Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 614654
Aprovació definitiva plantilla de personal pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per donar compliment al que disposa l´article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost general per a l´any 2022, inicialment aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària en data 18 de novembre de 2021, publicat al BOIB nº 160 de data 20 de novembre de 2021, i transcorregut el termini d´exposició al públic reglamentàriament establert, queda aprovat definitivament.

Així mateix, i en virtut del que disposa l´article 127 del Text refós del règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, es publica la plantilla de personal de la corporació aprovada conjuntament amb el pressupost per a 2022.

PLANTILLA DE  PERSONAL 2022

A) PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS DE CARRERA:

FUNCIONARIS

DENOMINACIÓ

VACANT

GRUP

1 ) HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

1.1

Secretari

1

1

A1

1.2

Vicesecretari

1

0

A1

1.3

Interventor

1

1

A1

1.4

Tresorer

1

1

A1

 

 

 

 

2) ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1

Subescala Tècnica :

 

 

 

 

2.1.1

Tècnic Administració General

6

6

A1

 

2.1.2

Tècnic Gestió Servicis

1

1

A2

 

2.1.3

Tècnic Gestió Administrativa

1

1

A2

 

2.1.4

Tècnic Recursos Humans

1

1

A2

2.2

Subescala Administrativa

18

6

C1

2.3

Subescala Auxiliar

28

19

C2

 

 

 

 

3) ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1

Subescala Técnica:

 

 

 

 

3.1.1

Economista

1

0

A1

 

3.1.2

Enginyer

1

0

A1

 

3.1.3

Enginyer Camins i Obres Públiques

1

1

A1

 

3.1.4

Enginyer Industria

1

1

A1

 

3.1.5

Arquitecte

3

3

A1

 

3.1.6

Tècnic Medi Ambient

1

1

A1

 

3.1.7

Treballador Social

1

1

A2

 

3.1.8

Tècnic Gestió Administració Econòmica

1

1

A2

 

3.1.9

Tècnic Gestió Urbanística

1

1

A2

 

3.1.10

Tècnic Administració Financera

1

1

A2

 

3.1.11

Tècnic Gestió Recaptatòria

1

1

A2

 

3.1.12

Tècnic Inspecció Tributària

1

1

A2

 

3.1.13

Arquitecte Tècnic

4

4

A2

 

3.1.14

Tècnic Turisme y Promoció

1

1

A2

 

3.1.15

Tècnic Gestió Medi Ambient

2

2

A2

 

3.1.16

Tècnic Mobilitat

1

1

A2

3.2

Subescala de Serveis Especial:

 

 

 

 

3.2.1

Sotsinspector Policia local

3

1

A2

 

3.2.2

Oficial Policia local

9

5

C1

 

3.2.3

Agent Policia local

54

2

C1

 

3.2.4

Tècnic Auxiliar Informàtic

3

3

C1

 

3.2.5

Coordinador Platges

1

1

C1

3.3

Personal oficis:

 

 

 

 

3.3.1

Enterramorts

1

1

C2

 

3.3.2

Zelador

1

1

C2

B) PLACES RESERVADES A PERSONAL EVENTUAL:

DENOMINACIÓ

VACANT

1

Coordinador Gabinet Alcaldia

1

0

2

Responsable Comunicació

1

0

4

Auxiliar Serveis

2

1

5

Gestor de Producte Econòmic, Cultural I Màrqueting

1

1

6

Secretària Alcaldia

1

1

7

Gerent / Director / Coordinador d'equipaments Municipals

1

1

C) PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL:

LABORALS

DENOMINACIÓ

VACANT

1) GRUP 1

 

 

1.1

Tècnic Superior Esports

1

1

1.2

Tècnic Normalització Lingüística

1

1

1.3

Psicòleg

1

1

 

 

 

2) GRUP 2

 

 

2.1

Tècnic Joventut

2

1

2.2

Bibliotecària

1

1

2.3

Treballador Social

5

2

2.4

Educador Social

5

5

2.5

Tècnic Gestió Documental I Procediments

1

1

2.6

Tècnic Cultura

1

1

2.7

Tècnic Gestió

1

1

 

 

 

3) GRUP 3

 

 

3.1

Oficial Recaptació

1

0

3.2

Delineant

2

1

3.3

Tècnic Atletisme

1

1

3.4

Governanta

1

1

3.5

Capatàs Brigada Obres

1

1

3.6

Professor Música

3

3

 

 

 

4) GRUP 4

 

 

4.1

Auxiliar Administratiu

27

27

4.2

Monitor

1

1

4.3

Monitor Esportiu

5

1

4.4

Auxiliar Informador

1

1

4.5

Encarregat Manteniment

1

1

4.6

Encarregat Manteniment Centres Escolars

1

1

4.7

Oficial Manteniment

10

2

4.8

Zelador

2

2

4.9

Operador Ràdio

5

5

 

 

 

5) GRUP 5

 

 

5.1

Porter - Notificador

1

0

5.2

Subaltern

1

1

5.3

Peó Manteniment

21

17

5.4

Neteja

14

6

5.5

Recepcionista

1

1

Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós- Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta Jurisdicció.

  

Santa Eulària des Riu, en el dia de la signatura electrònica (15 de desembre de 2021)

L'alcaldessa

María del Carmen Ferrer Torres