Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 611778
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la correcció d’errors de l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 22 de juliol de 2021, sobre la modificació no substancial consistent en l'actualització de l'AAI a la CT de Maó, promogut per Gesa (IPPC M 08/2020)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 45 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 17 de novembre de 2021,

Que el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de dia 17 de novembre de 2021, en referència a “ la correcció d'errors de l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 22 de juliol de 2021, sobre la modificació no substancial consistent en l'actualització de l'AAI a la CT de Maó, promogut per Gesa (IPPC M08/2020)” va adoptar el següent acord, sense perjudici de la posterior aprovació de l'acta:

1. L'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, diu que les Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet, o aritmètiques existents als seus actes.

2. Tant la jurisprudència del Tribunal Constitucional (sentències 218/1999, de 29 de novembre, i 69/2000, de 13 de març), com la del Tribunal Suprem (sentències de la Sala Tercera de 19 de setembre de 2004, recurs 4174/2000; de 4 de febrer de 2008, recurs 2160/2003), han declarat que els simples errors materials, de fet o aritmètics són aquells als quals la correcció no implica un judici valoratiu, ni exigeix operacions de qualificació jurídica, per evidenciar-se l'error directament, al deduir-se amb plena certesa del propi text de la resolució, sense necessitat d'hipòtesis o deduccions.

Aquests errors materials al·ludeixen, per tant, a meres equivocacions elementals, que s'aprecien de forma clara, patent, manifesta i ostensible, sent evidents per si sols, sense que sigui necessari acudir a ulteriors raonaments, ni a operacions valoratives o aclaridores sobre normes jurídiques, ja que afecten un determinat succés de manera independent de tota opinió, criteri o qualificació, al marge, doncs, de qualsevol interpretació jurídica i de tota apreciació hermenèutica valorativa.

3.A l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 22 de juliol de 2021, pel qual s'acorda la modificació no substancial consistent en l'actualització de l'AAI a la CT de Maó, promogut per GESA (IPPC M08/2020) s'ha detectat un error material a les conclusions:

Al punt 6.3 Residus perillosos

A la taula «residus generats en el procés i quantitats màximes que se n'autoritza la seva producció»

s'ha de modificar la descripció del residu 080111*

on diu:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Envasos amb restes de pintura

200123*-11*

1,5

ha de dir:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

200123*-11*

1,5

 

El codi LER que s'hauria de modificar la descripció és el 080111* tal com sol·licitava el promotor i tal com consta a les conclusions: «Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses» per «Envasos amb restes de pintura», però a la taula s'ha especificat el codi LER 200123*-11* erròniament.

4. Per tant, és evident que l'informe, a les Conclusions en realitat ha de dir:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

080111*

1,5

Aquest error compleix amb els requisits exigits per la jurisprudència exposada anteriorment, amb la qual cosa és procedent la seva rectificació .

Per tot això, la tècnica que subscriu emet la següent proposta:

Resolució

1. Aprovar la correcció d'errors de l'Acord del ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de 22 de juliol de 2021, sobre la modificació no substancial consistent en l'actualització de l'AAI a la CT de Maó, promogut per GESA (IPPC M08/2020) en els següents termes:

On diu:

"Al punt 6.3 Residus perillosos

A la taula «residus generats en el procés i quantitats màximes que se n'autoritza la seva producció»

s'ha de modificar la descripció del residu 080111*

on diu:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Envasos amb restes de pintura

200123*-11*

1,5

ha de dir:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

200123*-11*

1,5

"

Ha de dir:

"Al punt 6.3 Residus perillosos

A la taula «residus generats en el procés i quantitats màximes que se n'autoritza la seva producció»

s'ha de modificar la descripció del residu 080111*

on diu:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Envasos amb restes de pintura

080111*

1,5

 

​​​​​​​ha de dir:

Residu

Codi L.E.R. (O.Mam/304/2002)

Quantitat

(tones/any)

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

080111*

1,5

"

2. Notificar aquesta resolució al promotor.

 

Palma, 22 de novembre de 2021

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias