Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 608579
Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, pel procediment d'urgència i pel procediment d'anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 599605

Fets

1. L'article 14 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. De la seva banda, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives. Així mateix, l'article 35.1 disposa tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret a la feina, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball ia una remuneració suficient per satisfer les necessitats i les de la família, sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe.

2. Al seu torn, l'article 17.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears obliga les administracions públiques, d'acord amb la Carta de Drets Socials, a vetllar en tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i han de garantir que ho facin en igualtat de condicions. A aquests efectes s'ha de garantir la conciliació de la vida familiar i laboral.

3. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, regula a l'article 14 els criteris generals d'actuació dels poders públics, entre els quals hi ha la integració del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el conjunt de les polítiques públiques, la col·laboració i la cooperació entre les diferents administracions públiques en l'aplicació del principi esmentat i, singularment, l'establiment de mesures que assegurin la conciliació del treball i de la vida personal i familiar de les dones i els homes, així com el foment de la coresponsabilitat en les feines domèstiques i en l'atenció a la família. A més, s'estableix a l'article 15 que les administracions públiques integraran de forma activa el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'adopció i el desenvolupament del conjunt de totes les activitats.

De manera específica, l'article 21.2 recull que les entitats locals integraran el dret d'igualtat en l'exercici de les seves competències i col·laboraran, a aquest efecte, amb la resta de les administracions públiques.

4. En aquest context, el Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 va aprovar el "Plan Corresponsables", dotat amb 190 milions d'euros, per la conciliació de les famílies a Espanya. El pla s'erigeix com una política llavor que, mitjançant els mecanismes habilitats amb la col·laboració de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, articula mecanismes per al suport específic de les necessitats de conciliació de les famílies amb nines, nins i joves menors de 14 anys.

5. El 19 d'abril de 2021 la Conferència Sectorial d'Igualtat va distribuir entre les Comunitats Autònomes el pressupost de 190 milions d'euros dirigit al Pla Corresponsables per a 2021, dels quals 4,9 milions corresponen a les Illes Balears. Els fons del Pla Corresponsables estan destinats al finançament de projectes per al desenvolupament d'actuacions i/o prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles o fills menors de 14 anys i, concretament, a les següents tipologies de projectes:

a) Posada en marxa de borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 14 anys.

b) Creació d'ocupació de qualitat.

c) Acreditació de l'experiència de cura no professional.

6. Posteriorment, el Ministeri ha considerat elegibles dins del Pla Corresponsables les despeses relatives a les escoles d'estiu (o un altre tipus de programes d'oci infantil i juvenil propis dels períodes estivals i de vacances), sempre i quan les realitzin les Administracions Públiques, sense possibilitat de fer una delegació en les Associacions de Mares i Pares de l'Alumnat.

7. És evident que les activitats d'educació en el temps lliure, en les seves diverses formes (escoles de vacances, campaments o campus esportius, entre d'altres) s'han convertit en uns dels millors recursos de les famílies per conciliar la vida familiar i laboral en el període de vacances escolars. Actualment, les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil estan definides en l'article 46 de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, que les descriu com aquelles activitats adreçades a infants i joves que tenen la finalitat d'afavorir la participació social, la diversió, la formació, el descans i les relaciones dels seus participants, en execució d'un programa o projecte educatiu. Posteriorment, el Decret 23/2018, de 6 de juliol, ha desenvolupat aquests previsions, establint els requisits i condicions en què aquestes s'han de dur a terme.

8. També resulta inqüestionable que l'administració local es configura com l'entitat pública més propera a la ciutadania i també al teixit econòmic i social dels municipis, de manera que té una responsabilitat notable en el seu compromís amb la igualtat, presentant-se com un dels àmbits prioritaris per a atendre les necessitats familiars generals així com les més específiques que puguin presentar-se en col·lectius de més vulnerabilitat.

9. La Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports té actualment les competències en matèria de família i de lleure, d'acord amb l'establert al Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. En aquest context, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies va emetre el 29 de novembre de 2021 un informe en el qual conclou la necessitat d'impulsar una línia d'ajuts per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats integrants de l'Administració local de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021, amb una dotació d'1.000.000,00 per a l'exercici 2022. En el seu informe, la directora general proposa tramitar el procediment per la via d'urgència, atès que els fons s'han de justificar davant el Govern de l'Estat abans del dia 31 de març de 2022 i existeix el risc de perdre'ls si no es lliuren a temps.

11. La línia de subvencions preveu finançar parcialment aquestes activitats perquè les entitats locals les ofereixin a preus més assequibles i incideix en allò prescrit a l'article 35 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, pel que fa al foment de mesures que afavoreixin la igualtat en l'accés a l'ocupació. També desenvolupa allò indicat en l'article 3, apartat d), de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies de les Illes Balears, en el sentit que les polítiques públiques en aquest àmbit han d'afavorir la conciliació de la vida familiar amb la resta d'àmbits de la vida quotidiana. Més específicament, l'article 30.3 disposa que les administracions públiques han d'impulsar activitats de temps lliure i oci, especialment durant els períodes de vacances escolars, que contribueixin a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en funció de les necessitats familiars i de desenvolupament personal dels integrants de la unitat familiar.

12. La convocatòria desenvolupa igualment el primer Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024 que va aprovar la Mesa de Conciliació de dia 13 de setembre de 2021, de manera especial allò previst en el punt 3.3, relatiu als objectius de l'àmbit local, concretament:

a) Ampliar els serveis d'atenció a la infància i la joventut, mitjançant, entre d'altres actuacions, l'ampliació de l'oferta de places gratuïtes o bonificades a les activitats realitzades en períodes de vacances i el foment de l'activitat de lleure com a eina d'educació ciutadana.

b) Fomentar el lleure com a espai d'aprenentatge social, de valors cívics i de creixement d'infants i joves com a persones i com a ciutadans i ciutadanes, mitjançant, entre d'altres mesures, del finançament parcial de les escoles d'estiu o durant els períodes no lectius.

13. La línia de subvencions està recollida en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, prorrogat per Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021, en el marc de l'Objectiu III, Lluita contra les desigualtats, Igualtat d'oportunitats entre homes i dones, d'acord amb la modificació publicada en el BOIB 158 de 16 de novembre de 2021.

Per tot això, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021, a proposta de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021, la qual figura com a Annex.

2. Informar de la tramitació d'urgència d'aquesta convocatòria i reduir els terminis relatius a la instrucció del procediment, amb excepció del relatiu a la presentació de les sol·licituds i de recursos, d'acord amb la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 29 de novembre de 2021.

3. Aprovar una despesa màxima per a aquesta convocatòria d'1.000.000,00€ euros amb càrrec a les partides 17201 323A01 46001 00 FF21131 (ajuntaments), 17201 323A01 46401 00 FF21131 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals) i 17201 323A01 46901 00 FF21131 (altres ens territorials) del pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

4. Informar que el pagament dels ajuts es farà per bestreta del 100% i sense l'exigència de garanties, d'acord amb l'Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021, de conformitat amb l'article 37 del TRLS.

5. Aquesta convocatòria es tramita pel procediment d'anticipat de despesa, de conformitat amb l'article 43 i següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa tots els actes en relació amb la convocatòria resten sotmesos a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions en el pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

6. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar-la a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2021)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX Convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

1. Objecte i finalitats

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals radicades a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral durant les vacances escolars, especialment entre aquelles unitats familiars amb més necessitat de protecció.

1.2. La finalitat d'aquesta línia és, d'una banda, promoure la igualtat de oportunitats en l'accés i permanència en l'ocupació de dones i homes, així com remoure els obstacles que poden produir sobre l'ocupació les responsabilitats de les persones treballadores derivades de l'àmbit familiar o domèstic i d'altres situacions que pertanyen a aquest àmbit; i de l'altra, fomentar l'ocupació de qualitat en el sector del lleure educatiu.

1.3. Aquesta convocatòria s'aprova en desenvolupament del Plan Corresponsables del Ministeri d'Igualtat, aprovat mitjançant Acord del Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021, i s'adequa als criteris adoptats a la Conferència Sectorial d'Igualtat de 19 d'abril de 2021 per a la seva execució.

1.4. Igualment, la convocatòria desenvolupa el primer Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024 que va aprovar la Mesa de Conciliació de dia 13 de setembre de 2021, de manera especial allò previst en el punt 3.3, relatiu als objectius de l'àmbit local.

1.5. Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut, la qual, en l'article 2a), preveu com a susceptibles en matèria de serveis socials les iniciatives de suport a les famílies, entre les quals es poden incloure programes d'educació familiar i atenció de famílies desfavorides i en situació de risc i de famílies monoparentals; programes d'orientació o mediació familiar i punts de trobada familiar, i prevenció de la violència familiar.

2. Persones beneficiàries

2.1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats locals següents: ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats, així com les seves entitats dependents.

2.2. Per accedir a aquests ajuts les persones beneficiàries han de complir els requisits addicionals següents:

a) Ser entitats radicades a les Illes Balears.

b) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser persona beneficiària d'ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions; l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altra aplicable.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Comunitat Autònoma i amb les corresponents a la Seguretat Social.

d) Els altres que s'estableixen en aquesta convocatòria.

3. Despeses subvencionables

3.1. Són despeses subvencionables les derivades de l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil en les condicions establertes en aquesta convocatòria. S'hi inclouen els costs laborals derivats de l'abonament de salaris i quotes patronals a la Seguretat Socials per a la contractació de personal monitor i director amb alguna de les titulacions previstes als articles 51 i 52 del Decret 23/2018, de 6 de juliol; les despeses de material i altres relacionades directament amb les activitats subvencionades.

3.2. Quan l'import de la despesa subvencionable impliqui la contractació d'un servei que superi els 15.000,00€, sense IVA, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del mateix, llevat que per les seves característiques especials no existeixi al mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la subvenció.

3.3. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'hauran d'aportar a la justificació, o, si escau, a la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. Crèdit assignat a la convocatòria

4.1. Es destina a aquesta convocatòria la quantitat global de 1.000.000,00€, amb càrrec a les partides següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022:

— 333.333,33€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46001 00 FF21131 (ajuntaments)

— 333.333,34€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46401 00 FF21131 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

— 333.333,33€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46901 00 FF21131 (altres ens territorials)

4. 2. Aquesta distribució inicial per a cadascuna de les partides és totalment orientativa i, a l'efecte de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s'exhaureix el crèdit d'una pot passar a una altra. La redistribució pressupostària dels imports prevists en les línies no exigeix la modificació de la convocatòria ni resolució de la consellera.

4.3. L'import de la convocatòria s'ha de distribuir d'acord amb els mínims garantits següents per a cada illa, calculats en funció dels habitants de fins 14 anys que hi ha a cada illa i d'acord amb allò expressat al punt 9.2:

— Mallorca, import de 779.515,96€

— Menorca, import de 76.313,72 €

— Eivissa, import de 119.170,32 €

— Formentera, import de 25.000,00€

No obstant això, si les sol·licituds de cada illa no exhaureixin el crèdit assignat a cadascuna, l'import es podrà emprar per subvencionar les sol·licituds dels municipis de les altres illes, amb l'ordre següent: Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca.

4.4. En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria, s'ha de fer mitjançant resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, seguint els mateixos criteris de distribució territorial, sense efectuar un nou termini de presentació de sol·licituds.

4.5 Aquesta convocatòria s'ha tramitat pel procediment d'anticipat de despesa, de conformitat amb l'article 43 i següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa tots els actes en relació amb la convocatòria i la convocatòria mateixa resten sotmesos a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions en el pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

5. Condicions específiques

5.1. Pel que fa a l'entitat organitzadora.

Les activitats han de ser necessàriament organitzades per les entitats locals esmentades al punt 2, directament o subcontractades mitjançant algun dels contractes prevists a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, donant prioritat a les entitats del tercer sector.

No s'entendran subcontractades les realitzades indirectament mitjançant convenis amb entitat o altres modalitats diferents al contracte. En cap cas es podrà subcontractar l'activitat amb associacions de pares i mares de centres escolars. Aquestes condicions es consideren essencials i el seu incompliment comportarà la revocació i el reintegrament totals de la subvenció.

5.2. Pel que fa a les activitats subvencionables.

5.2.1 Les activitats han d'estar dirigides a infants i joves d'entre 3 i 14 anys i desenvolupar-se a qualsevol illa de les Illes Balears.

5.2.2. Han de ser activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de tipus puntual i estar compreses entre alguna de les definicions de l'apartat 4 de l'article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. No són subvencionables les activitats escolars, les complementàries escolars, les extraescolars i les sortides escolars; les pràctiques esportives habituals, les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació enquadrades en el que preveu el Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l'activitat esportiva a les Illes Balears, i la resta d'excloses segons l'article 38 del Decret 23/2018.

5.2.3. Les activitats han d'estar degudament declarades al consell insular respectiu per part de l'entitat local beneficiària, encara que l'activitat sigui subcontractada.

5.2.4 Les activitats han de complir amb tots els requisits que exigeix el Decret 23/2018 i la resta de la normativa aplicable. Especialment, cadascuna ha de tenir un director/a i el personal monitor/a en la proporció i la titulació que preveu el Decret 23/2018. Qualsevol incompliment en aquest sentit donarà lloc a la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrar-la.

5.2.5. Les activitats s'han de dur a terme en els períodes temporals a què fa referència l'apartat 6.5. No és necessari organitzar activitats durant tots els períodes de vacances escolars ni durant tots els períodes que s'indiquen, sens perjudici de complir allò previst al punts 5.2.6, 5.3.4. i 5.3.5. Per tant, una entitat pot sol·licitar l'ajut per realitzar activitats durant tots els períodes de vacances escolars o bé, per exemple, només per a un, i no en la seva totalitat.

5.2.6. Cada una de les activitats del període han de tenir una durada mínima d'una setmana natural. Als efectes d'aquesta convocatòria, i només per donar per complida l'obligació de la durada mínima, es consideraran com a setmanes naturals els períodes següents:

— Del 14 al 17 d'abril de 2022

— Del 24 al 26 de juny de 2022

— Del 22 al 25 de desembre de 2022

5.3. Pel que fa a les contractacions

5.3.1. Només se subvencionaran les contractacions subjectes a la normativa laboral o a la de funció pública en què la persona organitzadora figuri com a ocupadora davant la Seguretat Social, tret que l'ens hagi subcontractat l'organització de l'activitat, cas en què s'acceptarà que l'entitat adjudicatària en sigui l'ocupadora. En cap cas se subvencionarà la contractació d'un servei extern per comptar amb aquest personal, encara que sigui parcialment.

5.3.2. El personal que presti els serveis ha de ser major d'edat, disposar del certificat d'inexistència d'antecedents per delictes contra la llibertat o indemnitat sexuals o de tracta d'éssers humans i posseir una titulació, acreditació o habilitació el capaciti per al desenvolupament dels mateixos. A aquests efectes, es consideren adequats els perfils professionals prevists a l'article 52 del Decret 23/2018.

5.3.3 Quan la prestació del servei sigui executada amb mitjans personals propis de les entitats locals, la contractació del personal es realitzarà a partir de les borses d'ocupació que puguin habilitar les mateixes entitats locals en atenció als perfils professionals recollits a l'apartat 5.3.2.

5.3.4. El monitor/a ha d'estar contractat per un mínim de cinc hores diàries. No se subvencionarà la contractació per a una jornada inferior.

5.3.5. Encara que treballi de dilluns a divendres, el monitor/a ha d'estar contractat i d'alta tota la setmana natural corresponent al període subvencionable que recull la taula del punt 6.5. No se subvencionarà la contractació per dies aïllats.

5.3.6. Només se subvencionarà l'activitat si l'equip dirigent figura contractat o nomenat, com a mínim, amb les categories previstes en l'article 19 del III Conveni col·lectiu marc estatal del sector oci educatiu i animació sociocultural (BOE» núm. 69, de 22 de març de 2021, pàgines 32574 a 32635), concretament:

Grup III. Personal d'atenció directa en equipaments de cultura de proximitat i projectes socioculturals.

Tècnic/a especialista.

Animador/a sociocultural.

 

Grup IV. Personal d'atenció directa en l'oci i el temps lliure juvenil.

Director o directora: coordinador/a d'activitats

Monitor o monitora: monitor/a d'oci i temps lliure.

5.3.7. Els salaris han de respectar, com a mínim, les retribucions mensuals fixades a continuació, concretament:

Classificació

Lloc de feina

Salari base mensual (1)

III. Personal d'atenció directa en equipaments de cultura de proximitat i projectes socioculturals

Tècnic/a especialista

965,50€

Animador/a sociocultural

923,00€

IV. Personal d'atenció directa

Coordinador/a d'activitats i projectes de centre

882,50€

Monitor/a d'oci i temps lliure

812,75 €(2)

(1)Calculat per a 25 hores setmanals. No inclou despeses d'IRPF ni Seguretat Social

(2) Inclou la part proporcional del complement de dedicació

5.3.8. El pagament de les retribucions establertes a l'apartat 5.3.7 es considera un requisit essencial per a l'obtenció de la subvenció. L'incompliment d'aquest requisit comportarà la revocació total de la concessió de l'ajut.

5.3.9. En el contracte laboral o en el nomenament ha de figurar expressament el lloc i l'activitat on el personal prestarà el seus serveis.

5.3.10. No se subvencionarà la contractació de més monitors o monitores dels que corresponguin per nombre de participants d'acord amb l'article 48 del Decret 23/2018.

5.3.11. Seran col·lectius prioritaris de contractació les persones menors de 30 anys i les dones majors de 52 anys

5.3.12. Queda exclosa d'aquesta convocatòria la contractació de personal monitor especialitzat per atendre participants amb amb un grau III reconegut de gran dependència.

5.4 Pel que fa als criteris d'accés a les activitats.

5.4.1. Han de tenir accés prioritari a les activitats les famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i d'altres formes de violència contra la dona, dones en situació d'atur de llarga durada, dones de més de 52 anys, famílies en què hi hagi altres càrregues relacionades amb les cures i les altres unitats familiars i col·lectius a què fa referència l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

5.4.2. En els processos de valoració d'accés al servei s'haurà de tenir en compte el nivell de renda i les càrregues familiars de les persones que sol·licitin la participació dels seus fills i filles menors de 14 anys.

5.5. Pel que fa als preus que es cobren a les famílies usuàries.

5.5.1. Cal afavorir la gratuïtat i la universalitat del servei. En cas que s'estableixin taxes o preus públics en la prestació del servei, els ingressos generats s'han de deduir de les despeses directes subvencionables.

5.5.2. En cas de no poder oferir-se el servei de franc, les entitats hauran de cobrar a les famílies els preus màxims següents, excloent el menjador i el servei d'escola matinera:

a) 50 euros per infant i mes natural, o part proporcional, per a les famílies amb majors necessitats de protecció segons l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i les pertanyents als altres col·lectius que s'indiquen, concretament:

— Famílies monoparentals, en els termes prevists a l'article 7 de la Llei 8/2018.

— Famílies en risc social i víctimes de violència masclista, en els termes prevists a l'article 8 de la Llei 8/2018.

— Dones en situació d'atur de llarga durada.

— Dones majors de 52 anys.

— Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, en els termes prevists a l'article 9 de la Llei 8/2018.

— Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, en els termes prevists a l'article 10 de la Llei 8/2018. S'entenen com a tals les famílies beneficiàries de la renda social garantida, de la renda mínima d'inserció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.

— Famílies nombroses, en els termes prevists a l'article 6 de la Llei 8/2018.

b) 100 euros per infant i mes natural, o part proporcional, per a la resta de famílies.

5.5.3. En aquest sentit, les entitats hauran de presentar en la justificació una prova fefaent dels preus del període, com ara els plecs dels contractes o els fulletons publicitaris.

5.5.4. El batle de l'ajuntament o el màxim responsable de l'ens local ha de presentar una declaració en què indiqui de manera expressa els preus aplicats al període subvencionable.

5.5.5 El cobrament del preu màxim establert al punt 5.5.2 es considera un requisit essencial per a l'obtenció de la subvenció. L'incompliment d'aquest requisit comportarà la revocació i el reintegrament totals de la concessió de l'ajut.

5.6. Pel que fa a la difusió dels ajuts.

5.6.1. Totes les activitats dutes a terme amb càrrec a aquesta subvenció s'han d'identificar amb la imatge gràfica del Pla Corresponsables, incloent-hi els logotips institucionals del Ministeri d'Igualtat i de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, així com amb el logotip de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.

5.6.2. A aquests efectes, tant en la documentació necessària per a la realització de les activitats que es financin amb càrrec a aquesta convocatòria com en la senyalització exterior dels llocs on s'executin els projectes i, en tot cas, en les activitats de difusió que es facin, haurà de constar expressament, i en lloc visible, que s'han finançat amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d'Igualtat, Secretària d'Estat d'igualtat i contra Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables i en col·laboració de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.

5.6.3. La imatge gràfica del Plan Corresponsables és la disponible a l'adreça

https://www.igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/Paginas/index.aspx, i la de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a l'adreça https://www.caib.es/sites/manualdidentitatcorporativa/ca/conselleria_dafers_socials_i_esports/; i el del Plan Corresponsables, el disponible a l'adreça https://www.igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/Paginas/index.aspx.

6. Import de la subvenció i manera de calcular-lo

6.1. La subvenció serà la que s'indica, tenint en compte les despeses d'organització d'aquestes activitats:

Nombre de participants

Import per a cada setmana natural del període subvencionable (1)

Fins a 20 participants

550,00€

Fins a 30 participants

650,00€

Fins a 40 participants

750,00 €

Fins a 50 participants

875,00 €

Fins a 60 participants

1.000,00 €

Fins a 70 participants

1.100,00 €

Fins a 80 participants

1.225,00 €

Fins a 90 participants

1.325,00 €

Fins a 100 participants

1.450,00 €

Fins a 110 participants

1.525,00 €

Fins a 120 participants

1.650,00 €

Fins a 130 participants

1.750,00 €

Fins a 140 participants

1.850,00 €

Fins a 150 participants

1.950,00 €

Fins a 160 participants

2.075,00 €

Fins a 170 participants

2.175,00 €

Fins a 180 participants

2.300,00 €

Fins a 190 participants

2.400,00 €

Fins a 200 participants

2.500,00 €

Més de 200 participants

+100,00€ per cada deu participants superiors a 200 participants

(1) D'acord amb allò previst al punt 6.5.

6.2. No obstant l'anterior, pel que fa a les setmanes incompletes de la taula (del 14 al 17 d'abril de 2022, del 24 al 26 de juny de 2002 i del 22 al 25 de desembre de 2022) l'import de la subvenció es calcularà per dies. Per calcular l'import diari s'ha de dividir l'import assignat per una setmana natural segons el nombre de participants entre cinc dies laborables.

Exemple 1:

Una activitat de 20 participants celebrada entre els dies 14 al 17 d'abril de 2022 (quatre dies).

Import per una setmana natural: 550,00€

Import per a un dia segons la regla del punt 6.2: 110,00€

Import de la subvenció: 440,00€

Exemple 2:

Una activitat de fins a 20 participants realitzada entre els dies 24 de juny i 28 d'agost de 2022 rebrà la quantia següent: 330,00 per al període entre els 24 i el 26 de juny (110,00€ preu diari que hem calculat i multiplicat per 3 dies); 4.950,00 € per al període entre el 27 de juny i el 28 d'agost (550,00 € multiplicat per nou setmanes). En total, 5.280,00 €.

6.3 En cas que el nombre de participants doni com a resultat una fracció superior a quatre, s'aplicarà la subvenció corresponent a la unitat posterior. Per exemple, si l'activitat ha de tenir 35 participants, s'atorgarà la subvenció corresponent a 40 participants.

6.4. Es pot sol·licitar un import superior al fixat en la taula 6.1, si l'entitat es compromet a rebaixar proporcionalment els preus prevists en el punt 5.5.2 o a millorar proporcionalment les retribucions del punt 5.3.7. En tot cas, la concessió de l'import superior es concedirà si hi ha crèdit disponible i, a més, es poden garantir els mínims de la taula del punt 9.2.

6.5. Als efectes d'aquesta convocatòria, es consideren períodes subvencionables per setmanes els de la taula següent, sens perjudici dels períodes que no arriben a la setmana natural. La contractació i la realització de les activitats han de trobar-se necessàriament entre els períodes indicats a la taula següent:

VACANCES DE PASQUA

Abril

Del 14 al 17 d'abril de 2022 (4 dies)

Del 18 al 24 d'abril de 2022

VACANCES D'ESTIU

Juny

Del 24 al 26 de juny de 2022 (3 dies)

Del 27 de juny al 3 de juliol 2022

Juliol

Del 4 al 10 de juliol de 2022

De l'11 al 17 de juliol de 2022

Del 18 al 24 de juliol de 2022

Del 25 al 31 de juliol de 2022

Agost

De l'1 al 7 d'agost de 2022

Del 8 al 14 d'agost de 2022

Del 15 a 21 d'agost de 2022

Del 22 al 28 d'agost de 2022

Setembre

Del 29 d'agost al 4 de setembre de 2022

Del 5 a l'11 de setembre de 2022

VACANCES DE NADAL

Desembre i gener

Del 22 al 25 de desembre de 2022 (4 dies)

Del 26 de desembre de 2022 a l'1 de gener de 2023

Del 2 de gener al 8 de gener de 2023

6.6. En cas que la despesa efectivament realitzada sigui inferior a la de la subvenció, aquesta s'ha de reintegrar proporcionalment, fins cobrir només la quantia gastada.

7. Presentació de sol·licituds.

7.1. Com a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades han de presentar les sol·licituds, d'acord amb els models disponibles a la seu electrònica de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR). En cas que algun d'aquests subjectes presenti la sol·licitud de manera presencial, l'Administració el requerirà perquè la realitzi de manera electrònica, de conformitat amb allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015.

7.2. Es tendran com a no presentades les sol·licituds rebudes per correu electrònic, mitjançant notificació o per qualsevol altra via no prevista en els apartats anteriors.

7.3. Les sol·licituds s'han de presentar a partir l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 7 de febrer de 2022. Totes les sol·licitud presentades abans o després d'aquestes dates seran inadmeses per extemporànies, mitjançant la resolució corresponent.

7.4. No es poden presentar sol·licituds de subvenció d'activitats realitzades en un període diferent a l'establert al punt 6.5.

7.5. S'ha de presentar una única sol·licitud per municipi.-Si es presenta més d'una sol·licitud només es tendrà en compte la presentada en primer lloc, d'acord amb l'ordre d'entrada al registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

S'exceptua d'aquesta regla l'entitat local de Palmanyola, que també en podrà presentar una sol·licitud diferent a la de l'Ajuntament de Bunyola. Si l'entitat local menor presenta una sol·licitud individual, l'Ajuntament de Bunyola no podrà demanar subvenció per organitzar activitats a Palmanyola.

7.6. En cas que una mancomunitat de municipis formuli la sol·licitud en nom de determinats municipis integrants, aquests no podran presentar sol·licituds de manera individual, i seran inadmeses les sol·licituds que vulnerin aquesta condició. En la sol·licitud la mancomunitat ha d'adjuntar un escrit signat pels batles dels municipis afectats en què autoritzen la Mancomunitat a presentar la sol·licitud en nom d'ells.

8. Documentació.

8.1. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la documentació que s'especifica en els apartats següents. Necessàriament la documentació s'ha de presentar segons els models que es publiquen a la seu electrònica.

8.2. Formulari de la sol·licitud, degudament emplenat i signat. La sol·licitud ha d'incloure una declaració responsable sobre els aspectes següents:

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció que estableix l'article 4.6 en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021, en aquesta convocatòria i en la resta de normativa aplicable vigent.

— De compliment de les obligacions previstes en l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021 i en aquesta convocatòria.

— De no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, i que l'entitat compleix amb els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones.

— De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

— Que el personal que realitza el projecte i que participa en les seves activitats, inclòs el personal voluntari o en pràctiques, no està inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals, d'acord amb els articles 57 i 59 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència front a la violencia.

— D'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb la hisenda de l'Estat i de la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social.

— De no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

— De comprometre's a fer-se càrrec de les despeses que no se subvencionin en aquesta convocatòria per executar l'activitat.

— De complir els requisits establerts a la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud implica que s'autoritza a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant, de residència i de la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que l'entitat interessada s'oposi a aquesta autorització, amb la sol·licitud haurà d'aportar la documentació corresponent.

En qualsevol cas, l'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies en el termini de set dies hàbils comptadors des de què es produeixi la nova situació.

8.3. La documentació identificativa sobre la persona beneficiària, la seva situació i les dades bancàries:

— Certificat de la Secretaria de l'entitat local que acrediti que la persona sol·licitant és la representant de l'entitat.

— En el cas que la sol·licitant sigui una mancomunitat, escrit signat pels batles dels municipis afectats en què autoritzen la mancomunitat a presentar la sol·licitud en nom d'ells.

— Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

No cal presentar els documents d'aquest apartat si la persona interessada ja els va aportar amb una sol·licitud a la Línia A de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 10 d'agost de 2020 per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 (BOIB núm. 139, d'11 d'agost de 2020), sempre i quan les dades siguin exactament les mateixes i continuïn vigents. En aquests casos, és imprescindible que s'indiqui el número d'expedient que se li va assignar.

8.4. Documentació relativa a la contractació i al compliment de la finalitat:

— Memòria sobre l'activitat o activitats que es projecta realitzar, amb les dades següents:

a) Lloc i dates de realització.

b) Nombre de participants prevists, per a cada període subvencionable.

c) Nombre de monitors i monitores que es projecta contractar, titulacions i categoria i grup professional.

d) Preu que es cobrarà a les famílies.

e) En cas de subcontractació, motivació i indicació del tipus de contracte que es formalitzarà (contracte menor, contracte sorgit d'un concurs obert, etc). No s'acceptaran els convenis i acords amb entitats per a la celebració indirecta de les activitats.

f) Ingressos prevists i pressupost del projecte, amb el detall dels conceptes de personal, material, serveis i altres.

8.5. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de cinc dies hàbils, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució que es dictarà en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini de cinc dies és preclusiu i no s'acceptarà cap esmena realitzada amb posterioritat, encara que no s'hagi dictat la resolució de desistiment.

9. Procediment de concessió i criteris de repartiment.

9.1. La concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment de concurrència no competitiva que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut del que disposa l'apartat 8, lletra b) de l'article 6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

9.2. L'import de concessió serà el corresponent a l'aplicació de les regles següents:

Regla 1. Si hi ha crèdit suficient per atendre les quanties del conjunt de sol·licituds, s'atorgarà a cada entitat la quantia sol·licitada, d'acord amb la distribució per illes establerta al punt 4.4, tot tenint en compte allò establert al punt 6.4.

Regla 2. Si no hi ha crèdit suficient per atendre les quanties del conjunt de sol·licituds, s'aplicaran els imports prevists per participants i període establerts a la taula del punt 6.1, d'acord amb la distribució per illes establerta al punt 4.4, sempre i quan hi hagi crèdit suficient.

Regla 3. Si no hi ha crèdit suficient per complir la regla 2, el crèdit es repartirà entre totes les entitats que hagin participat en la convocatòria, d'acord amb el percentatge de població de fins a 14 anys de cada municipi en relació amb el total de la població d'aquesta franja d'edat del conjunt de les Illes Balears, fins arribar en la mesura d'allò possible a la quantia sol·licitada, tot garantint, en tot cas, els mínims establerts a la taula següent:

Municipi

Població fins a 14 anys (1)

Percentatge sobre el total (2)

Import garantit per a cada municipi per al global dels períodes (3)

Alaró

935

0,54%

5.199,69 €

Alcúdia

3.183

1,84%

17.701,21€

Algaida

907

0,52%

5.043,98 €

Andratx

1.713

0,99%

9.526,29 €

Ariany

122

0,07%

2.200,00 €

Artà

1.218

0,70%

6.773,51 €

Banyalbufar

52

0,03%

2.200,00 €

Binissalem

1.591

0,92%

8.847,82 €

Búger

159

0,09%

2.200,00 €

Bunyola

1.059

0,61%

5.889,28 €

Calvià

7.243

4,18%

40.279,56 €

Campanet

340

0,20%

2.200,00 €

Campos

1.912

1,10%

10.632,96 €

Capdepera

1.634

0,94%

9.086,95 €

Consell

739

0,43%

4.109,70 €

Costitx

204

0,12%

2.200,00 €

Deià

73

0,04%

2.200,00 €

Escorca

15

0,01%

2.200,00 €

Esporles

832

0,48%

4.626,89 €

Estellencs

30

0,02%

2.200,00 €

Felanitx

2.959

1,71%

16.455,50 €

Fornalutx

81

0,05%

2.200,00 €

Inca

5.972

3,44%

33.211,31 €

Lloret de Vistalegre

231

0,13%

2.200,00 €

Lloseta

1.012

0,58%

5.627,90 €

Llubí

384

0,22%

2.200,00 €

Llucmajor

5.886

3,40%

32.733,05 €

Mancor de la Vall

286

0,16%

2.200,00 €

Manacor

7.526

4,34%

41.853,37 €

Maria de la Salut

339

0,20%

2.200,00 €

Marratxí

6.321

3,65%

35.152,16 €

Montuïri

460

0,27%

2.558,14 €

Muro

1.260

0,73%

7.007,07 €

Palma

59.775

34,48%

332.418,97 €

Petra

443

0,26%

2.463,60 €

Pollença

2.368

1,37%

13.168,85 €

Porreres

1.003

0,58%

5.577,85 €

Pobla (Sa)

2.560

1,48%

14.236,60 €

Puigpunyent

365

0,21%

2.200,00 €

Sant Joan

351

0,20%

2.200,00 €

Santa Eugènia

239

0,14%

2.200,00 €

Sencelles

500

0,29%

2.780,59 €

Sant Llorenç des Cardassar

1.373

0,79%

7.635,49 €

Santa Margalida

1.895

1,09%

10.538,42 €

Santa Maria del Camí

1.304

0,75%

7.251,77 €

Santanyí

1.632

0,94%

9.075,83 €

Selva

638

0,37%

3.548,03 €

Salines (Ses)

711

0,41%

3.953,99 €

Sineu

666

0,38%

3.703,74 €

Sóller

1.810

1,04%

10.065,72 €

Son Servera

1.791

1,03%

9.960,06 €

Valldemossa

243

0,14%

2.200,00 €

Vilafranca de Bonany

615

0,35%

3.420,12 €

MALLORCA

136.960

79,00%

779.515,96 €

Alaior

1.367

0,79%

7.602,12 €

Castell (Es)

970

0,56%

5.394,34 €

Ciutadella de Menorca

4.349

2,51%

24.185,53 €

Ferreries

730

0,42%

4.059,65 €

Maó

4.287

2,47%

23.840,74 €

Mercadal (Es)

709

0,41%

3.942,87 €

Migjorn Gran (Es)

178

0,10%

2.200,00 €

Sant Lluís

915

0,53%

5.088,47 €

MENORCA

13.505

7,79%

76.313,72 €

Eivissa

7.006

4,04%

38.961,56 €

Sant Antoni de Portmany

3.856

2,22%

21.443,87 €

Sant Josep de sa Talaia

4.041

2,33%

22.472,69 €

Sant Joan de Labritja

956

0,55%

5.316,48 €

Santa Eulària del Riu

5.570

3,21%

30.975,72 €

EIVISSA

21.429

12,36%

119.170,32 €

Formentera

1.466

0,85%

25.000,00 €

FORMENTERA

1.466

0,85%

25.000,00 €

TOTALS

173.360

100,00%

1.000.000,00 €

(1) Segons dades del Padró 2020 recollides per l'Institut Balear d'Estadística.

(2) Calculat a partir de les dades del Padró 2020 recollides per l'Institut Balear d'Estadística.

(3) Càlcul efectuat després de descomptar l'import destinat a Formentera (25.000,00€) i el destinat als municipis amb menor proporció de persones fins a 14 anys per garantir-los un mínim de 2.200,00 € .

9.3. Atès que no es disposen de dades estadístiques oficial sobre la població de fins a 14 anys de Palmanyola, l'import assignat a Bunyola d'acord amb la taula del punt 9.2, s'haurà de repartir, si s'escau, entre l'Ajuntament i l'entitat local menor, en funció del nombre de participants prevists.

9.4 Si l'import sol·licitat pel municipi és inferior al que apareix a la taula, se li atorgarà només l'import sol·licitat.

9.5. En cas de mancomunitats que hagin presentat la sol·licitud en nom de diferents municipis que la integren, la quantia de la subvenció vendrà determinada per la suma dels imports corresponents als municipis participants.

10. Instrucció i resolució del procediment

10.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, a qui correspon fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades de cada sol·licitud. Així mateix, li correspon interpretar les bases en cas de dubtes.

10.2. Revisades les sol·licituds admeses i la documentació presentades, l'òrgan instructor elaborarà la proposta de resolució provisional de concessió, que es publicarà a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears (www.caib.es), concedint un termini de cinc dies hàbils a les sol·licitants perquè realitzin, si s'escau, les accions següents:

— Acceptar la proposta de subvenció. Si passat aquest termini no hi ha una acceptació expressa, s'entendrà que l'entitat hi està conforme i es continuarà el procediment.

— Renunciar a la subvenció. Aquesta renúncia ha de ser expressa i s'ha de formular per part de la persona representant de l'entitat sol·licitant.

— Presentar al·legacions.

— Reformular la sol·licitud per adaptar-la a la quantia de la subvenció proposada.

La proposta de resolució provisional de concessió no crea cap dret a favor de l'entitat proposada com a beneficiària davant de l'Administració.

10.3. Examinades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva en què s'especificarà les entitats sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia, així com la relació d'aquelles a què se'ls denega la mateixa i la motivació.

10.4. L'òrgan competent per resoldre la concessió o denegació de subvencions en el marc d'aquesta convocatòria és la consellera d'Afers Socials i Esports, qui, a la vista de la proposta de resolució definitiva, dictarà resolució motivada, en el termini màxim de 6 mesos, amb el contingut previst a l'article 13, apartat 1, de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021, així com les causes de denegació.

10.5. La resolució es publicarà a través de seu electrònica del Govern de les Illes Balears (www.caib.es) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10.6. La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa i contra ella s'hi podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia de la seva publicació en el BOIB, o bé directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb allò previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. Obligacions de les persones beneficiàries.

Són obligacions de les persones i entitats beneficiàries, a més de les que s'especifiquen en aquesta convocatòria, les que s'estableixen amb caràcter general a l'article 14 de la Llei 38/2003, a l'article 10 del Text refós de la Llei de Subvencions i a l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

12. Concurrència i compatibilitat de subvencions.

12.1. Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o ingressos que la persona beneficiària pugui obtenir de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o d'altres entitats públiques o privades.

No obstant això, l'entitat o la persona sol·licitant, ha de comunicar a la Direcció d'Infància, Joventut i Famílies la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat, en un termini de tres dies hàbils comptadors des de la data de la sol·licitud o de l'obtenció de la subvenció concurrent.

12.2. L'import de la subvenció obtinguda no pot ser en cap cas d'una quantia que de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o altres ingressos, públics o privats, superi el cost de l'activitat.

12.3. En els casos en què es produeixi un excés de finançament sobre el cost de l'activitat com a conseqüència de l'atorgament d'altres subvencions per part d'entitats públiques o l'obtenció d'altres ingressos aquest s'ha de reintegrar l'import excedit fins al límit de la subvenció atorgada, d'acord amb l'article 3.2 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març.

 

13. Subcontractació.

13.1. D'acord amb l'article 25, apartat 1, de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021, es permet la subcontractació de tota l'activitat subvencionable, sempre i quan això impliqui un valor afegit al contingut de l'activitat.

13.2. Si l'activitat concertada amb tercers excedeix el 20 % de l'import de la subvenció i l'import és superior a 60.000,00 euros, o superior al 50%, independentment de la quantia, la subcontractació està sotmesa també al compliment dels següents requisits:

a) Que el contracte se celebri per escrit.

b) Que la celebració d'ell mateix s'autoritzi prèviament per l'entitat concedent de la subvenció en la forma que es determini en les bases reguladores.

13.3. No es permet en cap cas subcontractar l'activitat amb associacions de pares i mares de centres escolars. Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà a revocació total de la subvenció.

13.4. La subcontractació està subjecta a les limitacions i les condicions establertes a l'article 25 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

14. Justificació i pagament.

14.1. El pagament es realitzarà per bestreta del 100%, un cop resolta la subvenció, d'acord amb l'autorització del Consell de Govern de dia 3 de desembre de 2021, sense que sigui necessari constituir cap garantia, en aplicació d'allò previst a l'article 17.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

14.2. Un cop realitzades les activitats de cada període, i en els terminis assenyalats en el punt 14.3, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa següent:

14.2.1 Un certificat de la secretaria de l'entitat local o, en el cas de les seves entitats dependents, del seu màxim responsable, en què es posi de manifest el compliment dels requisits establerts a la convocatòria i les seves finalitats i de la veracitat de les dades declarades.

14.2.2. Un compte justificatiu, d'acord amb el model publicat a la seu electrònica, que ha d'estar compost de la documentació següent:

— Una declaració sobre l'exactitud comptable i de la certesa dels imports justificats.

— Una memòria tècnica sobre les activitats realitzades i els objectius assolits en relació amb els que es volien aconseguir en la memòria del projecte. Per a cada activitat s'han d'indicar, al menys, les dades següents:

a) Data i lloc de realització i número d'expedient assignat al consell insular un cop presentada la declaració responsable prevista a l'article 45 del Decret 23/2018.

b) Preus aplicats.

c) Dades estadístiques de persones usuàries per a cada setmana del període subvencionable, desglossades pels col·lectius assenyalats al punt 5.5.2.

d) Justificació d'haver aplicat els criteris d'accés prevists al punt 5.4.1.

e) Dades estadístiques del personal monitor contractat, tot indicant la seva pertinença als col·lectius prioritaris assenyalats al punt 5.3.11.

— Una memòria econòmica justificativa del costs de l'activitat, que ha de contenir el següent:

a) Una relació classificada de les despeses i de les inversions de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. No s'acceptaran tickets ni despeses pagades en efectiu.

b) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

— Independentment que l'activitat sigui organitzada per mitjans propis o subcontractada, relació de tot el personal contractat (director/a i monitors i monitores), amb la documentació següent:

a) Contracte laboral o nomenament, amb indicació de la jornada laboral i el registre en el servei d'ocupació corresponent, en relació amb cada activitat realitzada i acabada.

b) Acreditació que la persona contractada compleix els requisits de titulació prevists a l'article 52 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.

c) Nòmines corresponents al període subvencionat.

d) Justificants bancaris, referents al període subvencionat, dels salaris abonats per l'entitat a la persona treballadora objecte de la subvenció.

e) Documents de cotització a la Seguretat Social RLC i RNT (antics TC1 i TC2) del període subvencionat, acompanyats dels corresponents justificants de pagament.

f) Document de retenció d'ingressos de l'IRPF (model 111), acompanyat dels corresponents justificants de pagament.

— En el cas de subcontractació d'activitats per part de les entitats locals, contracte mitjançant es formalitza per escrit aquesta subcontractació.

14.3. Els terminis per presentar la documentació justificativa són, com a molt tard, els següents:

— Per a les activitats realitzades durant les vacances de Pasqua, el 8 de juny de 2022.

— Per a les activitats realitzades durant les vacances d'estiu, el 8 de novembre de 2022.

— Per a les activitats realitzades durant les vacances de Nadal, el 8 de febrer de 2023.

14.4. No obstant l'anterior, si una entitat ha rebut subvenció per a períodes diferents, la justificació de totes s'haurà de presentar a les dates assenyalades per a les celebrades en darrer lloc. En aquests casos, la liquidació total de la subvenció es farà una vegada justificades totes les activitats subvencionades.

14.5. Sens perjudici de l'anterior, l'òrgan gestor podrà realitzar totes les tasques de comprovació necessàries per garantir l'ús dels fons per a la finalitat concedida.

14.6. Les entitats beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini de set dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si escau, apreciï l'òrgan competent per comprovar dita justificació, amb la comunicació prèvia per escrit adreçada a l'entitat beneficiària.

15. Revocació i reintegrament

15.1. La revocació i el reintegrament del ajuts, si s'escau, s'han de regir per allò previst en els articles 28 i 29 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

15.2. En cas d'incompliment o de justificació insuficient, s'han d'aplicar els criteris de gradació següents pel que fa a la revocació i al reintegrament:

Possibles incompliments

Percentatge a revocar i a reintegrar

Obtenció de la subvenció falsejant o ocultant condicions

100% de l'import de la subvenció

Incompliment total dels fins o activitats per als quals es va presentar la sol·licitud, o incompliment de les condicions considerades essencials

100% de l'import de la subvenció

Incompliment parcial dels fins o activitats per als quals es va presentar la sol·licitud

Minoració de la subvenció de manera proporcional als objectius no complerts

Incompliment de l'obligació de justificació

100% de l'import de la subvenció

Justificació insuficient

Minoració de la subvenció de manera proporcional a la part no justificada adequadament

Incompliment parcial d'altres condicions imposades com a beneficiari

Minoració de la subvenció de manera proporcional a les condicions no complertes.

15.3. L'incompliment dels requisits de difusió prevists al punt 5.6 també podran donar lloc al reintegrament de l'ajut percebut, sens perjudici que s'apliquin les regles de l'apartat 28.3 d) de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021.

15.4. En el cas que la persona beneficiària vulgui dur a terme la devolució voluntària de part o de la totalitat de la subvenció percebuda, ho ha de comunicar per escrit a la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies perquè li faci arribar la documentació necessària per fer efectiu el reintegrament dels romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos.

16. Règim d'infraccions i sancions

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, quan hi intervingui dol, culpa o simple negligència, les accions o omissions de les persones beneficiàries previstes en el títol V del Text refós de la Llei de Subvencions.