música, de música i dansa i d'art dramàtic reconegudes públiques

Escoles de música i de música i dansa reconegudes públiques

Nom escola

Municipi

Titularitat

Any signatura conveni

Codi

EMR/EDR

EMDR

Codi nou

Informació addicional

Escola de Música i Dansa Reconeguda de Formentera

Sant Francesc

de Formentera

Ajuntament de Formentera/

Consell Insular de Formentera

1997

2001

EMDR070001

07015963

Conveni no publicat

Escola de Música

Reconeguda de Binissalem

Binissalem

Ajuntament de Binissalem

2001

EMR070002

07016268

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda Patronat Municipal de Música d'Eivissa

Eivissa

Patronat Municipal de Música d'Eivissa

2001

EMR070005

07016001

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Sóller

Sóller

Ajuntament

de Sóller

2001

EMR070006

07016013

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Petra

Petra

Ajuntament

de Petra

1997

2002

EMR070007

07016025

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda d'Algaida

Algaida

Ajuntament d'Algaida

1988

2002

EMR070008

07016037

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

1989

2002

EMR070009

07016049

Conveni no publicat

Escola de Música i Dansa Reconeguda Pare Aulí de Felanitx

Felanitx

Ajuntament

de Felanitx

1986

2002

EMDR070011

07016062

Per Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2013 es creà el Conservatori Municipal de Felanitx, de titularitat de l'Ajuntament de Felanitx (BOIB núm. 137, de 5 d'octubre).

Codi del conservatori de Felanitx: 07015215.

Escola de Música i Dansa Reconeguda d'Esporles

Esporles

Ajuntament d'Esporles

1995

2002

EMDR070012

07016074

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda d'Alcúdia

Alcúdia

Ajuntament d'Alcúdia

1987

2002

EMR070013

07016086

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda Miquel Tortell de Muro

Muro

Ajuntament

de Muro

1986

2002

EMR070014

07016098

Conveni no publicat

Escola de Música i Dansa Reconeguda des Mercadal

Es Mercadal

Ajuntament

des Mercadal

1987

2002

EMDR070016

07016116

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Capdepera

Capdepera

Ajuntament

de Capdepera

1988

2002

EMR070017

07016128

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda d'Alaior

Alaior

Ajuntament

d'Alaior

1995

2002

EMR070018

07016131

Conveni no publicat

Escola de Música i Dansa Reconeguda de Manacor

Manacor

Ajuntament

de Manacor

1986

2002

EMDR070019

07016141

Per Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 es creà el Conservatori Municipal de Manacor, de titularitat de l'Ajuntament de Manacor (BOIB núm. 155, de 10 de desembre).

Codi del conservatori de Manacor: 07015598.

Escola de Música Reconeguda de Santanyí

Santanyí

Ajuntament

de Santanyí

1987

2002

EMR070020

07016153

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Campos

Campos

Ajuntament

de Campos

1987

2002

EMR070022

07016165

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Santa Margalida

Santa Margalida

Ajuntament

de Santa Margalida

1991

2002

EMR070023

07016372

Conveni no publicat

Escola de Música i Dansa Reconeguda de Son Servera

Son Servera

Ajuntament

de Son Servera

1990

2002

EMDR070024

07015458

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda Josep Rubio i Amengual de Calvià

Calvià

Ajuntament de Calvià

1987

2002

EMR070025

07015665

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Vilafranca de Bonany

Vilafranca de Bonany

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

1995

2002

EMR070026

07015631

Conveni no publicat

Escola de Música i Dansa Reconeguda Antoni Torrandell d'Inca

Inca

Ajuntament d'Inca

2002

EMDR070027

07014508

Per Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 es creà el Conservatori Municipal d'Inca (BOIB núm. 114, de 15 de setembre).

Codi del conservatori d'Inca: 07015732

Escola de Música Reconeguda d'Artà

Artà

Ajuntament d'Artà

1986

2002

EMR070028

07014533

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda Andreu Torrens de Santa Maria

Santa María del Camí

Ajuntament de Santa Maria del Camí

1988

2002

EMR070029

07014272

Conveni no publicat

Escola de Música

Reconeguda de Pollença

Pollença

Ajuntament de Pollença

1988

EMDR070030

07015771

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda Pare Antoni Martorell i Miralles de Montuïri

Montuïri

Ajuntament de Montuïri

1987

2003

EMR070032

07016293

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Sa Pobla

Sa Pobla

Ajuntament de sa Pobla

1997

2003

EMR070033

07016301

 

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Porreres

Porreres

Ajuntament de Porreres

1986

1989

EMR070036

07016311

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda de Selva

Selva

Ajuntament de Selva

1988

2004

EMR070039

07016335

Conveni no publicat

Escola de Música i Arts Escèniques Reconeguda de Ciutadella (EMAC)

Ciutadella

Ajuntament de Ciutadella

1987

2007

EMR070040

07016347

Conveni no publicat

Escola de Música Reconeguda Can Blau de Sant Josep de Sa Talaia

Sant Josep de sa Talaia

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

No hi ha conveni amb l'ajuntament

EMR070041

07016359

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 26 d'abril de 2010 es va reconèixer l'Escola i Banda de Música Can Blau, del municipi de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 73, de 15 de maig).

Per Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 29 d'agost de 2018 es va autoritzar el canvi de titularitat i de denominació de l'Escola Municipal de Música de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 109, de 4 de setembre).

Escola de Música Reconeguda de Valldemossa

Valldemossa

Ajuntament de Valldemossa

No hi ha conveni signat amb l'ajuntament

EMR070043

07016360               

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 30 de juny de 2011 per la qual es va reconèixer l'Escola de Música de Valldemossa (BOIB núm. 116, de 2 d'agost)

Escola de Música Reconeguda de Palma

Palma

Ajuntament de Palma

2012

EMR070044

07016384

Per Acord del Consell de Govern de 16 de febrer de 2007, es creà el Conservatori Elemental de Música Conservatori Municipal de Palma (BOIB núm. 29, de 24 de febrer).

Codi conservatori elemental de Palma: 07013425.

Escola d'Art Dramàtic reconeguda pública

Nom escola

Municipi

Titularitat

Codi EADR

Codi nou

Informació addicional

Escola d'Art Dramàtic Reconeguda de Menorca

Sant Lluis

Consell Insular de Menorca

EADR 070001

07016271

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 26 d'abril de 2010 es va reconèixer l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca (BOIB núm. 73, de 15 de maig).

 

ANNEX 2 Escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa reconegudes privades

Nom escola

Municipi

Titularitat

Any publicació BOIB

Codi EMR/

EDR/

EMDR

Codi nou

Altres circumstàncies escola

Escola de Dansa Reconeguda

Sant Jaume

Palma

M. Montserrat Estarellas Garau

2000

EDR070003

07015987

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 4 de desembre de 2000 es va reconèixer l'Escola de Dansa Sant Jaume (BOIB núm. 155, de 21 de desembre).

Al mateix edifici hi ha el Centre Autoritzat d'Ensenyaments Elementals de Dansa (CAEED) Sant Jaume, amb codi de centre 07008144.*

Escola de Dansa Reconeguda

Ute Dahl

Maó

Ute Dahl

2001

EDR070004

07015999

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de 7 de maig de 2001 es va reconèixer l'Escola de Dansa Ute Dahl (BOIB núm. 60, de 19 de maig).

Escola de Música Reconeguda

Ireneu Segarra

Palma

Irineu Segarra

Centre Elemental, SL

1998

2001

EMR070010

07016050

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura es va reconèixer l'Escola de Música Mètode Ireneu Segarra (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001).

Escola de Música Reconeguda Unió Musical Sa Nostra Terra

Palma

Associació Unió Musical Nostra Terra de Son Ferriol

1998

2002

EMR070021

07015975

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura es va reconèixer l'Escola de Música Nostra Terra (BOIB núm. 60, de 18 de maig de 2002).

Escola de Música i Dansa

Reconeguda de l'Ateneu Musical de Ferreries

Ferreries

Ateneu Musical de Ferreries amb patrocini de l'Ajuntament de Ferreries

Convenis signats

1987

2003

EMDR070031

07016281

Convenis no publicats

Escola de Música Reconeguda MésMúsica

Palma

MésMúsica, Escola Fundació

2006

EMR070038

07016323

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 6 de febrer de 2006 es va reconèixer l'Escola de Música Més Música, Fundación para el Fomento de la Cultura Musical (BOIB núm. 24, de 18 de febrer).

Escola de Dansa Reconeguda Francisca Tomàs

Palma

Francisca Tomàs Gelabert

2010

EDR070042

07016256

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de  14 de maig de 2010 es va reconèixer l'Escola de Dansa Francisca Tomàs (BOIB núm. 81, d'1 de juny).

Al mateix edifici hi ha el Centre Autoritzat d'Ensenyaments Elementals i Professionals de Dansa (CAEEPD) Francisca Tomàs, amb codi de centre 07015112.**

Escola de Dansa Reconeguda

ArtDansa

Palma

Esperança Mir de Tomàs

2021

 

No té codi

EDR

07016396

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de desembre de 2021 per la es va reconèixer l'Escola de Dansa reconeguda Artdansa  (BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2021).

*Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 15 de maig de 1998, per la qual s'autoritza el centre privat Escola de Dansa Sant Jaume per impartir els ensenyaments del grau elemental de dansa (BOCAIB núm. 71, de 30 de maig).

** Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 15 de novembre de 2012, per la qual s'autoritza l'obertura i el funcionament del Centre Privat Autoritzat d'Ensenyaments Elementals i Professionals de Dansa Francisca Tomàs (BOIB núm. 177, de 29 de novembre).

 

ANNEX 3 Escoles de música reconegudes que se suprimeixen

Nom escola

Municipi

Titularitat

Any signatura conveni /publicació BOIB autorització

Codi EMR

Baixa

Altres circumstàncies

Escola de Música Reconeguda del Santuari de Lluc d'Escorca

Escorca

Ajuntament d'Escorca

1988

2002

EMR070015

Baixa

Sense activitat docent i renúncia explícita

Conveni no publicat

Al mateix edifici hi ha el Centre Concertat Integrat amb Ensenyaments Elementals de Música i Ensenyaments de Règim General (CCIEEM) Escolania de Lluc, amb codi de centre 07000959.

Escola de Música Reconeguda Jaume Albertí d'Inca

Inca

Ajuntament d'Inca

1998

2003

EMR070034

Baixa

Sense activitat docent

Conveni no publicat

 

Escola de Música Reconeguda

Quatre 42

Palma

Quatre 42, SL

BOIB_2003

EMR070035

Baixa

Renúncia explícita

Per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 6 de juny de 2003 es va reconèixer l'Escola de Música Quatre 42 (BOIB núm. 94, de 2 de juliol).

Escola de Música Reconeguda Madre Alberta

Palma

Congregació Religiosa Puresa de Maria

BOIB_2004

EMR070037

Baixa

Sense activitat docent i renúncia explícita

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 4 de maig de 2004, es va reconèixer l'Escola de Música Madre Alberta (BOIB núm. 71, de 20 de maig)

 

ANNEX 4 Adscripció d'escoles de música, de dansa, de música i dansa i d'art dramàtic reconegudes

Adscripció d'escoles de música i de música i dansa reconegudes de Mallorca

Conservatori municipal de Felanitx (codi de centre: 07015215) 

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola de Música Reconeguda de Campos

Campos

07016165 (EMR07022)

Escola de Música i Dansa Reconeguda Pare Aulí de Felanitx

Felanitx

07016062 (EMDR070011)

Escola de Música Reconeguda de Porreres

Porreres

07016311 (EMR07036)

Escola de Música Reconeguda de Santanyi

Santanyí

07016153 (EMR07020)

Conservatori Municipal de Manacor (codi de centre: 07015598)

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola de Música Reconeguda d'Artà

Artà

07014533 (EMR07028)

Escola de Música Reconeguda de Capdepera

Capdepera

07016128 (EMR07017)

Escola de Música Reconeguda Pare Antoni Martorell i Miralles de Montuïri

Montuïri

07016293 (EMR 07032)

Escola de Música Reconeguda de Petra

Petra

07016025 (EMR07007)

Escola de Música Reconeguda de Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar

07016049 (EMR07009)

Escola de Música i Dansa Reconeguda de Son Servera

Son Servera

07015458 (EMDR07024)

Escola de Música Reconeguda de Vilafranca de Bonany

Vilafranca de Bonany

07015631 (EMR07026)

Conservatori Municipal d'Inca (codi de centre: 07015732)

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola de Música Reconeguda d'Alcúdia

Alcúdia

07016086 (EMDR07013)

Escola de Música Reconeguda de Binissalem

Binissalem

07016268 (EMR07002)

Escola de Música Reconeguda Miquel Tortell de Muro

Muro

07016098 (EMR07014)

Escola de Música Reconeguda de Pollença

Pollença

07015771 (EMR07030)

Escola de Música Reconeguda de Sa Pobla

Sa Pobla

07016301 (EMR07033)

Escola de Música Reconeguda de Selva

Selva

07016335 (EMR07039)

Escola de Música Reconeguda de Santa Margalida

Santa Margalida

07016372 (EMR07023)

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (codi de centre: 07006810)

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola de Música Reconeguda d'Algaida

Algaida

07016037 (EMR07008)

Escola de  Música Reconeguda Josep Rubio i Amengual de Calvià

Calvià

07015665 (EMR07025)

Escola de Música i Dansa Reconeguda d'Esporles

Esporles

07016074 (EMDR07012)

Escola de Música Reconeguda de Palma

Palma

07016384 (EMR07044)

Escola de Dansa Reconeguda Sant Jaume

Palma

07015987 (EDR07003)

Escola de Dansa Reconeguda Francisca Tomàs

Palma

07016256 (EDR070042)

Escola de Música Reconeguda Ireneu Segarra

Palma

07016050 (EMR07010)

Escola de Música Reconeguda Més Música

Palma

07016323 (EMR07038)

Escola de Dansa Reconeguda Artdansa

Palma

07016396

Escola de Música Reconeguda Unió Musical Sa Nostra Terra

Palma, Son Ferriol

07015975 (EMR07021)

Escola de Música Reconeguda Andreu Torrens de Santa Maria

Santa Maria

07014272 (EMR07029)

Escola de Música Reconeguda de Sóller

Sóller

07016013 (EMR07006)

Escola de Música Reconeguda de Valldemossa

Valldemossa

07016360 (EMR07043)

 

Adscripció d'escoles de música i de música i dansa reconegudes d'Eivissa i Formentera

Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa I Formentera Catalina Bufí (codi de centre: 07008648)

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola de Música i Dansa Reconeguda de Formentera

Sant Francesc

de Formentera

07015963 (EMDR070001)

Escola de Música Reconeguda Patronat Municipal de Música d'Eivissa

Eivissa

07016001(EMR070005)

Escola de Música Reconeguda Can Blau de Sant Josep de Sa Talaia

Sant Josep de sa Talaia

07016359 (EMR070041)

Adscripció d'escoles de música i de música i dansa reconegudes de Menorca

Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca (codi de centre: 07008119)

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola de Música Reconeguda d'Alaior

Alaior

07016131 (EMR070018)

Escola de Música i Arts Escèniques Reconeguda de Ciutadella (EMAC)

Ciutadella

07016347 (EMR070040)

Escola de Música i Dansa Reconeguda des Mercadal

Es Mercadal

07016116 (EMDR070016)

Escola de Música i Dansa Reconeguda de l'Ateneu Musical de Ferreries

Ferreries

07016281 (EMDR070031)

Escola de Dansa Reconeguda Ute Dahl

Maó

07015999 (EDR070004)

Adscripció de l'escola d'art dramàtic reconeguda

Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (codi de centre: 07013292)

Escoles reconegudes

Municipi

Codi

Escola d'Art Dramàtic Reconeguda de Menorca*

Sant Lluis

07016271 (EADR070001)

*La Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 26 d'abril de 2010 per la qual es reconeix l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca indica en el punt 6: «L'Escola d'Art Dramàtic de Menorca, reconeguda per la Conselleria d'Educació i Cultura, queda adscrita a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), que li ha d'oferir suport en qüestions tècniques, pedagògiques i de programació».

 

ANNEX 5 Implicacions per a les adscripcions de les escoles reconegudes als conservatoris (En el cas de l'escola d'Art Dramàtic reconeguda de Menorca i l'ESADIB, Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, també hi és aplicable)

L'adscripció té implicacions per a ambdós centres: per al conservatori al qual es fa l'adscripció i per a l'escola de música, escola de dansa o escola de música i dansa reconeguda, tant pública com privada, que imparteix ensenyaments elementals de música i dansa i que hi queda adscrita. Les prescripcions i obligacions entre ambdós centres pel que fa a l'àmbit d'aplicació d'aquesta adscripció són les següents:

Ensenyaments elementals

Documents

Conservatori

Escola reconeguda adscrita

Expedient acadèmic personal

 

 • Arxivar i custodiar indefinidament l'expedient acadèmic de cada alumne.

Actes d'avaluació

 • Arxivar i custodiar les actes d'avaluació del darrer curs.

 • Remetre un exemplar de l'acta d'avaluació una vegada finalitzat el curs acadèmic (només el darrer curs).

 • Custodiar i conservar les actes indefinidament al centre.

Certificat acadèmic a l'efecte de trasllat

 • Emetre el certificat acadèmic a l'efecte de trasllat.

 • Trametre al centre de destinació el certificat de trasllat que ha demanat el centre sol·licitant.

 • Sol·licitud i enviament del certificat de trasllat al conservatori adscrit.

 • Adjuntar una diligència en la qual ha de constar que les qualificacions que figuren en la sol·licitud de trasllat concorden amb les actes que consten a l'escola.

Informes d'avaluació individualitzats

 

 • Emetre l'informe d'avaluació individualitzat si el trasllat es produeix abans de la finalització del curs escolar.

Certificat d'ensenyaments elementals

 • Expedir el certificat d'ensenyaments elementals que acredita que l'alumne ha finalitzat els ensenyaments.

 

Certificats acadèmics de notes (de 1r,2n i 3r)

 

 • Emetre i registrar els certificats acadèmics que sol·licitin els alumnes (dels cursos 1r, 2n i 3r d'ensenyaments elementals).