Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 612027
Aprovació oferta ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal (art. 2 Reial decret Llei 14/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

TIPUS DOCUMENT: Decret de batlia

DESCRIPCIÓ: Decret aprovació ocupació pública estabilització ocupació.

Per Resolució d'Alcaldia d'aquest Ajuntament de data 15/12/2021, es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen per a l'any 2022.

Mitjançant Resolució d'Alcaldia d'aquest Ajuntament es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de l'article 19.Un. 9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2018, corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen:

PERSONAL FUNCIONARI:

GRUP A1, Ref. lloc F00050001, administració especial, tècnic/a superior arquitecte, vacants: 1

Grup A2, Ref. lloc F00060001, administració especial, tècnic/a amb gestió de recursos públics,

vacants: 1

PERSONAL LABORAL:

Ref. Lloc L001000001, categoria laboral: Netejador/a edificis, vacants: 2.

Ref. Lloc L00110001, peó, vacants: 1.

Ref. Lloc L00090001 Treballador/a familiar categoria peó, vacants: 2

Ref. Lloc L00020001, Atenció centre metge, categoria aux. Administratiu, vacants: 1

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Ses Salines, en el BOIB.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Ses Salines, a data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2021)

El batle Juan Rodríguez Ginard